Reklama
Reklama
Služby

Vysoký podíl nehod a jejich následků způsobený v ČR řidiči s praxí do 5 let. Je řešením zavedením institutu tzv. řízení pod dohledem?

TSB - V roce 2015 vyšetřovala Policie ČR celkem 78 201 dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Z nich 16 137 zavinili řidiči s praxí do 5 let. Odečteme-li od celkového počtu nehod ty, u kterých nebyla praxe řidiče zjištěna (jedná se o 25 429 případů), dojdeme k závěru, že řidiči s nejnižší praxí zavinili zhruba 31 % nehod (stejně jako v r. 2014). Podobně dojdeme ke zjištění, že vinou nejméně zkušených řidičů zahynulo 28 % z celkového počtu obětí dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel. Začínající řidiči se v loňském roce podepsali na 31 % těžkých a 33 % lehkých zranění. V roce 2014 byla nejčastější příčinou nehod způsobených řidiči s praxí do dvou let nepřiměřená rychlost jízdy. Zarážející ovšem je, že u těchto novopečených řidičů je zaznamenán nejvyšší podíl zaviněných nehod s asistencí alkoholu. Dle odborníků z nizozemské výzkumné instituce SWOV se řidič může považovat za zkušeného po ujetí zhruba 100 000 kilometrů. Aby se mohl uchazeč o řidičské oprávnění stát řidičem skýtajícím záruku, že zvládá potřebné základy samostatné a bezpečné jízdy, měl by v rámci praktické přípravy odjezdit alespoň 3 000 kilometrů a za volantem strávit přinejmenším 100 hodin. To je zjištění švýcarské rady pro bezpečnost silničního provozu Bureau de prévention des accidents, člena Evropské rady pro bezpečnost silničního provozu (ETSC). Švédští a norští odborníci doporučují ujet alespoň 5 000 kilometrů. Pravděpodobnost účasti na nehodě se pak po zahájení samostatné praxe snižuje o nemalých 40-50 %. Odjetí tří tisíc kilometrů před zahájením samostatné řidičské praxe je jedna věc, ekonomické náklady spojené s přípravou v autoškole druhá. Některé evropské státy se proto snaží docílit dosažení dostatečné řidičské erudovanosti u novopečených řidičů zavedením institutu tzv. řízení pod dohledem (accompanied driving). V zásadě se můžeme setkat se dvěma modely. Buď je budoucí automobilista doprovázen zkušeným řidičem před vlastní řidičskou zkouškou, nebo naopak je doprovázen až po jejím úspěšném složení. Jízda pod dohledem zaručí, že budoucí motorista najezdí až několik tisíc kilometrů v přítomnosti zkušeného řidiče (zpravidla se jedná o někoho z blízkých). Tato příprava trvá až rok, budoucí řidiči tak mají možnost seznámit se se specifiky jízdy ve všech obdobích roku. Noví řidiči takto před samostatnou praxí odjezdí několikanásobně více kilometrů, než tomu bývá při přípravě jen v autoškole. Jedním z důležitých benefitů je, že si plně uvědomí odpovědnost, kterou budou mít, až samostatně vyrazí do provozu. Efekt takové přípravy se odvíjí od kvality doprovázejícího řidiče, počtu hodin strávených při přípravě a náročnosti podmínek, ve kterých příprava probíhá. Obecně je považován tento model za bezpečný. Konkrétní údaje ze Švédska vypovídají o tom, že jízda pod dohledem je cca 10x bezpečnější, než když novopečený řidič samostatně vyrazí po úspěšně zvládnuté zkoušce do provozu bez předchozí praxe s doprovázející osobou. Statistiky nehod novopečených řidičů, kteří před samostatnou praxí jezdili pod dohledem, bývají příznivější. V Německu registrují až o 36 % nižší nehodovost těchto šoférů, až o čtvrtinu se snižuje i počet jejich přestupků při řízení. Švédští nováčci vykazují během prvních dvou let nehodovost nižší o zhruba 35 %. Z Norska je rovněž hlášen nižší počet nehod těchto řidičů, nicméně tento model přípravy zde je využíván velmi zřídka. Ve Francii naopak jsou po počátečním nadšení zdrženlivější. Poslední statistická data naznačují, že nehodovost řidičů v samostatné praxi připravujících se pod dohledem je vyšší. Přičítá se to nízkému počtu hodin přípravy, malé náročnosti podmínek, ve kterých probíhala, a konečně též ne vždy dostatečné kvalitě doprovázejících osob. Obecně však je tento model přípravy považován za efektivní. O tom ostatně svědčí skutečnost, že se s ním můžeme setkat v řadě (nejen) evropských států – mezi ně se řadí např. státy Beneluxu, Pobaltí, Švédsko, Norsko, Finsko, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko či Velká Británie. Závěrem zbývá zamyslet se nad tím, proč v řadě evropských států je kladen na přípravu budoucích řidičů takový důraz. Praktická řidičská zkouška bývá náročná. Zkušební komisaři hodnotí, zda je adept na řidičské oprávnění schopen se samostatně a bezpečně účastnit silničního provozu, bez ohledu na délku vlastní přípravy. V České republice a některých postsocialistických státech je naopak velmi často přihlíženo k tomu, co je reálné naučit budoucího řidiče osobního vozidla během zákonem stanovených lekcí praktického výcviku. ac Bezpečnost provozu se v řadě evropských zemí řadí mezi důležité celospolečenské priority. Řídit motorové vozidlo bez řádné předchozí přípravy se tam zkrátka nevyplácí. Roman Budský, TSB

person dabra  date_range 12.01.2016

v areálu dopravní společnosti VegaTour.

Autentické zážitky nám napsal Jaroslav Čuřík: " Přihlásil jsem se na školení pro řidiče autobusů pořádané v sobotu 21.11.2015 v areálu dopravní společnosti VegaTour. Mnoho jsem si od toho nesliboval, neboť, světe div se, bylo zcela zdarma. Opak byl pravdou. S něčím tak perfektně připraveným a zorganizovaným jsem se již dlouho nesetkal. Nejednalo se o pravidelné školení podle § 48 zákona č. 247/2000 Sb. Po zaregistrování byly u všech zúčastněných prověřeny teoretické znalosti formou testu. Ten byl jedním z podkladů soutěže v Poháru řidičů, která souběžně probíhala. Následovalo rozdělení do skupin, kde každý dostal "itinerář" s časovým rozvrhem na celý den. Poté se nás již ujali zkušení a hlavně fundovaní školitelé. Po zajímavé přednášce zástupců firmy Dekra jsme si mohli vyzkoušet naprostou novinku - mobilní simulátor jízdy a dopravních situací nákladního vozidla. Umožňuje simulaci různých dopravních situací, kde je možnost si ověřit správnost svých reakcí. Iluze je naprosto dokonalá, včetně zvuku motoru, nahybání kabiny, ap. Přesunuli jsme se do učebny, kde probíhala zajímavou formou přednáška o typech tachografů a novinkách v Nařízení č. 561 Evropského parlamentu. Zde bylo také nejvíce dotazů více či méně fundovaných, jak již na podobných školeních bývá. Dále si každý vyzkoušel jízdu s autobusem Setra 415 GT-HD na okruhu dlouhém 13 km v běžném provozu, a to jak na úzkých silnicích, tak na dálnici. Jízda byla také součástí soutěže o Pohár řidičů. Hodnotil se styl jízdy a dosažená průměrná spotřeba zjištěná přesným zabudovaným měřícím zařízením. Pro zajímavost rozdíl mezi nejlepším a nejhorším řidičem byl na této krátké vzdálenosti téměř 10 litrů. Na dalším stanovišti byla praktická ukázka nasazování řetězů, vypouštění a napouštění toalet a kávovarů, řešení častých problémů, atd. Po celý den byla možnost bohatého občerstvení formou improvizovaného "švédského stolu" a každý účastník dostal malý dárek na rozloučenou. Chci touto reportáží zejména poděkovat všem organizátorům a školitelům za dokonale připravenou akci na vysoké úrovni. Autobus řídím 41 let, takže pamatuji dobu, kdy si veřejnost řidiče autobusu považovala. Velice proto hodnotím snahu dostat tuto profesi zpět na úroveň, která jí určitě náleží.Ve Vega Tour se určitě se vydali správným směrem a věřím, že v tomto duchu budou pokračovat. Přeju jim hodně trpělivosti a úspěchů v pořádání podobných akcí. " BUSportál gratuluje Jaroslavu Čuříkovi k vítězství v soutěži a děkuje za to, že se podělil o svoje zkušenosti. Foto Vega Tour

person dabra  date_range 13.12.2015

Databáze IODA obsahuje více než 70 000 údajů v přibližně 550 datových řadách. V databázi dokumentů VýRočenky je uloženo přes 400 zdrojových dokumentů.

Spolek IODA, který provozuje stejnojmenný web, na němž lze nalézt statistická data z oblasti dopravy a ekonomiky dopravy, přišel během září s několika výraznými novinkami. Byly spuštěny nové webové stránky, představeno nové logo a doplněny zcela nové údaje. Tou nejviditelnější novinkou je spuštění nových internetových stránek, jejichž grafika a celkové uspořádání přispívá k lepší orientaci webu. Nejen stávající uživatele jistě potěší rozšíření databáze o mapové podklady. Ty prozatím obsahují mapy z oblasti železniční dopravy, postupem času budou doplněny i mapové podklady znázorňující silniční či vodní sítě, plánované výstavby dopravní infrastruktury a podobně. Přibyl také odkaz publikace, který má za cíl seznámit širokou veřejnost s odbornými díly vydanými přímo spolkem nebo díly, na kterých se členové spolku IODA spolupodíleli. Rychlé odkazy umístěné v pravé horní části úvodní stránky pak doplňují přímé vstupy do vlastní databáze IODA a do databáze VýRočenky, která je nedílnou součástí projektu IODA. Nové logo je užíváno společně se spuštěním nových stránek, jeho autorem je grafik Vladimír Schmid. Kromě vlastního názvu IODA má představovat jeho poslední písmeno cestu (v tomto případě dálniční nadjezd) a číslovku čtyři. Číslovku lze chápat jako zástupce číselných dat (která jsou předmětem zájmu IODA) i jako vytyčení čtyř cílů celého projektu (databáze IODA, VýRočenky, Publikace, Mapy). Novinkou jsou též rozšířená data o automobilovém i železničním průmyslu. Sledovat tak lze například vývoj počtu silničních vozidel vyrobených v ČR dle sdružení AutoSAP (datové řady 639 až 643) nebo počet zaměstnanců a obrat podniků sdružených v ACRI (datové řady 637 a 638). Dále byly doplněny informace SŽDC o provozu na české železnici (počet dopravců, podíl dopravců na výkonech, počet přidělených tras, objem vlkm a hrtkm, datové řady 508 až 513) a informace ŘLP o leteckém provozu (počet pohybů ve vzdušném prostoru a na letištích, datové řady 633 a 634). Mnoho subjektů budou jistě zajímat i trendy v silniční a železniční přepravě osob a zboží pravidelně zveřejňované Ministerstvem dopravy ČR. V databázi lze nově nalézt také doplněné informace o příjmech a výdajích Státního fondu dopravní infrastruktury nebo informace o délce protihlukových stěn postavených v silniční síti (datová řada 648). V současné době databáze IODA obsahuje více než 70 000 údajů v přibližně 550 datových řadách. V databázi dokumentů VýRočenky je pak uloženo přes 400 zdrojových dokumentů. TZ IODA

person dabra  date_range 26.10.2015

uvedla na trh Společnost MOBILBOARD.

Společnost MOBILBOARD, specialista na reklamu na dopravních prostředcích v rámci celé ČR, uvádí v těchto dnech na trh novinku – reklamní plochy na jízdenkových automatech. Nový reklamní formát s názvem MB TICKET POSTER vznikl na základě požadavků klientů na umístění reklamy v centrech měst. Nyní je tedy možné provázání s linkami MHD, které centrem projíždějí a docílení maximálního zásahu reklamní kampaně. TICKET POSTER je aktuálně provozován v sedmi městech na vybraných zastávkách MHD a exkluzivních pozicích s velkou frekvencí osob. Jedná se o plochy po bocích automatu, které jsou i v městském ruchu nepřehlédnutelné. TI MOBILBOARD

person dabra  date_range 01.09.2015

pro autorizovaného prodejce IVECO BUS.

Společnost MOBILBOARD v rámci dlouhodobé spolupráce s dopravci - společnost spolupracuje s více než osmdesáti dopravci v rámci MHD, příměstské a dálkové dopravy - měla aktuálně možnost vyvořit reklamní polep pro "promo bus" společnosti KAR group. (Společnost KAR mobil s.r.o., součást KAR group, a.s, je autorizovaným prodejcem autobusů IVECO BUS.) Jedná se o předváděcí vozidlo Iveco Crossway LE 13m Euro 6, které se bude pohybovat v průběhu září a října 2015 na meziměstských linkách Moravskoslezského a Olomouckého kraje a také na prezentačních akcích. TZ MOBILBOARD

person dabra  date_range 27.08.2015

MB Wi-Fi Transport nebo běžný Wi-Fi router? Pohled společnosti MOBILBOARD.

Na trhu existuje nepřeberné množství zařízení poskytující Wi-Fi připojení. "Z praxe společnosti MOBILBOARD v oboru poskytování internetového připojení cestujícím však víme, že jen specializované zařízení dokáže splnit náročné podmínky použití v dopravních prostředcích. Důraz na kvalitu a funkčnost při vybavování vozů mnohdy převáží ekonomické důvody. Dopravci si tak často mohou zvolit levné zařízení z běžného prodeje v domnění, že splní účel a poskytnou cestujícím bezproblémové připojení k internetu. S problematikou provozování Wi-Fi routerů v dopravních prostředcích se nicméně vážou i rizika, kterých si mnozí dopravci nejsou předem vědomi, " , říká Jan Kubáň, online manager ze společnosti MOBILBOARD. Jak se vlastně od běžného zařízení specializovaný hardware určený pro dopravu liší, jaké má přednosti a jakým rizikům můžeme použitím profesionálního zařízení předejít: Na začátek je důležité, aby si dopravce udělal jasnou představu, co od zařízení, případně od poskytování internetu cestujícím očekává. Samozřejmostí by měl být bezproblémový chod, minimální poruchovost a případně i další marketingové využití vzhledem k nákladům, které provoz Wi-Fi routerů provázejí. Při používání zařízení, které není určeno pro dopravní prostředky, mohou v běžném provozu nastat následující situace: Časté "zasekávání" – vlivem ztráty signálu, teplotních výkyvů a jiných provozních podmínek je nutný častý restart za osobní účasti pracovníka dopravce Nebezpečí při instalaci do elektrické soustavy vozu – levné zařízení určené pro osobní účely nemá dostatečnou ochranu proti přepětí a může rušit palubní systémy vozu Běžné reklamační podmínky – na zařízení z běžného prodeje se vztahuje klasická dvouletá, respektive jednoletá záruční doba pro právnické osoby. Záruční i pozáruční servis je obvykle minimalizován na naprosté minimum a neexistuje žádný helpdesk ani jiná pomoc na dálku. V případě poruchy tak dopravci nezbývá nic jiného, než zařízení vymontovat a zaslat na výměnu, která může trvat až 30 dní. Tyto a mnohé jiné nepříjemné situace samozřejmě řeší nákup robustního zařízení, které je určeno výhradně pro dopravní prostředky a má všechny nezbytné homologace. Hlavní přednosti takového hardwaru jsou následující: Robustní provedení – díky průmyslovému provedení zařízení odolává teplotním i provozním vlivům a umožňuje dlouhodobý provoz Bezpečí pro vozidlo i cestující – zařízení splňuje potřebné homologace a jeho instalace do elektrických rozvodů vozidla znamená bezpečný provoz i ochranu cestujících při využití Wi-Fi připojení Kvalitní podpora ze strany dodavatele – vzdálený i přímý servis a podpora na telefonu, pravidelné aktualizace, sledování aktuálního stavu zařízení, využití pro marketingové účely. To vše umožňuje online dohled, díky kterému je možné předejít situacím, kdy si na nefunkční připojení budou stěžovat samotní cestující. Jak je z popsaných situací patrné, problematika poskytování internetu cestujícím má svá netušená úskalí, na která mohou dopravci narazit až v běžném provozu. Mnohdy je to bohužel pozdě a náklady na opravy, případně na výměnu celého řešení jsou vysoké, nehledě na časovou náročnost a nespokojenost cestujících. Z těchto důvodů by měli provozovatelé veřejné dopravy pečlivě zvážit výběr zařízení na poskytování Wi-Fi připojení a také dodavatele, který má za sebou dobré reference u jiných dopravců. Viz http://www.wifivmhd.cz TZ MOBILBOARD

person dabra  date_range 05.06.2015

Víte, jaké jsou průměrné výdaje každého občana ČR na dopravu? Zajímá Vás, kolik každý z nás vydá ročně za nákup dopravních prostředků, jejich provoz a kolik k tomu zaplatí za osobní a nákladní dopravu?

Takové informace pravidelně zveřejňuje v Ročence dopravy Ministrstvo dopravy ČR (obvykle vychází koncem srpna s údaji za minulý rok). Spolek IODA z těchto dat sestavil zajímavý graf.

person dabra  date_range 29.05.2015

Po necelých 2 měsících přinášíme novinky o projektu IODA. Nejvyšší mzdy vykazují strojvedoucí, z autobusových profesí pak řidiči MHD.

V předchozích týdnech spolek IODA zaměřil své úsilí na hledání údajů o mzdách v dopravě. Díky portálu ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) tak v databázi IODA můžete nalézt údaje o hrubé mzdě řidičů (řady id: 605 až 618) a třeba si jejich výši porovnat s průměrnými mzdami v dopravě jako celku (id: 459 + 449) či v kontextu průměrné mzdy v ČR (id: 460). Gestorem čtvrtletního šetření o průměrném výdělku je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), zpracovatelem ISPV je Trexima, spol. s r.o. Další oblastí našeho zájmu bylo pojištění. Kromě pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (id řady: 619 – v členění podle pojišťovny a id řady: 624 a 625 – v členění podle druhu dopravy) jsme do naší databáze vložili i údaje o havarijním pojištění (id řady: 620 – dle pojišťovny, 623 – dle druhu dopravy) a pojištění přepravovaného nákladu (id řady: 626). Všechny údaje z pojišťoven vyplývají z Výročních zpráv České asociace pojišťoven (ČAP) a dalších statistických Informací o pojistném trhu, které můžete nalézt buď na webu ČAP nebo v naší databázi VýRočenky.cz. Po roce jsme též aktualizovali informace o stavu mostních konstrukcí na pozemních komunikacích, které veřejnosti na svém webu pravidelně poskytuje v pdf formátu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR). Díky aplikaci IODA tak můžete rychle zjistit vývojové trendy nejen v rámci celé ČR, ale i v jednotlivých krajích a to i v rozlišení podle jednotlivých kategorií pozemních komunikací. I díky těmto nově zaznamenaným údajům tak databáze IODA nedávno překročila hranici 65 000 uložených údajů v téměř 500 datových řadách. Co nového v databázi právě přibylo a jaká zajímavá data tedy máte zdarma k dispozici, se můžete průběžně dovídat i na našem facebooku: https://www.facebook.com/ioda2013 TZ IODA BUSportál: U úvodního grafu jde o mzdy bez cestovních náhrad, které např. u profese řidič tahače v segmentu mezinárodní kamionové dopravy velmi ovlivňují celkový příjem.

person dabra  date_range 26.05.2015

v kontextu daňových výnosů.

Během března pokračovalo plnění veřejné databáze IODA zaměřené na informace z oblasti dopravy, kterou provozuje stejnojmenný spolek (http://www.ioda.cz). Tentokrát byla pozornost věnována pohonným hmotám. Cílem bylo zjistit, jak velký podíl spotřeby pohonných hmot v ČR připadá na dopravu (řada id 604) a dále jaké jsou podíly jednotlivých paliv na trhu (id 428). Bez zajímavosti určitě není ani řada vyjadřující spotřebu energie podle jednotlivých dopravních módů (id 427). Spotřebu pohonných hmot lze dát do souvislosti s daňovými výnosy, zejména s výnosy ze spotřební daně z minerálních olejů (obrázek výše resp. id 601 a 602), které jsou z dílčí části využívány na financování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (id 603). Výše uvedená srovnání bylo možné uskutečnit díky nově doplněným údajům Ministerstva financí (konkrétně ze Zpráv o činnosti Finanční a Celní správy ČR), z Výročních zpráv České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) a již dříve evidovanými údaji o rozpočtu SFDI (v návaznosti na zákon č. 243/2000, §5). Spolu s vývojem průměrných cen pohonných hmot (id 50 pro Natural 95 a id 51 pro motorovou naftu, které je v aplikaci možno dále rozkreslit ve struktuře základní cena + spotřební daň + DPH) a sazbami spotřební daně (id 179 pro motorovou naftu a id 180 pro Natural 95) si člověk může díky aplikaci IODA udělat rychle celkem širokou představu o reálné situaci v oblasti spotřeby pohonných hmot. Kromě plnění databáze IODA novými údaji byla většina "Dosud nezařazených datových řad" přeřazena do kapitoly "EKONOMIKA A JINÉ VYBRANÉ UKAZATELE", jejíž podkapitoly jsou nově přeuspořádány a nazvány tak, aby bylo více zřejmé, co je jejich obsahem. Ostatní dosud nezařazené datové řady jsou nově zařazeny do podkapitoly "Dopravní a jízdní výkony", která je součástí podkapitoly "DOPRAVA A PŘEPRAVA". Součástí této kapitoly jsou tedy nové datové řady o dopravních výkonech na železnici (id 508 – 514, dle Výročních zpráv SŽDC), dopravních výkonech na pozemních komunikacích zpoplatněných mýtem (id 151 – 157 a id 126, dle údajů ŘSD) a dopravní a jízdní výkony v rámci regionální a dopravní obslužnosti (id 587 – 592 a 597, dle údajů MD). Zájemci o data z jiných oblasti si mohou zkoumat např. aktualizované údaje o vývoji poplatků za použití kolejí Správy železniční dopravní cesty (id 515 – 526 příp. maximální možná výše těchto poplatků do roku 2013 podle Ministerstva financí ČR v řadách id 533 – 544). Zdroj: IODA

person dabra  date_range 02.04.2015

s aktivními odkazy na populární Besipky a animace dopravních situací volně ke stažení.

Nakladatelství Grada Publishing, a.s., vydává novou učebnici Autoškola 2015 – Moderní učebnice & testové otázky. Poprvé s aktivními odkazy na populární Besipky a ani­ma­ce dopravních situací – vše volně ke stažení na stránkách nakladatelství. Publikace Autoškola 2015 – Moderní učebnice & testové otázky autora Václava Mináře vznikla ve spolupráci s Týmem silniční bezpečnosti, o.p.s., Samostatným oddělením BESIP Ministerstva dopravy ČR a dopravním portálem Zákruta. Díky této spolupráci mohlo nakladatelství vůbec poprvé poskytnout zdarma ke stažení elektronické verze předpisů a vyhlášek s více než stovku názorných spotů a animací dopravních situací. Jak se informoval BUSportál, je knížka určena držitelům všech skupin řidičského oprávnění (tedy i C a D). Poučení v ní najde vlastně každý - motorizovaný i nemotorizovaný - účastník silničního provozu. Besipky poskytlo Samostatné oddělení BESIP MD ČR, animace portál Zákruta a na zpracování elektronické verze spolupracoval Tým silniční bezpečnosti. Soubory jsou zdarma ke stažení na webové stránce učebnice. Viz http://www.grada.cz/autoskola_8518/kniha/katalog/ .

person dabra  date_range 13.03.2015
Reklama
C.I.E.B
Reklama
e-jízdenka
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací