Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní politika

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu Doprava 2021-2027 výstavbu plnicích stanic na vodík částkou 300 miliónů Kč. Kromě toho vypisuje i další tři výzvy pro metropolitní oblasti a aglomerace na podporu městské dopravní telematiky a rozvoj infrastruktury městské drážní dopravy.

O dotaci ve výzvě na podporu plních stanic na vodík se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem prostřednictvím sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, výroba plynu, výroba technických plynů, elektrické instalace, obchod s elektřinou nebo rozvod elektřiny a kteří předloží projekt na vybudování vodíkových plnicích stanic na území České republiky. Maximální míra podpory je 85 %. Předložené žádosti o podporu budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu. Celkem má Ministerstvo dopravy na opatření pro podporu infrastruktury alternativních paliv v rámci Operačního programu Doprava 2021-2027 (OPD3) vyčleněno 6 mld. Kč. Alokace na tuto výzvu je 300 milionů Kč. Konečný termín pro předložení žádostí je 31. 1. 2023. Výzvy pro městské projekty se týkají podpory městské dopravní telematiky a rozvoje infrastruktury městské drážní dopravy . Výzvy jsou průběžné a budou pro žadatele otevřené až do 30. 6. 2024 a celková výše podpory těchto výzev je 22,8 mld. Kč. Ve výzvě ITS - dopravní telematka je k dispozici alokace ve výši 1,96 miliardy Kč. Tato výzva je určena pro města s počtem obyvatel větším než 40 tis. Hlavními podporovanými aktivitami jsou např.: Rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek). Kompatibilita systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni. Implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat. Pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům. Ostatní výše nespecifikované prvky a aplikace ITS a C-ITS. Výzva bude pro žadatele zpřístupněna od 8. 12. 2022. Dvě výzvy v oblasti Infrastruktura městské drážní dopravy jsou zaměřeny na městské dopravní podniky a připraveno je pro ně 20,8 miliardy Kč. Výzvy mají za cíl podpořit rozvoj a využívání udržitelné dopravy v českých městech. Hlavními podporovanými aktivitami jsou např. : Výstavba nových tramvajových nebo trolejbusových tratí, zejména dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit s vysokou hustotou osídlení Komplexní modernizace tramvajových nebo trolejbusových tratí s cílem zvýšit kvalitu přepravy, cestovní rychlost, kapacitu tratě a snížení negativních externalit Výstavba a rekonstrukce technického zázemí městské drážní dopravy s prokazatelným dopadem na cestující Výstavba nového úseku a technologická modernizace metra Výzvy ITS - dopravní telematika a Infrastruktura městské drážní dopravy budou pro žadatele zpřístupněny od 8. 12. 2022 Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou dostupné na webu OPD3 .

person rebus  date_range 29.11.2022

Středočeský kraj zveřejnil zadávací dokumentace čtvrté - poslední vlny soutěží o smlouvy na zajišťování dopravní obslužnosti v oblasti Příbramska, Sedlčanska, Vlašimska, Říčanska, Zdibska, Úvalska, Dolnobřežanska, Kolínska a Nymburska od 1. prosince 2024 na deset let.

Soutěže na nové dopravce, kteří budou přepravovat cestující ve Středočeském kraji a v hl. městě Praze v rámci systému Pražské integrované dopravy (PID) od 1. prosince 2024, probíhají ve čtyřech vlnách , v každé z nich je soutěženo několik oblastí, které objednávají Středočeský kraj a hlavní město Praha nebo jen Středočeský kraj. Ve čtvrté vlně se konkrétně bude soutěžit o smlouvy v oblasti Příbramska, Sedlčanska, Vlašimska, Říčanska, Zdibska, Úvalska, Dolnobřežanska, Kolínska a Nymburska. Všechny stávající kontrakty s autobusovými dopravci budou končit 30. listopadu 2024. Nové soutěže byly vyhlášeny v dostatečném předstihu tak, aby budoucí dopravci měli dostatek času na přípravu k zahájení provozu. Středočeský kraj a hlavní město Praha, jako objednatelé veřejné linkové dopravy, musí zajistit kontinuitu dopravní obslužnosti na svém území a zajistit nové dlouhodobé smlouvy. Předložené nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, a to pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených oblastech. Kvalita je dána jasnými a pro všechny dopravce závaznými Standardy kvality PID, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek. Hodnota zakázek na veřejné služby v přepravě cestujících ve čtvrté vlně neponížená o tržby a jiné příjmy činí cca 17,6 mld. Kč a 343 mil. linkových km. Lhůta na podání nabídek je stanovena do 14. února 2023. V případě nutných úprav podmínek soutěže, zejména v důsledku vysvětlení zadávací dokumentace nebo potřeby reagovat na souběh lhůt pro podání nabídek s další vyhlášenou vlnou, mohou zadavatelé rozhodnout o prodloužení lhůty.

person rebus  date_range 28.11.2022

Členové Asociace se sejdou 6. až 7. prosince 2022 a rozhodnou o novém představenstvu. Volba nového prezidenta, který nahradí po 31 letech Jaroslava Hanáka, bude pro budoucí směrování a podporu autobusové dopravy důležitá.

Na programu posledního letošního setkání členů Asociace je diskuze k vývoji politické, válečné, energetické a ekonomické situace země a firem, ke strategii, rozsahu a financování veřejné dopravy v jednotlivých krajích po covidu a válečné agresi na Ukrajině a dalších aktuálních tématech k autobusové dopravě. Prezident ADSSF Jaroslav Hanák bude informovat o výsledcích z jednání s představiteli vlády a sociálních partnerů, o aktuálním stavu legislativy, o možnostech čerpání a stavu čerpání evropských peněz z NPO, modernizačního fondu, fondu spravedlivé transformace a klasických strukturálních fondů. Pro další činnost Asociace dopravních spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF) budou důležité volby nového představenstva, prezidenta, viceprezidenta a revizní komise. Současný prezident Jaroslav Hanák nebude již do vedení Asociace kandidovat a na minulém jednání členové rozhodli o dalším pokračování činnosti s novým vedením, o kterém na prosincové valné hromadě rozhodnou. " Veřejná doprava je základem spokojenosti společnosti, autobusová doprava je základem systému. Vážím si výrobců autobusů, je vynikající, že se ve velké míře vyrábí v České republice, naši dopravci je využívají, a věřím, že jejich kvalita roste. Autobus je pohodlný, flexibilní a je to budoucnost, " řekl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a ADSSF, na zahájení letošního veletrhu autobusové dopravy CZECHBUS 2022. Program VH_ADSSF prosinec_2022

person rebus  date_range 25.11.2022

Největší světový poskytovatel hodnocení udržitelnosti udělil MAN poprvé zlatou medaili. Výrobce užitkových vozidel se zařadil mezi prvních pět procent hodnocených společností v segmentu „výroba motorových vozidel“.

Nezávislá ratingová agentura EcoVadis od svého založení v roce 2007 vybudovala mezinárodní síť více než 100 000 hodnocených společností. Odborníci analyzují, jak dobře začlenily principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti (CSR) do svých obchodních aktivit a systémů řízení – konkrétně podle odvětví, země a velikosti společnosti. MAN se hodnocení účastní od roku 2014. Cílem EcoVadis je vytvářet spolehlivá a celosvětově uznávaná hodnocení udržitelnosti. To umožňuje společnostem dokumentovat své vlastní úsilí a využít své hodnocení při výběových řízení. Tato hodnocení jsou stále častěji požadována při nových nákupech. MAN dosáhl v celkovém hodnocení 72 bodů ze 100, přičemž průměr odvětví v segmentu „výroba motorových vozidel“ je 45 bodů. Vysoké skóre znamenalo pro MAN místo mezi pěti procenty nejlepších ze všech 104 hodnocených společností a udělení zlaté medaile, kterou získal po bronzové medaili v roce 2021 poprvé. EcoVadis hodnotí společnosti ve čtyřech oblastech. MAN dosáhl nejvyššího skóre v oblasti „Životní prostředí“ (80 bodů), dále „Práce a lidská práva“ (70 bodů), „Udržitelné zadávání zakázek“ (70 bodů) a „Etika“ (60 bodů). Základem pro hodnocení byla aktuální Zpráva o udržitelnosti 2021 , která vychází ze zásadně revidované strategie udržitelnosti a také transparentní a komplexní reporting a sledování pokroku ve všech relevantních aspektech udržitelnosti. Udržitelnost je základem nové firemní strategie MAN. „ To nyní přináší ovoce, jak ukazuje náš skok vpřed v hodnocení EcoVadis ,“ říká generální ředitel MAN Alexander Vlaskamp. " Je to pro nás pobídka k dalšímu zvýšení našeho úsilí ve všech oblastech - protože udržitelnost není výsledek, ale nepřetržitý proces. A i v obtížném tržním prostředí považujeme udržitelné jednání za předpoklad konkurenceschopnosti v budoucnu. " Úspěch v hodnocení EcoVadis umožnila zejména mezioborová spolupráce všech divizí MAN. V této cestě hodlá společnost pokračovat i v budoucnu: Po podrobném vyhodnocení silných a slabých stránek odborníků z EcoVadis plánuje MAN dále optimalizovat svá opatření v oblasti udržitelnosti.

person rebus  date_range 16.11.2022

ACEA: Návrh Euro VII může zpomalit přechod na bezemisní dopravu. Současná Euro VI je nejkomplexnější a nejpřísnější normou pro emise znečišťujících látek na světě a emise výfukových plynů jsou již nyní díky nejmodernějším technologiím vozidel na sotva měřitelné úrovni.

Evropská komise představila 10. listopadu návrh na snížení znečištění ovzduší z nových motorových vozidel prodávaných v EU . Díky Euro 7/VII má splnit ambice Evropské zelené dohody o nulovém znečištění a zároveň zachovat vozidla cenově dostupná pro spotřebitele a podpořit konkurenceschopnost Evropy. Přinášíme tentokrát delší text - odůvodnění EK a vyjádření ACEA a AutoSAP: Evropská komise: Silniční doprava je největším zdrojem znečištění ovzduší ve městech. Nové normy Euro 7 zajistí čistší vozidla na našich silnicích a zlepšenou kvalitu ovzduší a ochrání zdraví našich občanů a životní prostředí. Normy Euro 7 a emisní normy CO2 pro vozidla spolupracují při zajišťování kvality ovzduší pro občany, protože zejména zvýšený zájem o elektromobily vytváří určité výhody v oblasti kvality ovzduší. Tyto dva soubory pravidel dávají automobilovému dodavatelskému řetězci jasný směr pro snižování emisí znečišťujících látek, včetně používání digitálních technologií. Nové emisní normy Euro 7 zajistí, že auta, dodávky, nákladní auta a autobusy budou mnohem čistší, v reálných jízdních podmínkách, které lépe odrážejí situaci ve městech, kde jsou problémy se znečištěním ovzduší největší, a po mnohem delší dobu než podle současných pravidel. Návrh se zabývá emisemi z výfuků, jakož i z brzd a pneumatik. Přispívá také k dosažení nových přísnějších norem kvality ovzduší navržených Komisí dne 26. října 2022. Zatímco pravidla pro emise CO2 budou řídit nasazení vozidel s nulovými emisemi, je důležité zajistit, aby všechna vozidla na našich silnicích byla mnohem čistší. V roce 2035 budou mít všechna auta a dodávky prodávané v EU nulové emise CO2. Očekává se však, že v roce 2050 bude více než 20 % osobních a dodávkových automobilů a více než polovina těžších vozidel v našich ulicích nadále vypouštět škodliviny z výfuku. Bateriová elektrická vozidla také stále způsobují znečištění brzdami a mikroplasty z pneumatik. Pravidla Euro 7 sníží všechny tyto emise a udrží vozidla cenově dostupná pro spotřebitele. Nové požadavky založené na normách Euro 7: Návrh nahrazuje a zjednodušuje dříve samostatná emisní pravidla pro osobní automobily a dodávky (Euro 6) a nákladní automobily a autobusy (Euro VI). Pravidla normy Euro 7 sjednocují emisní limity pro všechna motorová vozidla, tedy osobní automobily, dodávky, autobusy a nákladní automobily, pod jeden soubor pravidel. Nová pravidla jsou palivově a technologicky neutrální a stanoví stejné limity bez ohledu na to, zda vozidlo používá benzín, naftu, elektrické pohony nebo alternativní paliva. Mají pomoci k: Lepší kontrole emisí látek znečišťujících ovzduší ze všech nových vozidel: rozšířením rozsahu jízdních podmínek, na které se vztahují testy emisí na silnici. Ty nyní budou lépe odrážet rozsah podmínek, které mohou vozidla po celé Evropě zažít, včetně teplot až 45 °C nebo krátkých cest typických pro každodenní dojíždění. Aktualizaci a zpřísnění limitů pro emise znečišťujících látek: limity budou zpřísněny pro nákladní automobily a autobusy, zatímco nejnižší stávající limity pro osobní automobily a dodávky budou nyní platit bez ohledu na palivo spotřebované vozidlem. Nová pravidla také stanoví emisní limity pro dříve neregulované znečišťující látky, jako jsou emise oxidu dusného z těžkých nákladních vozidel. Regulaci emisí z brzd a pneumatik: Pravidla norem Euro 7 budou prvními celosvětovými emisními normami, které překročí regulaci emisí výfukových potrubí a stanoví další limity pro emise pevných částic z brzd a pravidla pro emise mikroplastů z pneumatik. Tato pravidla budou platit pro všechna vozidla, včetně těch elektrických. Zajištění, aby nová auta zůstala čistá déle: všechna vozidla budou muset splňovat pravidla po delší dobu než dosud. Shoda u osobních a dodávkových automobilů bude kontrolována, dokud tato vozidla nedosáhnou 200 000 kilometrů a 10 let stáří. To zdvojnásobuje požadavky na odolnost podle pravidel Euro 6/VI (100 000 kilometrů a 5 let stáří). K podobným zvýšením dojde u autobusů a nákladních automobilů. Podpoře zavádění elektrických vozidel: nová pravidla budou regulovat životnost baterií instalovaných v automobilech a dodávkách s cílem zvýšit důvěru spotřebitelů v elektrická vozidla. To také sníží potřebu výměny baterií v rané fázi životnosti vozidla, čímž se sníží potřeba nových kritických surovin potřebných k výrobě baterií. K plnému využití digitálních možnosti: Pravidla Euro 7 zajistí, že s vozidly nebude manipulováno a že emise budou moci úřady snadno kontrolovat pomocí senzorů uvnitř vozidla k měření emisí po celou dobu životnosti vozidla. Návrh Komise bude nyní předložen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě. Do 9. února 2023 je možné zasílat připomínky . Pozadí k Euro VII podle EK: Silniční doprava je největším zdrojem znečištění ovzduší ve městech. V roce 2018 pocházelo více než 39 % emisí NOx a 10 % primárních emisí PM2,5 a PM10 v EU ze silniční dopravy. Tato procenta jsou mnohem vyšší ve městech, kde je doprava pravidelně hlavním přispěvatelem ke znečištění ovzduší. Odhaduje se, že silniční doprava způsobila v roce 2018 v EU-28 asi 70 000 předčasných úmrtí. V roce 2035 Euro 7 sníží celkové emise NOx z osobních a dodávkových automobilů o 35 % ve srovnání s Euro 6 a o 56 % ve srovnání s Euro VI z autobusů a nákladních vozidel. Částice z výfuku se zároveň sníží o 13 % u osobních a dodávkových automobilů a o 39 % u autobusů a nákladních vozidel, zatímco částice z brzd osobních automobilů se sníží o 27 %. Vyjádření ACEA: Z návrhu EK na nové emisní normy Euro 7 (Euro VII) má obavy Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA): Nový návrh normy může zpomalit přechod na bezemisní dopravu. Současná pravidla Euro 6/VI podle ACEA jsou nejkomplexnější a nejpřísnější normy pro emise znečišťujících látek (např. NOx a PM) na světě. Emise výfukových plynů jsou již nyní díky nejmodernějším technologiím vozidel na sotva měřitelné úrovni. " Automobilový průmysl bere svou úlohu snižovat emise CO2 i znečišťujících látek velmi vážně. V loňském roce jsme skutečně předložili velmi konstruktivní návrh nové normy Euro 7, která by přinesla výrazné snížení kriteriálních škodlivin, a tím i zlepšení kvality ovzduš í," vysvětlil Oliver Zipse, prezident ACEA a generální ředitel BMW. " Přínos návrhu Komise pro životní prostředí je bohužel velmi omezený, zatímco výrazně zvyšuje náklady na vozidla. Zaměřuje se na extrémní jízdní podmínky, které nemají v reálném životě téměř žádný význam ." Návrh Euro VII je podle Olivera Zipse obzvláště tvrdý pro nákladní vozidla. Zcela opomíjí rychle se zrychlující přechod na vozidla s nulovými emisemi a rovněž ignoruje vliv budoucích cílů v oblasti emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla. " Aby výrobci nákladních vozidel splnili požadavky normy Euro VII, budou muset přesunout značné technické a finanční prostředky z bateriových vozidel a elektrických vozidel s palivovými články zpět ke spalovacímu motoru. To závažně ovlivní přechod na vozidla s nulovými emisemi. Není to dobré pro klima, není to dobré pro zdraví lidí a není to dobré ani pro průmysl ," prohlásil Martin Lundstedt, generální ředitel společnosti Volvo Group a předseda rady ACEA pro užitková vozidla. Podle ACEA by se tvůrci politik měli zaměřit na opatření, která urychlí obnovu vozového parku a upřednostní investice do vozidel s nulovými emisemi, které budou mít mnohem větší dopad jak na kvalitu ovzduší, tak na snížení emisí CO2. Legislativní balíček Euro 7/VII pravděpodobně nebude připraven dříve než v polovině roku 2024, zejména s ohledem na dlouhý seznam dodatečných testů, které zahrnuje. Navrhovaná data zavedení - červenec 2025 pro osobní automobily a dodávky a červenec 2027 pro těžká nákladní vozidla - jsou nereálná vzhledem k obrovskému počtu modelů a variant vozidel, které je třeba do té doby vyvinout, zkonstruovat, otestovat a schválit. Euro 7/VII proto hrozí, že bude velmi složité a nákladné, varuje ACEA. Příspěvek částic z jiných než výfukových zdrojů, jako je opotřebení brzd a abraze pneumatik, převáší emise částic z výfukových plynů. Na tyto emise (ze všech vozidel, včetně elektrických) by se podle ACEA měla zaměřit jak norma Euro 7/VII, tak nařízení o schvalování typu pneumatik, jakmile budou připraveny nové robustní zkušební postupy. Podle ACEA nedávné studie ukazují, že obnova staršího vozového parku nejnovějšími vozidly Euro 6 – spolu s elektrifikací nových vozidel – by přinesla 80% snížení emisí NOx v silniční dopravě do roku 2035 ve srovnání s rokem 2020. Nejpřísnější scénáře Euro 7/VII (nulové emise NOx) by snížilo emise NOx o méně než dalších 5 % u osobních a dodávkových automobilů a jen o další 2 % u nákladních vozidel. Vyjádření AutoSAP : K návrhu EK se ve stejném duchu vyjádřilo také Sdružení automobilového průmyslu: „ Autoprůmysl prochází s přechodem na bezemisní mobilitu největší technologickou transformací ve své historii. Od firem to vyžaduje mohutné investice do nových typů pohonů, přitom současně musí zůstat konkurenceschopné navzdory vysoké inflaci, energetické krizi a dopadům války na Ukrajině. Návrh Euro 7/VII v podobě, ve které jej předložila Evropská komise, může toto úsilí ohrozit, neboť stanovuje neúměrně přísné limity pro nákladní vozidla, může omezit nabídku dostupných osobních vozidel v nižších kategoriích a hrozí také odčerpáním omezených zdrojů, které je třeba investovat do elektrifikace a naplnění klimatických cílů “, říká prezident AutoSAP Martin Jahn. I podle AutoSAP jsou požadavky na těžká nákladní vozidla a autobusy jsou příliš přísné: Emisní limity pro těžká nákladní vozidla a autobusy jsou výrazně více zpřísněné, byť se hovoří o tzv. středním scénáři. Výrobci těžkých nákladních vozidel a autobusů jsou takto nastavenými limity velmi znepokojeni, neboť reálně hrozí, že nebudou za přijatelnou cenu k dispozici technologie, které by jejich naplnění pomocí konvenčních metod zajistily. To povede k neúměrnému tlaku na zrychlenou elektrifikaci těchto kategorií vozidel, event. obráceně zastarávání fleetů a zhoršování emisí. Předběžné posouzení dopadů návrhu se přitom nezabývalo tím, jaký vliv na reálné emise v nákladní dopravě budou mít emisní cíle CO2, tedy přechod na vozidla s nulovými emisemi, přičemž tyto cíle budou Komisí navrženy v nejbližších měsících. Opět platí, že ve spojení s dlouhým seznamem dodatečných testů uvedených v článcích 14 („Postupy a testování“) a 15 („Přizpůsobení se technickému pokroku“) je balíček Euro VII pro tato vozidla velmi složitý a nákladný a není úměrný vynakládanému úsilí o dosažení nulových emisí. Evropská komise stanovila s podporou členských zemí EU dekarbonizaci jako svou hlavní prioritu v rámci Zelené dohody . Automobilový průmysl masivně investuje do technologií, které dekarbonizují dopravu a při realizaci ambiciózní Zelené dohody přebírá v této „dohodě“ svou odpovědnost. Proto apelujeme na příslušné orgány České republiky, aby pečlivě zvažovaly jakýkoli legislativní návrh, který by mohl důležité investice, které je třeba uskutečnit na cestě k plnění společných cílů dekarbonizace, odklonit, uvádí AutoSAP. Euro VI: Nejnovější platná norma – Euro VI – byla zavedena v roce 2014 a nahrazena v roce 2017 normou Euro VI6d, která byla znovu aktualizována v roce 2020. Další aktualizace – Euro VI6e – přišla v roce 2022.

person rebus  date_range 14.11.2022

Výběrová řízení na nové dopravce pro Středočeský kraj a hlavním město probíhají ve čtyřech vlnách. První část je již vysoutěžena a nabídky se vyhodnocují, druhá vlna výběrových řízení stále probíhá a třetí by měl Kraj a hlavní město Praha zveřejnit 14. listopadu.

V každé vlně výběrových řízení je soutěženo několik oblastí, které Středočeský kraj samostatně, nebo s hl. městem Prahou objednává. Ve čtvrté vlně se bude jednat o oblast Horoměřicka, Slánska, Berounska, Čáslavska, Mladoboleslavska, Kostelecka, Rožmitálska, Neveklovska, Českobrodska a Mělnicka. Noví autobusoví dopravci začnou provozovat činnost od 1. prosince 2024 na dobu deseti let. Předložené nabídky budou opět hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti, a to pouze na základě nejnižší nabídkové ceny. Hlavním důvodem je udržení jednotné úrovně kvality ve všech soutěžených svazcích linek, ve všech oblastech, která je dána jasnými a pro všechny dopravce závaznými Standardy kvality PID, jež je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Brutto objem třetí vlny neponížený o tržby a jiné příjmy činí cca 19,9 mld. Kč a 389 mil. linkkm. Velikost oblastí je zvolena tak, aby se do tendrů mohli přihlásit i menší dopravci. Lhůta na podání nabídek je do 16. ledna 2023 – vzhledem k předpokládaným dotazům od uchazečů lze objektivně počítat s jejím prodloužením. Do prvního výběrového řízení bylo podáno 31 nabídek, které zadavatelé vyhodnocují. Druhý tendr stále běží.

person rebus  date_range 14.11.2022

Nedostatek řidičů autobusů trápí prakticky všechny dopravce napříč Českou republikou a stává se problémem také na celoevropské úrovni. Za určitých podmínek by proto mohli sednout za volant již absolventi střední školy. K tomu je potřeba upravit legislativu.

Česká asociace organizátorů veřejné dopravy (ČAOVD), která sdružuje všechny objednatele veřejné dopravy v České republice, bude apelovat na vládu, aby za určitých podmínek snížila věkovou hranici pro řízení autobusů z dnešních 21 na 18 let. Důvodem je jednak dlouhodobý nedostatek řidičů a také některé podmínky, které neodpovídají realitě, a zbytečně odrazují především mladé lidi vykonávat toto povolání. Ke snížení věkové hranice už přikročili i v některých evropských zemích, například v Nizozemsku. Důvodem malého počtu lidí, kteří jsou ochotni řídit autobus je jednak snižující se společenská prestiž tohoto povolání, ale také příliš striktní podmínky pro získání potřebného řidičského oprávnění a profesní způsobilosti. Průměrný věk řidičů autobusů se neustále zvyšuje a reálně hrozí, že po odchodu starších řidičů do důchodu bude nutné začít výrazněji omezovat provoz autobusových linek, protože je už nebude mít kdo řídit. Ostatně už nyní k tomu v některých oblastech dochází a bez systémového řešení v tomto ohledu nesvítá naděje do budoucna. Proto je potřeba udělat maximum pro získání zájmu zejména mladých lidí po tomto povolání a umožnit jim za určitých podmínek usednout za volant autobusu již po absolvování střední školy. „ To je totiž moment, kdy si spousta lidí hledá práci, ale řídit autobus ještě kvůli věku bohužel nemohou. A jakmile najdou mladí lidé pracovní uplatnění jinde, v pozdějším věku už je budeme lákat za volant jen velmi těžko, navíc za poměrně přísných podmínek a s vysokými vstupními náklady ,“ uvádí Aleš Stejskal, předseda ČAOVD. Organizátoři veřejné dopravy proto v těchto dnech iniciují jednání se zástupci Ministerstva dopravy ČR a Vlády ČR pro možnost úpravy legislativy tak, aby mohli řídit autobus už lidé od 18 let. „ Uvědomujeme si, že řídit autobus plný lidí je mnohem zodpovědnější a náročnější než osobní auto. Proto musí být snížení věkové hranice podmíněno například omezením řídit autobusy, které nebudou delší než 12 metrů, nebudou jezdit na linkách delších než 50 kilometrů nebo u nich bude omezen počet odpracovaných hodin ,“ říká Petr Tomčík, místopředseda ČAOVD pro legislativu a ekonomiku a ředitel organizace ROPID, která má na starosti spolu s IDSK veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji. Pro mladé adepty by také měly být přísnější požadavky na vstupní psychotesty nebo na počáteční odborné školení. „ To, jak je řidič morálně i psychicky vyzrálý a odolný vůči stresu, často vůbec nezáleží na věku. I třicetiletý člověk, který autobus nikdy neřídil, musí nejdříve nasbírat zkušenosti a musí projít vstupními testy, aby se vůbec prokázalo, že je pro takto zodpovědnou práci způsobilý ,“ dodává Petr Tomčík. Záměr je vytvořit obdobné podmínky, které platí u řidičů nákladních vozidel v rámci odstupňovaných kritérií a možnosti získat řidičské oprávnění již od 18 let. Tato snaha také reflektuje aktuální iniciativu Ministerstva dopravy ČR za určitých podmínek snížit minimální věk pro získání řidičského oprávnění skupiny B. Tento návrh má plnou podporu i mezi jednotlivými autobusovými dopravci a u Svazu dopravy ČR, který již s Vládou ČR také jedná. „ Už před třemi lety jsme podávali návrh zákona, který by umožnil lidem mladším 21 let řídit autobus. Protože je situace s počty řidičů dál špatná a nemá koncepční řešení, podporujeme jakoukoliv iniciativu, která povede k výchově profesionálních řidičů napříč obory. Většina dnešních šoférů v předdůchodovém věku získala řidičský průkaz na vojně, to dnes neexistuje, je proto potřeba přizpůsobit školství. Ideálním řešením je proto vznik učebního oboru, který zájemce na tuto profesi připraví ,“ říká za dopravce Daniel Adamka, prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech. Kromě možnosti snížení věkové hranice jsou dalšími nástroji pro získání nových řidičů uvolnění vízové politiky, zrychlení a zjednodušení všech procesů pro možnost náboru zahraničních pracovníků, lepší motivace stávajících řidičů jednotlivými dopravci, ale také zlepšování pracovních podmínek nejen díky nové moderní technice, ale i třeba zlepšováním zázemí řidičů na konečných zastávkách nebo optimalizací jízdních řádů. S možností snížení věkové hranice souvisí i dlouhodobá vize vzniku speciálního učebního oboru na středních školách, který bude přímo vychovávat řidiče pro toto řemeslo.

person rebus  date_range 10.11.2022

Ve dnech 19. až 21. října 2022 proběhlo v Lipně nad Vltavou pravidelné jednání České asociace organizátorů věřené dopravy. Ta sdružuje všechny organizace zřízené kraji a městy za účelem koordinace různých druhů veřejné dopravy v krajích a jejich městech.

Členové ČAOVD na jednání diskutovali se zástupci Ministerstva dopravy, Správy železnic a SVOD Bohemia širokou škálu témat, která v současné době silně ovlivňují budoucnost provozu na regionálních tratích. Zejména se jedná o elektrizaci drah a nasazování ETCS na jednotlivé tratě. Během diskuse se členové ČAOVD shodli, že ETCS i elektrizaci podporují, doporučili však zvážit sladit termíny zavádění ETCS s elektrizaci tratí nebo se změnou napájení tratí. Vzhledem k převisu poptávky po instalaci systémů ETCS do hnacích vozidel ze strany dopravců by bylo vhodnější spouštění ETCS na jednotlivých tratích rozvolnit, aby nebylo nutné dopravu na těchto tratích z důvodu nedostatku vozidel omezovat. Dalším široce diskutovaným tématem byla pravidla pro poskytování státem nařízených slev. Většina členů ČAOVD se shodla na tom, že stávající pravidla slev pro regionální dopravu jsou vhodně nastavená a není třeba je měnit. Podařilo se sladit podmínky pro železniční i autobusovou dopravu. Za vhodné považuje sladit tato pravidla i s městskými dopravami. Rozdíly mezi pravidly pro městskou a regionální veřejnou dopravu působí cestujícím problémy zejména na švech mezi těmito systémy. Výraznou diskusi členů ČAOVD vyvolala problematika konzervace tratí. V této oblasti se zatím nejeví jednoduché řešení a je potřeba problematiku dále konzultovat. Naopak ČAOVD jednoznačně podporuje snahu o zlepšování služeb Správy železnic na železničních stanicích formou budování inteligentních přístřešků s on-line informačními kiosky. Členové ČAOVD Správě železnic doporučili využívat pro tyto kiosky data přímo od organizátorů, kteří v rámci svých krajských dispečinků sdružují nejpřesnější informace o aktuálních výlukách, náhradních dopravách i o mimořádnostech. Důležitým diskutovaným tématem byla i oblast Státního jednotného tarifu, kde členové ČAOVD prověřovali množnosti jeho propojení s jednotlivými krajskými tarifními systémy. Jednotlivé systémy aktuálně hledají možnosti propojení. Nejblíže je tomu v současné době PID. Je však nutné dořešit ještě určité právní aspekty spolupráce. Vedle výše uvedených odborných témat se členové ČAOVD seznámili s novinkami ze svých krajů i ze Slovenska zastoupeného jednotlivými koordinátory i sesterskou organizací - Slovenskou asociáciou organizátorov verejnej dopravy. Diskutovali problematiku nedostatku řidičů a enormního růstu cen paliv a dalších vstupů. Problémy ve všech krajích jsou obdobné a zejména v oblasti nedostatku řidičů je nutný celostátní nebo dokonce i celoevropský přístup k řešení. Členové ČAOVD se podrobně seznámili s aktuální problematikou veřejné dopravy v Jihočeském kraji během přednášky náměstka hejtmana Jihočeského kraje pro dopravu Mgr. Bc. Antonína Kráka. Jihočeský krajský koordinátor JIKORD byl hostitelem celého jednání.

person rebus  date_range 08.11.2022

Prostřednictvím odborných přednášek studenti Dopravní fakulty nahlédnou do fungování dopravní firmy a získají zkušenosti z praxe i aktuální přehled o situaci ve veřejné dopravě v České republice.

Generální ředitel Arrivy Daniel Adamka a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. podepsali vzájemnou smlouvu o spolupráci. Tématické přednášky přiblíží studentům chod dopravní firmy a moderní trendy v autobusové i železniční dopravě a možná přilákají více odborníků do dopravních firem. Studenty Univerzity Pardubice, dopravní fakulty Jana Pernera, v úterý 2. listopadu na první přednášce seznámil se základním fungováním Arrivy, s jejími prioritami, zelenými plány i dalšími projekty nejen v autobusové, ale i v železniční dopravě, generální ředitel Arrivy Daniel Adamka. Náhled pod pokličku Arrivy i fungování dopravní firmy tím nekončí. Původní myšlenka z roviny IT v dopravní firmě se rozšířila na všechny obory napříč společností a do dlouhodobého a kontinuálního cyklu přednášek o fungování dopravní firmy.

person rebus  date_range 04.11.2022

Hlavní město Praha a Středočeský kraj obdržely 31 nabídek do veřejných zakázek na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících na příměstských autobusových linkách PID pro oblasti vlny A. Nyní proběhne vyhodnocení.

V zadávacích řízeních byly v první vlně, v červenci tohoto roku, vyhlášeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024. Vlna A byla vyhlášena pro osm oblastí – zadavatelem šesti oblastí (A1 – A6) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem zbývajících dvou oblastí (A7 a A8) je Středočeský kraj. Zadavatelé zveřejnili výsledky: obdrželi celkem 31 nabídek, v počtu 2 – 6 nabídek pro každou oblast. V každé oblasti proběhla řádná hospodářská soutěž a do veřejných zakázek se zapojili i malí a střední dopravci. Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou v průběhu plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách. Nabídky účastníků zadávacího řízení budou nyní předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy ještě finálně vyhodnoceny. Nabídky bude posuzovat a hodnotit hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli. Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení a jejich nabídkových cenách jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti. Jednou ze závazných podmínek je dodržení Standardů kvality PID, které zaručují dodržení jednotné minimální úrovně kvality na všech autobusových linkách. Součástí těchto standardů jsou také požadavky na vzhled a vybavení vozidel, akceptace jednotného odbavovacího a informačního systému, chování provozního personálu nebo možnost udělení sankcí za případné nedodržení smluvních podmínek a nastavených standardů. Výsledky: Oblast A1 – Kladensko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ČSAD MHD Kladno a.s. 121 185 585,65 Kč Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Slaný s.r.o. 136 353 970,00 Kč Oblast A2 – Hostivicko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ČSAD MHD Kladno a.s. 62 480 062,27 Kč Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Slaný s.r.o. 70 159 095,00 Kč Nabídka účastníka č. 3 Autobusová doprava – oblast A2 79 243 378,43 Kč (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) Oblast A3 – Rakovnicko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ČSAD MHD Kladno a.s. 153 831 380,59 Kč Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Slaný s.r.o. 155 259 248,00 Kč Nabídka účastníka č. 3 Transdev Střední Čechy s.r.o. 153 145 245,98 Kč Nabídka účastníka č. 4 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 158 797 838,20 Kč Oblast A4 – Mníšecko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Benešov s.r.o. 101 928 260,00 Kč Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 105 320 168,06 Kč Nabídka účastníka č. 3 MARTIN UHER, spol. s r.o. 104 469 399,97 Kč Nabídka účastníka č. 4 Autobusová doprava – oblast A4 106 041 372,01 Kč (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) Oblast A5 – Mnichovohradištsko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 122 228 183,16 Kč Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Střední Čechy, a.s. 123 497 226,54 Kč Nabídka účastníka č. 3 Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. 120 123 741,39 Kč Nabídka účastníka č. 4 BusLine pro PID – Mnichovohradišťsko (sdružení společností BusLine Express s.r.o. a BusLine LK s.r.o.) 158 638 493,00 Kč Nabídka účastníka č. 5 Lutan s.r.o. 119 203 581,60 Kč Oblast A6 – Líbeznicko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Střední Čechy a.s. 139 065 809,40 Kč Nabídka účastníka č. 2 ARRIVA CITY s.r.o. 148 003 186,68 Kč Oblast A7 – Velvarsko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ČSAD Slaný s.r.o. 63 153 470,00 Kč Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Střední Čechy, a.s. 60 852 729,88 Kč Nabídka účastníka č. 3 ČSAD MHD Kladno a.s. 61 906 140,86 Kč Nabídka účastníka č. 4 TechnoCast s.r.o./ ABOUT ME s.r.o. 65 437 649,00 Kč Nabídka účastníka č. 5 Autobusy Karlovy Vary, a.s. 59 240 517,76 Kč Nabídka účastníka č. 6 Autobusová doprava – oblast A7 (sdružení společností Středočeská autobusová doprava s.r.o. a Tourbus, a.s.) 71 260 111,24 Kč Oblast A8 – Hořovicko Název účastníka Nabídková cena Nabídka účastníka č. 1 ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. 80 003 139,96 Kč Nabídka účastníka č. 2 ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. 83 401 412,00 Kč Nabídka účastníka č. 3 Lutan s.r.o. 86 258 712,00 Kč Nabídka účastníka č. 4 ČSAD Plzeň s.r.o. 81 985 204,79 Kč

person rebus  date_range 02.11.2022
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací