Reklama
Reklama
Reklama
Předpisy

Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu (TRAN) přijal 16. listopadu 2023 kompromisní pozměňovací návrhy k pravidlům doby řízení a odpočinku pro řidiče autokarů. Parlament i Rada projedná dokument do konce roku.

Podle navrhovaných změn, které předložil hlavní zpravodaj, by mohli řidiči autokarové turistiky nad rámec stávajících pravidel rozdělit 45minutovou přestávku na dvě přestávky v délce nejméně 15 minut. Na cestách, které jsou šest dní nebo delší by mohli i jednou za cestu pokračovat ještě jednu hodinu a poté si odpočinout. Budou také moci řídit na delších vnitrostátních zájezdech v délce až 12 dnů, v současnosti je to možné pouze pro mezinárodní cesty. Ředitel světové organizace silniční dopravy IRU pro advokacii EU Raluca Marian řekl: „ Pro turistický sektor EU je to velká výhra. Ještě důležitější je to pro řidiče autokarů, kteří konečně dostanou pravidla určená pro specifika jejich profese, nikoli pro jejich kolegy z náklaďáku, jak je tomu v současnosti. Nyní bude návrh projednán v plénu a později na oficiálním jednání s Radou. Řidiči by si po schválení mohli organizovat přestávky na základě povahy své práce a potřeb svých cestujících, vždy ale musí upřednostnit bezpečnost nade vše ." „ Kromě škod na zdraví řidičů autokarů současná pravidla brzdí evropský turistický sektor a brání tomu, aby nejbezpečnější a nejekologičtější forma hromadné osobní dopravy prosperovala ,“ dodal. TRAN také navrhl, aby byly kontrolní dokumenty digitalizovány a uloženy na vícejazyčné webové stránce, kterou by vytvořila Evropská komise, a zpřístupněna pro silniční kontroly. Komise se rovněž žádá, aby prozkoumala možnost začlenit vícejazyčné internetové stránky jako součást systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), což dále usnadní výměnu informací. Dalším legislativním krokem v parlamentní proceduře je hlasování na plenárním zasedání v prosinci. Pravidla doby řízení a odpočinku pro řidiče autokarů musí být uzavřeny v Parlamentu i Radě uzavřena v letošním roce, což umožní dokončit třístranná institucionální jednání do konce února a zákon vstoupí v platnost již v roce 2024. " Řidiči autokarů již nemohou čekat. Zaslouží si navržená pravidla, je to naprosté minimum ,“ uzavřel Raluca Marian. V květnu 2023 Evropská komise uznala, že současná pravidla pro řidiče autokarů nejsou vhodná pro odvětví příležitostné osobní dopravy, protože odrážejí pouze potřeby profese řidičů nákladních vozidel, a předložila nový návrh. Návrh Komise od té doby zlepšil hlavní zpravodaj výboru TRAN pro pravidla pro dobu řízení a dobu odpočinku pro řidiče autokarů. Řidiči v autokarové turistice přizpůsobují své cesty potřebám svých cestujících. Znamená to více přestávek a zastávek během cesty a kombinaci delších cest (na začátku a konci dálkových cest) a kratších cest (během zájezdu) s průměrnou dobou jízdy kolem 4,5 až 5 hodin denně. Návrh kompromisních pozměňovacích návrhů konstruktivně vyjednala zpravodajka Henna Virkkunenová spolu se stínovými zpravodaji ze všech politických skupin. Návrh zohledňuje a dále zlepšuje doporučení, která již dříve učinil Výbor pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu, a zároveň posiluje a zjednodušuje prosazování budoucích pravidel digitalizací kontrolních dokumentů a postupů.

person rebus  date_range 20.11.2023

K normě předložené Evropskou komisí mají výhrady i další členské státy EU. Problematická implementace od roku 2025 má být odložena a zmírněny nároky na testování emisí.

Ve středu 19. července přijal své stanovisko k nařízení Euro 7 Výbor pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu. Evropská komise tento návrh předložila v listopadu minulého roku , a to včetně opatření, která přísněji regulují zplodiny vypouštěné osobními i nákladními automobily do ovzduší. Návrh například stanovoval stejné mezní hodnoty oxidů dusíku pro všechna vozidla, ať už mají benzinový, naftový, elektrický či alternativní pohon. Významně rozšiřuje požadavky na bezpečnost vozidel a také zohledňuje životnost baterií a emise z komponentů jako jsou brzdy a pneumatiky. Požadavek na testování přísných pravidel v reálném provozu je jedním ze sporných bodů návrhu, a to zejména s ohledem na plnění emisních limitů ve zcela extrémních jízdních situacích. Problematická implementace od roku 2025 má být odložena Návrh nařízení Komise k Euro 7 obsahoval několik problematických bodů, které se jeví jako obtížně proveditelné nebo dokonce nerealistické. Jak ukázaly některé studie, měly by také výrazný dopad na zvýšení prodejních cen automobilů, zejména těch nejmenších typů. „ Původně se měla norma začít uplatňovat již v roce 2025 pro osobní vozidla, což by byl zcela nerealistický termín. Prosadili jsme v tomto ohledu posun platnosti o dalších několik let a poskytli tak dostatek času pro implementaci a přípravu. Díky odkladu se automobilky nemusí obávat uzavření výrobních linek a propouštění zaměstnanců. Výrobci raději nevyrobí vozy, než aby se vystavovali vysokým nákladům a ztrátě konkurenceschopnosti na trhu. Také jsem spolu s německými kolegy podporoval rozšíření nařízení o schvalování nových vozidel s ohledem na používání syntetických paliv, aby se zachoval technologicky neutrální přístup a rozšířila se vozová nabídka, “ komentuje Ondřej Kovařík člen výboru pro dopravu EP. Zjemnění podmínek pro testování emisí Jednou ze změn, kterou mělo Euro 7 přinést, je zpřísnění testování emisí v reálném světě. Toto testování bylo terčem kritiky ze strany výrobců i koncových zákazníků, jelikož výrazně zvyšovalo náklady a tím pádem i pořizovací cenu vozidel. Proto dalším požadavkem ze strany parlamentu je snížení nároků na toto testování. U emisí byly upraveny čísla pro látky, které již podléhají regulacím Euro 6. Pro nové látky je požadováno, aby Komise vyvinula testovací metody, které budou odpovídat testování dle normy Euro 6. „ Původní návrh Komise na testování byl složitý a nákladný, což by se odrazilo i na ceně vozidla pro jejich uživatele. Změny přijaté v dopravním výboru upravují podmínky testování tak, aby byly spravedlivé, a zároveň zajistily bezpečnost vozidla během testů na silnici ,“ dodává Kovařík. Pozitivní změny – zákaz stáčení tachometru a minimální hranice pro výdrž baterií Kovařík rovněž kritizuje unijní požadavky na palubní diagnostiku. Požadavky byly podle něj rovněž přemrštěné, proto vítá shodu mezi kolegy o tom, že je třeba upravit detaily nařízení tak, aby byly proveditelné a neohrožovaly bezpečnost silničního provozu. V dokumentu Euro 7 vidí Kovařík ale i celou řadu pozitivních změn. „ Krok správným směrem je bezesporu zákaz stáčení tachometru nebo požadavky na výdrž baterie u elektromobilů. Považuji za zásadní nalézt vyváženou regulaci, která přispěje k ochraně životního prostředí, aniž by ohrozila budoucnost a konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu a dostupnost cenově dostupné mobility pro občany. Proto vítám, že se nám podařilo najít shodu na důležitosti poskytnout automobilovému průmyslu dostatek času na přípravu nových pravidel, “ uzavírá Kovařík s tím, že malým výrobcům bude poskytnuta delší lhůta, aby mohli efektivněji implementovat nová pravidla. Hlavní slovo za Evropský parlament bude mít příslušný výbor pro životní prostředí. Hlasování ve výboru pro dopravu ukazuje, kudy by se mohla jednání o nařízení vést i v dalších krocích. Konečné znění pak bude předmětem dohody mezi zástupci Evropského parlamentu a členských zemí. Ty zatím na své pozici pracují. Koalice členských států EU usiluje o zásadní změnu Česká republika představila 19. července své výhrady vůči současnému návrhu emisní normy EURO 7 na jednání Výboru stálých zástupců COREPER I zástupcům Španělska, které od 1. července předsedá Radě EU. Jedná se o další krok ve vyjednávání o změně znění normy. Česká republika dlouhodobě usiluje o odložení účinnosti emisní normy a významnou úpravu jejích klíčových parametrů a na její straně stojí další členské státy. " Podařilo se nám dát dohromady koalici členských států EU, která usiluje o zásadní změnu normy EURO 7. Už teď je jisté, že v současné podobě EURO 7 nikdy neprojde. Nepolevujeme, právě naopak. Naši diplomaté v Bruselu představí novému španělskému předsednictví hlavní výhrady vůči normě a věřím, že je podpoří i státy ze společné naladěné skupiny a i další členské státy. Některé u nich stále vnitrostátně projednávají národní pozici a tvoří si názor na tuto evropskou legislativu ,“ říká ministr dopravy Martin Kupka. Česká republika, Francie, Itálie, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko a Polsko na počátku června představily společný poziční dokument, ve kterém požadují změnu návrhu EURO 7. Jedná se především o následující změny: Jakákoli nová pravidla pro emise výfukových plynů (včetně nových požadavků na testování nebo nových emisních limitů) pro osobní automobily a dodávky by měla být odstraněna, protože by mohla ohrozit cíle evropského automobilového průmyslu směrem k zákazu prodeje nových spalovacích motorů po roce 2035. Termín vstupu normy v účinnost musí být prodloužen a má se počítat až do vydání návazné prováděcí legislativy. Požadavky na těžká nákladní vozidla neodpovídají současným technologickým možnostem a měly by být zmírněny. Segment těžkých nákladních vozidel navíc zahrnuje různé typy vozidel a je nutné, aby emisní norma odrážela specifika jednotlivých kategorií vozidel. Pravomoci Evropské komise v oblasti přijímání sekundární legislativy musí být jasně ohraničeny a definovány. Právě prováděcí předpisy jsou klíčové, budou totiž definovat faktickou podobu emisní normy. Musí být zajištěn soulad mezi cíli nové emisní normy a závazku EU ke konci prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035. V současné podobě by emisní norma EURO 7 podkopala snahu o ekologicky šetrnější dopravu. Česká republika také usiluje o jasnější specifikaci a diskuzi nad dalšími částmi návrhu. Jako problematické se jeví aktuální podoba On-Board-Monitoring, tj. systému na palubě vozidla, nebo takzvané okrajové podmínky měření, které by měly stanovit, že vozidlo má splňovat stejné emisní limity bez ohledu na to, jestli jede po rovné dálnici ve střední Evropě, ve městě nebo třeba s přívěsem v zimě v alpském průsmyku. V současné době stále probíhá vyjednávání o konečné podobě návrhu emisní normy. Předsednictví pod taktovkou na volby se připravujícího Madridu chce do konce července zveřejnit nové kompromisní znění a přijetí pozice Rady EU, tzv. obecného přístupu, plánuje v průběhu září. Zdroj: Ondřej Kovařík, Poslanec Evropského parlamentu Ministerstvo dopravy

person rebus  date_range 20.07.2023

Ve sněmovně se objevil pozměňovací návrh, umožňující řidičům nákladních vozidel v době zákazu jízdy provést vykládku zboží na území České republiky a následně pak bez nákladu dojet do místa bydliště nebo k dopravci. Aktuálně k 29. červnu 2023 návrh poslaneckou sněmovnou neprošel.

V mediálním prostoru vypukla panika šířící zcela nepodložené zprávy o zahlcení silnic kamiony o víkendech. Generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř to uvádí na pravou míru: „ Umožnit našim řidičům dojet v zákazu na místo vykládky a pak domů nebo do firmy bude pro ně velká úleva. Často se totiž stává, že v prázdninových měsících, kdy platí páteční a sobotní zákaz, nestihnou do cíle dojet, a musí tak trávit čas do sobotního odpoledne na přeplněných parkovištích místo doma s rodinou. Obavy ze zahlcení dálniční sítě kamiony jsou zcela liché. Výjimka se nebude týkat cizích tranzitujících kamionů, ty zde žádnou vykládku nemají ani jejich řidiči bydliště. Řádově půjde maximálně o stovky vozidel, navíc rozprostřených po celé dálniční síti. Ostatně ani ve zbylých deseti měsících, kdy u nás páteční a sobotní zákaz neplatí, nejsou v tyto doby dálnice přetíženy kamiony. Obavy ze zahuštění dopravy v neděli již vůbec nejsou na místě, neboť v neděli je drtivá většina továren a provozů uzavřena a žádná vykládka zde ani probíhat nemůže .“ Kromě řidičů by se také mělo ulevit našim chronicky přeplněným parkovištím podél dálnic. Také nemůže být ani řeč o větším vytěžování řidičů, pro něž stále budou platit striktně vymezené časy pro práci a odpočinek. Opatření nepřinese vyšší počty vozidel, ale je to důležitý institut pro řidiče, kteří volného dojezdu na vykládku využijí v případě potřeby. Moderní doprava musí být ve prospěch ekonomiky flexibilní a hladká. Aktuálně: 29. června 2023 poslanecká sněmovna odmítla jak pozměňovací návrh k zákonu č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, umožňující řidičům kamionů dojet v době zákazu jízdy na místo vykládky na území ČR a pak domů nebo do firmy, tak i snížení věku řidiče na 18 let pro získání ŘP skup. D k řízení autobusu na linkách do 50 km. Pro první návrh zvedlo ruku jen 28 ze 173 hlasujících poslanců, pro snížení věku řidičů bylo pro 42 ze 174 hlasujících. Zdroj Česmad Bohemia

person rebus  date_range 01.06.2023

V návaznosti na úpravy v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích se změní novelizovanou vyhláškou č. č. 355/2006 Sb, žádosti a podmínky pro registraci historického vozidla.

Hlavním důvodem novelizace vyhlášky č. 355/2006 Sb, o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů, je zapracování změn v navržené novele zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kdy od 1. 9. 2023 dojde ke změně dosud platné lhůty dvou let pro platnost testování historického vozidla na historickou původnost na pět let, dosavadní druhá část krajského testování historického vozidla bude nahrazena technickou prohlídkou historického vozidla na STK a výsledek technické prohlídky bude platit po dobu platnosti výsledku testování na historickou původnost vozidla. Rovněž budou provedeny změny v úpravě tiskopisů žádostí v přílohách vyhlášky, souvisejících se zrušením technického průkazu vozidla od 1. 1. 2024. Více zde .

person rebus  date_range 22.05.2023

Hlavní město Praha a Středočeský kraj otevřely nabídky účastníků zadávacích řízení na uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících pro oblasti Příbramska, Sedlčanska, Vlašimska, Říčanska, Zdibska, Úvalska, Dolnobřežanska, Kolínska a Nymburska.

V zadávacích řízeních byly ve čtvrté vlně, 28. listopadu 2022 , zahájeny veřejné zakázky, na jejichž základě budou vybraní dodavatelé poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě po dobu 120 měsíců, s přepokládaným zahájením plnění od 1. 12. 2024. Nabídky ve vlně A Nabídky ve vlně B Nabídky ve vlně C Vlna D byla vyhlášena pro devět oblastí – zadavatelem sedmi oblastí (D1 – D7) jsou společně Hlavní město Praha a Středočeský kraj, zadavatelem dvou zbývajících oblastí (D8 a D9) je Středočeský kraj. Zadavatelé obdrželi celkem 51 nabídek, v rozmezí 4 až 8 nabídek pro každou oblast. V nabídkových cenách účastníků jsou většinou jen malé rozdíly. Zúčastnili se i malí a střední dopravci, kteří podali nabídku buď přímo sami nebo v rámci sdružení. Nabídkové ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za jeden rok plnění, a to v cenové hladině roku 2021. Nacenění ve stálých cenách roku 2021 bylo zvoleno záměrně – nabídkové ceny vybraných dodavatelů budou pro zahájení plnění indexovány přesně definovaným postupem, uvedeným ve smlouvách. Nabídky budou nyní předmětem dalšího posouzení, a nejsou tedy finálně vyhodnoceny a není posouzeno ani splnění zákonem stanovených kvalifikačních kritérií. Nabídky bude posuzovat a hodnotit hodnotící komise složená z členů jmenovaných radami samospráv obou zadavatelů. Z jednání hodnotící komise vzejdou doporučení pro rady obou zadavatelů na uzavření smluv s vybranými dodavateli. Níže uvedené údaje o účastnících zadávacích řízení ve vlně D a jejich nabídkových cenách zveřejněných Středočeským krajem a Prahou jsou proto pouze předběžné, v podobě, jak byly zadavatelům doručeny, seřazené podle času doručení nabídek. Výsledné pořadí nabídek bude známo až po posouzení splnění podmínek účasti. Seznam nabídek v části D:

person rebus  date_range 22.03.2023

13. března se zástupci několika států dohodli na koordinovaném postupu při přípravě společného dokumentu, který by měl shrnout hlavní požadavky zemí na změnu připravované emisní normy. Hotový bude během pár dní.

Česká republika, Německo, Itálie, Polsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko a Portugalsko mají výhrady k současné podobě návrhu nové emisní normy EURO 7 a budou požadovat odložení její účinnosti a některé země i zmírnění jejich parametrů. To je hlavní závěr jednání ministrů dopravy 13. března ve Štrasburku, které svolal český ministr dopravy Martin Kupka. „ Od představení návrhu emisní normy EURO 7 intenzivně jednáme s ostatními zeměmi a stále jasněji se ukazuje, že je zde silná koalice podobně smýšlejících států, které mají se současnou podobou návrhu EURO 7 problém. Dnešní jednání je důležité pro další koordinaci našeho společného úsilí, “ říká ministr dopravy Martin Kupka a dodává: „ Shodli jsme se na některých základní požadavcích, jakým směrem chceme návrh normy upravit. V následujících dnech připravíme společný dokument s našimi hlavními připomínkami, se kterým následně seznámíme Evropskou komisi a další členské státy. Naším společným cílem je změnit podobu EURO 7 tak, aby byla pro evropský automobilový trh splnitelná, nebude ho poškozovat vůči ostatním světovým konkurentům a zároveň nebude představovat medvědí službu životnímu prostředí a snaze snižovat emise z dopravy .“ Dnes jednající země mají výhrady především proti navrženým datům účinnosti, kdy zejména pro osobní a lehká užitková vozidla neposkytují dostatečný čas na vývoj a adaptaci výroby. Navržené dva roky na zavedení normy také neodpovídají tomu, že právní rámec bude úplný až po přijetí příslušných prováděcích předpisů. „ Česká republika navrhuje lhůtu 4 let mezi přijetím posledního prováděcího dokumentu a datem, kdy norma vejde v účinnost. Automobilový průmyslu musí mít čas se připravit ,“ uvedl ministr Kupka. Ministři se dále shodli, že samotné odložení účinnosti neřeší některé problematické technické aspekty normy. Některé navrhované metody měření nejsou známy, navíc naráží na technologické možnosti dnešních automobilů „ Nyní neexistuje spolehlivá a dostupná technologie, která by umožnila měřit například emise z brzd nebo není vyvinut palubní monitorovací systém, takzvaná aplikace On-Board-Monitoring, která by v reálném čase měřila emise vozidla, “ doplňuje ministr Kupka. Nutnost přijmout tato opatření by mohla vést k zásadnímu omezení výroby nových modelů vozidel, jejich skokovému zdražení a tím pádem k dalšímu zastarávání vozového parku v Evropě s negativním dopadem na životní prostředí, ale i bezpečnost silničního provozu. Česká republika dlouhodobě říká své připomínky k návrhu normy EURO 7. Ještě před jejím vydáním tlumočil český negativní postoj k ní ministr dopravy Martin Kupka eurokomisaři pro vnitřní trh Bretonovi. O konkrétních výhradách s ním pak znovu jednal v Bruselu 10. února . Česká vláda byla jednou z prvních, která přijala národní pozic vůči EURO 7, a to ještě v prosinci loňského roku. Ministr dopravy Kupka také vedl řadu bilaterálních jednání i během společného zasedání evropských ministrů dopravy ve Stockholmu na konci února . Průběžně probíhá i jednání na úrovní bruselských velvyslanců. 13. března se zástupci států dohodli na koordinovaném postupu při přípravě společného dokumentu, který by měl shrnout hlavní požadavky zemí na změnu normy EURO 7 směrem k Evropské komisi. Ten by měl být hotový během pár dní a následně s ním bude seznámena Evropská komise i další členské státy.

person rebus  date_range 13.03.2023

Ministerstvo dopravy, Asociace autoškol ČR a ČESMAD Bohemia představily další sadu 38 nových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění, která se týká zájemců o řidičské oprávnění na autobus, nákladní automobil a přípojná vozidla.

Pátá sada nových otázek pro autoškoly obsahuje i otázky dětské bezpečnosti, hlavně přepravy dětí v autosedačkách apod. V nové sadě jsou zahrnuty i testové otázky týkajícíse utváření souprav vozidel skupin B+E a B96, jako reakce na časté dotazy řidičů karavanů atd. Nový systém otázek používají autoškoly už více jak rok. Celkově, i s novou sadou, jde o 170 statických a 23 dynamickýchotázek nové generace. Aktuální sada nových testových otázek čerpá z podkladů od Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Policie ČR s ohledem na nejčastější problémy řidičů tzv. velkých vozidel nad 3,5 tuny a nově jimi rozšiřuje základní balík testových otázek prouchazeče o řidičské oprávnění skupin C,C+E,D, D+E. „ Věříme, že zkvalitnění samotné zkoušky pro získání řidičského oprávnění o témata, problémy a hrozby, která často vnímáme od našich členů i běžných řidičů pomůže zkvalitnit celý obor nákladní i osobní přepravy nad 3,5 tuny a obecně zlepšit bezpečnost provozu i mediální pohled na tento druh přepravy ,“ zdůrazňuje za ČESMAD BOHEMIA Vladimír Kydlíček. Teoretické zkoušky žadatelů o řidičská oprávnění probíhají na počítačích v 206 obcích s rozšířenou působností po celé republice.Testy skládají uchazeči on-line v systému Ministerstva dopravy. Každý žadatel je musí úspěšně absolvovat, aby mohl pokračovat v praktické části zkoušky, tedy v jízdách. Testy jsou součástí projektu Nová generace testových otázek pro žadatele o řidičské oprávnění . Jde o sadu textových a animovaných dopravních otázek pro zkoušky v autoškolách, které si může vyzkoušet každý. Do zkoušek budou nasezeny od 13. března.

person rebus  date_range 14.02.2023

Evropská komise zveřejnila návrh normy EURO VII v listopadu 2022. Datum účinnosti je červenec 2025 pro osobní automobily a dodávky a červenec 2027 pro těžká nákladní vozidla včetně autobusů. Tento termín platí pro všechna vozidla uváděná na trh, nejen na nové modely. Česká republika normu v předloženém znění odmítá a bude o ní jednat v Bruselu.

O pozici ČR bude jednat ministr dopravy Martin Kupka v pátek 10. února v Bruselu s eurokomisařem pro vnitřní trh Thierry Bretonem. Návrh nové emisní normy předložený Evropskou komisí v roce 2022 považuje Ministerstvo dopravy za příliš ambiciózní a obává se, že rozsah jeho požadavků, jakož i navržený časový rámec pro jejich plnění může zásadním způsobem ohrozit budoucnost automobilového průmyslu v ČR a způsobit vážné ekonomické a sociální dopady. Cílem jednání v Bruselu bude vyjádření podpory českému autoprůmyslu, zachování finančně dostupných automobilů a pokračování výroby malých automobilů. K navržené normě mají výhrady i největší česká automobilka ŠKODA AUTO a největší tuzemský výrobce autobusů Iveco Czech Republic. Ministerstvo dopravy normu EURO 7/VII v navržené pozici odmítá. Proč?: • Je to obrovská nejistota pro výrobce autobusů, nákladních automobilů a osobních automobilů. • Nejsou vydány prováděcí předpisy. • Kvůli v normě obsažených nevyvinutým nízkoemisním brzdám by se v roce 2025 zavřely továrny, dokud se nevyvinou. • Podpoří se tím mimoevropské automobilky. • Nemohly by se vyrábět dostupná auta, např. Škoda Fabia. Norma odvádí životnímu prostředí medvědí službu. Ministr Martin Kupka se spolu s ostatními ministry dopravy EU bude snažit EURO VII změnit. Normu odmítá také Sdružení automobilového průmyslu a evropská asociace výrobců automobilů ACEA .

person rebus  date_range 08.02.2023

ACEA: Návrh Euro VII může zpomalit přechod na bezemisní dopravu. Současná Euro VI je nejkomplexnější a nejpřísnější normou pro emise znečišťujících látek na světě a emise výfukových plynů jsou již nyní díky nejmodernějším technologiím vozidel na sotva měřitelné úrovni.

Evropská komise představila 10. listopadu návrh na snížení znečištění ovzduší z nových motorových vozidel prodávaných v EU . Díky Euro 7/VII má splnit ambice Evropské zelené dohody o nulovém znečištění a zároveň zachovat vozidla cenově dostupná pro spotřebitele a podpořit konkurenceschopnost Evropy. Přinášíme tentokrát delší text - odůvodnění EK a vyjádření ACEA a AutoSAP: Evropská komise: Silniční doprava je největším zdrojem znečištění ovzduší ve městech. Nové normy Euro 7 zajistí čistší vozidla na našich silnicích a zlepšenou kvalitu ovzduší a ochrání zdraví našich občanů a životní prostředí. Normy Euro 7 a emisní normy CO2 pro vozidla spolupracují při zajišťování kvality ovzduší pro občany, protože zejména zvýšený zájem o elektromobily vytváří určité výhody v oblasti kvality ovzduší. Tyto dva soubory pravidel dávají automobilovému dodavatelskému řetězci jasný směr pro snižování emisí znečišťujících látek, včetně používání digitálních technologií. Nové emisní normy Euro 7 zajistí, že auta, dodávky, nákladní auta a autobusy budou mnohem čistší, v reálných jízdních podmínkách, které lépe odrážejí situaci ve městech, kde jsou problémy se znečištěním ovzduší největší, a po mnohem delší dobu než podle současných pravidel. Návrh se zabývá emisemi z výfuků, jakož i z brzd a pneumatik. Přispívá také k dosažení nových přísnějších norem kvality ovzduší navržených Komisí dne 26. října 2022. Zatímco pravidla pro emise CO2 budou řídit nasazení vozidel s nulovými emisemi, je důležité zajistit, aby všechna vozidla na našich silnicích byla mnohem čistší. V roce 2035 budou mít všechna auta a dodávky prodávané v EU nulové emise CO2. Očekává se však, že v roce 2050 bude více než 20 % osobních a dodávkových automobilů a více než polovina těžších vozidel v našich ulicích nadále vypouštět škodliviny z výfuku. Bateriová elektrická vozidla také stále způsobují znečištění brzdami a mikroplasty z pneumatik. Pravidla Euro 7 sníží všechny tyto emise a udrží vozidla cenově dostupná pro spotřebitele. Nové požadavky založené na normách Euro 7: Návrh nahrazuje a zjednodušuje dříve samostatná emisní pravidla pro osobní automobily a dodávky (Euro 6) a nákladní automobily a autobusy (Euro VI). Pravidla normy Euro 7 sjednocují emisní limity pro všechna motorová vozidla, tedy osobní automobily, dodávky, autobusy a nákladní automobily, pod jeden soubor pravidel. Nová pravidla jsou palivově a technologicky neutrální a stanoví stejné limity bez ohledu na to, zda vozidlo používá benzín, naftu, elektrické pohony nebo alternativní paliva. Mají pomoci k: Lepší kontrole emisí látek znečišťujících ovzduší ze všech nových vozidel: rozšířením rozsahu jízdních podmínek, na které se vztahují testy emisí na silnici. Ty nyní budou lépe odrážet rozsah podmínek, které mohou vozidla po celé Evropě zažít, včetně teplot až 45 °C nebo krátkých cest typických pro každodenní dojíždění. Aktualizaci a zpřísnění limitů pro emise znečišťujících látek: limity budou zpřísněny pro nákladní automobily a autobusy, zatímco nejnižší stávající limity pro osobní automobily a dodávky budou nyní platit bez ohledu na palivo spotřebované vozidlem. Nová pravidla také stanoví emisní limity pro dříve neregulované znečišťující látky, jako jsou emise oxidu dusného z těžkých nákladních vozidel. Regulaci emisí z brzd a pneumatik: Pravidla norem Euro 7 budou prvními celosvětovými emisními normami, které překročí regulaci emisí výfukových potrubí a stanoví další limity pro emise pevných částic z brzd a pravidla pro emise mikroplastů z pneumatik. Tato pravidla budou platit pro všechna vozidla, včetně těch elektrických. Zajištění, aby nová auta zůstala čistá déle: všechna vozidla budou muset splňovat pravidla po delší dobu než dosud. Shoda u osobních a dodávkových automobilů bude kontrolována, dokud tato vozidla nedosáhnou 200 000 kilometrů a 10 let stáří. To zdvojnásobuje požadavky na odolnost podle pravidel Euro 6/VI (100 000 kilometrů a 5 let stáří). K podobným zvýšením dojde u autobusů a nákladních automobilů. Podpoře zavádění elektrických vozidel: nová pravidla budou regulovat životnost baterií instalovaných v automobilech a dodávkách s cílem zvýšit důvěru spotřebitelů v elektrická vozidla. To také sníží potřebu výměny baterií v rané fázi životnosti vozidla, čímž se sníží potřeba nových kritických surovin potřebných k výrobě baterií. K plnému využití digitálních možnosti: Pravidla Euro 7 zajistí, že s vozidly nebude manipulováno a že emise budou moci úřady snadno kontrolovat pomocí senzorů uvnitř vozidla k měření emisí po celou dobu životnosti vozidla. Návrh Komise bude nyní předložen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě. Do 9. února 2023 je možné zasílat připomínky . Pozadí k Euro VII podle EK: Silniční doprava je největším zdrojem znečištění ovzduší ve městech. V roce 2018 pocházelo více než 39 % emisí NOx a 10 % primárních emisí PM2,5 a PM10 v EU ze silniční dopravy. Tato procenta jsou mnohem vyšší ve městech, kde je doprava pravidelně hlavním přispěvatelem ke znečištění ovzduší. Odhaduje se, že silniční doprava způsobila v roce 2018 v EU-28 asi 70 000 předčasných úmrtí. V roce 2035 Euro 7 sníží celkové emise NOx z osobních a dodávkových automobilů o 35 % ve srovnání s Euro 6 a o 56 % ve srovnání s Euro VI z autobusů a nákladních vozidel. Částice z výfuku se zároveň sníží o 13 % u osobních a dodávkových automobilů a o 39 % u autobusů a nákladních vozidel, zatímco částice z brzd osobních automobilů se sníží o 27 %. Vyjádření ACEA: Z návrhu EK na nové emisní normy Euro 7 (Euro VII) má obavy Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA): Nový návrh normy může zpomalit přechod na bezemisní dopravu. Současná pravidla Euro 6/VI podle ACEA jsou nejkomplexnější a nejpřísnější normy pro emise znečišťujících látek (např. NOx a PM) na světě. Emise výfukových plynů jsou již nyní díky nejmodernějším technologiím vozidel na sotva měřitelné úrovni. " Automobilový průmysl bere svou úlohu snižovat emise CO2 i znečišťujících látek velmi vážně. V loňském roce jsme skutečně předložili velmi konstruktivní návrh nové normy Euro 7, která by přinesla výrazné snížení kriteriálních škodlivin, a tím i zlepšení kvality ovzduš í," vysvětlil Oliver Zipse, prezident ACEA a generální ředitel BMW. " Přínos návrhu Komise pro životní prostředí je bohužel velmi omezený, zatímco výrazně zvyšuje náklady na vozidla. Zaměřuje se na extrémní jízdní podmínky, které nemají v reálném životě téměř žádný význam ." Návrh Euro VII je podle Olivera Zipse obzvláště tvrdý pro nákladní vozidla. Zcela opomíjí rychle se zrychlující přechod na vozidla s nulovými emisemi a rovněž ignoruje vliv budoucích cílů v oblasti emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla. " Aby výrobci nákladních vozidel splnili požadavky normy Euro VII, budou muset přesunout značné technické a finanční prostředky z bateriových vozidel a elektrických vozidel s palivovými články zpět ke spalovacímu motoru. To závažně ovlivní přechod na vozidla s nulovými emisemi. Není to dobré pro klima, není to dobré pro zdraví lidí a není to dobré ani pro průmysl ," prohlásil Martin Lundstedt, generální ředitel společnosti Volvo Group a předseda rady ACEA pro užitková vozidla. Podle ACEA by se tvůrci politik měli zaměřit na opatření, která urychlí obnovu vozového parku a upřednostní investice do vozidel s nulovými emisemi, které budou mít mnohem větší dopad jak na kvalitu ovzduší, tak na snížení emisí CO2. Legislativní balíček Euro 7/VII pravděpodobně nebude připraven dříve než v polovině roku 2024, zejména s ohledem na dlouhý seznam dodatečných testů, které zahrnuje. Navrhovaná data zavedení - červenec 2025 pro osobní automobily a dodávky a červenec 2027 pro těžká nákladní vozidla - jsou nereálná vzhledem k obrovskému počtu modelů a variant vozidel, které je třeba do té doby vyvinout, zkonstruovat, otestovat a schválit. Euro 7/VII proto hrozí, že bude velmi složité a nákladné, varuje ACEA. Příspěvek částic z jiných než výfukových zdrojů, jako je opotřebení brzd a abraze pneumatik, převáší emise částic z výfukových plynů. Na tyto emise (ze všech vozidel, včetně elektrických) by se podle ACEA měla zaměřit jak norma Euro 7/VII, tak nařízení o schvalování typu pneumatik, jakmile budou připraveny nové robustní zkušební postupy. Podle ACEA nedávné studie ukazují, že obnova staršího vozového parku nejnovějšími vozidly Euro 6 – spolu s elektrifikací nových vozidel – by přinesla 80% snížení emisí NOx v silniční dopravě do roku 2035 ve srovnání s rokem 2020. Nejpřísnější scénáře Euro 7/VII (nulové emise NOx) by snížilo emise NOx o méně než dalších 5 % u osobních a dodávkových automobilů a jen o další 2 % u nákladních vozidel. Vyjádření AutoSAP : K návrhu EK se ve stejném duchu vyjádřilo také Sdružení automobilového průmyslu: „ Autoprůmysl prochází s přechodem na bezemisní mobilitu největší technologickou transformací ve své historii. Od firem to vyžaduje mohutné investice do nových typů pohonů, přitom současně musí zůstat konkurenceschopné navzdory vysoké inflaci, energetické krizi a dopadům války na Ukrajině. Návrh Euro 7/VII v podobě, ve které jej předložila Evropská komise, může toto úsilí ohrozit, neboť stanovuje neúměrně přísné limity pro nákladní vozidla, může omezit nabídku dostupných osobních vozidel v nižších kategoriích a hrozí také odčerpáním omezených zdrojů, které je třeba investovat do elektrifikace a naplnění klimatických cílů “, říká prezident AutoSAP Martin Jahn. I podle AutoSAP jsou požadavky na těžká nákladní vozidla a autobusy jsou příliš přísné: Emisní limity pro těžká nákladní vozidla a autobusy jsou výrazně více zpřísněné, byť se hovoří o tzv. středním scénáři. Výrobci těžkých nákladních vozidel a autobusů jsou takto nastavenými limity velmi znepokojeni, neboť reálně hrozí, že nebudou za přijatelnou cenu k dispozici technologie, které by jejich naplnění pomocí konvenčních metod zajistily. To povede k neúměrnému tlaku na zrychlenou elektrifikaci těchto kategorií vozidel, event. obráceně zastarávání fleetů a zhoršování emisí. Předběžné posouzení dopadů návrhu se přitom nezabývalo tím, jaký vliv na reálné emise v nákladní dopravě budou mít emisní cíle CO2, tedy přechod na vozidla s nulovými emisemi, přičemž tyto cíle budou Komisí navrženy v nejbližších měsících. Opět platí, že ve spojení s dlouhým seznamem dodatečných testů uvedených v článcích 14 („Postupy a testování“) a 15 („Přizpůsobení se technickému pokroku“) je balíček Euro VII pro tato vozidla velmi složitý a nákladný a není úměrný vynakládanému úsilí o dosažení nulových emisí. Evropská komise stanovila s podporou členských zemí EU dekarbonizaci jako svou hlavní prioritu v rámci Zelené dohody . Automobilový průmysl masivně investuje do technologií, které dekarbonizují dopravu a při realizaci ambiciózní Zelené dohody přebírá v této „dohodě“ svou odpovědnost. Proto apelujeme na příslušné orgány České republiky, aby pečlivě zvažovaly jakýkoli legislativní návrh, který by mohl důležité investice, které je třeba uskutečnit na cestě k plnění společných cílů dekarbonizace, odklonit, uvádí AutoSAP. Euro VI: Nejnovější platná norma – Euro VI – byla zavedena v roce 2014 a nahrazena v roce 2017 normou Euro VI6d, která byla znovu aktualizována v roce 2020. Další aktualizace – Euro VI6e – přišla v roce 2022.

person rebus  date_range 14.11.2022

V červenci začaly platit nové přísnější předpisy pro zavádění pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, které musí být standardně součástí nových typů vozidel.

Nové nařízení EU o obecné bezpečnosti vozidel (General Safety Regulation) zavádí řadu povinných pokročilých asistenčních systémů pro řidiče s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a stanoví právní rámec pro schvalování plně automatizovaných vozidel. Nová bezpečnostní opatření pomohou lépe chránit cestující, chodce a cyklisty na silničních komunikacích v Unii. Do roku 2038 by se tak mělo podle předpovědím Evropské komise předejít více než 25 tisícům smrtelných dopravních nehod a nejméně 140 tisícům případům vážných zranění. Silnice v EU jsou nejbezpečnější na světě. I když je dnes na evropských silnicích o 45 milionů více motorových vozidel, počet úmrtí na silnicích v EU se od roku 2008 snížil přibližně o 50 %. Udržení tohoto trendu je pro toto odvětví na jednom z nejnáročnějších trhů na světě i nadále důležité. Velká část z 59 miliard EUR, které automobilový průmysl ročně investuje do výzkumu a vývoje, je věnována technologiím souvisejícím s bezpečností. Předpisy týkající se obecné bezpečnosti vozidel: Všechna silniční vozidla (tj. osobní automobily, dodávky, nákladní automobily a autobusy): inteligentní regulace rychlosti - systém, který pomáhá řidiči nepřekračovat rychlost, detekce couvání s kamerou nebo čidly, upozornění na ospalost a nedostatek pozornosti řidiče, záznamník údajů o události pro případ vyšetřování nehod a signál nouzového brzdění Osobní automobily a dodávky: doplňkové funkce, jako jsou systémy pro udržování vozidla v jízdním pruhu a automatické brzdění Autobusy a nákladní automobily: technologie pro rozpoznávání možných mrtvých úhlů, varování před střety s chodci a cyklisty a systémy monitorování tlaku v pneumatikách. Tyto předpisy se poprvé použijí u nových typů vozidel ode dne platnosti (6. července 2022) a dále pak u všech nových vozidel (od 7. července 2024). Platnost některých nových opatření bude rozšířena tak, aby se do roku 2029 vztahovala na různé druhy silničních vozidel. Některé z těchto bezpečnostních systémů byla dostupná ještě před zavedením opatření, ale nyní musí být ve výbavě standardně. Nařízení o obecné bezpečnosti zmocňuje Evropskou komisi k dokončení právního rámce pro automatizovaná a propojená vozidla, Komise má proto ještě letos v létě předložit soubor technických pravidel pro schvalování plně automatizovaných vozidel, čímž se EU stane jedním z průkopníků v této oblasti. Díky tomu bude možné zvýšit důvěru veřejnosti v tyto technologie, stimulovat inovace a zvýšit konkurenceschopnost evropského automobilového průmyslu. Výkonná místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestagerová k tomu uvedla: „ Díky technologiím dnes máme možnost zvyšovat úroveň bezpečnosti automobilů. Nové, pokročilé a povinné bezpečnostní prvky pomohou ještě výrazněji snížit počet smrtelných nehod na silnicích. Prostřednictvím nových předpisů chceme dnes také zajistit, aby bylo možné začít v EU bezpečně zavádět autonomní vozidla bez řidiče, a to na základě takového právního rámce, který klade prioritní důraz na bezpečnost lidí. “ Revidované nařízení o obecné bezpečnosti předložila Komise v roce 2018. Řešila jím potřebu zlepšit bezpečnost vozidel a silničního provozu, jelikož studie prokázaly, že při 95 % nehod hraje roli lidská chyba. Evropský parlament a členské státy EU následně nařízení přijaly v listopadu 2019. Komise od té doby přijala řadu souvisejících prováděcích nařízení , která se vztahují na asistenty řízení, jež nařízení zavedlo. Technologie vozidel není jediným způsobem, jak dosáhnout snižování počtu obětí na silnicích a dosáhnout cíle Vision Zero, musí být kombinována s bezpečnějším chováním řidičů, lepším prosazováním stávajících dopravních pravidel a zlepšenou silniční infrastrukturou, uvádí EK. Souběžně s návrhem Komise na revidované nařízení o obecné bezpečnosti byla rovněž zveřejněna strategie EU pro automatizovanou mobilitu , která nastiňuje komplexní soubor opatření EU pro zavádění propojených a automatizovaných systémů mobility. V této souvislosti bylo třeba učinit kroky, které by zajistily zavedení klíčových technologií a infrastruktury a přijetí vhodného regulačního rámce EU pro vnitřní trh. Kromě toho se tím má zajistit, aby automatizovaná mobilita přinášela výhody evropským občanům.

person rebus  date_range 15.08.2022
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací