Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Udržitelný rozvoj

Clean Hydrogen Partnership, Partnerství pro čistý vodík, oznámilo 17. ledna 2023 výzvu k předkládání návrhů pro rok 2023. Na projekty, které podporují vytváření špičkových technologií čistého vodíku, bude uvolněno celkem 195 milionů EUR.

Součástí výzvy k předkládání návrhů bude celkem 26 témat. Datum otevření výzvy je 31. ledna a uzávěrka 18. dubna 2023. Financování je zajištěno z rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont Europe. Výsledky projektů mají přispěk k evropskému cíli klimatické neutrality do roku 2050. Mají pomoci vyvinout řadu vodíkových technologií, které v současnosti buď nejsou konkurenceschopné, nebo mají nízkou úroveň technologické připravenosti, ale očekává se, že přispějí k energetickým a klimatickým cílům do roku 2030. Témata jsou seskupena do 11 inovačních akcí (IA), 13 výzkumných a inovačních akcí (RIA) a 2 koordinačních a podpůrných akcí (CSA). Pět z inovačních akcí (IA) je považováno za strategicky důležité a jsou vybrány jako stěžejní projekty, u nichž se očekává, že budou mít významný dopad na urychlení přechodu na vodíkové hospodářství. Další informace Zároveň Clean Hydrogen Partnership oznámilo, že vybralo 15 evropských regionů pro podporu vodíkových aplikací v rámci iniciativy Project Development Assistance. Žádný region z České republiky mezi nimi není. Více Busportal.sk .

person rebus  date_range 19.01.2023

Počet nízkoemisních vozidel na českých silnicích by se měl zvýšit. V účinnost vstoupil nový zákon č. 360/2022 Sb. upravující minimální podíl autobusů na elektrický pohon a bioCNG nebo trolejbusů a tramvají při zadávání veřejných zakázek.

Nový zákon Ministerstva pro místní rozvoj, který je účinný od 1. prosince 2022 , upravuje minimální podíly nízkoemisních vozidel, které budou muset zadavatelé veřejných zakázek a objednatelé veřejných služeb v přepravě cestujících dodržet v rámci jimi uzavíraných smluv. Plnění stanovených podílů mezi nově pořizovanými nízkoemisními vozidly bude sledováno ve dvou časových obdobích. První fáze začne účinností zákona a skončí v prosinci roku 2025. Následující fáze bude trvat do konce roku 2030. V té první je poměr nastaven ve výši 29,7 % u osobních a lehkých užitkových vozidel, 41 % u autobusů a 9 % u nákladních vozidel. V následujícím období budou požadované minimální podíly nízkoemisních vozidel v případě autobusů a nákladních vozidel dále navyšovány. Požadavek na úpravu vychází z evropské právní úpravy, která podporuje čistou mobilitu s důrazem na elektrický pohon. Do české legislativy měl být transponován s účinností již od 2. srpna 2021.

person rebus  date_range 02.12.2022

Ministerstvo dopravy podpoří z Operačního programu Doprava 2021-2027 výstavbu plnicích stanic na vodík částkou 300 miliónů Kč. Kromě toho vypisuje i další tři výzvy pro metropolitní oblasti a aglomerace na podporu městské dopravní telematiky a rozvoj infrastruktury městské drážní dopravy.

O dotaci ve výzvě na podporu plních stanic na vodík se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem prostřednictvím sítí, výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, výroba plynu, výroba technických plynů, elektrické instalace, obchod s elektřinou nebo rozvod elektřiny a kteří předloží projekt na vybudování vodíkových plnicích stanic na území České republiky. Maximální míra podpory je 85 %. Předložené žádosti o podporu budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu. Celkem má Ministerstvo dopravy na opatření pro podporu infrastruktury alternativních paliv v rámci Operačního programu Doprava 2021-2027 (OPD3) vyčleněno 6 mld. Kč. Alokace na tuto výzvu je 300 milionů Kč. Konečný termín pro předložení žádostí je 31. 1. 2023. Výzvy pro městské projekty se týkají podpory městské dopravní telematiky a rozvoje infrastruktury městské drážní dopravy . Výzvy jsou průběžné a budou pro žadatele otevřené až do 30. 6. 2024 a celková výše podpory těchto výzev je 22,8 mld. Kč. Ve výzvě ITS - dopravní telematka je k dispozici alokace ve výši 1,96 miliardy Kč. Tato výzva je určena pro města s počtem obyvatel větším než 40 tis. Hlavními podporovanými aktivitami jsou např.: Rozvoj systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení dopravy (např. dopravní ústředny ve městech pro koordinaci signálních plánů křižovatek). Kompatibilita systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a regionální úrovni. Implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových dat, včetně řešení přenosu dat. Pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům. Ostatní výše nespecifikované prvky a aplikace ITS a C-ITS. Výzva bude pro žadatele zpřístupněna od 8. 12. 2022. Dvě výzvy v oblasti Infrastruktura městské drážní dopravy jsou zaměřeny na městské dopravní podniky a připraveno je pro ně 20,8 miliardy Kč. Výzvy mají za cíl podpořit rozvoj a využívání udržitelné dopravy v českých městech. Hlavními podporovanými aktivitami jsou např. : Výstavba nových tramvajových nebo trolejbusových tratí, zejména dokončení dlouhodobě připravovaných tratí do lokalit s vysokou hustotou osídlení Komplexní modernizace tramvajových nebo trolejbusových tratí s cílem zvýšit kvalitu přepravy, cestovní rychlost, kapacitu tratě a snížení negativních externalit Výstavba a rekonstrukce technického zázemí městské drážní dopravy s prokazatelným dopadem na cestující Výstavba nového úseku a technologická modernizace metra Výzvy ITS - dopravní telematika a Infrastruktura městské drážní dopravy budou pro žadatele zpřístupněny od 8. 12. 2022 Podrobné specifikace všech pravidel a podmínek jsou dostupné na webu OPD3 .

person rebus  date_range 29.11.2022

Největší světový poskytovatel hodnocení udržitelnosti udělil MAN poprvé zlatou medaili. Výrobce užitkových vozidel se zařadil mezi prvních pět procent hodnocených společností v segmentu „výroba motorových vozidel“.

Nezávislá ratingová agentura EcoVadis od svého založení v roce 2007 vybudovala mezinárodní síť více než 100 000 hodnocených společností. Odborníci analyzují, jak dobře začlenily principy udržitelnosti a společenské odpovědnosti (CSR) do svých obchodních aktivit a systémů řízení – konkrétně podle odvětví, země a velikosti společnosti. MAN se hodnocení účastní od roku 2014. Cílem EcoVadis je vytvářet spolehlivá a celosvětově uznávaná hodnocení udržitelnosti. To umožňuje společnostem dokumentovat své vlastní úsilí a využít své hodnocení při výběových řízení. Tato hodnocení jsou stále častěji požadována při nových nákupech. MAN dosáhl v celkovém hodnocení 72 bodů ze 100, přičemž průměr odvětví v segmentu „výroba motorových vozidel“ je 45 bodů. Vysoké skóre znamenalo pro MAN místo mezi pěti procenty nejlepších ze všech 104 hodnocených společností a udělení zlaté medaile, kterou získal po bronzové medaili v roce 2021 poprvé. EcoVadis hodnotí společnosti ve čtyřech oblastech. MAN dosáhl nejvyššího skóre v oblasti „Životní prostředí“ (80 bodů), dále „Práce a lidská práva“ (70 bodů), „Udržitelné zadávání zakázek“ (70 bodů) a „Etika“ (60 bodů). Základem pro hodnocení byla aktuální Zpráva o udržitelnosti 2021 , která vychází ze zásadně revidované strategie udržitelnosti a také transparentní a komplexní reporting a sledování pokroku ve všech relevantních aspektech udržitelnosti. Udržitelnost je základem nové firemní strategie MAN. „ To nyní přináší ovoce, jak ukazuje náš skok vpřed v hodnocení EcoVadis ,“ říká generální ředitel MAN Alexander Vlaskamp. " Je to pro nás pobídka k dalšímu zvýšení našeho úsilí ve všech oblastech - protože udržitelnost není výsledek, ale nepřetržitý proces. A i v obtížném tržním prostředí považujeme udržitelné jednání za předpoklad konkurenceschopnosti v budoucnu. " Úspěch v hodnocení EcoVadis umožnila zejména mezioborová spolupráce všech divizí MAN. V této cestě hodlá společnost pokračovat i v budoucnu: Po podrobném vyhodnocení silných a slabých stránek odborníků z EcoVadis plánuje MAN dále optimalizovat svá opatření v oblasti udržitelnosti.

person rebus  date_range 16.11.2022

Po téměř dvou letech prošel schvalovacím procesem návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Výzvy IROP už byly vyhlášeny a podáno bylo už téměř 30 projektů.

Podle zákona, jehož návrh prošel v pátek 14. října 2022 třetím čtením v Poslanecké sněmovně Parlamentu, budou mít zadavatelé nadlimitních veřejných zakázek a objednavatelé veřejných služeb v dopravě povinnost dodržovat minimální podíly nízkoemisních vozidel v dopravě tak, tak to požaduje EU. Dopravci, kteří budou zajišťovat pro kraje a města dopravní obslužnost na základě smluv, budou muset část svých výkonů zajišťovat elektrickými autobusy, autobusy na vodík a na bioCNG, trolejbusy nebo tramvajemi. Požadavek vychází ze Směrnice EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, která podporuje čistou mobilitu s důrazem na elektrický pohon. Do české legislativy měl být transponován s účinností od 2. srpna 2021 . Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících schválila vláda 21. prosince 2020, v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se ho nepodařilo včas projednat a nahradila ho Pravidla, resp. usnesení vlády . Zákon po pátečním schválení v Parlamentu míří do Senátu. Zákon tak bude účinný až po vyhlášení výzev k podávání projektů na finanční podporu při nákupu nízko a bezemisních vozidel z fondů EU . Pořízení nízkoemisních vozidel podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V aktuální výzvě eviduje 29 projektů za 4,1 mld. Kč. Plnění stanovených podílů mezi nově pořizovanými nízkoemisními vozidly bude sledováno ve dvou časových obdobích. První fáze začne účinností zákona a skončí v prosinci roku 2025. Následující fáze bude trvat do konce roku 2030. V té první je poměr nastaven ve výši 29,7 % u osobních a lehkých užitkových vozidel, 41 % u autobusů a 9 % u nákladních vozidel. V následujícím období budou požadované minimální podíly nízkoemisních vozidel v případě autobusů a nákladních vozidel dále navyšovány.

person rebus  date_range 17.10.2022

Vídeňané jsou ochotni v tramvajích převážet zásilky mezi určenými balíkovými stanicemi. Ušetřit by se měl počet kurýrních vozů a skleníkové plyny v ulicích.

Počet přepravovaných balíků ve Vídni neustále roste. Loni si Vídeňané objednali 113 miliónů balíčků, a to zatěžuje samozřejmě průjezdnost města i hustotu dopravy. Aby došlo k jejímu odlehčení, hledá Vídeň inovativní ekologické projekty. Jedním z nich je projekt, kdy by cestující v MHD fungovali jako kurýři doručující balíky. Nápad vídeňského dopravního podniku Wiener Linien, který by cestujícím umožnil přepravu balíků v rámci kurýrní služby, byl představen minulý rok . Loni si dopravní podnik nechal vypracovat také studii proveditelnosti, která měla za cíl zjistit ochotu cestujících se do služby zapojit. Ta zjistila, že ochota Vídeňanů je velmi vysoká. Nyní musí vídeňský dopravní podnik nastavit rámcové podmínky a vyvinout aplikaci, díky které by nový systém fungoval. Podle vyjádření Wiener Linien musí být neprve analyzovány pohyby cestujících, aby se identifikovaly vhodné tramvajové linky a nejvhodnější stanoviště pro balíkové stanice. Začal také vývoj potřebné aplikace a balíkových stanic, které by měly díky solární energii fungovat i bez připojení k elektrické síti. První testovací dodávky lze podle vídeňského dopravního podniku očekávat v roce 2024. Podle odhadů podniku by cestující-kurýři mohli ušetřit kolem 20 procent skleníkových plynů, které vznikají při doručování zásilek.

person rebus  date_range 24.08.2022

Komise zahájila na konci července otevřenou veřejnou konzultaci o nové iniciativě, která má usnadnit měření vlivu různých druhů dopravy na životní prostředí, a umožnit cestujícím a zákazníkům rozhodnout se využít co nejvíce udržitelnou dopravu.

CountEmissions EU stanoví společný rámec pro výpočet a vykazování emisí skleníkových plynů souvisejících s dopravou. Může být aplikován v sektoru osobní i nákladní dopravy. Transparentní informace umožní poskytovatelům služeb sledovat a snižovat své emise a zlepšovat efektivitu svých dopravních služeb a uživatelům umožní vybrat si nejudržitelnější možnost. Jak bylo předem oznámeno ve Strategii udržitelné a chytré mobility vydané v prosinci 2020, tato iniciativa pomůže podněcovat provozovatele dopravy k měření emisí a srovnávání svých služeb pomocí společné metodiky, což umožní cestujícím, zákazníkům a veřejným orgánům rozhodnout se o své co nejvíce udržitelné možnosti cestování, doručení výrobků nebo služeb. Konzultace je otevřena do 17. října a Komise vyzývá všechny zúčastněné strany, od firem po cestující a spotřebitele, k poskytnutí svého názoru.

person rebus  date_range 16.08.2022

Významného projektu společného evropského zájmu ve vodíkových technologiích IPCEI Hy2Tech s podporou až 5,4 miliardy eur se zúčastní patnáct členských států EU a 35 společností, mezi nimi Iveco CR.

Evropská komise schválila podporu pro 15 členských států ve výši až 5,4 miliardy eur na významný projekt společného evropského zájmu (IPCEI) na podporu výzkumu, inovací a prvního průmyslového využití v hodnotovém řetězci vodíkových technologií. Projekt s názvem IPCEI Hy2Tech společně připravilo a oznámilo patnáct členských států: Belgie, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko a Španělsko. Mezi vybranými společnosti je společnost Iveco CR. V rámci IPCEI projektů poskytnou členské státy z veřejných prostředků až 5,4 miliardy eur, což by mělo uvolnit další 8,8 miliardy eur v podobě soukromých investic. Pro tento významný projekt společného evropského zájmu bylo vybráno 41 projektů pro 35 společností působících v jednom nebo více členských státech. Přímí účastníci budou úzce spolupracovat mezi sebou – prostřednictvím četných forem plánované spolupráce – a také s více než 300 externími partnery, jako jsou univerzity, výzkumné organizace a malé a střední podniky v celé Evropě. Tento významný projekt IPCEI Hy2Tech bude pokrývat velkou část hodnotového řetězce vodíkových technologií, včetně i) výroby vodíku, ii) palivových článků, iii) skladování, přepravy a distribuce vodíku a iv) využití pro koncové uživatele, zejména v odvětví mobility. Očekává se, že projekt přispěje k rozvoji důležitých průlomových technologií, jako jsou nové vysoce účinné elektrodové materiály, výkonnější palivové články a inovační dopravní technologie, mezi něž bude poprvé patřit zavádění vodíkové mobility. Má pomoci vytvořit přibližně 20 000 nových pracovních míst. Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton uvedl „ Podpora rozvoje a zavádění vodíku podnítí zaměstnanost a růst v celé Evropě a zároveň přispěje k plnění agendy v oblasti životního prostředí a odolnosti. Umožní přechod na čistou energii v energeticky náročných odvětvích a zvýší naši nezávislost na fosilních palivech. Díky tomuto významnému projektu společného evropského zájmu se výroba vodíku v EU přesouvá z laboratoře do praxe a vedoucí technologické postavení našeho průmyslu se transformuje na přední pozici v komerční sféře. Vodík samozřejmě podporujeme nejen prostřednictvím financování. Také jsme značně pokročili při budování partnerství prostřednictvím Aliance pro čistý vodík a pracujeme na unijních pravidlech pro nastavení trhu s vodíkem a pro vytvoření specializované infrastruktury. Víme totiž, že v sázce je, zda se Evropa stane vedoucím regionem v průmyslové transformaci s využitím vodíku .“

person rebus  date_range 27.07.2022

Nová příručka obsahuje společný pohled klíčových hráčů na ticketing v dopravních službách, popis reálných řešení, výzvy a doporučení pro usnadnění mobility.

Příručka o jízdenkách v Mobility-as-a-Service (MaaS) zpracovaná Mezinárodní asociací veřejné dopravy (UITP) a Smart Ticketing Alliance (STA) shromažďuje poznatky od celkem 54 autorit z veřejné dopravy, provozovatelů a poskytovatelů řešení pro mobilitu a má cíl podpořit sektor dopravy při vytváření řešení pro jednoduché cestování. UITP: Jízdenky jsou klíčovým nástrojem umožňujícím přepravu v rámci MaaS a přesahují svůj původní účel - získávání tržeb. Abychom cestujícím nabídli bezproblémovou, end-to-end a snadno dostupnou cestu, měl by nákup jízdenky služby mobility kombinovat a založit je na informacích v reálném čase. Systémy prodejů jízdenek musí být dobře navrženy a schopné flexibilně reagovat na nové požadavky. Účel Příručky " Ticketing in Mobility as a Service " je dvojí. Poskytnout komplexní pohled na implementaci zaměřenou na e-ticketing MaaS a nasměrovat úřady a provozovatele k integraci nových technologií ve stávajících dopravních systémech. Výsledky a doporučení prezentované v dokumentu jsou výsledkem několika workshopů, průzkumů a diskusí konaných během roku 2021 a 2022 se členy UITP a STA, veřejnými úřady, provozovateli veřejné dopravy a dodavateli řešení mobility a obsahuje společný pohled velkého počtu klíčových hráčů v ticketingu. „ Pro UITP je zásadní pokračovat v rozvoji integrované udržitelné mobility budoucnosti. Jízdenky jsou klíčovou součástí – je to doslova začátek mnoha cest veřejnou dopravou. Usnadňováním trendů a technologií v našem sektoru a sjednocováním různých hráčů můžeme zajistit, že prodej jízdenek zůstane bránou ke svobodě pohybu pro všechny ,“ řekl Guido Di Pasquale, Co-Director of Knowledge and Innovation UITP. Příručka navíc zdůrazňuje potřebu spolupráce všech zúčastněných stran, aby MaaS zůstal udržitelnou možností pro ekologičtější mobilitu se zaměřením i na uživatele veřejné dopravy. Mobilita jako služba (MaaS) znamená integrovaný přístup k různým dopravním službám (veřejná doprava, spolujízda, sdílení aut, sdílení kol, taxi, půjčovna aut ...) v jediné nabídce digitální mobility s efektivním systémem veřejné dopravy jako jeho základem. Ve dnech 19. – 20. září se bude konat v Berlíně 6. ročník Ticketing Innosvations Summit o nejnovějších trendech v inteligentních systémech prodeje jízdenek pro veřejnou dopravu.

person rebus  date_range 25.07.2022

Deset celonízkopodlažních článkových trolejbusů koupí dopravní podnik v Českých Budějovicích. Více než 30 bateriových trolejbusů může během dalších 8 let přijet do Ústí nad Labem. Aktualizováno .

Oznámení o zadávacím řízení Dopravního podniku města České Budějovice na dodávku 10 parciálních celonízkopodlažních článkových trolejbusů bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno 18. července. Obsaditelnost jednoho trolejbusu musí být minimálně 125 osob, z toho nejméně 40 pevných sedadel + 2 místo pro kočárky nebo vozíky. K vybavení patří klimatizace, determální skla nebo kamerový systém ve vnitřním prostoru. Na trakční baterii musí ujet minimálně 10 km. Předpokládaná hodnota zakázky je stanovena na 170 milionů korun, jediným hodnotícím kritériem je cena. Financování může být zajištěno prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu na období 2021-2027 . Dodání se očekává do 18 měsíců od nabití účinnosti smlouvy. Lhůtu pro předložení nabídek DPMČB posunul na 5. září (původně 17. a 26. srpna). Aktuálně k 15. srpnu 2022 Dopravní podnik města České Budějovice jako zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení protože "v průběhu zadávacího řízení nastaly okolnosti, které mají podstatný vliv na rozsah plnění sektorové veřejné zakázky a které dále zpřesňují požadavky na kvalifikaci dodavatelů. Dodavatelé, kteří v původním rozsahu plnění a s původními požadavky na kvalifikaci neuvažovali o podání nabídky, mohou s touto změnou svůj postup přehodnotit." Po úpravě zadávacích podmínek bude podle DPMČB veřejná zakázka opětovně zahájena. Dopravní podnik města České Budějovice provozuje téměř 60 trolejbusů, všechny jsou značky ŠKODA. Nejnovější typu Škoda 27 Tr Solaris pořídil v roce 2018. Druhou soutěž na uzavření rámcové dohody na dodání až 33 kusů parciálních nízkopodlažních dvoučlánkových trolejbusů zveřejnil také Dopravní podnik města Ústí nad Labem. Původní termín pro podání nabídek v novém výběrovém řízení je z 28. července posunut na 29. srpna. Trolejbus o délce maximálně 18,75 m musí mít obsaditelnost minimálně 115 osob a nejméně 25 % osob musí sedět na nesklopných sedadlech, prostor musí být pro 2 kočárky nebo na vozíky, minimálně 10 míst musí být přístupných z plně nízkopodlažní části vozidla, Interiér bude také vybaven klimatizací, boční skla budou v determálním provedení, cestující budou mít k dispozici USB porty. Na trakční baterie musí ujet trolejbus 12 km. Po předchozí zrušené soutěži oslovil DPMÚL v rámci předběžných tržních konzultací potencionální dodavatele Cegelec, SOLARIS CZECH, SOR Libchavy, ŠKODA ELECTRIC a TRAM FOR ENVI. Další oslovená firma - Carrosserie HESS AG - na výzvu podle DPMÚL nereagovala. Předpokládaná hodnota se vzhledem k připomínkám účastníků tržních konzultací zvýšila na více než 572 milionů korun. V hodnocení budou mít 90 % váhu náklady životního cyklu, po 5 % zkrácení dodací lhůty a délka záruky za jakost. Realizace veřejné zakázky, tzn. počet odebíraných vozidel, bude závislá na získání prostředků EU v rámci nových programů 2021 - 2027. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 8 let. Základní dodací lhůta vozidel je 460 dnů u první a 400 dnů u dalších dodávek. Také dopravní podnik v Ústí nad Labem naposledy nakoupil článkové trolejbusy od Škody Electric. Devět vozidel Škoda 27Tr Solaris dodal výrobce v lednu 2020 .

person rebus  date_range 21.07.2022
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací