Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní politika

V dalších osmi oblastech se soutěží o zajišťování dopravní obslužnosti od prosince 2024 dalších deset let. Předpokládaná hodnota zakázek je 4,8 miliardy korun. Jediným hodnotícím kritériem je cena.

Výběrová řízení na nové dopravce v největším kraji České republiky probíhají ve čtyřech vlnách a v každé z nich bude soutěženo 8 až 10 oblastí, který Středočeský kraj samostatně, nebo s hl. městem Prahou objednává. Velikost oblastí byla podle Kraje zvolena tak, aby se do tendrů mohli přihlásit i menší dopravci. Noví autobusoví dopravci začnou provozovat činnost dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě v systému PID od 1. prosince 2024 na dobu deseti let. V pondělí 19. září byla spuštěna druhá vlna - oblast Stochovska, Štěchovicka, Jílovska, Voticka, Brandýska, Sázavska, Kutnohorska a Poděbradska. Předložené nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, a to pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených svazcích linek, ve všech oblastech, která je dána jasnými a pro všechny dopravce závaznými Standardy kvality PID, jež je nedílnou součástí zadávacích podmínek. „ To, že jediným hodnotícím kritériem je pouze cena, je ten nejtransparentnější způsob. Pokud by byla stanovena další hodnotící kritéria – zejména vázaná na specifické kvalitativní nabídky, objednavateli by mohla vzniknout složitá situace s kontrolou plnění smlouvy a následnou penalizací, což by mohlo mít za následek různou úroveň nabízené kvality služeb pro cestující na území Středočeského kraje ,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar. Brutto objem druhé vlny neponížený o tržby a jiné příjmy činí cca 7,1 mld. Kč a 143 mil. linkkm. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pro oblast B1 - Stochovsko činí cca 857 mil. Kč, B2 - Štěchovicko cca 350,8 mil. Kč, oblast B3 - Jílovsko cca 842,6 mil. Kč, oblast B4 - Voticko cca 526,6 mil. Kč, oblast B5 - Brandýsko cca 967,9 mil. Kč, oblast B6 - Sázavsko cca 408 mil. Kč, oblast B7 - Kutnohorsko cca 358 mil. Kč, oblast B8 - Poděbradsko cca 535,4 mil. Kč. Termín pro podání nabídek končí (prozatím) 21. listopadu 2022. První ze série soutěží na nové autobusové dopravce byla zveřejněna 18. července a stále je možné podávat nabídky. Soutěží se o kontrakt na zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících v oblasti Kladenska, Hostivicka, Rakovnicka, Mníšecka, Mnichovohradišťska, Líbeznicka, Velvarska a Hořovicka. Šest oblastí zadávají společně Středočeský kraj a hlavní město Praha. Dvě oblasti soutěží Středočeský kraj sám - Velvarsko a Hořovicko. Celková hodnota zakázky činí pro oba kraje 17 mld. Kč a 326 mil. linkových km. Tyto údaje však obsahují všechny vyhrazené změny, které ale nemusí být aktivovány. Podle současných jízdních řádů se jedná o 220 mil. linkových km a 11,5 mld. Kč. Tato částka se však pro objednatele sníží o vybrané jízdné. „ Našim cestujícím chceme nabízet neustále kvalitní služby a této myšlence podřizujeme i vozový park. Ten by měl být výrazně omlazen. Ve výbavě autobusů požadujeme například klimatizaci a další výbavové prvky, které maximálně zpříjemní cestu, včetně nízkopodlažnosti, aby byla doprava pohodlná pro osoby na vozíku anebo pro maminky s kočárky ,“ uvedl Petr Borecký, náměstek hejtmanky pro oblast veřejné dopravy. Novinkou budou sčítací rámy ve dveřích a k výbavě patří také zařízení pro sledování online polohy vozidel. Na linkách by měly jezdit i nízko a bezemisní autobusy, půjde však o optimální kombinaci s udržením rozumných finančních nákladů a zároveň dodržení legislativy EU týkající se snižování emisí. Na konci roku 2009 uzavřel Středočeský kraj s autobusovými dopravci desetileté smlouvy o závazku veřejné služby. V roce 2019 byly s většími dopravci z důvodu pořizování nových velkokapacitních autobusů tyto smlouvy prodlouženy o 5 let, s dopravci s malým rozsahem výkonů byly smlouvy prodlouženy formou přímého zadání a končí k 30. listopadu 2024.

person rebus  date_range 19.09.2022

Na podzimním jednání Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska 8. a 9. září členové rozhodnou o budoucnosti sdružení po více než 30 letech své existence.

Prezident ADSSF seznámí s výsledky z pravidelného setkávání s představiteli vlády a sociálních partnerů k energetické, ekonomické a sociální situaci v zemi, se zástupci MPSV a z jednání RHSD, bude informovat o vývoji politické, válečné, energetické a ekonomické situaci země a firem. S tím souvisí velmi aktuální otázka vývoje mezd, nedostatek řidičů i ostatních pracovníků, možnosti řešení inflace atd. Na programu je diskuze k možnostem a stavu čerpání evropských peněz z NPO, modernizačního fondu, fondu spravedlivé transformace a klasických strukturálních fondů. O aktuálním dění ve Svazu dopravy ČR po odchodu Jaroslava Hanáka z funkce prezidenta bude informovat také Ludomír Landa, nově zvolený viceprezident a předseda sekce silniční dopravy, a Jindřich Poláček, předseda dozorčí rady SD ČR. Členy ADSSF čeká 8. září zásadní diskuze o budoucnosti, formě organizačního uspořádání a volbách statutárních orgánů. Jaroslav Hanák, který je prezidentem od jejího založení v roce 1991, už nebude do vedení ADSSF kandidovat. Odborný program je tentokrát v režii SOR Libchavy. Pozvanka na valnou hromadu ADSSF (jen pro oprávněné uživatele). Z oslav 30 let od založení ADSSF v září 2021 Brně.

person rebus  date_range 31.08.2022

Maďarsko prochází nejvýznamnější transformací v hromadné dopravě za posledních třicet let. Nejen z hlediska obnovy vozidel za ekologické a šetrné k životnímu prostředí, od ledna bude odpovědná za veřejnou dopravu jedna celostátní instituce.

O národní organizaci pro veřejnou dopravu informoval státní tajemník pro dopravu Dávid Vitézy: " Cíl je jasný: autobusy, vlaky a další prostředky hromadné dopravy by měly fungovat v jednotném systému po celé zemi. Konečně by měla existovat jednotná aplikace a webové stránka, kde si budu moci plánovat cesty autobusem a vlakem dohromady a kupovat jízdenky buď v automatu, na pokladně nebo v aplikaci a vyměnit jízdenku za kombinované cesty autobusem a vlakem. Pokud má vlak zpoždění měl by počkat návazný autobus. Jednotné informace by měly fungovat celostátně. Úkolem nového organizátora dopravy, jako zadavatele jednajícího jménem státu, bude od ledna definování sítě a jízdních řádů, stanovení tarifního systému a strategických směrů týkajících se informování cestujících. " Vláda jej v tomto smyslu zmocní, podle státního tajemníka bude také požadovat v souladu se zájmy cestujících zvýšenou odpovědnost za dodržování kvalitativních a kvantitativních požadavků na poskytovatele veřejných služeb financovaných z veřejných peněz. V roce 2010 vznikl podobný úřad v Budapešti a později i v jiných městech, na regionální úrovni však zatím v Maďarsku neexistuje. Státní tajemník jako příklad uvádí ostatní evropské země - Rakousko, Německo, Polsko a Českou republiku, kde podobné systémy fungují. Národního organizátora nevytvoří Ministerstvo technologií a průmyslu "na zelené louce". Parlament v létě přijal návrh novel zákonů o osobní dopravě a o železnicích. Podle nového právního řádu dojde k restrukturalizaci státní organizace VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft., která je v současné době odpovědná za přípravu železničního jízdního řádu. Národního organizátora dopravy pak ustanovuje Vyhláška ministerstva technologií a průmyslu, fungovat bude od roku 2023. Nová organizace vytvořená seskupením několika sektorových oblastí na jedno místo bude mít na starost mimo jiné veřejné zakázky na služby osobní dopravy a trati, koordinaci jízdních řádů a sjednocení tarifních systémů. Cílem je sjednocení městských a příměstských systémů v co nejvíce oblastech. Úkolem národního organizátora dopravy bude také spolupráce s místní samosprávou, urychlení obnovy vozidel jak v místní autobusové dopravě, tak na železnici. Pokračovat bude i v plnění současných kompetencí společnosti VPE. Podle zákona přebírá národní organizátor personál od ostatních státních podniků, a to i od dopravní společnosti Volánbus.

person rebus  date_range 26.08.2022

Dopravní podnik města Ústí nad Labem spustil první etapu elektronického odbavování cestujících na konci června 2019, za tři roky proběhlo 10 milionů transakcí.

Cílem dopravního podniku bylo zavést pro odbavení v MHD novou technologii elektronických plateb za jízdné, využít různých nosičů časového jízdného a eliminovat používání papírových jízdních dokladů. ,, Multikanálový elektronický odbavovací systém pro městskou hromadnou dopravu, jehož základem je bezkontaktní platební karta, umožňuje komfortní a moderní způsob odbavení cestujících. Mezi základní přínosy patří rychlost, jednoduchost a rozšíření možnosti odbavení nebo poskytnutí slevy z ceny jednotlivého jízdného při využití elektronické platby “, uvedla Simona Mohacsi, výkonná ředitelka DPmÚL. Cestující mohou k úhradě jízdného v autobusech a trolejbusech využít platební kartu pro nákup jednorázového jízdného v režimu Check in/Check out i jako identifikátor časové jízdenky zakoupené v eShopu nebo na Zákaznickém centru DP nebo pro samoobslužný bezhotovostní nákup jízdenky na terminálu u řidiče vozidla. Pro odbavení slouží také elektronická peněženka karty Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) pro bezhotovostní nákup jízdenky na terminálu u řidiče vozidla nebo jako karta s časovou jízdenkou DÚK. Nadále je zachován nákup jízdenek v jízdenkových automatech a mobilních jízdenek (SMS jízdenka, SEJF jízdenka, jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL). Od začátku roku 2022 ukončil dopravní podnik doplňkový prodej papírových jízdenek řidičem. Elektronický odbavovací systém realizovala v Ústí nad Labem společnost Mikroelektronika ve spolupráci s ČSOB a Mastercard. Na konci července proběhlo prostřednictvím elektronického systému odbavení 10 milionů transakcí. Rekordním dnem byl letošní 20. duben, kdy si cestující "pípli" téměř 19 tisíckrát. Nejvíce se lidé v MHD odbavují v zastávce Mírové náměstí (více než 495 tisíc transakcí) a na linkách 11 a 54. V roce 2019 (od června) proběhlo více než 621 tisíc transakcí, v roce 2020 2,5 milionu transakcí, v roce 2021 4 miliony a letos se zatím číslo blíží 3 milionům transakcí. Nákup v režimu Check in/Check out tvoří 52 %. Průměrně během letních prázdnin takto DPmÚL eviduje v pracovních dnech kolem 16,5 tisíc transakcí. Zdroj: DPmÚL

person rebus  date_range 25.08.2022

Vídeňané jsou ochotni v tramvajích převážet zásilky mezi určenými balíkovými stanicemi. Ušetřit by se měl počet kurýrních vozů a skleníkové plyny v ulicích.

Počet přepravovaných balíků ve Vídni neustále roste. Loni si Vídeňané objednali 113 miliónů balíčků, a to zatěžuje samozřejmě průjezdnost města i hustotu dopravy. Aby došlo k jejímu odlehčení, hledá Vídeň inovativní ekologické projekty. Jedním z nich je projekt, kdy by cestující v MHD fungovali jako kurýři doručující balíky. Nápad vídeňského dopravního podniku Wiener Linien, který by cestujícím umožnil přepravu balíků v rámci kurýrní služby, byl představen minulý rok . Loni si dopravní podnik nechal vypracovat také studii proveditelnosti, která měla za cíl zjistit ochotu cestujících se do služby zapojit. Ta zjistila, že ochota Vídeňanů je velmi vysoká. Nyní musí vídeňský dopravní podnik nastavit rámcové podmínky a vyvinout aplikaci, díky které by nový systém fungoval. Podle vyjádření Wiener Linien musí být neprve analyzovány pohyby cestujících, aby se identifikovaly vhodné tramvajové linky a nejvhodnější stanoviště pro balíkové stanice. Začal také vývoj potřebné aplikace a balíkových stanic, které by měly díky solární energii fungovat i bez připojení k elektrické síti. První testovací dodávky lze podle vídeňského dopravního podniku očekávat v roce 2024. Podle odhadů podniku by cestující-kurýři mohli ušetřit kolem 20 procent skleníkových plynů, které vznikají při doručování zásilek.

person rebus  date_range 24.08.2022

Uzavření krátkodobých smluv na zajištění krajské linkové dopravy je předmětem zveřejněného výběrového řízení. Svých nových 170 autobusů na CNG kraj pronajme až na základě dlouhodobé smlouvy.

Karlovarský kraj zveřejnil 10. srpna 2022 nabídkového řízení na zajištění dopravní obslužnosti linkovou dopravou v sedmi oblastech v úhrnné hodnotě 1,188 miliardy korun. Jedná se o nabídkové řízení formou jednacího řízení, kdy objednatel předpokládá s jednotlivými uchazeči o nabídkách jednat. Smlouvy se současnými dopravci skončí na konci letošního roku. Zahájení dopravní oblužnosti podle nových krátkodobých smluv předpokládá kraj od 1. 1. 2023 na tři roky, pouze do doby uzavření dlouhodobé smlouvy, která bude plněna prostřednictvím autobusů s pohonem na CNG. Na pořízení nových autobusů probíhá vyhodnocenování výběrového řízení a podle krajského zastupitele pro oblast dopravy Jana Bureše má být do měsíce znám výsledek. Výroba autobusů má trvat 15 měsíců od podpisu smlouvy. Zakázka je rozdělena na sedm oblastí - 1 Chebsko, oblast 2 Sokolovsko, oblast 3 Nejdecko, oblast 4 Karlovarsko-Ostrovsko, oblast 5 Toužimsko-Tepelsko, oblast 6 Bochovsko a oblast 7 Žluticko. Dopravci budou vybíráni podle ekonomicky nejvýhodnější nabídky, hodnotícími kritérii je nabídková cena dopravního výkonu s váhou 70 % a nabídková cena variabilního dopravního výkonu (každé navýšení či snížení stanoveného dopravního výkonu podle návrhu smlouvy) s váhou 30 %. Ve stejný den oznámil Kraj prohloubení spolupráce s Dopravním podnikem Karlovy Vary (DPKV). Hejman Petr Kulhánek, primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová a Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva DPKV, podepsali memorandum o vzájemné spolupráci při budoucím zajištění dopravní obslužnosti. DPKV by mohl podlé jedné z variant stát hlavním dodavatelem těchto služeb. Jednotlivé varianty obsažené v memorandu popsal Lukáš Siřínek: „ První variantou je, že by kraj společně s městem prostřednictvím dopravního podniku zajišťovaly kompletní dopravní obslužnost na území regionu. V druhé variantě jde o zadání zakázky sdruženým zadavatelem, což by znamenalo mimo jiné vznik společného krajského a městského dopravního podniku. Třetí možností je podpora stávajícího rozsahu dopravní obslužnosti, kterou nyní dopravní podnik v regionu zabezpečuje. " Jako nejlepší se přitom jeví první varianta, v rámci které by Dopravní podnik Karlovy Vary zajišťoval závazek veřejné služby pro celý region. „ Jsme stále na začátku. Memorandum má vyjádřit ochotu všech tří stran spolupracovat a hledat řešení. DPKV je kvalitní a hlavně moderní firma s moderním a pravidelně obměňovaným vozovým parkem a dalšími službami, které mohou být přínosem pro celý region. A doufejme, že se kraji podaří vysoutěžit i autobusy na stlačený plyn “ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová. Kraj získal na nákup 170 autobusů na CNG šestisetmilionovou dotaci. „ DPKV má dlouhodobý kontrakt na dodávku stlačeného plynu a dodavatel tyto dodávky potvrdil. Proto se nám nyní jeví jako nejekonomičtější varianta nákup autobusů na CNG s využitím zmíněné dotace ,“ vysvětlil Petr Kulhánek. „ Do měsíce už bychom měli znát výsledek zadávacího řízení. Autobusy se vyrábějí zhruba patnáct měsíců a my musíme stihnout dotaci vyčerpat do konce roku 2023. To znamená, že ale předtím musíme autobusy fyzicky převzít ,“ doplnil Jan Bureš. „ Z mého pohledu a z výše popsaných variant spolupráce se zdá nejméně pravděpodobný vznik společného dopravního podniku. Reálnější je pronajmout nové autobusy DPKV a nechat je zajišťovat dopravní obslužnost na území celého kraje s tím, že si na některé linky budou moci najmout menší dopravce. Dopravní podnik by se podle evropského práva nemohl přihlásit do výběrového řízení na dopravní obslužnost, díky memorandu bychom mu však dali šanci alespoň část regionu pokrýt .“ Zajištění dopravní obslužnosti na celém území Karlovarského kraje by DPKV podle Lukáše Siřínka zvládl. „ Musíme samozřejmě dostat nějaký časový prostor se na to připravit, ale myslím si, že bychom to zvládli. Znamenalo by to pro nás zajistit dalších zhruba dvě stě třicet zaměstnanců, nyní jich máme dvě stě čtyřicet. Navíc v této variantě počítáme i s využitím malých regionálních firem a dopravců .“

person rebus  date_range 16.08.2022

Komise zahájila na konci července otevřenou veřejnou konzultaci o nové iniciativě, která má usnadnit měření vlivu různých druhů dopravy na životní prostředí, a umožnit cestujícím a zákazníkům rozhodnout se využít co nejvíce udržitelnou dopravu.

CountEmissions EU stanoví společný rámec pro výpočet a vykazování emisí skleníkových plynů souvisejících s dopravou. Může být aplikován v sektoru osobní i nákladní dopravy. Transparentní informace umožní poskytovatelům služeb sledovat a snižovat své emise a zlepšovat efektivitu svých dopravních služeb a uživatelům umožní vybrat si nejudržitelnější možnost. Jak bylo předem oznámeno ve Strategii udržitelné a chytré mobility vydané v prosinci 2020, tato iniciativa pomůže podněcovat provozovatele dopravy k měření emisí a srovnávání svých služeb pomocí společné metodiky, což umožní cestujícím, zákazníkům a veřejným orgánům rozhodnout se o své co nejvíce udržitelné možnosti cestování, doručení výrobků nebo služeb. Konzultace je otevřena do 17. října a Komise vyzývá všechny zúčastněné strany, od firem po cestující a spotřebitele, k poskytnutí svého názoru.

person rebus  date_range 16.08.2022

V červenci začaly platit nové přísnější předpisy pro zavádění pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, které musí být standardně součástí nových typů vozidel.

Nové nařízení EU o obecné bezpečnosti vozidel (General Safety Regulation) zavádí řadu povinných pokročilých asistenčních systémů pro řidiče s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a stanoví právní rámec pro schvalování plně automatizovaných vozidel. Nová bezpečnostní opatření pomohou lépe chránit cestující, chodce a cyklisty na silničních komunikacích v Unii. Do roku 2038 by se tak mělo podle předpovědím Evropské komise předejít více než 25 tisícům smrtelných dopravních nehod a nejméně 140 tisícům případům vážných zranění. Silnice v EU jsou nejbezpečnější na světě. I když je dnes na evropských silnicích o 45 milionů více motorových vozidel, počet úmrtí na silnicích v EU se od roku 2008 snížil přibližně o 50 %. Udržení tohoto trendu je pro toto odvětví na jednom z nejnáročnějších trhů na světě i nadále důležité. Velká část z 59 miliard EUR, které automobilový průmysl ročně investuje do výzkumu a vývoje, je věnována technologiím souvisejícím s bezpečností. Předpisy týkající se obecné bezpečnosti vozidel: Všechna silniční vozidla (tj. osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy): inteligentní regulace rychlosti - systém, který pomáhá řidiči nepřekračovat rychlost, detekce couvání s kamerou nebo čidly, upozornění na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče, záznamník údajů o události pro případ vyšetřování nehod a signál nouzového brzdění Osobní automobily a dodávky: doplňkové funkce, jako jsou systémy pro udržování vozidla v jízdním pruhu a automatické brzdění Autobusy a nákladní automobily: technologie pro rozpoznávání možných mrtvých úhlů, varování před střety s chodci a cyklisty a systémy monitorování tlaku v pneumatikách. Tyto předpisy se poprvé použijí u nových typů vozidel ode dne platnosti (6. července 2022) a dále pak u všech nových vozidel (od 7. července 2024). Platnost některých nových opatření bude rozšířena tak, aby se do roku 2029 vztahovala na různé druhy silničních vozidel. Některé z těchto bezpečnostních systémů byla dostupná ještě před zavedením opatření, ale nyní musí být ve výbavě standardně. Nařízení o obecné bezpečnosti zmocňuje Evropskou komisi k dokončení právního rámce pro automatizovaná a propojená vozidla, Komise má proto ještě letos v létě předložit soubor technických pravidel pro schvalování plně automatizovaných vozidel, čímž se EU stane jedním z průkopníků v této oblasti. Díky tomu bude možné zvýšit důvěru veřejnosti v tyto technologie, stimulovat inovace a zvýšit konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu. Výkonná místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „ Díky technologiím dnes máme možnost zvyšovat úroveň bezpečnosti automobilů. Nové, pokročilé a povinné bezpečnostní prvky pomohou ještě výrazněji snížit počet smrtelných nehod na silnicích. Prostřednictvím nových předpisů chceme dnes také zajistit, aby bylo možné začít v EU bezpečně zavádět autonomní vozidla bez řidiče, a to na základě takového právního rámce, který klade prioritní důraz na bezpečnost lidí. “ Revidované nařízení o obecné bezpečnosti předložila Komise v roce 2018. Řešila jím potřebu zlepšit bezpečnost vozidel a silničního provozu, jelikož studie prokázaly, že při 95 % nehod hraje roli lidská chyba. Evropský parlament a členské státy EU následně nařízení přijaly v listopadu 2019. Komise od té doby přijala řadu souvisejících prováděcích nařízení , která se vztahují na asistenty řízení, jež nařízení zavedlo. Technologie vozidel není jediným způsobem, jak dosáhnout snižování počtu obětí na silnicích a dosáhnout cíle Vision Zero, musí být kombinována s bezpečnějším chováním řidičů, lepším prosazováním stávajících dopravních pravidel a zlepšenou silniční infrastrukturou, uvádí EK. Souběžně s návrhem Komise na revidované nařízení o obecné bezpečnosti byla rovněž zveřejněna strategie EU pro automatizovanou mobilitu , která nastiňuje komplexní soubor opatření EU pro zavádění propojených a automatizovaných systémů mobility. V této souvislosti bylo třeba učinit kroky, které by zajistily zavedení klíčových technologií a infrastruktury a přijetí vhodného regulačního rámce EU pro vnitřní trh. Kromě toho se tím má zajistit, aby automatizovaná mobilita přinášela výhody evropským občanům.

person rebus  date_range 15.08.2022

Významného projektu společného evropského zájmu ve vodíkových technologiích IPCEI Hy2Tech s podporou až 5,4 miliardy eur se zúčastní patnáct členských států EU a 35 společností, mezi nimi Iveco CR.

Evropská komise schválila podporu pro 15 členských států ve výši až 5,4 miliardy eur na významný projekt společného evropského zájmu (IPCEI) na podporu výzkumu, inovací a prvního průmyslového využití v hodnotovém řetězci vodíkových technologií. Projekt s názvem IPCEI Hy2Tech společně připravilo a oznámilo patnáct členských států: Belgie, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a Španělsko. Mezi vybranými společnosti je společnost Iveco CR. V rámci IPCEI projektů poskytnou členské státy z veřejných prostředků až 5,4 miliardy eur, což by mělo uvolnit další 8,8 miliardy eur v podobě soukromých investic. Pro tento významný projekt společného evropského zájmu bylo vybráno 41 projektů pro 35 společností působících v jednom nebo více členských státech. Přímí účastníci budou úzce spolupracovat mezi sebou – prostřednictvím četných forem plánované spolupráce – a také s více než 300 externími partnery, jako jsou univerzity, výzkumné organizace a malé a střední podniky v celé Evropě. Tento významný projekt IPCEI Hy2Tech bude pokrývat velkou část hodnotového řetězce vodíkových technologií, včetně i) výroby vodíku, ii) palivových článků, iii) skladování, přepravy a distribuce vodíku a iv) využití pro koncové uživatele, zejména v odvětví mobility. Očekává se, že projekt přispěje k rozvoji důležitých průlomových technologií, jako jsou nové vysoce účinné elektrodové materiály, výkonnější palivové články a inovační dopravní technologie, mezi něž bude poprvé patřit zavádění vodíkové mobility. Má pomoci vytvořit přibližně 20 000 nových pracovních míst. Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl „ Podpora rozvoje a zavádění vodíku podnítí zaměstnanost a růst v celé Evropě a zároveň přispěje k plnění agendy v oblasti životního prostředí a odolnosti. Umožní přechod na čistou energii v energeticky náročných odvětvích a zvýší naši nezávislost na fosilních palivech. Díky tomuto významnému projektu společného evropského zájmu se výroba vodíku v EU přesouvá z laboratoře do praxe a vedoucí technologické postavení našeho průmyslu se transformuje na přední pozici v komerční sféře. Vodík samozřejmě podporujeme nejen prostřednictvím financování. Také jsme značně pokročili při budování partnerství prostřednictvím Aliance pro čistý vodík a pracujeme na unijních pravidlech pro nastavení trhu s vodíkem a pro vytvoření specializované infrastruktury. Víme totiž, že v sázce je, zda se Evropa stane vedoucím regionem v průmyslové transformaci s využitím vodíku .“

person rebus  date_range 27.07.2022

Dopravní společnost ČSAD Havířov uspěla ve veřejné zakázce na zajištění dopravní obslužnosti v Havířově a v jeho příměstských oblastech. A koupí nové autobusy.

Statutární město Havířov zveřejnilo veřejnou zakázku Zajištění dopravní obslužnosti statutárního města Havířova a vybraných okolních obcí veřejnými službami v přepravě cestujících městskou autobusovou dopravou od 1. 1. 2024 v únoru 2022. Ve čtvrtek byla mezi dopravcem, který patří od srpna 2019 pod Transdev Česká rpublika, a městem Havířov podepsána nová desetiletá smlouva. „ Věříme, že spolupráce s vybraným dopravcem zajistí a udrží v systému městské autobusové dopravy pro občany města a přilehlých obcí vysoký standard přepravy cestujících. Celá příprava výběrového řízení, až po výběr vítězného uchazeče, zabrala více než rok a půl práce. Tato služba dopravce je vysoutěžena na 10 let a její objem určitě přesáhne částku jedné miliardy korun ,“ řekl primátor města Josef Bělica. ČSAD Havířov bude provozovat městskou autobusovou dopravu na celkem 21 linkách s celkovým objemem výkonu cca 3 000 000 km/rok, z toho na území obcí Petřvald, Albrechtice, Horní Suchá, Horní Bludovice, Šenov, Těrlicko a Stonava 500 000 km/rok. Doprava bude zajištěna 48 nízkopodlažními vozidly. Autobusy jsou vybaveny vnitřním i vnějším elektronickým informačním systémem, zařízením pro snížení nástupní hrany při nástupu cestujícího s invalidním vozíkem nebo kočárkem. Jejich součástí je i výbava pro cestující se smyslovým postižením zraku, součástí nových vozů bude i funkční systém pro automatické počítání cestujících. Celý provoz bude koordinován prostřednictvím online dispečinku. „ Vizuální podoba autobusů vychází z městského design manuálu, takže budou snadno rozlišitelné od ostatních autobusů a nejpozději do dvou let budou městem projíždět vozidla městské autobusové dopravy pouze v charakteristickém provedení v modré barvě. Všechny vozy jsou nízkoemisní a cestujícím nabídnou kvalitní podmínky pro přepravu. Vozidla budou klimatizovaná, nízkopodlažní, vybavená WI-FI a bezbariérová ,“ řekl náměstek primátora pro investice a chytré město Bohuslav Niemiec. Místopředsedkyně představenstva ČSAD Havířov Pavla Struhalová doplnila: „ Pro naší dopravní skupinu je městská autobusová doprava v Havířově velmi důležitým přepravním systémem a vnímáme jej jako naší vlajkovou loď. Proto jsme skutečně velmi rádi, že se nám v tomto tendru podařilo v rámci velké konkurence uspět. Postupnou obnovu vozového parku započneme již v letošním roce, ať se mohou cestující a občané města postupně s novým vizuálem vozidel seznámit .“ Oznámení o zahájení zakázky na nové autobusy bylo zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek 25. července. ČSAD Havířov poptává nákup 15 ks městských nízkopodlažních (LF) autobusů s pohonem na CNG, velikostní kategorie 11,5-13m, se 3 dveřmi. Jeden vůz má být dodán do ý měsíců od podpisu smlouvy, 12 ks do 15.12.2023 a 2 ks do 30.6.2024. Na financování bude dopravce žádat o dotaci z IROP. Termín pro podání nabídek je 31. srpna. Předpokládaná hodnota zakázky je 94,5 milionů korun, cena je jediným hodnotícím kritériem. Financování se předpokládá prostřednictvím IROP. 22. srpna 2022 bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno oznámení o zrušení zadávacího řízení. V pondělí 29. srpna bylo zveřejněno nové výběrové řízení , požadavek na pohon na CNG byl upraven na bioCNG, na který je možné získat dotaci z fondů EU. Upravena byla také předpokládaná hodnota zakázky na 97,5 milionů korun, lhůta pro doručení nabídek je 10 10. 2022.

person rebus  date_range 25.07.2022
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací