Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní politika

Řádná valná hromada členů Asociace dopravních, spedičích a servisních firem Čech, Moravy a Slezska se ukuteční 22. a 23. března 2022. Odborný program zajistí IVECO BUS.

Témat k projednání je na letošním prvním jednání Asociace ještě více než obvykle. Po postupném poklesu dopadu covidové krize se dopravci aktivně zapojují do řešení situace s uprchlickou vlnou v souvislosti s válkou na Ukrajině. Neprodleně je potřeba také řešit dramatické zvyšování cen pohonných hmot a energií. Program valné hromady ADSSF : Vývoj a postupný pokles dopadu covidové krize Hodnocení bývalé a nové vlády, aktivity Svazu průmyslu a dopravy, informace z jednání s klíčovými ministry, programové prohlášení vlády, státní rozpočet na rok 2022 Vládní a podnikatelské mise v roce 2022 Reakce na zvyšování inflace, cen pohonných hmot a energií, nedostatku surovin a komponentů po rozpadání dodavatelsko-odběratelských vztahů zvláště po situaci na Ukrajině Pomoc dopravců při řešení uprchlické krize po agesi na Ukrajině Opatření Evropské komise a Evropského parlamentu, připravovaná legislativa Aktuální problémy při zajišťování dopravní obslužnosti Problematika nákladní dopravy Odborný program zajišťuje IVECO BUS Czech Republic. Program valné hromady 22. a 23. března (jen pro oprávněné uživatele) ADSSF oslavila vloni na podzim 30 let od svého vzniku . Tři desítky let už spolupracují také autobusoví dopravci ve Středočeském kraji v rámci ADSSS. Sdružení středočeských dopravců se zaměřuje zejména na dopravní obslužnost ve Středočeském kraji a jedná jménem svých členů s objednateli a organizátory veřejné dopravy, ministerstvem dopravy i dalšími institucemi.

person rebus  date_range 11.03.2022

Iveco Group a Hyundai Motor Company podepsaly 4. března memorandum o porozumění. Cílem je posoudit možnou spolupráci na technologii sdílených vozidel, společném získávání zdrojů a recipročních dodávkách

Memorandum o porozumění je předběžným krokem při posuzování potenciálu obou skupin spolupracovat v oblastech technologií a platforem, které zahrnují komponenty a systémy. Oblasti možného společného zájmu se týkají elektrických pohonných jednotek a platforem včetně systémů palivových článků, automatizace vozidel a konektivity pro užitková vozidla. Tato dohoda je dalším krokem v nezávislých strategiích Iveco Group a Hyundai Motor Company k vytvoření předních inovativních řešení v dnešním rychle se měnícím prostředí budováním ekosystému vzájemně výhodných partnerství. TZ Iveco Group, Hyundai Motor Company

person rebus  date_range 07.03.2022

Od 1. dubna dochází ke snížení výše poskytovaných slev z jízdného pro žáky, studenty a seniory na 50 %. V návaznosti na aktualizovaný Výměr MF vydalo MD příslušné metodiky.

Vláda ČR svým usnesením ze dne 26. ledna 2022 č. 62 schválila snížení slev z jízdného pro děti a žáky do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let z dosavadních 75 % plného jízdného na 50 %, a to s účinností od 1.4.2022. Současně zrušila omezení počtu bezplatně přepravovaných dětí, kdy doposud mohl cestující starší 10 let nárokovat bezplatnou přepravu 1 dítěte v autobuse nebo 2 dětí ve vlaku. Dále rozhodla o zavedené nové slevy, a to pro lidi ve 3. stupni invalidity. Způsob prokazování a kompenzace Ministerstvo dopravy (MD) připravuje a její zavedení předpokládá od 1.7.2022. K provedení změn slev účinných od 1.4.2022 vydalo Ministerstvo financí Výměr MF č. 02/2022 (obsahuje pouze změny původního Výměru MF č. 01/2022). V návaznosti na Výměr upravilo MD své metodické pokyny k poskytování slev a k jejich kompenzacím. Proti dosud platným metodikám nemění žádné z dosavadních postupů, zjednodušeně řečeno byla pouze upravena procentní výše slev a byly vypuštěny nebo upraveny již přežité ustanovení. Metodiky nepřinášejí žádné nové povinnosti. " V současné době pracujeme (spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí) na zajištění mechanizmu na prokazování nároku na novou slevu pro invalidní důchodce. Jakmile bude jasný termín a způsob technického zajištění, vyjde další novela Výměru MF, která slevu k určitému datu (předběžně k 1.7.2022) zavede. Předpokládáme, že by novela měla být vydána orientačně během jednoho měsíce. Jelikož ještě nejsou všechny otázky vyřešeny, neobsahují výše uvedené metodické pokyny tuto problematiku. Po vydání další novely Výměru MF budou tedy ještě jednou novelizovány, " popisuje Michal Němec z odboru financí a ekonomiky Ministerstva dopravy. " Podstatná je též otázka smluvního zajištění kompenzací slev. Dosavadní smlouvy na kompenzace, uzavřené na dobu neurčitou, platí i nadále. Změna slev účinná od 1.4.2022 se jich nijak nedotýká, není potřeba je měnit. Výše slev uvedené v Článku IV., odst. 2. je potřeba chápat jen jako bližší popis toho, co bylo předmětem Výměru MF č. 02/2018. Dopravci mají povinnost poskytovat slevy podle aktuálně platné výše (a dalších podmínek) stanovené Výměrem MF v platném znění a MD má povinnost kompenzovat je do aktuálně předepsané výše. K tomu zmíním jeden z častých dotazů – jak je to v případě, že je jízdenka prodána v březnu (nebo dříve) na duben (nebo později). Dopravce prodává jízdenky podle účinného Výměru MF, takže jízdenky prodané před 1.4.2022 se slevou 75 % budeme kompenzovat do této výše slevy i po 1.4.2022," uvádí Michal Němec . " Nově připravovaná sleva pro invalidní důchodce již dopad na znění smlouvy mít bude, během 2. čtvrtletí bude uzavírán dodatek smlouvy. " Metodický pokyn pro poskytování zlevněného jízdného pro děti, mládež, studenty a seniory Metodický pokyn pro kompenzace zlevněného jízdného ve veřejné osobní dopravě Od 1. dubna jsou také stanovena pravidla pro uprchlíci přijíždějící do České republiky z důvodu ruské agrese na Ukrajině , v mezinárodních vlacích budou přepravováni zdarma. Ostatní vlaky budou moci využívat také zdarma po dobu 5 dnů od získání dokladů o dočasné ochraně. Vyplývá to z cenového výměru, který vydalo Ministerstva financí po domluvě s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a železničními dopravci. Cenový výměr je účinný od 1. dubna 2022. Zdroj Ministerstvo dopravy

person rebus  date_range 04.03.2022

Polovinu z 280 elektrických autobusů pořízených s podporou fondu ScotZEB vyrobí společnost ADL.

Skotská vláda rozdělila přes 62 milionů liber (více než 1,8 miliardy korun) prostřednictvím prvního kola programu Zero Emission Bus Challenge (ScotZEB). Jde o největší investici do dekarbonizace autobusů v rámci iniciativy Mission Zero v oblasti dopravy ve Skotsku. Cílem fondu je kromě rychlé obnovy vozidel podporovat místní ekonomiku a podnikání. Díky fondu bude vyměněno 276 starých naftových autobusů za nové bateriové elektrické modely a vybudována nabíjecí infrastruktura. 137 autobusů vyrobí ve svém závodě Alexander Dennis Limited (ADL) ve městě Falkirk a podpoří tak místní kvalifikovaná pracovní místa i skotskou ekonomiku. Ministr dopravy Jenny Gilruth uvedl: „ Chceme, aby se více lidí rozhodlo cestovat autobusem nyní i v budoucnu a aby věděli, že autobusy přispívají ke splnění našich ambicí v oblasti změny klimatu. S naším fondem Zero Emission Bus Challenge se nám úspěšně daří autobusové flotily po celém Skotsku dekarbonizovat ." Na podporu autobusové dopravy zahrnující vozidla i infrastrukturu je v dlouhodobém horizontu ve Skotsku určeno více než půl miliardy liber, pomoci vrátit cestující do veřejné dopravy má také bezplatné cestování pro osoby mladší 22 let. Ze ScotZEB je finančně podpořen nákup autobusů různých velikostí, od minibusů po dvoupodlažní, a dobíjecí infrastruktura. Nejvíce elektrobusů, 74 ks, pořídí největší autobusový dopravce ve Skotsku, společnost First Aberdeen Ltd & First Glasgow No1 Ltd.

person rebus  date_range 01.03.2022

Nová vláda schválila 23. února zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Znovu bude předložen do Parlamentu.

Proces transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (dále jen „Směrnice“), v České republice a aktuálně platných a účinných pravidlech podpory nízkoemisních vozidel u nás stále probíhá. Do našeho právního řádu přitom měla být zapracována nejpozději ke dni 2. 8. 2021. Směrnice od členských států vyžaduje zajištění toho, aby veřejní a sektoroví zadavatelé (objednatelé podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů) zohledňovali při zadávání veřejných zakázek na lehká užitková vozidla, nákladní automobily a autobusy energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí určitých znečišťujících látek, s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly. Konkrétně pak Směrnice ve svých přílohách stanoví emisní limity pro tzv. čistá vozidla a minimální podíl těchto čistých vozidel při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících ve dvou sledovaných obdobích, a to od 2. 8. 2021 do konce roku 2025 a následně od roku 2026 do konce roku 2030. První návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících předložila vláda v lednu roku 2021 Poslanecké sněmovně Parlamentu pod sněmovním tiskem č. 1121. Tento materiál se však před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny nedočkal ani projednání v prvním čtení. S ohledem na stanovený konec transpoziční lhůty Směrnice navrhla Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy alespoň částečné řešení a vláda tak v červenci 2021 schválila usnesení vlády o zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Usnesením bylo uloženo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, aby se v jimi řízených organizacích těmito pravidly řídily. Ostatním veřejným zadavatelům a sektorovým zadavatelům, a krajům a obcím jakožto objednatelům podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících bylo jen doporučeno se Pravidly řídit. Pravidla jsou účinná od 2. 8. 2021 do doby, než vstoupí v platnost a účinnost úprava na úrovni zákona, přičemž povinnosti v nich obsažené se vztahují na smlouvy, které byly uzavřeny na základě zadávacích či nabídkových řízení zahájených po 2. 8. 2021. Řešení je to sice provizorní, nicméně zmírňuje riziko nenaplnění cílů stanovených EU. Protože v novém volebním období Poslanecké sněmovny nelze projednat návrhy, které nebyly projednány a rozhodnuty v minulém volebním období, bude návrh schválený vládou 23. 2. 2021 znovu předložen k projednání nově ustanovené Poslanecké sněmovně. Po celou dobu legislativního procesu do nabytí účinnosti připravovaného zákona budou účinná výše uvedená Pravidla. Plnění stanovených podílů nízkoemisních vozidel mezi nově pořizovanými bude sledováno ve dvou časových obdobích. První fáze začne účinností zákona a skončí v prosinci roku 2025. Následující fáze bude trvat do konce roku 2030. V té první je poměr nastaven ve výši 29,7 % u osobních a lehkých užitkových vozidel, 41 % u autobusů a 9 % u nákladních vozidel. Pro následující období jsou požadované minimální podíly nízkoemisních vozidel dále mírně navýšeny. S využitím komentáře advokátní kanceláře MT Legal s.r.o.

person rebus  date_range 24.02.2022

Výměr MF č. 02/2022 byl publikován v Cenovém věstníku 4/2022. Od 1. dubna se mění procento slevy u žáků, studentů a seniorů, kategorie cestujících s 3. stupně invalidity se zatím nezavádí.

Slevy ve veřejné dopravě se budou i po 1. dubnu 2022 nadále týkat žáků od šesti do 18 let a studentů do 26. narozenin, a to ve výši 50 % z plného jízdného. Polovinu z ceny jízdenky budou platit rovněž lidé starší 65 let. U zdravotně postižených (ZTP, ZTP/P) zůstává zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením stanovená sleva ve výši 75 % a pro doprovod ZTP/P je cestovné plně hrazené státem. Také děti do 6 let budou cestovat bezplatně, a to bez omezení počtu na dvě. V blízkém období budou slevy rozšířeny i na cestující s 3. stupněm invalidity, zavedení slev u této skupiny je podmíněno přípravou nového způsobu prokazování nároku na slevu. Jakmile bude jasný termín možného spuštění tohoto systému, bude tato sleva vyhlášena další novelou Výměru MF (pravděpodobně k 1.7.2022). Metodický pokyn Ministerstvo dopravy připravuje. Novela Výměru MF ke slevám ve veřejné dopravě vyšla v Cenovém věstníku 10.2.2022 . Výměr MF č. 01/22 ze dne 3. prosince 2021 (ke kterému se novela vztahuje) .

person rebus  date_range 11.02.2022

Na obor zaměřený na drážní techniku na Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích se mohou hlásit studenti se zájmem o tramvaje, trolejbusy i další vozidla.

Mechanik elektrotechnik, to je název nového oboru pro studenty, kteří chtějí v budoucnu pracovat v Dopravním podniku Ostrava (DPO). Nové zaměření vzniklo na Střední škole technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích. Zájemci se ke studiu oboru mohou hlásit letos poprvé, a to už teď, v rámci probíhajícího podávání přihlášek na střední školy. Obor je zaměřený na drážní techniku. Jeho absolventi budou umět o drážní vozidla MHD nejen pečovat, ale seznámí se i se zásadami jejich konstrukce včetně ovládání a řízení. DPO bude během studia nabízet konzultace prostřednictvím svých zaměstnanců, ale také prostory pro praktickou výuku. Výukovým prostorem pro středoškolské studenty se stane například pracoviště údržby v areálu tramvají Moravská Ostrava i pracoviště údržby na dalších střediscích. Nový obor bude otevřen pro celkem 30 studentů v ročníku. Studium oboru je čtyřleté, zakončené maturitou, navíc ovšem s možností získat po absolvování třetího ročníku i výuční list. „ Studijní obor přímo na míru Dopravnímu podniku Ostrava je pro nás velkým úspěchem, za kterým stojí měsíce vyjednávání, konzultací a příprav. Jsme rádi, že se to nakonec podařilo, a od září budeme moci být u vzdělávání i inspirování žáků se zájmem o dopravu v Ostravě napřímo. Naše motivace vycházela z toho, že zaškolování případných zájemců, kteří nemají o drážní technice povědomí, přináší časovou a ekonomickou zátěž. Výchovou v rámci studia ve spojení s průběžným kontaktem v podobě odborné praxe, nebo prezentací podniku přímo ve škole, chceme ve studentech vytvořit pozitivní vztah k firmě s dlouhodobou perspektivou. Jsme přesvědčeni, že máme co nabídnout ,“ uvádí Daniel Morys, předseda představenstva a generální ředitel DPO. Stanislav Zapletal, ředitel Střední školy technické a dopravní, Ostrava-Vítkovice, doplňuje: „ Ve spolupráci s nejvýznamnějšími sociálními partnery školy jsme se již delší dobu snažili najít cestu k zalepení jakési díry v nabídce, která zůstala po zániku kdysi lukrativního oboru Elektrická trakce v dopravě a podobných. Drážní technika (tramvaje, trolejbusy, železniční vozidla) vyžaduje vysoké odborné znalosti pro oblast výroby, provozu, servisu i obsluhy. Tím spíše vyžaduje cílenou specializaci, která tady citelně chyběla. Obor se podařilo po konečném souhlasu MŠMT dostat do nabídky po nezbytných jednáních i díky pochopení zřizovatele školy, kterým je Moravskoslezský kraj. Ostravský dopravní podnik je jedním z našich tří nejvýznamnějších partnerů (společně se společnostmi ŠKODA a ČD) a to, že se na nás před dvěma lety s požadavkem řešení této problematiky zástupci vedení obrátili, mělo svou logiku v dlouholeté těsné spolupráci, jejíž základ byl položen již před čtvrtstoletím sloučením tehdejší ISŠ dopravní s učilištěm Dopravního podniku v rámci optimalizace sítě škol. “ Spolupráce firmy se střední odbornou školou je oboustranně výhodná jak pro žáky, tak pro jejich budoucí zaměstnavatele. Absolventi škol pak často nacházejí uplatnění bezprostředně po ukončení studia a firmy si své budoucí zaměstnance vychovávají a zaučují ještě před jejich nástupem do ostrého provozu.

person rebus  date_range 04.02.2022

Evropská komise zveřejnila veřejnou konzultaci k pravidlům EU týkající se doby řízení a odpočinku u řidičů autobusů a autokarů příležitostné dopravy.

Podle stávajících pravidel EU se na profesionální řidiče v příležitostné přepravě cestujících vztahují stejná pravidla pro úpravu pracovní doby a doby řízení, přestávek v řízení a dob odpočinku jako na řidiče nákladních vozidel. Na přepravu cestujících se přitom tato pravidla někdy nehodí. Cílem iniciativy EU je dořešit specifické potřeby řidičů autobusové a autokarové dopravy (zájezdové) při organizování jejich pracovní doby. Pravidla jsou vymezena v nařízení (ES) č. 561/2006. I když toto nařízení bylo v roce 2020 změněno nařízením (EU) 2020/1054 , změny se zaměřily na nejnaléhavější otázky v silniční nákladní dopravě, a to bez ohledu na obavy, že pravidla nejsou dobře přizpůsobena potřebám odvětví příležitostné autobusové a autokarové dopravy. Cíli veřejné konzultace je shromáždit názory a zkušenosti, týkající se stávajících pravidel, pokud jde o pracovní podmínky, stres a únavu řidičů, obtíže s dodržováním předpisů a regulační náklady, možnosti jejich uplatňování při pandemii COVID-19, a pomoci posoudit výhody a nevýhody několika možností případných úprav pravidel. Termín pro zaslání vyplněného dotazníku na Hospodářskou komoru je do 7. 2. 2022 .

person rebus  date_range 24.01.2022

Ministerstvo financí vydalo nový Cenový věstník, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Ceny a podmínky pro autobusovou dopravu se nemění.

Pro veřejnou linkovou osobní vnitrostátní silniční a železniční osobní vnitrostátní dopravu provozované v rámci integrovaných veřejných služeb podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, platí pro uplatnění maximálních cen v roce 2022 určené podmínky stanovené v příloze č. 1 Výměru. Pro letošní rok pro autobusovou dopravu žádné novinky nový Cenový výměr nepřináší.

person rebus  date_range 03.01.2022

PACCAR Inc, Volvo Group, Daimler Trucks, Ford Motor Company a General Motors získají na vývoj a výrobu prototypů nákladních aut na baterie a vodík 127 milionů dolarů.

Americké ministerstvo energetiky (Department of Energy - DOE) podpoří 199 miliony dolarů (téměř 4,4 mld. korun) 25 projektů zaměřených na uvedení čistších automobilů na americké silnice. S částkou 127 milionů (2,8 mld. korun) se počítá pro program "SuperTruck 3" pro vývoj dálkových nákladních vozidel s bateriemi a palivovými články a pro zlepšování infrastruktury nabíjení elektrických vozidel. SuperTruck má pomoci v boji proti klimatické krizi a také vytvářet po celé zemi pracovní místa. Doprava tvoří podle DOE v USA přibližně 29% emisí a emituje více uhlíkového znečištění než kterýkoli jiný sektor ekonomiky. Podpora je v souladu s cíli prezidenta Bidena mít v roce 2030 polovinu všech vozidel prodávaných v Americe s nulovými emisemi a do roku 2050 dosáhnout nulových emisí v celé ekonomice. Ze SuperTruck 3 získá finance pět významných výrobců středně těžkých a těžkých nákladních vozidel s cílem zvýšit účinnost těchto vozidel a dosáhnout nulových emisí. Projekty budou financovány po dobu pěti let a týkají se společností: PACCAR Inc , který se zaměří na největší těžké nákladní automobily (třídy 8) s bateriemi a vodíkovými palivovými články (celkem bude prezentovat 18 vozidel). Cílem je vyvinout i dobíjecí stanice v řádech megawatt a ty úspěšně otestovat. Volvo Group vyvine a předvede bateriový těžký nákladní automobil třídy 8 s dojezdem 400 mil, zlepšenými aerodynamickými vlastnostmi, elektrickým bržděním, novým typem pneumatik a automatizovaným systémem plánování tras. Zaměří se také na dobíjecí stanice v řádech megawatt. Daimler Trucks vyvine dva těžké nákladní automobily třídy 8 s palivovými články schopnými dojezdu až 600 mil a výdrží 25 000 hodin. Tyto nákladní automobily navíc budou schopné uvézt stejné množství nákladu jako dieselové ekvivalenty. Ford Motor Compan y vyvine a předvede 5 vodíkových nákladních automobilů (třídy 6). Cílem je získat ekvivalentní typ vozidel za cenu konvenčních benzinových nákladních vozidel. General Motor s vyvine a dostane do demonstrační fáze 4 vodíkové nákladní automobily a 4 bateriové (třídy 4-6). Projekt se zaměří i na vývoj čistého vodíku prostřednictvím elektrolýzy a čisté energie pro rychlé nabíjení.

person rebus  date_range 11.11.2021
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací