Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní politika

Na řidiče v zájezdové dopravě se dosud vztahují stejná pravidla pro dobu řízení a odpočinku jako na řidiče nákladních vozidel. To se v nejbližší době změní. Rada EU schválila úpravu, které zlepší podmínky pro řidiče i turisty. Účinnost se očekává během několika týdnů.

Evropská rada přijala revizi pravidel pro dobu řízení a dobu odpočinku v příležitostné osobní dopravě 12. dubna 2024. Cílem změn nařízení z roku 2006 je lépe přizpůsobit toto odvětví jeho specifickému pracovnímu rytmu a zajistit cestujícím lepší služby. Nemění však v žádném případě maximální dobu řízení ani minimální doby odpočinku pro dotčené řidiče z povolání, uvedla Rada EU v tiskové zprávě. Revidované nařízení bude během několika týdnů vyhlášeno v Úředním věstníku EU a vstoupí v platnost dvacátým dnem po tomto vyhlášení. Řidiči turistických autobusů si budou moci podle svého uvážení rozdělit povinnou přestávku nebo posunout dobu odpočinku. O tyto úpravy usilovalo již delší dobu také SDRUŽENÍ ČESMAD BOHEMIA. Práce řidiče zájezdového autobusu je výrazně odlišná od řidiče nákladního auta. Řidič se zájezdem obvykle řízením tráví jen menší část pracovní doby, zbytek tvoří čekání na turisty. Musí tak částečně přizpůsobit režim požadavkům cestujících. Nově je proto zavedena možnost dělení bezpečnostní přestávky, prodloužení odpočinku o hodinu a vícedenního vnitrostátního zájezdu. Konkrétní úpravy Balíčku mobility 1 , možnost: Rozdělení 45minutové přestávky do dvou přestávek o délce nejméně 15 minut. Jednou za cestu odložit denní dobu odpočinku o jednu hodinu, pokud celková kumulovaná doba řízení za daný den nepřesáhla sedm hodin. Řídit delší vnitrostátní zájezdy v délce až 12 dnů, dříve možné pouze během mezinárodních cest. Při přijímání „balíčku opatření v oblasti mobility I“ v roce 2020 se Evropská komise zavázala posoudit vhodnost pravidel týkajících se dob řízení, přestávek v řízení a dob odpočinku řidičů v příležitostné silniční osobní dopravě (nařízení (ES) č. 561/2006). Navzdory objektivním rozdílům v pracovním prostředí sociální předpisy přijaté v roce 2020 nerozlišují mezi nákladní a osobní dopravou ani mezi pravidelnou a příležitostnou dopravou. Zvláštní pravidla pro osobní dopravu zavedla Rada v roce 1985, ale později byla tato pravidla v roce 2006 zrušena a v roce 2009 byla znovu zavedena pouze částečně (pro mezinárodní příležitostnou osobní dopravu). Návrh revize Komise předložila dne 24. května 2023 a její rozsah byl omezen na vnitrostátní a mezinárodní příležitostnou osobní dopravu, která je pro cestovní ruch nejdůležitější. Revidované nařízení se týká přibližně 3 % osobní autobusové dopravy na úrovni EU. Zpravodajkou Evropského parlamentu příslušnou pro tento návrh byla paní Henna Virkunnenová (FI/ELS) a předběžné dohody mezi Radou a Parlamentem bylo dosaženo dne 29. ledna 2024 .

person rebus  date_range 16.04.2024

Členské firmy Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech se připravují na zabezpečování dopravní obslužnosti podle podmínek nově uzavřených smluv. Do prosince 2024 nakoupí přibližně 500 nových autobusů a stejný počet autobusů musí standardům PID přizpůsobit. Na příměstských a regionálních spojích v rámci Prahy a Středočeského kraje vyjede celkem přibližně 2 000 autobusů v jednotném vzhledu a výbavou. Změnám se plánuje přizpůsobit i ADSSS.

Na členské schůzi konané 5. dubna 2024 byly schváleny dokumenty související s vnitřním chodem asociace. Představenstvo informovalo o průběhu jednání s ROPID, IDSK, tripartity a dalších institucí. Vzhledem k uzavření dlouhodobých smluv s nově vysoutěženými dopravc i, propojování linek s ostatními kraji a posílení své pozice při přípravě legislativních a jiných dokumentů týkajících se linkové dopravy, bylo představenstvo pověřeno k zahájení kroků k transformaci ADSSS. Novým členem ADSSS se stala společnost ZDAR. Zápis z členské schůze (pro oprávněné uživatele) . Dvoudenní jednání se zástupci Středočeského kraje, ROPID, IDSK, Ministerstva dopravy a Magistrátu hl. města Prahy se uskuteční 13. a 14. června 2024.

person rebus  date_range 15.04.2024

Emise z nových nákladních vozidel, autobusů a přívěsů, se budou muset do roku 2034 snížit o 45 % a o 65 % do roku 2039. Městské autobusy musí do roku 2030 snížit své emise o 90 % a s nulovými emisemi budou do roku 2035. Na cíle dekarbonizace reagovala ACEA.

Generální ředitelé předních výrobců nákladních vozidel a autobusů sdružených v ACEA v reakci poslali evropským zákonodárcům Manifesto for getting zero-emission trucks and buses on Europe’s roads . Tvůrci právních předpisů EU uzavřeli dohodu upevňující nejambicióznější cíle snížení emisí CO2 pro nákladní vozidla a autobusy na celém světě do roku 2030. Cíle pro vozidla jsou součástí skládačky dekarbonizace nákladní a autobusové dopravy, nestačí však pouze regulovat stranu nabídky, aniž by se řešily překážky poptávky. To je důvodem eskalace výzvu evropským politikům prostřednictvím Manifestu o uvedení kamionů a autobusů s nulovými emisemi na evropské silnice, který byl zveřejněn 11. dubna. „ Výrobci nákladních vozidel a autobusů se zavázali pomáhat Evropě dosáhnout jejích cílů v oblasti klimatu poskytováním udržitelných řešení silniční dopravy. Hrajeme svou roli investicemi do výroby bateriových elektrických a vodíkových modelů a zvyšujeme jejich výrobu, ale pouhé stanovení ambiciózních cílů pro výrobce a očekáváním, že bude následovat hladká implementace, není strategie, “ uvedl Harald Seidel, předseda představenstva ACEA pro užitková vozidla. „ Evropa přijímá nejambicióznější cíle pro rok 2030 v oblasti snižování CO2 na světě. Ambiciózní cíle však musí být podpořeny stejně ambiciózními podmínkami a koherentním regulačním rámcem, “ dodal. Dekarbonizace kamionové a autobusové dopravy je týmový sport, který zahrnuje mnoho hráčů napříč celým dopravním a logistickým ekosystémem. Vozidla s nulovými emisemi nepředstavují překážku a výrobci se nemohou vypořádat se společným problémem dekarbonizace sami, zejména proto, že základní podmínky pro to jsou mimo jejich kontrolu. Dnes není k dispozici téměř žádná veřejná nabíjecí infrastruktura vhodná pro nákladní automobily a autobusy. Evropa potřebuje alespoň 50 000 veřejně přístupných nabíječek a alespoň 700 vodíkových čerpacích stanic, aby dosáhla cíle snížení CO2 o 45 % do roku 2030. Systémy cen uhlíku a pobídky zaměřené na zmenšení celkových nákladů na vlastnictví mezi tradičními dieselovými vozidly a protějšky s nulovými emisemi zaostávají. Trucky a autobusy jsou základem našeho vlastního způsobu života, pohánějí ekonomiku EU a slouží společnosti. Téměř 80 % zboží je přepravovaného kamiony a více než polovina cest veřejnou dopravou je zajišťováno autobusy. Jsou připraveni hrát v budoucnu ještě větší roli při usnadňování pohybu po Evropě. ACEA proto ve svém manifestu #FutureDriven Manifesto, který je přizpůsoben konkrétním potřebám a výzvám nákladních vozidel a autobusů s nulovými emisemi, stanovila plán toho, co mohou evropští tvůrci politik udělat. Uvádí ACEA. Parlament přijal nová opatření, na kterých se již dohodl s Radou, ve středu 10. dubna 2024 . Nařízení, které se týká emisí z nových nákladních vozidel, autobusů a přívěsů, poslanci podpořili 341 hlasy pro, 268 proti a 14 se zdrželo hlasování. Emise CO2 z velkých nákladních automobilů (včetně užitkových vozidel, jako jsou popelářské vozy, sklápěče nebo domíchávače betonu) a autobusů se budou muset snížit o 45 % v období 2030–2034, o 65 % v letech 2035–2039 a o 90 % v roce 2040. Do roku 2030 budou muset nové městské autobusy snížit své emise o 90 % a do roku 2035 musí být zcela bez emisí. Od roku 2030 jsou také stanoveny cíle snížení emisí pro přívěsy (7,5 %) a návěsy (10 %). Zákon vyžaduje, aby Komise provedla podrobný přezkum účinnosti a dopadu nových pravidel do roku 2027. Tento přezkum bude muset mimo jiné posoudit, zda aplikovat pravidla na malá nákladní vozidla, roli metodiky pro registraci výhradně HDV provoz na CO2 neutrální paliva a roli, kterou by mohl mít korekční faktor uhlíku při přechodu na HDV s nulovými emisemi. Zpravodaj Bas Eickhout (NL) uvedl: „Přechod k nákladním automobilům a autobusům s nulovými emisemi je nejen klíčový pro splnění našich cílů v oblasti klimatu, ale také zásadní hnací silou pro čistší vzduch v našich městech. Poskytujeme jasný cíl jednomu z hlavních výrobních odvětví v Evropě a silnou pobídku k investicím do elektrifikace a vodíku. Před účinností musí ještě formálně schválit Rada. Podle EU jsou těžká nákladní vozidla zodpovědná za více než 25 % emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy v EU a představují více než 6 % celkových emisí skleníkových plynů v EU. Podle legislativního návrhu Komise předloženého v únoru 2023 je snížení těchto emisí zásadní pro cíle EU dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a snížit poptávku po dovážených fosilních palivech.

person rebus  date_range 12.04.2024

V Rakvicích v okrese Břeclav byla připojena do distribuční sítě GasNet již šestá biometanová stanice, která zpracovává odpad z rostlinné a živočišné výroby. Roste i objem vyrobeného biometanu: měsíčně dodají výrobny do největší české plynárenské distribuční soustavy plynovodů přes 250 tisíc kubíků tohoto obnovitelného plynu. Bioplyn pomáhá dekarbonizovat zejména sektor teplárenství, průmyslu a dopravy. Na pořízení autobusů na biometan, jako alternativní nízkoemisní vozidla, mohou žádat dopravci nebo kraje o podporu z IROP.

Biometan je důležitou součástí Státní energetické koncepce, protože může snížit závislost země na dováženém zemním plynu. Podle aktuální studie Mezinárodní agentury pro energii (IEA) se bude muset celosvětová produkce bioplynu do roku 2030 zčtyřnásobit, aby bylo možné naplnit cíle výroby biometanu v zemích Asie, Evropy i USA a dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Ministerstvo životního prostředí chystá pro podporu výroby zelených plynů otevření speciálních výzev v rámci Modernizačního fondu. Provozovatelem nové biometanové stanice v Rakvicích je společnost BPS Rakvice s. r. o., která se rozhodla modernizovat stávající bioplynovou stanici a rozšířit dosavadní výrobu elektřiny a tepla o výrobu biometanu a jeho vtláčení do plynárenské sítě. Předpokládaná roční výroba biometanu je 6,840 GWh, což je hodnota, která odpovídá např. roční spotřebě zemního plynu v kotelně Národního divadla v roce 2017 (ta byla 5,123 GWh). Generálním dodavatelem projektu je společnost agriKomp Bohemia, která v ČR uvádí do provozu evropsky osvědčenou technologii agriPure® Cube pro úpravu bioplynu na biometan na základě membránové separace. „ Naší ambicí je pomáhat zemědělcům vytvářet nové šance pro vstup do moderního energetického hospodářství, v němž obnovitelné zdroje budou hrát klíčovou roli. Modernizace bioplynových stanic je na cestě k udržitelnosti naprosto zásadní, ruku v ruce s ní jde navýšení výroby biometanu v České republice ,“ dodává jednatel společnosti agriKomp Bohemia Radek Házy. Zatímco bioplyn obsahuje zhruba 55 procent metanu, 40 procent oxidu uhličitého a zbytek tvoří další látky, biometan obsahuje minimálně 95 procent metanu. Jeho výhodou je, že má srovnatelné vlastnosti jako zemní plyn, jenž se do republiky musí dovážet. Aniž by se musely upravovat používané technologie, je možné biometan používat v plynových kotlích, domácích spotřebičích a v dalších zařízeních na zemní plyn. Rozvoj biometanu má přispět k naplnění cílů Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu, cíle Zelené dohody pro Evropu a zároveň snížit závislost na ruských fosilních palivech v souladu s plánem REPowerEU. V ČR má biometan potenciál nahradit nejméně deset procent spotřeby fosilního plynu. „ Zvyšování energetické soběstačnosti České republiky považuji za jednu z hlavních priorit a jsem velmi rád, že sektor zemědělství může k této ambici významně přispět. Rozvoj produkce biometanu a jeho získávání ze zemědělské biomasy je z mého pohledu velmi perspektivní a může také pomoci zemědělcům diverzifikovat jejich příjmy. Jsem proto rád, že zemědělské podniky odvážně investují nemalé peníze do výroby biometanu. A těší mě, když vidím, že se daří sladit inovativní a tradiční obory zemědělského hospodaření, aby společně přinášely užitek zemědělcům, národnímu hospodářství i našemu životnímu prostředí ,“ řekl ministr zemědělství při otevření stanice 7. března Marek Výborný. Strategický význam události také symbolizovala přítomnost ministra životního prostředí Petra Hladíka. Stanice v Rakvicích je připojena k největší české plynárenské distribuční soustavě, kterou provozuje společnost GasNet. Jejími plynovody se biometan dostává až ke konečnému zákazníkovi. „ Ozeleňování plynu a postupné navyšování podílu biometanu je pevnou součástí naší strategie. Připojovací proces biometanových stanic, jako je ta v Rakvicích, jsme plně standardizovali. Aktuálně dodává biometan do naší sítě celkem šest výroben a podíl tohoto obnovitelného plynu se neustále zvyšuje. Měsíčně vtlačí do našich plynovodů zhruba 250 tisíc kubíků. To je ale s ohledem na potenciál ČR stále velmi málo. Česko proto nyní potřebuje nastavit funkční řešení státní podpory jak pro výrobu biometanu, tak pro jeho využití – zejména v sektoru teplárenství, průmyslu nebo dopravě, “ říká ředitel Business Developmentu GasNet Filip Dostál. „ Český biometan může do roku 2030 nahradit 15 % zemního plynu a pomoci dekarbonizovat průmysl, vytápění domácností i dopravu. Věřím, že tu budou stovky takovýchto zařízení a že jejich provoz i výstavbu budou zajišťovat především české firmy a čeští dodavatelé ,“ komentuje událost Jan Habart, předseda Českého sdružení pro biomasu CZ BIOM.

person rebus  date_range 02.04.2024

Předsednictví Rady a Evropský parlament dosáhly prozatímní dohody, která dává řidičům autokarové turistiky pravidla určená pro jejich profesi. Na řidiče v zájezdové dopravě se dosud vztahují stejná pravidla pro dobu řízení a odpočinku jako na řidiče nákladních vozidel. To se nyní změní.

Došlo k dohodě o úpravách Balíčku mobility 1 mezi předsednictvím Rady a vyjednavači Evropského parlamentu na zvláštních pravidlech doby řízení a doby odpočinku pro řidiče příležitostné dopravy, která umožní: Rozdělit jejich 45minutové přestávky do dvou přestávek o délce nejméně 15 minut. Jednou za cestu odložit denní dobu odpočinku o jednu hodinu, pokud celková kumulovaná doba řízení za daný den nepřesáhla sedm hodin. Řídit delší vnitrostátní zájezdy v délce až 12 dnů, dříve možné pouze během mezinárodních cest. Jízdní list bude navíc po dokončení studie Evropské komise nahrazen digitálním formulářem, což by měl být první krok k vytvoření funkční platformy založené na systému IMI pro nahrávání digitálních kontrolních dokumentů. Tento vítaný krok směrem k digitalizaci je dále podpořen potřebou změnit specifikace tachografů nejpozději 18 měsíců po vstupu nařízení v platnost, aby se rozlišovala pravidelná a příležitostná doprava. ​ Nyní by už nic nemělo bránit Radě a plénu Parlamentu oficiálně schválit dohodu a přejít k implementaci nových pravidel. uca Marian. Ve společném prohlášení vydaném minulý týden před jednáním v rámci trialogu IRU a Evropská federace pracovníků v dopravě znovu potvrdily svůj závazek spolupracovat a přispívat k implementaci a prosazování nových pravidel. O změnu se snaží už několik let.

person rebus  date_range 31.01.2024

Plenární zasedání Evropského parlamentu přijalo 12. prosince 2023 kompromisní pozměňovací návrhy o pravidlech doby řízení a doby odpočinku pro řidiče autokarové turistiky, které minulý měsíc podpořil parlamentní výbor pro dopravu.

Hlasování směřuje k pozitivnímu výsledku v nadcházejících třístranných jednáních s Radou a Komisí v lednu 2024. Podle pozměňovacích návrhů , které podpořilo plénum Evropského parlamentu, budou moci řidiči autokarů rozdělit své 45minutové přestávky do dvou přestávek o délce nejméně 15 minut. Na cestách, které jsou šest dní nebo delší, budou moci jednou za cestu pokračovat v cestě další hodinu a poté si odpočinout. Budou také moci řídit delší vnitrostátní zájezdy v délce až 12 dnů, v současnosti možné pouze při mezinárodních trasách. Ředitel EU Advocacy IRU Raluca Marian řekl: „ Odvětví silniční dopravy a cestovního ruchu jsou na cestě k velkému vítězství během nadcházejících třístranných jednání v lednu a únoru 2024. Jsme velmi blízko k tomu, abychom konečně dali řidičům pravidla určená pro jejich práci, netýká se řidičů kamionů ." Zákon by měl vstoupit v platnost v první polovině roku 2024.

person rebus  date_range 13.12.2023

Integrovaný regionální operační program vyhlásil dvě výzvy na podporu infrastruktury pro alternativní paliva ve veřejné dopravě na území celé České republiky mimo hlavního města Prahy.

Ministerstvo pro místní rozvoj počítá s podporou více než 886 miliony korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Příjem žádostí o podporu odstartuje v únoru 2024. „ Díky evropským fondům můžeme podporovat řadu důležitých cílů. Jedním z nich je i rozvoj udržitelné veřejné dopravy. Právě vyhlášené výzvy umožní žadatelům financovat výstavbu dobíjecích a vodíkových plnicích stanic pro silniční bezemisní vozidla, tramvaje i trolejbusy. Je to další krok k ekologičtější dopravě ve městech ,” řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Výzvy cílí na rozvoj udržitelné veřejné dopravy, snížení emisí skleníkových plynů, zlepšení kvality ovzduší a nepřímo také na zvýšení atraktivity veřejné dopravy pro cestující. Když se povede zajistit dostatečnou infrastruktura pro alternativní paliva, rozšíří se i provoz moderních bezemisních vozidel, zejména elektrobusů, vodíkových autobusů a parciálních trolejbusů. 106. výzva IROP je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 539 526 708 Kč z EFRR. 107. výzva IROP je poté pro projekty na území přechodových regionů a je v ní k dispozici 347 338 684 Kč z EFRR. O podporu mohou žádat dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Příjem žádostí odstartuje v únoru 2024. Seminář pro žadatele .

person rebus  date_range 05.12.2023

Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu (TRAN) přijal 16. listopadu 2023 kompromisní pozměňovací návrhy k pravidlům doby řízení a odpočinku pro řidiče autokarů. Parlament i Rada projedná dokument do konce roku.

Podle navrhovaných změn, které předložil hlavní zpravodaj, by mohli řidiči autokarové turistiky nad rámec stávajících pravidel rozdělit 45minutovou přestávku na dvě přestávky v délce nejméně 15 minut. Na cestách, které jsou šest dní nebo delší by mohli i jednou za cestu pokračovat ještě jednu hodinu a poté si odpočinout. Budou také moci řídit na delších vnitrostátních zájezdech v délce až 12 dnů, v současnosti je to možné pouze pro mezinárodní cesty. Ředitel světové organizace silniční dopravy IRU pro advokacii EU Raluca Marian řekl: „ Pro turistický sektor EU je to velká výhra. Ještě důležitější je to pro řidiče autokarů, kteří konečně dostanou pravidla určená pro specifika jejich profese, nikoli pro jejich kolegy z náklaďáku, jak je tomu v současnosti. Nyní bude návrh projednán v plénu a později na oficiálním jednání s Radou. Řidiči by si po schválení mohli organizovat přestávky na základě povahy své práce a potřeb svých cestujících, vždy ale musí upřednostnit bezpečnost nade vše ." „ Kromě škod na zdraví řidičů autokarů současná pravidla brzdí evropský turistický sektor a brání tomu, aby nejbezpečnější a nejekologičtější forma hromadné osobní dopravy prosperovala ,“ dodal. TRAN také navrhl, aby byly kontrolní dokumenty digitalizovány a uloženy na vícejazyčné webové stránce, kterou by vytvořila Evropská komise, a zpřístupněna pro silniční kontroly. Komise se rovněž žádá, aby prozkoumala možnost začlenit vícejazyčné internetové stránky jako součást systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), což dále usnadní výměnu informací. Dalším legislativním krokem v parlamentní proceduře je hlasování na plenárním zasedání v prosinci. Pravidla doby řízení a odpočinku pro řidiče autokarů musí být uzavřeny v Parlamentu i Radě uzavřena v letošním roce, což umožní dokončit třístranná institucionální jednání do konce února a zákon vstoupí v platnost již v roce 2024. " Řidiči autokarů již nemohou čekat. Zaslouží si navržená pravidla, je to naprosté minimum ,“ uzavřel Raluca Marian. V květnu 2023 Evropská komise uznala, že současná pravidla pro řidiče autokarů nejsou vhodná pro odvětví příležitostné osobní dopravy, protože odrážejí pouze potřeby profese řidičů nákladních vozidel, a předložila nový návrh. Návrh Komise od té doby zlepšil hlavní zpravodaj výboru TRAN pro pravidla pro dobu řízení a dobu odpočinku pro řidiče autokarů. Řidiči v autokarové turistice přizpůsobují své cesty potřebám svých cestujících. Znamená to více přestávek a zastávek během cesty a kombinaci delších cest (na začátku a konci dálkových cest) a kratších cest (během zájezdu) s průměrnou dobou jízdy kolem 4,5 až 5 hodin denně. Návrh kompromisních pozměňovacích návrhů konstruktivně vyjednala zpravodajka Henna Virkkunenová spolu se stínovými zpravodaji ze všech politických skupin. Návrh zohledňuje a dále zlepšuje doporučení, která již dříve učinil Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu, a zároveň posiluje a zjednodušuje prosazování budoucích pravidel digitalizací kontrolních dokumentů a postupů.

person rebus  date_range 20.11.2023

Třetí letošní Valná hromada ADSSF se uskutečnila 18. a 19. října v Hotelu Sladovna v Černé Hoře. S novým členem, společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, má asociace aktuálně 25 členských firem.

Jednání se zúčastnili hosté z Asociace středočeských dopravců (ADSSS) Daniel Adamka a František Neterda, Jan Medveď ze Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Miroslav Slavík z TELMAX, která byla sponzorem akce. Z programu jednání: Aktuální informace z jednání předsednictva Sdružení ČESMADU BOHEMIA . Situace v mezinárodní kamionové dopravě není dobrá a zlepšení se nedá očekávat ani v blízké budoucnosti. Jsou problémy s řidiči a zvyšujícími se náklady, především mýtného (nová sazba bude odrážet příplatek za CO2). Proběhl státní metrologický dozor - bude upraven systém vážení vozidel. Provozování tatraktorů, které mají oproti klasickým vozidlům výhody. Pomalé předjíždění nákladních vozidel na dálnicích - pokuty. Nové tachografy. Státní odborný dozor. Uznávání řidičských průkazů ze třetích zemí, řidičské průkazy profesionálních řidičů od 20 let. Úprava doby řízení u řidičů autobusů. Návrh EU na výbavu zádržnými systémy sedaček v autobusech. Problematika dopravní obslužnosti v jednotlivých krajích Aktuální informace z IT a odbavovacích systémů Cenový výměr MF, Metodické pokyny, Statistické výkazy Informace ze Svazu dopravy Minimální/zaručené mzdy Vznikne technická skupina ADSSF Podrobně v zápisze z VH ADSSF První VH ADSSF v příštím roce se uskuteční v Hotelu Pohoda v Luhačovicích, a to od středy 13. března do čtvrtku 14. března 2024.

person rebus  date_range 10.11.2023

Praha a Středočeský kraj úspěšně dokončily proces zadávacích řízení na provozovatele příměstských a regionálních autobusových linek v rámci systému PID podpisem smluv s jednotlivými dopravci, kteří budou od 1. prosince 2024 zajišťovat dopravní obslužnost na území obou krajů. V 35 oblastech uspělo 14 dopravců, většina je současných, tři jsou zcela noví. Standardy PID bude muset splnit dva tisíce autobusů.

Jediným hodnotícím kritériem v tendrech byla cena, všichni dopravci ale musí splnit všechna kritéria Standardů kvality PID zaručující například závazný podíl nízkopodlažnosti, celovozovou klimatizaci, maximální stáří či jednotný vzhled a výbavu vozidel. V kontextu soutěží v České republice byly soutěže Prahy a Středočeského kraje historicky nejúspěšnější. Celkem se podařilo vysoutěžit více jak 85 mil. linkových km za 3 096 mil. Kč (v nákladových cenách roku 2021). Zadávací řízení probíhala od června 2022 do srpna 2023. V 35 soutěžených celcích přišlo celkem 191 nabídek. Všechna řízení proběhla dle harmonogramu a bez průtahů či komplikací, a nedošlo ani k žádnému relevantnímu napadení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ve 24 oblastech mají s vítězným dopravcem uzavřenu smlouvu Praha i Středočeský kraj, v 11 oblastech pouze Středočeský kraj. Pro vypsání soutěží bylo nezbytné dokončení procesu integrace veřejné dopravy na celém území Středočeského kraje, což se podařilo již v červnu loňského roku. V části oblastí obhájili své působení dosavadní dopravci, v některých oblastech dojde k přesunům mezi stávajícími dopravci, do systému PID budou také zapojeni 3 zcela noví dopravci: Autobusy Karlovy Vary (Velvarsko), UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach and Buses s.r.o. (Dolnobřežansko) a ZDAR (Sedlčansko) Již nyní probíhají konzultace mezi zástupci organizátorů ROPID, IDSK a jednotlivými vysoutěženými dopravci pro budoucí zajištění provozu s potřebným počtem vozidel. Ta budou muset před zahájením provozu projít certifikací, zda splňují veškeré podmínky pro provoz PID. Nové jednotné podmínky pro vzhled a výbavu bude muset splnit cca 2 000 autobusů. Jedná se například o bezbariérovou přístupnost, celovozovou klimatizaci, čalouněné sedačky s vysokými opěradly, LCD informační obrazovky, jednotný odbavovací systém, jednotné barevné řešení exteriéru i interiéru, tlačítka znamení k řidiči dostupná z každé řady sedaček, zařízení pro automatické sčítání cestujících nebo zařízení pro sledování aktuální polohy. Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích podmínek byly z důvodů ochrany veřejných financí i odkupy autobusů pořízených ve druhé polovině plnění smlouvy od stávajících dopravců, budou v těchto oblastech devítiměsíční přechodná období na potřebnou úpravu převzatých vozidel. Vítězní dopravci v jednotlivých oblastech: Berounsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Brandýsko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Čáslavsko: ARRIVA autobusy a.s. Českobrodsko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Dolnobřežansko: UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach and Buses s.r.o. Horoměřicko: ČSAD MHD Kladno a.s. Hořovicko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Hostivisko: ČSAD MHD Kladno a.s. Jílovsko: ARRIVA CITY s.r.o. Kladensko: ČSAD MHD Kladno a.s. Kolínsko: ČSAD POLKOST, spol. s r.o. Kostelecko: ARRIVA CITY s.r.o. Kutnohorsko: ARRIVA autobusy a.s. Líbeznicko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Mělnicko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Mladoboleslavsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Mnichovohradišťsko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Mníšecko: ČSAD Benešov s.r.o. Neveklovsko: ČSAD Benešov s.r.o. Nymbursko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Poděbradsko: ARRIVA autobusy a.s. Příbramsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Rakovnicko: TRANSDEV Střední Čechy s.r.o. Rožmitálsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Říčansko: ČSAD POLKOST, spol. s r.o. Sázavsko: ČSAD Benešov s.r.o. Sedlčansko: ZDAR, a.s. Slánsko: ČSAD Slaný s.r.o. Stochovsko: ČSAD MHD Kladno a.s. Štěchovicko: MARTIN UHER, spol. s r.o. Úvalsko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Velvarsko: Autobusy Karlovy Vary, a.s. Vlašimsko: ČSAD Benešov s.r.o. Voticko: ČSAD Benešov s.r.o. Zdibsko: ČSAD Střední Čechy, a.s.

person rebus  date_range 25.10.2023
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací