Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Udržitelný rozvoj

PACCAR Inc, Volvo Group, Daimler Trucks, Ford Motor Company a General Motors získají na vývoj a výrobu prototypů nákladních aut na baterie a vodík 127 milionů dolarů.

Americké ministerstvo energetiky (Department of Energy - DOE) podpoří 199 miliony dolarů (téměř 4,4 mld. korun) 25 projektů zaměřených na uvedení čistších automobilů na americké silnice. S částkou 127 milionů (2,8 mld. korun) se počítá pro program "SuperTruck 3" pro vývoj dálkových nákladních vozidel s bateriemi a palivovými články a pro zlepšování infrastruktury nabíjení elektrických vozidel. SuperTruck má pomoci v boji proti klimatické krizi a také vytvářet po celé zemi pracovní místa. Doprava tvoří podle DOE v USA přibližně 29% emisí a emituje více uhlíkového znečištění než kterýkoli jiný sektor ekonomiky. Podpora je v souladu s cíli prezidenta Bidena mít v roce 2030 polovinu všech vozidel prodávaných v Americe s nulovými emisemi a do roku 2050 dosáhnout nulových emisí v celé ekonomice. Ze SuperTruck 3 získá finance pět významných výrobců středně těžkých a těžkých nákladních vozidel s cílem zvýšit účinnost těchto vozidel a dosáhnout nulových emisí. Projekty budou financovány po dobu pěti let a týkají se společností: PACCAR Inc , který se zaměří na největší těžké nákladní automobily (třídy 8) s bateriemi a vodíkovými palivovými články (celkem bude prezentovat 18 vozidel). Cílem je vyvinout i dobíjecí stanice v řádech megawatt a ty úspěšně otestovat. Volvo Group vyvine a předvede bateriový těžký nákladní automobil třídy 8 s dojezdem 400 mil, zlepšenými aerodynamickými vlastnostmi, elektrickým bržděním, novým typem pneumatik a automatizovaným systémem plánování tras. Zaměří se také na dobíjecí stanice v řádech megawatt. Daimler Trucks vyvine dva těžké nákladní automobily třídy 8 s palivovými články schopnými dojezdu až 600 mil a výdrží 25 000 hodin. Tyto nákladní automobily navíc budou schopné uvézt stejné množství nákladu jako dieselové ekvivalenty. Ford Motor Compan y vyvine a předvede 5 vodíkových nákladních automobilů (třídy 6). Cílem je získat ekvivalentní typ vozidel za cenu konvenčních benzinových nákladních vozidel. General Motor s vyvine a dostane do demonstrační fáze 4 vodíkové nákladní automobily a 4 bateriové (třídy 4-6). Projekt se zaměří i na vývoj čistého vodíku prostřednictvím elektrolýzy a čisté energie pro rychlé nabíjení.

person rebus  date_range 11.11.2021

Vláda schválila Programový dokument IROP 2021-2027. První výzvy na pořízení nízkoemisních vozidel by mohly být vyhlášeny na jaře 2022.

Integrovaný regionální operační program (IROP) bude podporovat pět základních oblastí: kybernetickou bezpečnost, nízkoemisní a bezemisní vozidla, výstavbu obchvatů a rekonstrukci silnic II. třídy, mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, infrastrukturu pro bezpečnou dopravu, novinkou bude revitalizaci veřejného prostranství měst a obcí a podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu. V návaznosti na priority ČR a cíle politiky EU jsou intervence IROP členěny do pěti věcně zaměřených priorit a každá z nich se váže na jeden cíl politiky EU. Oblasti dopravy se týkají přímo dvě části, podpora přechodu na nízkouhlíkovou dopravu a rozvoj dopravní infrastruktury. Rozvoj městské mobility, zelená infrastruktura měst a obcí, ochrana obyvatelstva - je nástrojem k dosahování cílů politiky Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa. Realizuje opatření v udržitelné multimodální městské mobilitě a budování zelené infrastruktury měst a obcí. Reflektuje potřebu přizpůsobení se změnám klimatu a zajištění ochrany obyvatelstva. Program je označen jako Priorita 2. Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství se jedním ze specifických cílů Priority 2. "Sektor dopravy se výraznou měrou podílí na znečistění ovzduší, které negativně ovlivňuje zdraví obyvatelstva. Nejvíce zasaženou oblastí jsou velká města a aglomerace s vysokou hustotou osídlení, vysokou dopravní náročností a hustou silniční sítí. Kapacita dopravní infrastruktury pro městskou hromadnou dopravu a příměstskou dopravu je v mnoha případech vyčerpána, jednotlivé druhy dopravy jsou stále nedostatečně vzájemně provázány. Nedostatečně a nerovnoměrně rozvinuté jsou také integrované dopravní systémy, včetně vozového parku a tarifní provázanosti celého systému. Zaostává rozvoj a provázanost inteligentních dopravních systémů („ITS“) a kooperativních systémů ITS („C-ITS“) v silničním provozu ve městech a aglomeracích, využití potenciálu moderních informačních a řídicích technologií, včetně prostorových dat a služeb na nich založených a potenciálu rozvoje autonomní mobility, či využití alternativních energií v dopravě včetně zapojení dopravy do sítí smartgrids. Moderní dopravní prostředky jsou vedle modernizace dopravní infrastruktury významným faktorem atraktivity a konkurenceschopnosti veřejné dopravy a jednou z možností řešení kapacitních problémů veřejné dopravy zejména v hustě osídlených oblastech," uvádí mimo jiné dokument pro vládu. Z programu získají podporu opatření a aktivity ke zlepšení současného stavu : • Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku; nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů); nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan. • Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní (tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících; výstavba plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících a využívající alternativní palivo biometan. • Telematika pro veřejnou dopravu zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu; zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě; zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě; zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě; zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě. • Multimodální osobní doprava výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu; výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R); realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací. • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy; zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách; doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace. • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury; výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v České republice, včetně doprovodné infrastruktury; realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy. O dotace budou mít možnost žádat kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, Ministerstvo dopravy, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a Ředitelství silnic a dálnic. Programový dokument IROP 2021-2027 prošel před schválením vládou ČR i procesem Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA). Kromě doporučení ze SEA a z mezirezortního připomínkového řízení byly v Programovém dokumentu IROP 2021-2027 zohledněny i připomínky vzešlé z neformálního vyjednávání s Evropskou komisí. Schválení programového dokumentu předkládaného Ministerstvem pro místní rozvoj je zásadním krokem, který posouvá IROP 2021-2027 do další fáze, tentokrát již na pole formálního vyjednávání s Evropskou komisí. Celkově bude z evropských fondů k dispozici pro rozvoj obcí, měst a regionů 124 mld. Kč. Vyhlášení prvních výzev předpokládá MMR na jaře 2022. Programový dokument IROP schválený vládou ZDE .

person rebus  date_range 08.11.2021

V Deurne vyrobí nová továrna, oficiálně otevřená 28. října nizozemským králem, pět set bezemisních autobusů Ebusco 3.0 ročně.

Za velkého zájmu zaměstnanců společnosti Ebusco, hostů a tisku otevřel 28. října nizozemský král novou tovární halu Ebusco v Deurne nasazením autobusu Ebusco 3.0 na nabíječku. Jeho premiéra v provozu se očekává začátkem roku 2022 a do konce roku má mít nový závod výrobní kapacitu pět set bezemisních autobusů ročně. Společnost Ebusco před několika dny vstoupila na amsterdamskou burzu Euronext. Před zahájením diskutovali pan Hololei, generální ředitel pro mobilitu a dopravu Evropské komise a státní tajemník Van Weyenberg pro infrastrukturu a vodní hospodářství, o energetické transformaci a významu elektrifikace veřejné dopravy a dopravy. Po oficiálním otevření králem následovala prohlídka továrny a zaměstnanci vysvětlili a diskutovali o různých fází výrobního procesu elektrobusů. Ebusco vyvíjí a vyrábí bezemisní elektrobusy a nabíjecí systémy od roku 2012. Ebusco 3.0, nejnovější model autobusu od Ebusco, se vyrábí výhradně v Deurne v Nizozemsku. V nové tovární hale je karoserie autobusů vyráběna z kompozitu z uhlíkových vláken, lehkého materiálu založeného na letecké technologii. Kromě nižší hmotnosti se autobus vyznačuje větším dojezdem a delší životností. V souvislosti s výrobou modelu výrobce intenzivně přijímá nové zaměstnance. Peter Bijvelds, CEO Ebusco: „ V naší nové tovární hale v Deurne rozšíříme výrobu našeho nejnovějšího modelu autobusu Ebusco 3.0. Kromě toho bude tato nová tovární hala sloužit pro plánované mezinárodní rozšířen. Otevření je pro Ebusco důležitým a slavnostním okamžikem a jsme nesmírně hrdí, že král Willem Alexander dnes odpoledne oficiálně tovární halu otevřel ".

person rebus  date_range 29.10.2021

Na ENLIGHT YOUR WAY 20. října v Miláně IVECO BUS ukázala modernizované modelové řady Euro VI Step E: CROSSWAY, EVADYS, E-WAY, URBANWAY a nový minibus DAILY.

Společnost IVECO BUS využila příležitosti zahájení účinnosti nové normy Euro VI-E k vývoji nových modelů a doplnění svých řad o nové verze. Nad rámec předpisů byly přepracovány všechny modely. Hlavní směry vývoje a novinky představil výrobce 20. a 21. října v Miláně na ENLIGHT YOUR WAY na sedmi vystavených vozidlech: • CROSSWAY LE CNG Line : udržitelné řešení mobility pro ekologickou osobní dopravu v příměstských a meziměstských oblastech. • CROSSWAY GNG : určený pro městskou dopravu do škol a meziměstskou dopravu. • EVADYS : všestranný a ekonomický autobus pro regionální a vnitrostátní linky a pro turistické linky na střední vzdálenosti. • E-WAY 12-m : plně elektrický městský autobus s nočním nabíjením, nejprodávanější ve Francii v roce 2020. • URBANWAY CNG 12-m : městský autobus, nyní k dispozici s motorem Cursor 9 CNG pro 10% úsporu paliva. • DAILY Access : zcela nový minibus s nízkým nástupem určený pro městskou dopravu, k dispozici v provedení na zemní plyn. • DAILY Tourys : cestovní minibus pro pohodlné a stylové cestování. IVECO BUS nabízí dopravcům a orgánům veřejné správy přechod na udržitelnou mobilitu a energetickou transformaci při respektování provozních nákladů svými produkty na alternativní paliva (CNG, biometan, elektřina, XTL/HVO), servisní sítí a službami: Autobusy a minibusy IVECO BUS na zemní plyn, jsou 100% kompatibilní s biometanem získaným z organického odpadu, pomáhají šetřit přírodní zdroje, protože hladina jemných částic je téměř nulová a emise NOx jsou sníženy o více než třetinu. Tento ekologický přínos vede ke snížení emisí skleníkových plynů až o 95 % a hladina hluku je snížena na polovinu, což zajišťuje výjimečně tichý provoz pro řidiče, cestující i obyvatele. V současné době jezdí po silnicích v celé Evropě přibližně 8 000 vozidel na plyn, která přispívají k čistší dopravě, na IVECO BUS připadá každé třetí prodané vozidlo na plyn. Stoprocentně elektrické modely bez emisí znečišťujících látek a CO2 poskytují plynulou a tichou jízdu a tím zvyšují komfort řidiče, cestujících i obyvatel. Nabídka elektromobility E-WAY se osvědčila jako spolehlivé a vysoce výkonné řešení. V současné době je v provozu 500 elektrických autobusů v 7 různých evropských zemích, které najely více než 15 000 000 km. Mimořádnou spolehlivost a vynikající výkonnost modelu E-WAY 12-m s nočním nabíjením dokládají také dva rekordy certifikované TÜV. První z nich, provedený s 12metrovým E-WAY s 350kWh bateriovým blokem na zkušebním okruhu v Ulmu, kdy dokázal na jedno plné nabití ujet bez přestávky 527 km. Druhá rekordní jízda z loňského července v reálných provozních podmínkách z iniciativy německé společnosti Verkerhrsbetriebe Bachstein, proběhla opět s 12-m modelem E-WAY s nočním nabíjením a 350kWh bateriemi se stejným výsledkem. Na jedno nabití bez problémů ujel 543 kilometrů, na konci testu zůstala rezerva 3% energie. IVECO BUS soustředila své odborné znalosti v oblasti elektromobility v centru pokročilé elektromobility HEULIEZ v Rorthais (Francie), které je vybaveno zkušební dráhou a různými nabíjecími systémy. U konvenčních pohonných jednotek se IVECO BUS od počátku rozhodla zaměřit pozornost na systém bez EGR (recirkulace výfukových plynů) s exkluzivní technologií IVECO HI-SCR homologovanou pro udržitelná paliva v souladu se směrnicí o obnovitelných zdrojích energie. Toto řešení přináší vysoce udržitelný výkon a snižuje emise CO2 o 50 až 90 % s XTL/HVO. Pro městskou, příměstskou i meziměstkou dopravu poskytují modely URBANWAY, IMC, CREALIS; E-WAY, LINIUM, CROSSWAY, EVADYS nebo DAILY provozovatelům a veřejným orgánům cenově dostupná a ekologická dopravní řešení. Nabídka IVECO BUS VI-E Low Entry a nízkopodlažní střední částí : Řada Crossway Řada CROSSWAY je s rekordní výrobou 50 000 kusů ve svém segmentu jedničkou na trhu. V současné době je každé druhé meziměstské vozidlo registrované v Evropě CROSSWAY. Tento typ vozidla se vyrábí v závodě IVECO BUS ve Vysokém Mýtě. Řada CROSSWAY step E nabízí široký výběr se čtyřmi délkami (10,8 m - 10,8 m - 12,1 m - 13 m a 14,5 m třínápravová) a třemi motory (Cursor 9 CNG a Diesel Tector 7 a Tector a Cursor 9) pro Crossway LE, zatímco Crossway LD je k dispozici ve třech délkách (10,8 m - 12,1 m - 13 m) a třemi motory (Cursor 9 CNG a Diesel Tector 7 a Cursor 9). Přechod na normu Euro VI-E umožnil zavedení novinek a příchod nových modelů. Pro CROSSWAY jsou nyní k dispozici dvě nové automatické převodovky - ZF Ecolife 2 a VOITH Diwa NXT - pro větší jízdní komfort a optimalizovaný výkon z hlediska spotřeby paliva. Pracoviště řidiče bylo výrazně modernizováno a řidičům přináší větší potěšení z jízdy. Je vybaveno novým volantem v automobilovém stylu a přepracovanou přístrojovou deskou, která přibližuje ovládací prvky k řidiči. Ergonomie ovládacích prvků na volantu byla vylepšena jejich umístěním na dosah ruky řidiče, který tak může ovládat všechny hlavní funkce, aniž by musel pustit volant. K pohodlí řidiče přispívá plně přizpůsobitelná palubní deska s několika odkládacími prostory, nabíjecími zástrčkami, dvojitými porty USB a držáky na nápoje a lahve. Nový 7-palcový celobarevný panel displej zobrazuje více informací o jízdě a vozidle, například hodnocení jízdního stylu, nastavenou rychlost pro tempomat a mnoho dalších. První nový CROSSWAY v tomto provedení v létě ukázal výrobce dopravcům ADSSS na jejich jednání v Šanově . Pasivní bezpečnost vozidla byla posílena o systém zmírnění čelního nárazu podle vyhlášky ECE R29.03 certifikovaný TÜV Sud. CROSSWAY ve verzích na zemní plyn jsou díky svému ekologickému motoru na zemní plyn a mimořádně tichému provozu stále žádanější. V letošním roce se očekává, že výroba CROSSWAY CNG ve Vysokém Mýtě bude představovat 15 %, ve srovnání s 10 % v roce 2020 a 6 % v roce 2019. Účinné modely CROSSWAY CNG nabízejí nejvýkonnější motor na trhu s IVECO CURSOR 9 CNG o výkonu 360 koní, který je kompatibilní s biometanem. S celkovým výkonem 1 260 litrů ve čtyřech 315-litrových nádržích má vozidlo dojezd až 600 km a je kompatibilní s rychlým nebo pomalým plněním. Modely CROSSWAY CNG zahrnují inteligentní konstrukci s nádržemi na stlačený zemní plyn (CNG) umístěnými ve střeše, díky čemuž mají nejnižší celkovou výšku na trhu (3 455 mm CROSSWAY, 3 210 mm CROSSWAY LE) - stejnou jako klimatizované dieselové verze. To znamená, že verze na zemní plyn může fungovat bez ohledu na silniční infrastrukturu, jako jsou mosty nebo podjezdy. Tato patentovaná funkce navíc optimalizuje těžiště vozidla, což má za následek větší stabilitu na silnici a větší pohodlí pro řidiče i cestující. Do budoucna se počítá i s výrobou CROSSWAY Low Entry, městské i meziměstské verze, v elektrifikované podobě. Využívat bude zkušeností EWAY a poslední technologie baterií. Bude vyráběný ve Vysokém Mýtě a odvozený od stávajícího modelu LE. První vozy by měly sjet z výrobní linky v 2. polovině roku 2023. EVADYS EVADYS, vybavený motorem Cursor 9 o výkonu 400 HP, využívá všech novinek Euro VI step E, jako CROSSWAY. Staví na všestrannosti z hlediska délky (12 a 12,96 m), převodovek (ZF Ecolife 2 - VOITH Diwa NXT), uspořádání dveří (tři typy), které si zákazníci mohou specifikovat podle svých oožadavků. Je možné několik možností uspořádání sedadel, například na jedné straně kapacita 63 sedadel, na druhé straně německý standard 3GBK. EVADYS nabízí největší prostor pro zavazadla ve svém segmentu s objemem až 12 m3, s vyšší vstupní výškou pro nakládání zavazadel; E-WAY, LINIUM, URBANWAY a CREALIS – udržitelná řada městských autobusů Nabídka elektromobility - 100% elektrická řešení: modely IN-MOTION-CHARGING (dobíjení za jízdy) a E-WAY Po dlouholetém získávání zkušeností s trolejbusy vyvinula společnost IVECO BUS průkopnický trolejbus nové generace s nulovými emisemi: CREALIS In-Motion-Charging. Tato technologie kombinuje nabíjení z nadzemního elektrického vedení s malou palubní baterií. Na baterii pak ujede přes 25 až 40 % linky. Modely E-WAY (ve Francii označené jako GX electric) poháněné bateriemi jsou k dispozici ve dvou verzích - standardní a BRT, pojmenovaná jako Linium, ve čtyřech délkách (9,5 m, 10,7 m, 12 m a 18 m), se dvěma technologiemi baterií a třemi režimy nabíjení: přes noc v depu a příležitostné nabíjení přes pantograf (vzestupné nebo sestupné). Řada E-WAY nabízí plnou flexibilitu a dvě technologie baterií: vysoce energetické články NMC (nikl-mangan-kobalt) pro pomalé nabíjení v depu, vysoce výkonné články LTO (oxid lithium-titaničitý) pro rychlé příležitostné nabíjení. Poslední významná novinka pro noční nabíjení modelů E-Way 9,5 m, 10,7 m a 12 m spočívá ve vývoji zásobníku energie. Při zachování důrazu na modularitu a operativní přizpůsobení konkrétní misi se nyní kapacita jedné sady akumulátorů ZEN pro pomalé nabíjení zvýšila na 42 kWh, což provozovatelům nabízí až + 20 % dodatečné energie pro autonomii až 300 km pro maximálně 418 kWh na 10,7 m a 460 kWh na 12 m, nebo až 5 dalších cestujících pro stejnou autonomii předchozí generace ZEN35. Toto vylepšení je nabízeno při stejných rozměrech, hmotnosti a možnosti plné kompatibility s předchozím modelem. IVECO BUS zajišťuje v oblasti elektromobility kompletní poradenství, od simulace přechodu na autobus, na volbu typu baterie, související řešení nabíjení a také finanční služby a telematiku. Tento modulární přístup umožňuje flexibilně přizpůsobovat řešení tak, aby vyhovovala zákazníkovi a nabízela nejlepší kompromis v oblasti celkových nákladů provozu. Lhůta pro zavedení nové regulační normy Euro VI-E byla příležitostí přepracovat řadu URBANWAY, která přináší mnoho novinek a vylepšení. Nová řada URBANWAY je zaměřena na všestrannou nabídku a je k dispozici ve třech délkách (10,5 m, 12 a 18 m), dvě stylové verze, standardní a verze CREALIS BRT, a je k dispozici se všemi pohony. Hlavní novinkou je nová a jedinečná architektura motoru pro všechny verze vozidel URBANWAY, nyní s motorem Cursor 9 v podélné poloze. Tato nová architektura motoru přináší několik důležitých výhod: úsporu hmotnosti, lepší vyvážení hmotnosti a snadnější přístup pro údržbu. Druhá novinka se týká modelu URBANWAY CNG, který nyní těží z osvědčené a výkonné verze motoru Cursor 9 na CNG. Další inovací je modulární koncepce uspořádání nádrží na CNG s kapacitou například pro 12m model od 960 litrů až do 1 610 litrů. Množstvím potřebného plynu ve vozidle se optimalizuje hmotnost, náklady a kapacita cestujících. Konfigurace nejvyšší kapacity přináší dojezd více než 650 km (verze 12 m) a 600 km (verze 18 m) při zachování celkové výšky vozidla na méně než 3,30 m. Kromě stávající převodovky VOITH byla v URBANWAY představena nová převodovka ZF Ecolife2, zákazníci tak mají větší výběr. Na základě testů SORT přinesly změny ve srovnání s předchozí generací -5 % snížení spotřeby paliva u verze s naftovým motorem a až -10 % u verze na CNG. S novým uspořádáním motoru přejímá nejnovější generace modelu URBANWAY nový design zadního čela. Zadní světla jsou zvýrazněna širšími červenými pruhy. Logo IVECO uvnitř výrazného šedého uvítacího tvaru připomíná prvek designu rodinného "úsměvu" na všech předních koncích vozidla. Zcela nový systém kamerových zrcátek, který je k dispozici jako volitelná výbava, nahrazuje obvyklá vnější zrcátka. Také prostor řidiče přináší mnoho změn pro pohodlí a modernější a stylovější prostředí. Nová palubní deska Actia Podium 2, ve které je integrován 7palcový plnobarevný displej s vyšším rozlišením pro lepší čitelnost. Zadní stěna řidiče byla upravena tak, aby tlumila hluk, a je snazší přístup k elektrickému panelu. Nové nadčasové bílé a šedé barvy na palubě prosvětlují prostor pro cestující a usnadňují čištění povrchu. Přístupové poklopy pro údržbu motoru jsou nenápadnější a jsou umístěny pod zadními sedadly. Velmi prosvětlená zadní část díky širokým oknům s plným bočním výhledem a velkému střešnímu poklopu zlepšuje zážitek cestujících z jízdy. Řada DAILY Minibus DAILY MY22 s jedinečnou řadou motorů přináší výkon a udržitelnost při každé misi. Nyní je k dispozici ve dvou výkonových naftových verzích (180 a 210 k) a verzi na zemní plyn (136 k) kompatibilní s biometanem. Minibus DAILY nabízí výběr ze dvou dostupných převodovek. Na přání je doplněn novou 6stupňovou manuální převodovkou, která nevyžaduje žádnou výměnu oleje, protože interval byl prodloužen na 350 000 km, což přispívá k dalšímu snížení nákladů na údržbu a opravy až o 4 %. Exkluzivní 8stupňová převodovka Hi-Matic je stále standardně k dispozici, kombinace motoru na CNG s touto automatickou převodovkou dělá z vozidla nejlepší vozidlo ve své třídě z hlediska výkonu a šetrnosti k životnímu prostředí. Ke zvýšení komfortu jízdy a bezpečnosti cestujících je přidán retardér Telma. Nový minibus DAILY je vybaven sedadlem řidiče z paměťové pěny, která se přizpůsobí tělu a rovnoměrně rozloží hmotnost. Je vyrobena z materiálu Viscoelastic, který byl poprvé navržen pro NASA Shuttle, díky tomu umožňuje vysokou absorpci energie a měkkost. Minibus DAILY MY22 zachovává svou všestrannost díky rozsáhlé nabídce motorů, a je vhodný na výlety, pro kyvadlovou dopravu, meziměstské, školní i městské mise: DAILY Pop - školní minibus, speciálně navržený pro italský trh, je k dispozici ve třech délkách a dvou možnostech pohonu; nafta a CNG. DAILY Start - 6 metrů dlouhé vozidlo „základní úrovně“. Je jednoduché, funkční a výnosné a je myšleno jako vozidlo vhodné pro širokou škálu použití, od letištní či říční kyvadlové dopravy až po taxi službu. DAILY Line - velmi flexibilní verze ideální pro meziměstské mise. DAILY Tourys - vyniká svým pohodlím a cestovním stylem. DAILY Access - doplnění městské řady, dostupný hlavně ve verzi na zemní plyn. Nový minibus s nízkým nástupem určený pro městské linky. Je k dispozici ve 3 verzích: pro až 28 cestujících, přičemž prostor pro invalidní vozík ve středu vozidla je standardem pro cestující se sníženou pohyblivostí. Délka: 7,1 m. Pro až 25 cestujících, Délka: 8 m. Pro až 35 cestujících. Délka: 7,5 m. Model DAILY ACCESS bude distribuován v evropském měřítku, první dodávky jsou naplánovány na začátek roku 2022. IVECO ON: Telematika Se vznikem obchodního modelu MAAS Mobility As A Service se IVECO CO BUS rozhodla zavést inovativní řešení zaměřená na zákazníka s celou řadou nových služeb s možností připojení. Všechny produkty IVECO BUS jsou k dispozici s celou řadou digitálních služeb IVECO ON pro proaktivní údržbu a správu vozového parku. Zákazníkům jsou k dispozici dva balíčky: SMART PACK, který je vždy součástí všech vozidel s továrně montovaným připojovacím boxem, a volitelný balíček SMART PACK, PREMIUM PACK, který lze přizpůsobit specifickým potřebám zákazníka přidáním modulárních a integrovaných služeb, které zjednodušují každodenní práci. Mezi ně patří Verizon Connect Portal pro správu vozového parku v reálném čase a Web API ITxPT Standard TiGR. Řada Step E IVECO BUS směřuje do budoucnosti a bude se neustále vyvíjet. Zákazník tak bude mít příležitost vybrat řešení nejlépe odpovídající jeho provozním a obchodním požadavkům. Brzy přijde na trh také verze mild-hybrid založená na naftě nebo zemním plynu. A IVECO BUS bude podle svého vyjádření dál pokračovat v investicích do digitalizace, automatizace, konektivity a dalších služeb pro mobilitu zítřka. IVECO BUS Před měsícem IVECO BUS představilo nový nízkopodlažní městský autobus STREETWAY Euro VI-E 12 a 18,75-m s pohonem na diesel a zemní plyn.

person rebus  date_range 26.10.2021

Mezinárodní otevřená veřejná soutěž "Obnova městské autobusové flotily pro hlavní oblasti Athén a Soluň" zahrnuje elektrické, hybridní a CNG autobusy.

Ministerstvo infrastruktury a dopravy v Řecku po třinácti letech obnoví a modernizuje flotilu městských autobusů za nové, šetrnější k životnímu prostředí: elektrické, CNG a hybridní. Evropské výběrové řízení se týká více než 300 elektrických autobusů pro Athény a Soluň. Podle ministerstva pak e-busy v těchto dvou městech budou ve vztahu k autobusům na konvenční palivo představovat poměrně velké procento. V Aténách má být obnoveno celkem 50% a v Soluni dokonce 90% flotily. Konkrétně se jedná o dodávku 770 autobusů s nízkými a nulovými emisemi s odhadovanou cenou 383 494 800 milionů Eur. Ministr infrastruktury a dopravy Costas Karamanlis informoval, že je zajištěno financování z Fondu obnovy a NSRR. „ Řecko je lídrem v přechodu na zelenou dopravu, obnova takovým množstvím čistých autobusů je možná jedním z největších výběrových řízení v Evropě a největším úsilím o modernizaci městského dopravního parku, “ uvedl ministr. Mezinárodní otevřený tendr je rozdělen do 5 samostatných částí: 1: Pořízení 100 sólo městských autobusů 12m s hybridní technologií EURO VI, s možností navýšení o 20 vozidel. 2: Dodávka 200 městských autobusů 12m na CNG EURO VI. 3: Dodávka 100 kloubových městských autobusů 18m na CNG EURO VI. 4. Dodávka 100 sólo elektrických městských autobusů 12 m s minimálním dojezdem 135 km. 5: Dodávka 250 sólo elektrických městských autobusů 12 m s minimálním dojezdem 180 km. Lhůta pro doručení nabídek je 8. listopadu 2021. Ministerstvo má připraveno pro hlavní město několik dalších plánů na zlepšení současného dopravního přetížení. Jedním je "Breath for Athens" se třemi fázemi opatření. Zahrnuje v první řadě zákaz vjezdu do centra bez výjimek, kromě aut s elektrickým pohonem, úprava hodin pro zásobování obchodů a zřízení jediné instituce, která se bude dopravě v Aténách věnovat. Jsou také zahájené práce na největším veřejném projektu v Řecku - výstavbě linky 4 metra vedoucí do přístavního města Pireus. Kromě autobusů připravuje úřad soutěž také na nové vlaky.

person rebus  date_range 21.10.2021

Využití vodíku v mobilitě a budování vodíkové infrastruktury je u nás teprve na začátku. První autobusy zřejmě vyjedou v Ústí nad Labem a staví se první čerpací stanice.

Jednou z cest, kterou chce Evropská unie dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, je i sázka na vodík. S jeho využitím se přitom počítá i při nasazení v dopravě, kde by mohl pohon s vodíkovými palivovými články představovat alternativu ke klasickým bateriovým elektromobilům. V porovnání s nimi je však využití vodíku v mobilitě a budování vodíkové infrastruktury teprve na začátku. V této souvislosti uspořádal Český plynárenský svaz (ČPS) ve čtvrtek 23. září třetí a zároveň poslední „vodíkový“ workshop letošního roku s názvem „Využití vodíku v průmyslu a dopravě“. V prvním příspěvku představil Martin Peleška, generální ředitel Toyota Central Europe, budoucnost zelené mobility v podání Toyoty. Do roku 2050 chce automobilka dosáhnout nulových emisí oxidu uhličitého u nových vozů, během jejich životního cyklu a při vlastní výrobě. K dosažení těchto cílů je potřeba urychlit vývoj příštích generací vozidel s 90% redukcí emisí oxidu uhličitého. Pro rok 2025 počítá Toyota s 5,5 milionu elektrifikovaných vozů a v roce 2030 s milionem vozů s nulovými emisemi. Martin Peleška seznámil i s dalšími aktivitami Toyoty ve vodíkové mobilitě. V Japonsku již v ostrém provozu funguje 300 vodíkových autobusů Sora, s jejichž výrobou počítá společnost i v Evropě. V sanfranciském přístavu aktuálně pracuje již třetí generace velkých nákladních tahačů Alfa. A spolu s francouzským výrobcem Alstom testuje Toyota i vodíkové osobní vlaky. Na vodík však fungují také vysokozdvižné vozíky nebo laboratorní katamarán, který používá solární a větrnou energii na rozklad vody na vodík a kyslík. Většina dnes používaného vodíku se vyrábí parciální oxidací těžkých ropných zbytků. Václav Bystrianský, projektový manažer pro rozvoj vodíkových technologií ve společnosti ORLEN UniCRE, hovořil o nutnosti diverzifikace zdrojů při výrobě vodíků. Výroba zeleného vodíku elektrolýzou je energeticky velice náročná, a proto se musí přechod podpořit i jinými stabilními koncepty pro rozsáhlou a stabilní výrobu (biomasa nebo plastový a komunální odpad). Podle Bystrianského bychom měli při nasazení v mobilitě vnímat vodík jako jakékoli jiné palivo, proto je nutné zajistit povinnou kvalitu při jeho výrobě, přepravě i distribuci. Karin Černá z odboru energetiky, průmyslu a chytrého regionu Moravskoslezského kraje přiblížila postoj k vodíkové mobilitě a zdůraznila, že s vodíkem se intenzivně počítá. V současnosti Moravskoslezský kraj vypsal veřejnou soutěž ohledně dopravní obsluhy oblasti mezi Ostravou a Havířovem, pracovně nazvanou „Vodíkovsko“, deseti vodíkovými autobusy. V rámci tohoto projektu bude v Ostravě do roku 2023 vybudována i vodíková plnicí stanice. Po roce 2025 by se měly veřejné soutěže rozšířit na 16 lokací a přibližně 500 vodíkových autobusů. Současně běží i projekty, jejichž cílem je nasazení vodíkových vlaků na regionální tratě. Do roku 2025 by měl být dokončen proces homologace drážních vozidel, vyhledávací studie potencionálních tratí, procesní řízení podmínek pro soutěže závazku veřejné služby a tendry. Počítá se s provozem 11–15 vodíkových souprav na 2–5 tratích. Kraj rovněž plánuje v rámci postupné obměny krajské flotily automobilů i s nasazením vozů na vodík. Dojít by mělo i k průmyslové a energetické aplikaci vodíku a v rámci jednotlivých projektů by měl být využit jak modrý, tak i zelený vodíkem. V rámci realizace tzv. Hydrogen Valley vznikne pro tyto potřeby tzv. síťové řešení. Kritériem je přitom účelnost, kdy bude výroba brána jako nedílná součást komplexu. Jiří Lachout, projektový manažer společnosti Benzina ORLEN, seznámil účastníky workshopu s rozvojem čerpacích stanic Benzina ORLEN v České republice. Koncernová strategie PKN ORLEN nazvaná „Hydrogen Eagle“ zahrnuje vybudování celého řetězce od výroby vodíku až po distribuci a síť čerpacích stanic v Polsku, České republice a na Slovensku. V České republice se počítá s výrobou vodíku v Litvínově a v Neratovicích a až s 22 vodíkovými čerpacími stanice. U svých vodíkových stanic předpokládá Benzina ORLEN retailové řešení. Primárně budou určeny pro osobní vozy, ale obsloužit by měly i autobusy a nákladní automobily. Podle Lachouta není možné, aby se o rozvoj vodíkové infrastruktury postaral samotný trh, ale jsou nutné i subvence ze strany státu. Na šest stanic již byly podány projekty a v současnosti běží prenotifikace v Bruselu. Další dvě stanice byly podpořeny z Operačního programu Doprava. Letos v červenci byla zahájena stavba vodíkové čerpací stanice v Praze na Barrandově a v září v Litvínově. V současnosti jsou také v procesu dvě veřejné zakázky na vodíkové stanice v Plzni a Praze, které nyní řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a v přípravě je veřejná zakázka na vodíkovou stanici v Ostravě. Workshop uzavřel Jiří Pohl ze společnosti Siemens Mobility. Podle jeho slov je dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 jedinou cestou, kterou se musíme vydat. Fosilní paliva v Česku spotřebovává 93 % dopravy, která zajišťuje 74 % přepravních výkonů. Elektřina se na spotřebě podílí pouze 2 %, ale zajišťuje 22 % přepravních výkonů a je vysoce efektivně využívána v kolejové dopravě. Pohl zdůraznil, že prostá náhrada fosilních uhlovodíkových paliv pro dopravu biologickými uhlovodíkovými palivy není z kvantitativních důvodů reálná, na to plocha ČR nestačí. Spotřebu energie je proto před její náhradou radikálně snížit. Jako možné nástroje vidí zvýšení energetické účinnosti pohonu dopravních prostředků náhradou spalovacích motorů elektrickým trakčním pohonem a zvýšení energetické účinnosti použitím dopravy s nižším trakčním odporem (náhrada silniční a letecké dopravy kolejovou dopravou). Zdůraznil, že v dopravě má logiku používat palivové články jen u vozidel s velmi dynamickým charakterem jízdy. Typicky se jedná o městské autobusy, regionální osobní zastávkové vlaky či posunovací lokomotivy, u nichž je také významný efekt rekuperace brzdové energie. Naopak se nehodí pro dálkové automobily, dálkové autobusy nebo rychlé dálkové vlaky s monotónní jízdou stálým plným trakčním výkonem. Takové aplikace by vyžadovaly vysoce výkonné palivové články, které jsou drahé a rozměrné. Připomínáme, že první dopravce u nás před pár dny uzavřel smlouvu na dodání autobusů s palivovými články. Jejich nákup závisí na získání dotací z EU. Hodnocení nabídek na další autobusy na vodík probíhá v Ostravě.

person rebus  date_range 08.10.2021

Do roku 2030 bude vodík využíván zejména v nákladní a autobusové dopravě. Cílem je nahradit šedý vodík ekologickým zeleným získaným z vodní a solární energie a výrazně snížit náklady na jeho získávání.

Celosvětová poptávka po vodíku bude v nejbližších letech postupně a stabilně růst. Po roce 2030 potom dojde i k prudkému zvýšení poptávky. Náklady na získávání vodíku ekologickou cestou by přitom do roku 2030 měly klesnout o polovinu a v poklesu budou pokračovat i nadále. Kvůli nedostatku obnovitelných zdrojů bude přitom produkce vodíku i nadále nejdražší ve velké části Evropy včetně České republiky, světovým premiantem bude Island. Vodík bude získávat stále větší uplatnění nejen v energetice a dopravě, ale i v dalších odvětvích, jako je stavebnictví. V roce 2050 by se celosvětová spotřeba vodíku měla pohybovat mezi 150 a 500 miliony tun ročně, přesné číslo bude záviset na globálních ambicích udržitelnosti a ochrany klimatu. V tuto chvíli roční spotřeba vodíku dosahuje zhruba 70 milionů tun. Velkým příslibem pro budoucnost je výroba vodíku z obnovitelných zdrojů, jako je vodní či solární energie. Většímu rozšíření vodíku zatím brání vysoká cena jeho těžby a nedostatečná infrastruktura. Vyplývá to ze společné studie PwC a World Energy Council “Green Hydrogen Economy” . „ V současné době se většina vodíku ve světě získává z neobnovitelných zdrojů, jako je zemní plyn. Výhodou takové produkce je nízká cena pohybující se mezi 1 a 2 eury za kilogram. Oproti tomu vodík z obnovitelných zdrojů, jako je solární nebo větrná energie, dosahuje v jednotlivých částech světa tří, ale i osmi euro. Cílem je tedy nahradit produkci "šedého" vodíku tím "zeleným" a přitom výrazně snížit náklady na jeho získání, “ uvádí Jan Brázda, partner PwC Česká republika a expert na udržitelnost. Zelený vodík bude zlevňovat Cena „zeleného" vodíku by tak do roku 2030 měla klesnout o polovinu. I v dlouhodobějším výhledu do roku 2050 bude cena pokračovat ve svém poklesu. V současné době se náklady na výrobu zeleného vodíku ve světě pohybují od 2,50 eura za kilogram na Islandu až po 8 eur. Česká republika patří se svými 5,25 až 5,50 eury mezi nejdražší země na světě. Island zůstane premiantem i v roce 2030, cenu už ale bude umět stlačit pod 2 eura, Česká republika by se mohla dostat k úrovním kolem 3,50 až 3,75 eura za kilogram. Ekologicky šetrná výroba vodíku tak ve světě poroste právě díky padajícím cenám. Tento pokles bude způsoben jednak snižováním nákladů na výrobu obnovitelné energie, novými technologiemi a úsporami z větší produkce. „ Zelený vodík se stane výhodnějším a tím poroste i jeho spotřeba. Výzvou pro všechny bude tyto trendy předvídat a včas na ně zareagovat, “ připomíná partner PwC Brázda. Prostor pro to stát se významnými producenty a vývozci vodíku mají velké mocnosti jako je Rusko, USA i Čína. Rostoucí poptávka po vodíku bude ale i příležitostí pro některé rozvojové země, které budou umět dobře pracovat s obnovitelnými zdroji a mají dostatek volné plochy, patří mezi méně zalidněné státy. Mezi nejlevnější producenty vodíku by tak mohly patřit třeba Peru nebo Chile, ale i země severní Afriky či Arabského poloostrova. Naopak země střední Evropy nebo i Japonsko budou narážet na limity využití obnovitelných zdrojů a hustší zalidněnosti, budou tak závislé na dovozu zeleného vodíku. „ Ty země, které se chtějí stát významným hráčem na trhu s vodíkem, musejí začít zavádět pilotní projekty už nyní. Zároveň platí, že už nyní musejí vlády začít pracovat na legislativním rámci a podpoře vodíkové ekonomiky tak, aby se vodík stal plnohodnotnou a dobře dostupnou ekologickou surovinou ,“ vysvětluje Brázda. Sousedé jsou ve využívání vodíku napřed Například v sousedním Německu již pilotní projekty probíhají, Česko se tedy má kde inspirovat. Jedná se zatím zejména o projekty lokálního charakteru, kdy dochází k výrobě omezeného množství zeleného vodíku pro provoz např. vozidel komunálních služeb a MHD. Brzdu způsobuje skutečnost, že zatím nejsou reálně k dispozici dostatečně “zelené” způsoby transportu vodíku na větší vzdálenost. Navzdory trendům a predikcím uvedeným ve studii PwC a World Energy Council, vodíková strategie České republiky, kterou vláda schválila v květnu 2021, počítá jen s velmi nízkým růstem podílu zeleného vodíku. Pouze 5 procent tzv. šedého vodíku má být do roku 2030 nahrazeno zeleným. Za hlavní kritérium výběru technologie pro výrobu vodíku považuje vodíková strategie jeho cenu, což však vede k nízkému předpokladu výroby zeleného vodíku, který je ve skutečnosti hlavním cílem Evropské unie, pokud má vodík reálně přispět ke snížení emisí. Zelený vodík vyráběný pomocí elektrolyzérů za využití obnovitelných zdrojů také Evropskou unií podporován. „První projekty elektrolyzérů o výkonu několika megawatt již byly zafinancovány z evropských peněz v Německu nebo v Rakousku. Naopak lze s českou vodíkovou strategií v souladu s běžícími pilotními projekty v okolních zemích souhlasit v tom, že do roku 2030 bude vodík z hlediska objemu spotřeby využíván zejména v nákladní a autobusové dopravě,“ dodává partner PwC Brázda. Pro pohon nákladních vozidel i autobusů existují dvě různé možnosti: palivový článek využívající vodík ke generování elektřiny a napájení elektrického motoru nebo využití vodíku přímo jako paliva pro spalovací motor. V obou případech je možné při použití „zeleného“ vodíku dosáhnout 100% snížení emisí CO2. Výrok „Voda je uhlím budoucnosti“ ukazuje, že o budoucnosti vodíku nejen jako vhodného paliva se diskutuje již dlouho. Jeho výhodou je, že se dá jednoduše skladovat, je bez zápachu, barvy i chuti, není toxický a především při hoření nevytváří plyny ničící ovzduší, ale pouze vodu či vodní páru. A mimochodem, autorem výroku na začátku tohoto odstavce je jistý Jules Verne v knize Tajuplný ostrov z roku 1874. PwC Česká republika (PricewaterhouseCoopers International Limited)

person rebus  date_range 14.09.2021

25 let zkušeností, 21 000 autobusů a trolejbusů dodaných do 32 zemí (z toho každé osmé je vozidlo s nulovými emisemi) - o tyto znalosti se Solaris Bus & Coach podělí.

Solaris Bus & Coach otevírá nový webový portál eCity, který je věnován veřejné dopravě s nulovými emisemi. Solaris podle svých slov reaguje na četné žádosti související s potřebou místa, kde by bylo možné nahlédnout do všech témat souvisejících s e-mobilitou v nejširším smyslu a vytvořil nový web: www.ecity.solarisbus.com . Jde o odborný webový portál věnovaný všem problémům týkajícím se e-mobility a udržitelné veřejné dopravy. Cílem „ECity powered by Solaris“ je podpořit znalosti o vývoji technologií s nulovými emisemi, které jsou zásadní pro dosažení klimatické neutrality. Prostřednictvím portálu bude Solaris virtuálně sdílet své rozsáhlé odborné znalosti v této oblasti se všemi nadšenci do veřejné dopravy. eCity je kompletní vědomostní základnou pro e-mobilitu budoucnosti (a stále více současnosti!) automobilového průmyslu. Přináší nejnovější zprávy ze světa veřejné dopravy. Vysvětluje pojmy související s elektrickými a vodíkovými autobusy, trolejbusy a moderní nabíjecí infrastrukturou. Mluví o dopravě budoucnosti a současných zkušenostech dopravců, kteří již léta využívají výhody flotil s nulovými emisemi. Solaris chce sdílet to, v čem má největší zkušenosti: z oblasti vozidel s nulovými emisemi a přátelských a šetrných k životnímu prostředí. Přechod na mobilitu s nulovými emisemi je dynamicky se rozvíjející téma, se kterým bude Solaris čtenáře webu postupně seznamovat. Prostřednictvím odběru zpravodaje bude informovat o nových článcích a vývoji. www.ecity.solarisbus.com: Vitejte!

person rebus  date_range 13.09.2021

EU schválila finance na nákup elektrických autobusů na baterie a palivové články, bateriových trolejbusů, autobusů na biometan a také infrastrukturu a studie proveditelnosti.

„ Dostali jsme od EU zelenou: Podle současného finančního plánu může federální vláda financovat rozvoj flotil e-busů a jejich infrastruktury v Německu celkovou částkou 1,25 miliardy Eur až do roku 2024 ,“ řekl viceprezident VDV (Asociace německých dopravních společností) Werner Overkamp. Tyto finance podpoří pořízení nových elektrických autobusů, ale také obnovu dep a dílen. Dotaci na autobusy s alternativními pohony schválila Evropská komise podle zákona o státní podpoře. Pokyny pro financování federálního ministerstva dopravy (BMVI) byly implementovány s několikaměsíčním zpožděním; žádosti o financování bateriových a vodíkových autobusů s palivovými články, bateriových trolejbusů, i autobusů kategorií M2 a M3 poháněných biometanem a také nezbytné infrastruktury a studie proveditelnosti mohou být schvalovány. " To je dobrá zpráva od federální vlády a povzbuzuje nás v úsilí převést naše již ekologicky šetrné autobusové flotily na bezemisní elektrické pohony. Cíle ochrany klimatu, omezování znečišťování ovzduší a proměna našich měst a obcí, budou úspěšné pouze se změnou mobility k většímu počtu autobusů a vlaků ". K financování jsou způsobilé náklady na nákup a dodatečnou montáže autobus s alternativními pohony a nákup infrastruktury: 80% dodatečných investičních nákladů ve srovnání s naftou pro elektrické bateriové a vodíkové autobusy a bateriové trolejbusy, 40% dodatečných investičních nákladů ve srovnání s naftou pro autobusy na bioplyn, 40% celkových investičních nákladů na neveřejnou infrastrukturu nezbytnou k provozu a studie proveditelnosti. V současné době jezdí na německých silnicích přibližně 500 bateriových elektrických autobusů, přibližně 1 500 hybridů a asi 50 autobusů s palivovými články, které používají vodík, a tento trend stoupá. Dopravní společnosti již podaly žádosti o financování dalších 1 400 e-busů, z nichž některé již byly schváleny. " Podle počátečních výpočtů sdružení VDV by tyto finanční prostředky mohly stačit na realizaci investic k implementaci závazků vyplývajících ze směrnice EU o čistých vozidlech při zadávání zakázek na vozidla bez emisí a jejich infrastruktury. Protože v Německu máme právní požadavky podrobnější než evropské, je nyní nutné rozdělovat alokované finanční prostředky ekonomicky rozumným způsobem prostřednictvím dohody o implementaci státní kvóty ," uvedl Overkamp. Žádost je možné podávat od 15. září do 5. října 2021 (u investičních projektů) nebo do 30. listopadu 2021 (pro studie proveditelnosti). Dosud nebylo určeno, kdy budou muset být financované projekty realizovány. Studie Desetiletí autobusů v Německu.

person rebus  date_range 09.09.2021

Jízda bez platné jízdenky bude 22. září v Berlíně povolena. Metro, autobusy, tramvaje i městská železnice bude pro Berlíňany i turisty zdarma.

Ve středu 22. září bude veškerá městská doprava v Berlíně zdarma. Kromě metra, autobusů a tramvají Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) také vlaky S-Bahn a autobusy regionálních dopravců. Oznámila to senátorka Regine Günter ( berliner-zeitung.de ). " O výši odškodného jednáme s dopravci ," uvedla pro tisk. Částka jen za BVG se má pohybovat kolem 800 000 Eur (přibližně 20,8 mil.korun), za Deutsche Bahn zatím nebyla zveřejněna. Bezplatná veřejná doprava je příspěvkem spolkového státu Berlína k Evropskému dni bez aut, kromě toho má být 22. září několik ulic vyhrazeno jen pro chodce. O iniciativě, která se má každoročně opakovat, rozhodl Parlament v únoru 2020 a má se týkat i Braniborska, tedy celého dopravního sdružení Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB). Stát ani dopravní společnosti v Braniborsku se však zatím nezapojily z důvodu vysokých nákladů. Podobné akce v rámci Evropského týdne mobility od 16. do 22. září připravuje řada dalších evropských měst. Po celém světě je více než jedna miliarda motorových vozidel. Jeden den v roce - 22. září je vyhrazen na to, abychom se pokusili obejít bez pohodlí našich aut a dali přednost veřejné dopravě, jízdě na kole nebo chůzi a ušetřili alespoň jeden den naše ovzduší.

person rebus  date_range 08.09.2021
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací