Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní politika

Plenární zasedání Evropského parlamentu přijalo 12. prosince 2023 kompromisní pozměňovací návrhy o pravidlech doby řízení a doby odpočinku pro řidiče autokarové turistiky, které minulý měsíc podpořil parlamentní výbor pro dopravu.

Hlasování směřuje k pozitivnímu výsledku v nadcházejících třístranných jednáních s Radou a Komisí v lednu 2024. Podle pozměňovacích návrhů , které podpořilo plénum Evropského parlamentu, budou moci řidiči autokarů rozdělit své 45minutové přestávky do dvou přestávek o délce nejméně 15 minut. Na cestách, které jsou šest dní nebo delší, budou moci jednou za cestu pokračovat v cestě další hodinu a poté si odpočinout. Budou také moci řídit delší vnitrostátní zájezdy v délce až 12 dnů, v současnosti možné pouze při mezinárodních trasách. Ředitel EU Advocacy IRU Raluca Marian řekl: „ Odvětví silniční dopravy a cestovního ruchu jsou na cestě k velkému vítězství během nadcházejících třístranných jednání v lednu a únoru 2024. Jsme velmi blízko k tomu, abychom konečně dali řidičům pravidla určená pro jejich práci, netýká se řidičů kamionů ." Zákon by měl vstoupit v platnost v první polovině roku 2024.

person rebus  date_range 13.12.2023

Integrovaný regionální operační program vyhlásil dvě výzvy na podporu infrastruktury pro alternativní paliva ve veřejné dopravě na území celé České republiky mimo hlavního města Prahy.

Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s podporou více než 886 miliony korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Příjem žádostí o podporu odstartuje v únoru 2024. „ Díky evropským fondům můžeme podporovat řadu důležitých cílů. Jedním z nich je i rozvoj udržitelné veřejné dopravy. Právě vyhlášené výzvy umožní žadatelům financovat výstavbu dobíjecích a vodíkových plnicích stanic pro silniční bezemisní vozidla, tramvaje i trolejbusy. Je to další krok k ekologičtější dopravě ve městech ,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Výzvy cílí na rozvoj udržitelné veřejné dopravy, snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení kvality ovzduší a nepřímo také na zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestující. Když se povede zajistit dostatečnou infrastruktura pro alternativní paliva, rozšíří se i provoz moderních bezemisních vozidel, zejména elektrobusů, vodíkových autobusů a parciálních trolejbusů. 106. výzva IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 539 526 708 Kč z EFRR. 107. výzva IROP je poté pro projekty na území přechodových regionů a je v ní k dispozici 347 338 684 Kč z EFRR. O podporu mohou žádat dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Příjem žádostí odstartuje v únoru 2024. Seminář pro žadatele .

person rebus  date_range 05.12.2023

Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu (TRAN) přijal 16. listopadu 2023 kompromisní pozměňovací návrhy k pravidlům doby řízení a odpočinku pro řidiče autokarů. Parlament i Rada projedná dokument do konce roku.

Podle navrhovaných změn, které předložil hlavní zpravodaj, by mohli řidiči autokarové turistiky nad rámec stávajících pravidel rozdělit 45minutovou přestávku na dvě přestávky v délce nejméně 15 minut. Na cestách, které jsou šest dní nebo delší by mohli i jednou za cestu pokračovat ještě jednu hodinu a poté si odpočinout. Budou také moci řídit na delších vnitrostátních zájezdech v délce až 12 dnů, v současnosti je to možné pouze pro mezinárodní cesty. Ředitel světové organizace silniční dopravy IRU pro advokacii EU Raluca Marian řekl: „ Pro turistický sektor EU je to velká výhra. Ještě důležitější je to pro řidiče autokarů, kteří konečně dostanou pravidla určená pro specifika jejich profese, nikoli pro jejich kolegy z náklaďáku, jak je tomu v současnosti. Nyní bude návrh projednán v plénu a později na oficiálním jednání s Radou. Řidiči by si po schválení mohli organizovat přestávky na základě povahy své práce a potřeb svých cestujících, vždy ale musí upřednostnit bezpečnost nade vše ." „ Kromě škod na zdraví řidičů autokarů současná pravidla brzdí evropský turistický sektor a brání tomu, aby nejbezpečnější a nejekologičtější forma hromadné osobní dopravy prosperovala ,“ dodal. TRAN také navrhl, aby byly kontrolní dokumenty digitalizovány a uloženy na vícejazyčné webové stránce, kterou by vytvořila Evropská komise, a zpřístupněna pro silniční kontroly. Komise se rovněž žádá, aby prozkoumala možnost začlenit vícejazyčné internetové stránky jako součást systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), což dále usnadní výměnu informací. Dalším legislativním krokem v parlamentní proceduře je hlasování na plenárním zasedání v prosinci. Pravidla doby řízení a odpočinku pro řidiče autokarů musí být uzavřeny v Parlamentu i Radě uzavřena v letošním roce, což umožní dokončit třístranná institucionální jednání do konce února a zákon vstoupí v platnost již v roce 2024. " Řidiči autokarů již nemohou čekat. Zaslouží si navržená pravidla, je to naprosté minimum ,“ uzavřel Raluca Marian. V květnu 2023 Evropská komise uznala, že současná pravidla pro řidiče autokarů nejsou vhodná pro odvětví příležitostné osobní dopravy, protože odrážejí pouze potřeby profese řidičů nákladních vozidel, a předložila nový návrh. Návrh Komise od té doby zlepšil hlavní zpravodaj výboru TRAN pro pravidla pro dobu řízení a dobu odpočinku pro řidiče autokarů. Řidiči v autokarové turistice přizpůsobují své cesty potřebám svých cestujících. Znamená to více přestávek a zastávek během cesty a kombinaci delších cest (na začátku a konci dálkových cest) a kratších cest (během zájezdu) s průměrnou dobou jízdy kolem 4,5 až 5 hodin denně. Návrh kompromisních pozměňovacích návrhů konstruktivně vyjednala zpravodajka Henna Virkkunenová spolu se stínovými zpravodaji ze všech politických skupin. Návrh zohledňuje a dále zlepšuje doporučení, která již dříve učinil Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu, a zároveň posiluje a zjednodušuje prosazování budoucích pravidel digitalizací kontrolních dokumentů a postupů.

person rebus  date_range 20.11.2023

Třetí letošní Valná hromada ADSSF se uskutečnila 18. a 19. října v Hotelu Sladovna v Černé Hoře. S novým členem, společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, má asociace aktuálně 25 členských firem.

Jednání se zúčastnili hosté z Asociace středočeských dopravců (ADSSS) Daniel Adamka a František Neterda, Jan Medveď ze Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Miroslav Slavík z TELMAX, která byla sponzorem akce. Z programu jednání: Aktuální informace z jednání předsednictva Sdružení ČESMADU BOHEMIA . Situace v mezinárodní kamionové dopravě není dobrá a zlepšení se nedá očekávat ani v blízké budoucnosti. Jsou problémy s řidiči a zvyšujícími se náklady, především mýtného (nová sazba bude odrážet příplatek za CO2). Proběhl státní metrologický dozor - bude upraven systém vážení vozidel. Provozování tatraktorů, které mají oproti klasickým vozidlům výhody. Pomalé předjíždění nákladních vozidel na dálnicích - pokuty. Nové tachografy. Státní odborný dozor. Uznávání řidičských průkazů ze třetích zemí, řidičské průkazy profesionálních řidičů od 20 let. Úprava doby řízení u řidičů autobusů. Návrh EU na výbavu zádržnými systémy sedaček v autobusech. Problematika dopravní obslužnosti v jednotlivých krajích Aktuální informace z IT a odbavovacích systémů Cenový výměr MF, Metodické pokyny, Statistické výkazy Informace ze Svazu dopravy Minimální/zaručené mzdy Vznikne technická skupina ADSSF Podrobně v zápisze z VH ADSSF První VH ADSSF v příštím roce se uskuteční v Hotelu Pohoda v Luhačovicích, a to od středy 13. března do čtvrtku 14. března 2024.

person rebus  date_range 10.11.2023

Praha a Středočeský kraj úspěšně dokončily proces zadávacích řízení na provozovatele příměstských a regionálních autobusových linek v rámci systému PID podpisem smluv s jednotlivými dopravci, kteří budou od 1. prosince 2024 zajišťovat dopravní obslužnost na území obou krajů. V 35 oblastech uspělo 14 dopravců, většina je současných, tři jsou zcela noví. Standardy PID bude muset splnit dva tisíce autobusů.

Jediným hodnotícím kritériem v tendrech byla cena, všichni dopravci ale musí splnit všechna kritéria Standardů kvality PID zaručující například závazný podíl nízkopodlažnosti, celovozovou klimatizaci, maximální stáří či jednotný vzhled a výbavu vozidel. V kontextu soutěží v České republice byly soutěže Prahy a Středočeského kraje historicky nejúspěšnější. Celkem se podařilo vysoutěžit více jak 85 mil. linkových km za 3 096 mil. Kč (v nákladových cenách roku 2021). Zadávací řízení probíhala od června 2022 do srpna 2023. V 35 soutěžených celcích přišlo celkem 191 nabídek. Všechna řízení proběhla dle harmonogramu a bez průtahů či komplikací, a nedošlo ani k žádnému relevantnímu napadení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ve 24 oblastech mají s vítězným dopravcem uzavřenu smlouvu Praha i Středočeský kraj, v 11 oblastech pouze Středočeský kraj. Pro vypsání soutěží bylo nezbytné dokončení procesu integrace veřejné dopravy na celém území Středočeského kraje, což se podařilo již v červnu loňského roku. V části oblastí obhájili své působení dosavadní dopravci, v některých oblastech dojde k přesunům mezi stávajícími dopravci, do systému PID budou také zapojeni 3 zcela noví dopravci: Autobusy Karlovy Vary (Velvarsko), UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach and Buses s.r.o. (Dolnobřežansko) a ZDAR (Sedlčansko) Již nyní probíhají konzultace mezi zástupci organizátorů ROPID, IDSK a jednotlivými vysoutěženými dopravci pro budoucí zajištění provozu s potřebným počtem vozidel. Ta budou muset před zahájením provozu projít certifikací, zda splňují veškeré podmínky pro provoz PID. Nové jednotné podmínky pro vzhled a výbavu bude muset splnit cca 2 000 autobusů. Jedná se například o bezbariérovou přístupnost, celovozovou klimatizaci, čalouněné sedačky s vysokými opěradly, LCD informační obrazovky, jednotný odbavovací systém, jednotné barevné řešení exteriéru i interiéru, tlačítka znamení k řidiči dostupná z každé řady sedaček, zařízení pro automatické sčítání cestujících nebo zařízení pro sledování aktuální polohy. Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích podmínek byly z důvodů ochrany veřejných financí i odkupy autobusů pořízených ve druhé polovině plnění smlouvy od stávajících dopravců, budou v těchto oblastech devítiměsíční přechodná období na potřebnou úpravu převzatých vozidel. Vítězní dopravci v jednotlivých oblastech: Berounsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Brandýsko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Čáslavsko: ARRIVA autobusy a.s. Českobrodsko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Dolnobřežansko: UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach and Buses s.r.o. Horoměřicko: ČSAD MHD Kladno a.s. Hořovicko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Hostivisko: ČSAD MHD Kladno a.s. Jílovsko: ARRIVA CITY s.r.o. Kladensko: ČSAD MHD Kladno a.s. Kolínsko: ČSAD POLKOST, spol. s r.o. Kostelecko: ARRIVA CITY s.r.o. Kutnohorsko: ARRIVA autobusy a.s. Líbeznicko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Mělnicko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Mladoboleslavsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Mnichovohradišťsko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Mníšecko: ČSAD Benešov s.r.o. Neveklovsko: ČSAD Benešov s.r.o. Nymbursko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Poděbradsko: ARRIVA autobusy a.s. Příbramsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Rakovnicko: TRANSDEV Střední Čechy s.r.o. Rožmitálsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Říčansko: ČSAD POLKOST, spol. s r.o. Sázavsko: ČSAD Benešov s.r.o. Sedlčansko: ZDAR, a.s. Slánsko: ČSAD Slaný s.r.o. Stochovsko: ČSAD MHD Kladno a.s. Štěchovicko: MARTIN UHER, spol. s r.o. Úvalsko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Velvarsko: Autobusy Karlovy Vary, a.s. Vlašimsko: ČSAD Benešov s.r.o. Voticko: ČSAD Benešov s.r.o. Zdibsko: ČSAD Střední Čechy, a.s.

person rebus  date_range 25.10.2023

Podle IRU se za rok prohloubil nedostatek profesionálních řidičů autobusů a autokarů o více než polovinu. Během pěti let by mohlo na trhu chybět 275 tisích lidí, kteří mají zájem sednout za volant.

Ze zprávy IRU (Driver_Report_2023_Passenger) z letošního roku vyplývá, že počet neobsazených míst řidičů autobusů a autokarů v Evropě stále přibývá a předpokládá se, že bez výrazných opatření se situace výrazně zhorší. V Evropě je nyní 105 000 neobsazených pozic, což je 10 % z celkové populace profesionálních řidičů a znamená to od roku 2022 nárůst o 54 %. Růst odvětví autobusů a autokarů po COVIDu zvýšil poptávku po řidičích a více než 80 % provozovatelů čelí vážným nebo velmi vážným problémům s nedostatkem řidičů. Problém je zvláště akutní u regionální autobusové dopravy, pravidelné dálkové dopravy a autobusové dopravy v cestovním ruchu. Nedostatek řidičů má dopad na služby pro miliony uživatelů. Generální tajemník IRU Umberto de Pretto řekl: „ Dopravní společnosti po celé Evropě se snaží najít řidiče. Kvůli jejich nedostatku již dochází k omezování spojení. Nedostatek řidičů autobusů a autokarů se od loňského roku zvýšil o 54 %, ale ještě znepokojivější je nízký podíl mladých lidí, kteří mají zajem o toto povolání ve srovnání s vysokým podílem starších řidičů odcházejících do důchodu .“ Během pěti let se nedostatek řidičů více než zdvojnásobí. V příštích pěti až deseti letech má odejít do důchodu více než 1,2 milionu řidičů a počet nově přijímaných je výrazně nižší. Bez opatření k přilákání a udržení řidičů by Evropa mohla mít do roku 2028 více než 275 000 neobsazených míst. Přetrvávající demografický rozdíl Ženy tvoří pouze 16 % řidičů, což je podle IRU pod průměrem celkového dopravního průmyslu (22 %) i pracující populace (46 %). Populace v profesi také výrazně stárne, méně než 3 % řidičů v Evropě je mladší 25 let, zatímco více než 40 % je starších 55 let. „ Profese řidiče autobusů a autokarů nabízí příležitost snížit nezaměstnanost mladých lidí a zároveň zvýšit počet nezbytných pracovníků. Vlády a průmysl musí spolupracovat na odstranění této demografické časované bomby ,“ řekl Umberto de Pretto. Usnadnění přístupu k profesi V mnoha evropských zemích je minimální věk pro řízení vozidel pro přepravu cestujících mezi 21 a 24 lety. Rozdíl "school-to-wheel" je klíčovou překážkou pro přilákání nových řidičů. Minimální věk pro řízení by měl být v jednotlivých zemích snížen bez doprovodných omezení vzdálenosti, jako je limit 50 km. Stát se řidičem je také drahé kvůli vysokým nákladům na získání řidičského oprávnění, školení a pojištění. Například v Německu stojí získání licence v průměru 9 000 EUR, což je více než čtyřnásobek minimální měsíční mzdy. „Vstup do profese, která je základní službou pro miliony evropských občanů, by měl regulační orgán usnadňovat, nikoli blokovat ,“ řekl Umberto de Pretto. Řidiči ze třetích zemí Evropa má stárnoucí populaci a počet potencioálních pracovníků není dostatečnou rezervou. Mezeru by tak mohly pomoci pokrýt země s přebytkem profesionálních řidičů. V současné době je pouze 5 % řidičů autobusů a autokarů v EU státními příslušníky zemí mimo EU. Měl by proto být usnadněn přístup kvalifikovaných řidičů ze třetích zemí k povolání v Evropě. IRU je světová organizace silniční dopravy. Zastupuje více než 3,5 milionu společností provozujících mobilitu a logistické služby ve více než 100 zemích.

person rebus  date_range 10.10.2023

Členové Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska se sejdou 18. a 19. října 2023.

Na programu říjnové valné hromady je aktuální problematika nákladní dopravy a dopravní obslužnosti, informace ze Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Svazu dopravy. O vstup do ADSSF má zájem další firma, počet členů se tak z 24 zřejmě dále rozroste. Program v plném znění je k dispozici zde Zápis z VH_ADSSF_-_Hotel_Sladovna_-_březen_2023.

person rebus  date_range 03.10.2023

Výměna provozních zkušeností, technické novinky, změny v legislativě – to jsou hlavní body programu dvoudenního setkání techniků odborné sekce Pevná trakční zařízení Sdružení dopravních podniků ČR. Probíhá ve dnech 20. a 21. září v hotelu Lázně Kostelec ve Zlíně.

V osmnácti českých městech nebo souměstích je provozována elektrická trakce v městské hromadné dopravě. Právě tolik členů sdružuje odborná sekce Pevná a trakční zařízení, která pracuje jako součást Sdružení dopravních podniků ČR. Členové sekce jednají ve dnech 20. a 21. září 2023 v prostorách hotelu Lázně Kostelec ve Zlíně. „ Scházíme se dvakrát do roka postupně v sídlech jednotlivých členských dopravních podniků. Součástí odborného programu je vždy také exkurze do provozu hostitelského podniku. Zde ve Zlíně máme na programu prohlídku tří nedávno nově pořízených nebo rekonstruovaných měníren a nové bateriové stanice ,“ informoval tajemník odborné sekce Josef Bína z Dopravního podniku města České Budějovice. „ Naše skupina se zabývá napájecími systémy pro tramvaje, trolejbusy, pražské metro a dnes už také pro elektrobusy. Jde o trakční měnírny, trakční transformovny, trolejové i kabelové trakční vedení. Rozebíráme různé provozní poruchy, seznamujeme se s novými normami, které vyšly v posledním období, probíráme novou legislativu. Je prostor pro prezentaci firem. Důležité jsou také neformální rozhovory mezi účastníky a výměna praktických zkušeností, “ uvedl Josef Bína. I v oboru napájecích stanic trakčního vedení se objevují nové technologie. V souvislosti se zdražením energií se nyní klade velký důraz na možnosti úspor. Například v Českých Budějovicích se osvědčilo nasazení tzv. superkapacitorů, které jsou schopny vyrovnávat v trakční síti krátkodobé výkyvy v odběrech elektřiny, a to na rozdíl od baterií v neomezeném počtu nabíjecích a vybíjecích cyklů. „Vidíme v tom inspiraci i pro nás. Tato zařízení jsou menší než baterie a méně náročná na údržbu,“ poznamenal při setkání vedoucí úseku údržby trolejového vedení a měníren z hostitelské Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice René Jurča. Bližší podrobnosti o činnosti skupiny Pevná trakční zařízení SDP ČR . Ve Zlíně se na jaře 2023 setkali také odborníci na autobusy.

person rebus  date_range 21.09.2023

Integrovaný regionální operační program spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlásil výzvu na podporu rozvoje udržitelné dopravy. Na nákup elektrobusů, vodíkových autobusů nebo trolejbusů připravil 245 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Příjem žádostí odstartuje v lednu 2024.

Finanční prostředky ze 110. výzvy IROP umožní nákup bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu na území hl. m. Prahy, která využívají alternativní zdroje energie. Dopravci, kteří mají uzavřenou smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, tak budou moci pořizovat elektrobusy, vodíkové autobusy nebo trolejbusy. Například Dopravní podnik hlavního města plánuje z této výzvy žádat o spolufinancování nákupu bateriových trolejbusů pro linky 137, 176, 131 a 191 z rámcové smlouvy na nákup až 70 ks bateriových trolejbusů ( veřejná zakázka na dodavatele zatím nebyla uzavřena). V nejbližších letech se tak mohou cestující využívající autobusovou a městskou hromadnou dopravu těšit na moderní vozidla a větší komfort. Obyvatelé Prahy na čistší ovzduší a zmírnění dalších negativních vlivů dopravy na životní prostředí ve městě.

person rebus  date_range 20.09.2023

Do roku 2025 by měli autobusoví partneři v síti FlixBus využívat až 50 autobusů s technologií Bio-LNG (LBG). Půjde o autobusy Irizar i6s Efficient s podvozkem Scania. Cílem je zlepšení využití bioplynu s očekávaným snížením emisí CO2 o přibližně 80 % u autobusů, které využívají výhradně Bio-LNG.

U příležitosti letošního Týdne mobility oznámily Flix a Scania dlouhodobou spolupráci v udržitelném cestování na dlouhé vzdálenosti. Jde o příležitost k urychlení přechodu k zelené mobilitě vývojem nových řešení a navrhováním potřebných úprav v infrastruktuře. Prvním společným cílem je vybavit flotilu autobusových partnerů Flix až 50 novými vozy na LNG (zkapalněný plyn). Technologie vyvinuté, vyráběné a používané ve společností Scania jsou navrženy tak, aby umožňovaly využívat LNG i Bio-LNG (LBG), tj. nejudržitelnější řešení na plynový pohon. V počáteční fázi projektu budou autobusy jezdit na různé směsi bio a fosilních paliv. Cílem projektu je postupně zvyšovat podíl Bio-LNG z organického odpadu až do chvíle, kdy autobusy pojedou plně na Bio-LNG, což povede k očekávané míře snížení emisí CO2 v průměru kolem 80 %. To je v souladu s dlouhodobým cílem společnosti Flix být uhlíkově neutrální. Očekává se, že autobusy budou kompletní koncem roku 2025. Irizar, globální výrobce autobusů a autokarů, integruje Irizar i6s Efficient s podvozkem Scania. Autobusy společnosti Scania na bioplyn již dokázaly výrazně snížit emise CO2 a snížit hluk v porovnání s ekvivalentními dieselovými motory, přičemž se mohou stále spoléhat na jejich výkon a točivý moment. Tyto parametry dělají z bioplynu efektivní alternativu pro dopravní firmy jezdící na dlouhé vzdálenosti, které se snaží efektivně zvýšit svůj podíl na udržitelné dopravě. „ Změna klimatu si stále více vybírá svou daň na planetě a na životech lidí. Jako globální společnost zabývající se technologiemi v oblasti cestování jsme si vědomi své odpovědnosti při dláždění cesty pro udržitelnější budoucnost v komunitách lidí, kterým sloužíme. Jsme proto dychtiví využít každou rozumnou příležitost ke snížení naší uhlíkové stopy na životním prostředí, přičemž transformace vozového parku je pro tento účel klíčová. Scania je mimořádně cenným spojencem pro Flix a naše autobusové partnery, kteří provozují spoje v různých zemích, a jsme rádi, že se můžeme spolehnout na jejich dlouhodobé odborné znalosti a know-how, které přispějí ke změně přístupu k mobilitě na dlouhé vzdálenosti. Časem nám to také pomůže přizpůsobit naši nabídku rostoucí poptávce ze strany veřejnosti, která je den ode dne stále ohleduplnější k životnímu prostředí ,“ uvádí Fabian Stenger, provozní ředitel společnosti Flix. „ Naší ambicí je být průkopníkem v oblasti udržitelné dopravy a spolupráce s Flixem představuje významný krok tímto směrem. Bioplynová řešení jsou skutečně cirkulární, je možné je implementovat tady a teď a už dnes poskytují udržitelné řešení, které splňuje cíle v oblasti klimatu a posiluje společenskou odpovědnost. Autobusy LBG/LNG také představují chytrou a rozumnou volbu z hlediska investiční a provozní ekonomiky, protože nabízí řešení dojezdu i energie pro provoz jakékoli trasy při nízkých nákladech. Jsme nesmírně rádi, že spolupracujeme se společností Flix, protože víme, že široká implementace bioplynových řešení může mít pozitivní dopad nejen na provozovatele autobusů, ale také na úřady a společnost jako celek ,“ říká Johanna Salomonsson Lind, SVP a Vedoucí řešení pro přepravu osob ve společnosti Scania. I když se stále více provozovatelů veřejné dopravy zapojuje do boje proti klimatickým změnám tím, že využívají čisté zdroje energie, stále neexistuje žádná technologie, která by umožnila cestování autobusem s nulovými emisemi na dlouhé vzdálenosti. Proto je pro toto odvětví stále důležitější najít účinné způsoby, jak snížit svou CO2 stopu, mezi které patří i právě bioplynové technologie.

person rebus  date_range 18.09.2023
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací