Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Udržitelný rozvoj

Středočeský kraj, ČEZ, Integrovaná doprava Středočeského kraje a dopravní společnost Martin Uher Bus podepsaly memorandum o provozu vodíkových autobusů v okolí Mníšku pod Brdy.

Podepsání vícestranného memoranda odstartovalo pilotní projekt provozu 10 vodíkových autobusů, který se uchází o podporu z evropských dotačních titulů. Elektrické autobusy s palivovými články by měly vyjet na pravidelné linky v okolí středočeského Mníšku pod Brdy v prosinci 2024. Roční spotřeba vodíku se předpokládá ve výši 45 tun. Pro jeho výrobu vybuduje ČEZ plnící stanici, elektrolyzér o příkonu 400 kW a dvojici zásobníků na vodík o celkovém objemu 190 m3. Projekt má velkou šanci pokrýt většinu pořizovacích nákladů na vodíkové busy ze dvojice evropských dotačních titulů - Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a programu ITI pro rozvoj metropolitní oblasti. Předpokládaná hodnota činí 242,2 milionu korun. „ Dekarbonizace jako pevná součást evropského Green Dealu se týká i dopravy. Na území Středočeského kraje už jezdí elektrobusové linky např. v Kutné Hoře nebo Kladně a v plánu je další rozšiřování. Při zvyšování podílů nízkoemisních a bezemisních vozidel ve veřejné dopravě je proto vodík určitě jednou z perspektivních cest a jako nejlidnatější kraj České republiky chceme jít v této oblasti příkladem ostatním ,“ říká hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. „ Diverzifikace pohonů v dopravě je důležitou podmínkou energetické soběstačnosti a bezpečnosti. ČEZ v souladu s cíli naší aktualizovanou strategií Čistá Energie Zítřka rozvíjí pilotní vodíkové projekty a účastí na záměru v Mníšku pod Brdy pomáhá vybudovat první plnící stanici na 100% zelený vodík v Česku. K jeho výrobě využijeme jednu z našich vodních elektráren ,“ podotýká místopředseda představenstva a ředitel divize obchod a strategie ČEZ Pavel Cyrani. Již dříve Středočeský kraj uvedl, že výrobu zajistí elektrárna ve Vraném nad Vltavou. Plnička s elektrolyzérem by měla být vybudována v Mníšku pod Brdy. „ Integrovaný systém pro Středočeský kraj a Prahu chce i do budoucna zajistit svým zákazníkům kvalitní a spolehlivé služby při jejich cestách. Testování nových alternativních paliv je jedním z předpokladů, jak vysoký standard obsluhy udržet a dále rozšiřovat ,“ doplňuje ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar. „ Rádi využijeme této příležitosti k rozšíření zkušeností našich řidičů s novými typy vozidel ve vozovém parku. Ve členitém terénu v okolí Mníšku pod Brdy si budeme moci otestovat jízdní vlastnosti vodíkových busů i spolehlivost v reálném provozu ,“ věří jednatel dopravní společnosti Martin Uher Bus Martin Uher.

person rebus  date_range 21.07.2022

Na podporu vědy a výzkumu v dopravě a mobilitě jde více než 1,3 miliardy korun. Peníze získalo 118 projektů zaměřených na inovace. Příští rok budou vyhlášeny nové soutěže s důrazem na bezpečnou mobilitu, její automatizaci nebo modernizaci.

V současností resort dopravy podporuje výzkum a inovace díky programu DOPRAVA 2020+, který uvádí do praxe Technologická agentura ČR (TA ČR). Zaměřený je hlavně na zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnost a bezpečnost. Podpora směřuje rovněž na projekty věnované digitalizaci, automatizaci, nízkoemisní mobilitě nebo využití družicové navigace. Od začátku programu v roce 2020 bylo podpořeno 118 projektů částkou větší než 1,3 miliardy korun. „ Naše ministerstvo hraje v podpoře inovací a modernizaci celého sektoru velmi důležitou roli. Dopravu dnes ovlivňují nové trendy jako digitalizace a podstatná je její udržitelnost, dostupnost a také minimalizace negativních dopadů na životní prostředí. Vidím i řadu příležitostí v rozvoji takzvaných chytrých řešení a automatizace, kde je prioritou hlavně zvyšování bezpečnosti a přístupnosti dopravy ,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. Důležitá je také mezinárodní spolupráce. Ministerstvo proto bude výzkum a inovace akcentovat i při současném předsednictví v Radě EU. Využít hodlá rovněž zasedání výzkumného partnerství pro autonomní mobilitu v Praze. Česká republika posiluje i spolupráci v regionu, a to hlavně s Německem a dalšími středoevropskými státy. Ministerstvo dopravy dlouhodobě podporuje také spolupráci s agenturou CzechInvest spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu, jejímž výsledkem je inkubátor pro rozvoj start-upů v oblasti vesmírných technologií. Činnost nyní zahájil Mobility Innovation Hub, který bude v příštích letech důležitým prvkem v celém systému podpory inovací v oblasti dopravy a jejích aktuálních trendů. Věda, výzkum a inovace hrají významnou roli také v autoprůmyslu, největším průmyslovém oboru České republiky. „ Automobilový průmysl prochází historickou transformací. Je před námi celá řada výzev – od přechodu na čistou mobilitu, přes digitalizaci a automatizaci výroby až po technologické změny přinášející prvky autonomní mobility, rozvoj datové a digitální infrastruktury a další. Všechny tyto oblasti budou vyžadovat úzkou spolupráci veřejné a soukromé sféry napříč resorty a sektory. Vítáme proto aktivity Ministerstva dopravy a dalších subjektů, které na inovace a výzkum kladou důraz ,“ hodnotí Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu. Nový program DOPRAVA 2030 Podpora bude pokračovat i nadále, a to díky chystanému novému programu DOPRAVA 2030, který se zaměří převážně na udržitelnou, přístupnou a bezpečnou mobilitu, automatizaci, digitalizaci a také na nízkoemisní a ekologickou dopravu. Na jeho vytváření se podíleli jak dopravní experti, tak zástupci akademické sféry. Ti také stanovili měřitelné ukazatele, které se pro jednotlivé oblasti budou vyhodnocovat a díky kterým bude možné sledovat přínosy inovativních projektů. Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti dopravy – DOPRAVA 2030 (Program) je určen pro období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2030. Celkem budou vyhlášeny 4 veřejné soutěže, první v roce 2023 se zahájením poskytování podpory od roku 2024. Další v letech 2024, 2025 a 2026. Gesci nad Programem bude mít opět Ministerstvo dopravy, poskytovatelem a implementátorem Programu bude TA ČR. Program je zaměřen na oblasti vymezené národními politikami a strategiemi a je v souladu s evropskou "Zelenou dohodou pro Evropu" a "Strategií pro udržitelnu a inteligentní mobilitu - nasměrování evropské dopravy do budoucnosti". V rámci tematické oblasti Doprava pro 21. století jsou definovány dvě domény specializace – Ekologická doprava a Technologicky vyspělá a bezpečná doprava. Obě priority se propisují do odvětví „Automotive, letectví a kosmonautika, železniční a kolejová vozidla“ a výsledky v rámci těchto dvou domén jsou dosahovány s uplatněním řady klíčových technologií. Resortní Dopravní koncepce výzkumu, vývoje a inovací do roku 2030 vymezuje podrobně šest oblastí, které vychází z potřeb dopravního resortu – 1) Udržitelná doprava, 2) Interoperabilní doprava, 3) Bezpečná doprava, 4) Ekonomická doprava, 5) Inteligentní doprava a 6) Prostorová data v dopravě. Program je zaměřen na podporu excelentního výzkumu a komercializaci a na podporu projektů aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro další uplatnění v nových přístupech, technologických postupech a službách k posílení společenských a ekonomických přínosů dopravy. Zvláštní důraz je kladen na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti. Specifickými cíli jsou: Udržitelná, přístupná a bezpečná doprava Automatizace, digitalizace a technologicky pokročilá doprava Nízkoemisní a ekologická doprava Celkové výdaje na Program jsou rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží a očekávanou průměrnou podporou 75 % a činí 2 600 mil. Kč, z toho 1 950 mil. Kč z výdajů státního rozpočtu. Očekává se podpora minimálně 30 projektů v rámci každé veřejné soutěže a míra úspěšnosti podaných návrhů projektů by zároveň neměla klesnout pod 25 %. Podpora bude poskytována formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek státu, organizačních složek územních samosprávných celků nebo organizačních jednotek ministerstev.

person rebus  date_range 20.07.2022

Iveco Group si vybírá systémy palivových článků HTWO pro novou generaci vozidel vodíkových autobusů pro Evropu. Korejská Hyundai Motor Group se zabývá vodíkovou mobilitou přes 20 let.

Iveco Group v rámci své pětidenní akce BEYOND - Ivecou Group Days oznámila spolupráci své značky IVECO BUS s HTWO, obchodní značkou skupiny Hyundai Motor Group. Své autobusy na vodíkový pohon pro Evropu bude v budoucnu vybavovat těmito systémy palivových článků. HTWO byla představena v prosinci 2020 s důrazným závazkem společnosti Hyundai k hospodárnému využívání vodíku. Díky osvědčeným palivovým článkům využívaných ve vozech Hyundai FCEV, rozšiřuje společnost HTWO své podnikání a poskytuje technologie palivových článků pro další automobilové výrobce. Systém vodíkových palivových článků nové generace lze aplikovat nejen do osobních automobilů, autobusů, nákladních vozidel, plavidel a vlaků, ale i do různých produktů v jiných odvětví. Na základě více než 20 let zkušeností Hyundai s technologií vodíkových palivových článků má značka prezentovat vodík jako pozitivní energii pro lidstvo a rozvíjet vodíkový ekosystém. HTWO je zkratka pro 'H2', molekulu vodíku, a zároveň představuje 'Hydrogen' a 'Humanity', dva hlavní pilíře podnikání s palivovými články Hyundai. IVECO BUS se již účastní evropských výběrových řízeních na autobusy s palivovými články poháněné systémem HTWO. Další příležitost poskytne nedávno oznámený plán na obnovení výroby autobusů v Itálii . Cílem je využít výjimečné technologie a kompetence obou subjektů při potřebné obnově italské veřejné dopravy. Domenico Nucera, prezident divize autobusů společnosti Iveco Group, řekl: " Na základě spolupráce s lídrem v oboru, jako je HTWO, která vychází z více než dvacetiletých zkušeností společnosti Hyundai v oblasti technologie vodíkových palivových článků, můžeme v IVECO BUS rychle reagovat na požadavky zákazníků na vozidla s nulovými emisemi poháněná špičkovou technologií pohonu. Již jsme zahájili zadávání veřejných zakázek na autobusy s vodíkovým pohonem a budeme v tom pokračovat i v nadcházejících měsících; pokračujeme tak v naší vedoucí roli v energetické transformaci evropského segmentu hromadné osobní dopravy ." Iveco Bus také podepsalo memorandum o spolupráci s korejskou asociací H2Korea , platformou zaměřujících se na rozvoj vodíkového hospodářství, na základě kterého podpoří korejské společnosti rozvoj zejména nákladní a autobusové vodíkové mobility v ČR.

person rebus  date_range 15.07.2022

Vrcholná světová fotbalová událost v Dauhá v listopadu a prosinci 2022 má být poprvé v historii uhlíkově neutrální, zelenou mobilitu podpoří elektrobusy značky Yutong.

Yutong Bus podepsal se společností Mowasalat, odpovědnou za organizaci dopravy během mistrovství, smlouvu na dodávku vozidel a servis 1 002 autobusů pro vrcholnou světovou sportovní událost v Kataru 30. listopadu 2020. Zahrnovala 741 bateriových elektrických autobusů. Yutong Bus je výhradním dodavatelem pro tuto akci a znamenala největší objednávku v jeho historii. Mistrovství světa ve fotbale 2022 v Dauhá je prohlašováno za první uhlíkově neutrální, znamená to, že mají být plně eliminovány emise oxidu uhličitého. Na mega akci již bylo zakoupeno asi 1,2 milionu vstupenek a na 64 zápasů je provedeno 40 milionů rezervací. Organizátoři slibují všem fotbalovým fanouškům udržitelný zážitek „jednou za život“. Ke snížení uhlíkové stopy má přispět integrace elektrické veřejné dopravy a nově postavená solární elektrárna Mega Watt. Poslední vozy elektrických autobusů Yutong dorazily do přístavu Hamad v Kataru v dubnu. K efektivnímu provozu flotily 741 bateriových elektrobusů Mowasalat přijal více než 3 000 řidičů a další práci našlo přes 200 provozních a administrativních pracovníků. Vybudování nabíjecích míst i návrh infrastruktury zajišťuje ABB. Má jít o 125 MW nabíjecí kapacity s 1 300 konektory a 89 nabíjecími stanicemi. Celá flotila Mowasalat bude nabíjena přes noc v depech i průběžně při provozu. Po skončení mistrovství zůstanou autobusy na katarských silnicích v provozu na linkách veřejné dopravy. Stát v Perském zálivu a letošní hostitel FIFA 2022 plánuje do roku 2030 převést veškerou veřejnou dopravu na elektrický pohon . Zelený a udržitelný rozvoj je základním konceptem katarské „Národní vize 2030“. V rozhovoru pro agenturu Xinhua News Agency řekl Zhou Jian, čínský velvyslanec v Kataru, že bateriové elektrobusy Yutong v Kataru představují hlavní milník spolupráce mezi Čínou a Katarem při budování zelené hedvábné stezky. Podle ministra dopravy a komunikací Kataru je příjezd bateriových elektrických autobusů Yutong a otevření nových autobusových zastávek a dep důležitým krokem v katarské strategii elektrifikace veřejné dopravy. Provoz nových bateriových autobusů v Kataru je prvním krokem k rozsáhlé komercializaci čínských autobusů. Yutong podepsal také rámcovou dohodu s Qatar Free Zones Authority a Mowasalat o výstavbě továrny na montáž elektrických autobusů v Kataru. Od konce roku 2022 má být v emirátu během sedmi let smontováno 1 500 elektrických autobusů, které budou také exportovány do dalších zemí na Blízkém východě, Jižní Americe i Evropě.

person rebus  date_range 14.07.2022

Arriva je v České republice největším provozovatelem ekologických autobusů. Navázat chce také v železniční dopravě. Po celé Evropě připravuje dlouhodobou strategii dekarbonizace veřejné dopravy.

Kromě stopadesáti plynových autobusů na Kladensku, vozí Arriva cestující už 33 tichými a bezemisními elektrobusy například v Bílině, na Kladně, v Kutné Hoře, Krnově, Praze, Novém Jičíně, Trutnově nebo Třinci. Do její zelené flotily se v květnu zatím jako poslední zařadily dva elektrobusy v městské dopravě v Přerově a připravuje se nákup dalších 16 elektrobusů pro MHD Kladno . „ Další výměna naftových autobusů za ekologické vozy bude v Arrivě pokračovat, čímž naplníme evropskou směrnici o čistých vozidlech a postupně tak budeme provozovat jen vozy bez závislosti na fosilních palivech. A stejným směrem se vydáme i na železnici, od roku 2040 budeme po tratích jezdit jen s bezemisními železničními vozidly ,“ říká Daniel Adamka, ředitel Arrivy o zelených plánech, které dopravce má. „ Po republice se teď zástupcům objednavatelů, měst, obcí, i veřejnosti prezentuje bezemisní vodíkový vlak od výrobce Alstom. Pro nás je to příležitost seznámit se s touto technologií, setkávat se s lidmi zodpovědnými za směřování veřejné dopravy a diskutovat s nimi o možnostech provozování takových vlaků, proto jsme se stali i partnerem těchto předváděcích jízd .“ Třeba vodík je celosvětově vnímán jako ekologické palivo budoucnosti pro všechny druhy dopravních prostředků. „ Na jeho využití k pohonu osobních vlaků jsme se ve vzájemném partnerství dohodli se dvěma významnými domácími společnostmi, se společností Spolchemie a Čepro. Projekt, který zatím nemá v České republice obdoby, by měl být realizován v průběhu příštích dvou až tří let, kdy chceme společně najít smysluplná a udržitelná řešení pro veřejnou dopravu, “ doplňuje Adamka. Arriva aktuálně vyhlásila výběrové řízení na nákup dalších osmi standardních a osmi kloubových elektrobusů na dvě páteřní linky MHD Kladno. Společně s městem připravuje i projekt jejich dobíjení na třech stanovištích v depu i ve městě. Skupina Arriva zakládá Institut nulových emisí Arriva po celé Evropě připravuje dlouhodobou strategii dekarbonizace veřejné dopravy. Zakládá proto institut nulových emisí. Širší strategii udržitelnosti vede Anne Hettinga, člen představenstva skupiny Arriva a generální ředitel pro Nizozemsko. Založení institutu má umožnit sjednotit všechny odborné znalosti pod jednu virtuální střechu. Institut plánuje navázat vztahy a partnerství s řadou externích organizací, které následně posílí interní odborné znalosti společnosti Arriva i znalosti nejnovějších technologií. Arriva naváže partnerství se společnostmi zabývající se zelenou energií, akademickými institucemi, technologickými inovátory, inženýry, konstruktéry a výrobci vozidel. Matt Greener, ředitel Institutu pro nulové emise, uvádí: " Udržitelná řešení v osobní dopravě jsou důležitou součástí cesty k nulovým emisím a klíčem k jejich dosažení bude partnerství s nejrůznějšími organizacemi. Vlády, místní úřady, provozovatelé, výrobci, akademici, inženýři a dodavatelé energie se budou muset spojit, aby společně inovovali a řešili problémy a zajistili rychlejší přechod ." Skupina Arriva má jedinečnou síť ve 14 evropských zemích, což je více než kterýkoli z jejích evropských konkurentů. Disponuje zkušenostmi s různými typy technologií alternativních paliv a zná detaily, které jsou s tímto spojeny. Jako lídr v oblasti udržitelných dopravních řešení podpoří Arriva svými poznatky rozvoj dlouhodobých strategií a investic pro města a regiony. Ve většině evropských zemí již provozuje vozidla s nulovými emisemi, která využívají elektrické a vodíkové technologie, zároveň provozuje vozidla na alternativní paliva, jako jsou biopaliva, včetně hydrogenovaného rostlinného oleje, bionafty a bioplynu, která již umožňují výrazné snížení emisí. K dosažení tohoto cíle je nezbytné partnerství a politická podpora, která podporuje využívání veřejné dopravy. Přechod na bezemisní dopravu významně přispěje k dekarbonizaci a k dosažení cíle EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální. V rámci své činnosti bude Institut nulových emisí analyzovat i náklady na celý životní cyklus vozidel a dopady na životní prostředí tak, aby podpořil nezbytnou transformaci sítí veřejné dopravy, díky níž se stanou udržitelnějšími a cenově dostupnějšími. Zpočátku se institut zaměří na transformaci vozového parku autobusů, na starosti ale bude mít také vlaky, budovy i další provozní procesy. Společnost Arriva se už podílela na vývoji, testování a zavádění nových hybridních vlakových technologií ve Velké Británii i v Nizozemsku. Zdroj: Arriva

person rebus  date_range 31.05.2022

Německo je první zemí na světě s komplexním právním rámcem pro používání automatizovaných osobních a nákladních automobilů a autobusů.

Německá spolková rada (Bundesrat) přijala 20. května potřebné nařízení k zákonu o autonomní jízdě. Nařízením o schvalování a provozu autonomních vozidel (Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs-und-Betriebs-Verordnung, AFGBV) dokončila federální vláda národní právní rámec pro autonomní řízení pro použití v každodenním silničním provozu. Německo tak zaujímá přední mezinárodní pozici, na světě neexistuje žádný stát nebo region s komplexním právním rámcem pro budoucí automatizované a propojené řízení. Výkonný ředitel německého svazu automobilového průmyslu VDA Dr Joachim Damasky: " Přijetím vyhlášky dosahujeme milníku v automobilovém průmyslu a průmyslu mobility. Můžeme se hrdě ohlédnout za mnoha lety intenzivní práce všech zúčastněných. S odvahou, odhodláním a předvídavostí jsme dokázali, že v Německu jsme stále světovými lídry, pokud jde o budoucí technologie .“ Z pohledu automobilového průmyslu ještě potřebuje vyhláška doplnění a upřesnění. Soubor pravidel musí jít mimo jiné ruku v ruce s technologickým rozvojem, a proto by měl být pravidelně vyhodnocován a dále rozvíjen. Uživatelé potřebují především spolehlivou digitální infrastrukturu. Zde je zapotřebí masivních investic, aby se odstranily stále velké mezery. Rozhodnutí Spolkové rady oceňují jako velký krok ministři dopravy jednotlivých zemí. Autonomní řízení například podle ministra dopravy Bádenska-Württemberska hraje hlavní roli v dopravě a ochraně klimatu, například pomocí robotů v nákladní dopravě nebo v rozvoji venkovských oblastí s autonomními taxíky a autobusy. První autonomní linkový autobus v Německu vyjel v provozu s cestujícími v roce 2017 v Bad Birnbachu. Dosud přepravil více než 65 000 cestujících a ujel kolem 60 tisíc km. Lázeňské středisko Bad Birnbach je známé především jako „venkovské lázně“. Vzniklo zde mnoho inovací, zejména v oblasti lázeňství a rozvoje venkova. Projekt znamenal intenzivní několikaměsíční spolupráci Deutsche Bahn, Regionalbus Ostbayern a francouzské společností „easy mile“. Bad Birnbach se ukázal jako ideální místo pro zkušební provoz. Od roku 2019 jezdí autobusy ioki na místní vlakové nádraží vzdálené asi jeden a půl kilometru od centra města a zajišťují dopravu ke všem přijíždějícím a odjíždějícím vlakům jako dopravu na „poslední míli". Autobusy ioki pojmou 6 osob a jsou bezbariérové.

person rebus  date_range 25.05.2022

Od konce roku 2022 dostane městské eCitaro nové vysoce výkonné baterie třetí generace a od roku 2023 palivové články od Toyota pro prodloužení dojezdu. V plánu jsou také elektrické dálkové autobusy.

Cílem Daimler Buses je od roku 2030 nabízet v Evropě v každém segmentu pouze lokálně CO2 neutrální vozidla založená na bateriích a vodíku. Nejdříve na jeho evropských klíčových trzích, kde se do roku 2039 budou prodávat již pouze bezemisní vozidla, a v Latinské Americe. Daimler Buses také rozšíří nabídku služeb jako generální dodavatel kompletní elektrické infrastruktury zákazníků. " V segmentu městských autobusů budeme od roku 2030 v Evropě nabízet pouze nová vozila s neutrálními emisemi CO2 a nebudeme investovat do technologie Euro VII ," oznámil 2. května na tiskové konferenci v Mannheimu v rámci eMobility Days ředitel divize Daimler Buses Till Oberwörder. Od roku 2025 uvede výrobce na trh první plně elektrický meziměstský autobus a od konce tohoto desetiletí dálkové autobusy s pohonem na vodíkové palivové články. V souladu s "dvoukolejnou" strategií své mateřské společnosti Daimler Truck se Daimler Buses soustředí jak na bateriové, tak na vodíkové technologie – " protože je to jediný způsob, jak nabídnout přizpůsobená řešení s nulovými emisemi pro různorodé potřeby svých zákazníků ," uvedl Daimler. Volker Wissing, federální ministr pro digitální technologie a dopravu: " Abychom dosáhli našich klimatických cílů, potřebujeme více vozidel s nulovými emisemi. Aktivně podporujeme společnosti veřejné dopravy, aby dekarbonizovaly své vozové parky a poskytly jim odpovídající infrastrukturu. Vyčlenili jsme pro tento účel celkem 1,25 miliardy eur. Náš cíl: do roku 2030 by měl být každý druhý městský autobus elektrifikován .“ Mercedes-Benz eCitaro s palivovým článkem a novými výkonnějšími bateriemi Od roku 2023 Daimler Buses vybaví svůj dříve čistě bateriový městský autobus Mercedes-Benz eCitaro, který se sériově vyrábí od roku 2018, palivovým článkem na bázi vodíku pro prodloužení dojezdu. eCitaro Range Extender je navržen pro použití v městské dopravě. Pohonný systém je i nadále založen na baterii, přičemž palivový článek slouží jen k prodloužení dojezdu, nikoli jako hlavní zdroj energie. Vozidlo je tedy plně elektrický hybridní autobus, který kombinuje oba zdroje energie. Vodík se používá v plynné formě při tlaku 350 bar. Palivové články pro eCitaro Range Extender dodá Toyota Motor Europe (TME). S názvem TFCM2-F-60 se jedná o modul druhé generace, který produkuje výkon 60 kW a lze jej snadno integrovat do střechy autobusu spolu s baterií a nádrží na vodík. Dojezd plně elektrického autobusu tak lze v městském provozu prodloužit na přibližně 400 km u sólo a až 350 km u kloubové verze. Kombinace baterie a palivového článku eliminuje potřebu nabíjení při jízdě. Kromě toho bude Daimler Buses od konce roku 2022 nabízet eCitaro s novou generací vysoce výkonných baterií. Vysokoenergetické lithium-iontové baterie zvýší kapacitu článku baterie o přibližně 50 procent při stejné hmotnosti a umožní spolehlivé dojezdy přibližně 280 kilometrů (pro sólo autobus). Baterie budou použity v eCitaro, eCitaro Range Externder a nedávno představeném plně elektrickém podvozku eO500U z Brazílie. Evropští zákazníci již nyní denně používají více než 600 městských autobusů eCitaro. V Německu v roce 2021 téměř každý druhý nově prodaný plně elektrický městský autobus pocházel od Daimler Buses.

person rebus  date_range 03.05.2022

Díky Environmental Product Declarations získal Solaris a jeho zákazníci informace o environmentálním profilu autobusů Solaris Urbino 18 electric a Solaris Urbino 12 hybrid.

Environmental Product Declaration (EPD) je mezinárodní ekoznačka, která klientům poskytuje spolehlivá data o celém životním cyklu dopadu daného produktu na životní prostředí. Solaris získal své první EPD pro elektrická vozidla Solaris Urbino 18 a hybridní vozidla Solaris Urbino 12 a bude žádat o deklarace pro další své produkty. EPD jsou vypracovány na základě studie LCA (Life Cycle Assessment). Proces posuzování vlivů na životní prostředí zohledňuje všechny fáze životního cyklu výrobku: od těžby a přepravy surovin, přes výrobu komponentů a autobusu a přepravu hotového výrobku k zákazníkovi, až po provoz, údržbu a likvidaci autobusu na konci jeho životního cyklu. Pro získání EPD je nutné projít velmi rozsáhlým ověřovacím procesem, který provádí nezávislý odborník. Tento proces hodnocení je založen na ověření, zda analýza LCA, která je výchozím bodem pro přípravu certifikátu EPD, byla provedena v souladu s PCR (Product Category Rules UN CPC 49112 a 49113), GPI (General Program Instrukce) a normy ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044. Rozsah analýzy LCA je velmi podrobný. Pro fázi před výrobou daného vozidla (UPSTREAM) se provádí posouzení ekologické stopy, které se mimo jiné týká těžby surovin, zpracování základních materiálů používaných pro výrobu komponentů (např. ocel, polyetylen, elastomer, sklo), dokončení všech souvisejících procesů (např. doprava, spotřeba energie a vody) a odpad vzniklý v těchto procesech spolu s nakládáním s nimi. Obdobné posouzení se provádí ve fázi výroby vozidla (CORE), kde je zohledněna i přeprava vozidla z montážního závodu ke konečnému zákazníkovi. V rámci hodnocení fáze provozu vozidla (DOWNSTREAM) se berou v úvahu mimo jiné tyto faktory: výroba a spotřeba paliva nebo elektřiny během fáze provozu, výroba materiálů pro údržbu vozidla, výroba spotřebních materiálů a náhradních dílů (na základě programu preventivní údržby silničních vozidel), odpadů ze spotřebních materiálů a náhradních dílů (na základě programu preventivní údržby silničních vozidel) a vyřazení vozidla z provozu po použití. V této fázi je také stanovena možná míra recyklovatelnosti a využitelnosti podle ISO 22628:2002. „ Ekologické prohlášení o produktu není typickým certifikátem. Měl by být vnímán jako dokument poskytující informace o vlivu produktu na životní prostředí v různých fázích jeho životního cyklu: od těžby surovin, přes výrobu komponentů, dopravu, montáž, použití a údržbu až po jeho likvidaci. EPD potvrzují závazek výrobce měřit a snižovat dopad jejich produktů na životní prostředí a umožňují mu tento dopad velmi transparentně hlásit. Důležité je, že EPD jsou zcela dobrovolnou činností výrobců, ale stále častěji jsou vyžadovány mnoha provozovateli veřejné dopravy. To umožňuje našim koncovým zákazníkům, tedy provozovatelům veřejné dopravy, orientovat se při rozhodování o nákupu nejen cenou, technickými parametry vozu či záručními a servisními podmínkami, ale také vlivem produktu na životní prostředí. Prohlášení o ekologickém produktu tak podporuje informovaná ekologická rozhodnutí a motivuje výrobce, aby řídili své dodavatelské řetězce a výrobní procesy ještě zodpovědnějším způsobem, “ řekl Javier Calleja, generální ředitel společnosti Solaris Bus & Coach. Díky podrobným výpočtům LCA, které jsou pro získání EPD nezbytné, dostávají výrobci důležité informace o vlivu svého výrobku na životní prostředí během celého jeho životního cyklu. Na základě těchto údajů mohou ve svých hodnotových řetězcích identifikovat oblasti, kde stále existuje potenciál pro minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Výpočty LCA například ukazují, jak klíčové je místo, kde jsou e-vozidla provozována, pro posouzení jejich ekologického profilu. Stejný e-bus provozovaný ve Švédsku nebo Francii zanechává v důsledku energetického mixu v těchto zemích mnohem nižší ekologickou stopu než v Polsku. V globální databázi EPD je možné kontrolovat produkty různých výrobců z mnoha průmyslových odvětví. EPD jsou veřejně dostupné na internetu.

person rebus  date_range 20.04.2022

Klimatický plán rakouského hlavního města předpokládá uhlíkovou neutralitu své flotily nejpozději v roce 2040. Kromě osobních aut se alternativní pohony týkají i speciálních automobilů a autobusů.

Nejpozději od roku 2025 nebude hlavní město Rakouska do městského vozového parku pořizovat žádná nová benzinová ani naftová vozidla. Možné výjimky se vztahují na určitá speciální vozidla, pro která do té doby nebudou k dispozici žádné alternativy bez emisí CO2. Město ale i u speciálních vozidel předpokládá, „že se technologie pro vozidla s alternativními pohony vyvine natolik, že na trhu budou dostupné dostatečně fungující alternativy“. Jak v prohlášení města uvádí radní Jürgen Czernohorszky, cílem je zajistit do roku 2040 dosažení uhlíkové neutrality vozového parku města. Vídeňský vozový park tvoří v současnosti tři tisíce vozů, z nich 125 je na elektrický pohon, z toho 82 jsou osobní elektroauta, zbytek tvoří nákladní auta nebo jiné speciální vozy. První vůz pro svoz elektronického odpadu v Rakousku slouží ve Vídni dva roky a druhý od loňského léta. Provoz v praxi sleduje tým z Vídeňské technické univerzity a zkoumané parametry a kritéria přinášejí "pozitivní empirické hodnoty". Město je spokojené s kapacitou a kvalitou baterie, která vyhovuje všem ročním obdobím. Kromě ceny tedy neexistují žádná omezení ve srovnání s konvenčními vozy na svoz odpadu. Přeměna na elektrické pohony postupuje i u autobusů: Wiener Linien nedávno zahájila výstavbu kompetenčního centra pro elektrické autobusy jižně od hlavního města odkud bude vyjíždět 52 e-busů.

person rebus  date_range 19.04.2022

Berlín díky dotacím spolkové vlády získá přes 700 elektrických autobusů a Kolín nad Rýnem do své bezemisní flotily přidá 108 autobusů na palivové články. Podpora směřuje i do vozů na biometan.

Německo významně investuje do přechodu na autobusovou dopravu bez fosilních paliv. Ministerstvo dopravy v Berlíně rozhodlo 7. dubna o dotaci ve výši přibližně 600 milionů Eur (přibližně 14,7 miliardy korun) na pořízení přibližně 1 700 autobusů šetrných ke klimatu. Financování je v souladu s novou Směrnicí pro podporu alternativních pohonů v autobusech v osobní dopravě. Nákupy budou zahrnovat 1 400 bateriových, 150 vozů na palivové články, 50 s dobíjením z trolejí a 100 plynových. Spolkový ministr dopravy Volker Wissing uvedl: " Naším cílem je, aby 50 procent městských autobusů do roku 2030 využívalo alternativní pohony šetrné ke klimatu. Jsem rád, že dopravní společnosti řeší tuto velkou výzvu s námi ." Nejvíce peněz na podporu dostane městská doprava v Berlíně, BVG, nakoupí 350 bateriových autobusů a Transdev Berlin 325 bateriových autobusů, 40 autobusů na palivové články a 110 na bioplyn. V Kolíně nad Rýnem budou pokračovat investice do autobusů na palivové články s podporou pro 108 těchto autobusů a mnichovské letiště elektrifikuje 72 svých autobusů. Před pár dny byla oznámena podpora pro HOCHBAHN a VHH do Hamburku. Podporu autobusům bez fosilních paliv spravuje Spolkové ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) v rámci výše uvedené směrnice od roku 2021. Do roku 2024 jsou k dispozici finanční prostředky ve výši přibližně 1,25 miliardy Eur, další prostředky jsou plánovány na rok 2025. Program financování je otevřený všem technologiím s cílem poskytnout správnou technologickou možnost pro každou aplikaci. Důraz je kladen na přechod na bateriové autobusy a autobusy s palivovými články. Federální vláda kryje až 80 procent dodatečných nákladů, které vznikají ve srovnání s konvenčními vozidly – ​​a součástí financování je i rozvoj potřebné infrastruktury. Pro financování jsou způsobilé i studie proveditelnosti, které určují, jak lze v příslušné lokalitě dosáhnout přestavby na alternativní pohony

person rebus  date_range 08.04.2022
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací