Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Asociace, instituce

Od 1. července 2024 se po 32 letech fungování mění Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech (ADSSS) na Svaz zaměstnavatelů ve veřejné autobusové dopravě (SZVAD). Jeho zájmy zůstávají podobné, hájit zájmy svých členů a podílet se na tvorbě právních předpisů souvisejících s podnikáním v silniční dopravě. Nově se působnost Svazu rozšíří i mimo Středočeský kraj a vzhledem k tomu, že celkem členské firmy zaměstnávají více než 3 700 řidičů, chce mít také větší vliv při kolektivním vyjednávání.

Transformaci ADSSS na svaz zaměstnavatelů schválila členská schůze 13. června 2024. Zároveň byly odsouhlaseny nové Stanovy a další administrativní opatření k přeměně. ADSSS vznikla už v roce 1992, kdy si dopravci ve Středočeském kraji po rozpadu původních podniků ČSAD začali uvědomovat potřebu vzájemné spolupráce. Po téměř třetině století je potřeba nový impulz. „ Chceme být mimo jiné sociálním partnerem při vyjednávání vyšší kolektivní smlouvy, protože naši členové zaměstnávají přes 3 700 řidičů autobusů ,“ shrnuje Daniel Adamka, prezident Svazu zaměstnavatelů ve veřejné autobusové dopravě, důvod změny původní dopravní asociace na svaz zaměstnavatelů a pokračuje: „ To je opravdu velká skupina zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů. Potřeba a nutnost změnit dopravní asociaci na svaz zaměstnavatelů, se zvýšila ještě po nedávném podepsání memoranda k zajištění dopravní obslužnosti autobusovou dopravou v závazku veřejné služby .“ Poslání nového Svazu se nemění a jeho prioritou zůstává společné hájení profesních i dalších specifických potřeb členů. „ Budeme se dál iniciativně podílet na tvorbě právních předpisů, které působí na podnikání v silniční dopravě, což každodenně ovlivňuje naše fungování ,“ říká Daniel Adamka a uzavírá: „ Navazujeme na naši dlouhotrvající a dobrou vzájemnou spolupráci s ostatními sdruženími, které působí v silniční dopravě. Dál budeme také úzce spolupracovat například i s Ministerstvem dopravy, Středočeským krajem a hlavním městem Praha prostřednictvím jejich dopravních organizací IDSK a ROPID. Nově bychom rádi spolupracovali ještě s Asociací krajů, protože naše působnost se již neomezuje jen na střední Čechy, ale pokrývá většinu území České republiky. Jedním z cílů jsou pravidelná jednání s organizátory k problematice závazkové dopravy “. Stejně jako Asociace dopravních, spedičních a servisních společností středních Čech, zůstává Svaz zaměstnavatelů ve veřejné autobusové dopravě nestátní dobrovolnou nepolitickou samosprávnou organizací sdružující zaměstnavatele a podnikatele v silniční dopravě v České republice. Letos se řady členů ADSSS rozrostly o nové dopravce - ZDAR, ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a FTL - First Transport Lines. Nový Svaz tak má při svém vzniku 18 členských firem , které provozují více než 3 000 autobusů, které ujedou okolo 180 milionů kilometrů za rok. Na členské schůzi 13. a 14. června v Chateau Šanov se dále projednávaly připravované legislativní novinky, důsledky memoranda k problematice odměňování řidičů, dopravní obslužnost v PID a příprava na změny od 1. prosince 2024. To už i za účasti zástupců Ministerstva dopravy, ROPID, Hl.m.Prahy, IDSK a Středočeského kraje. Pozvání dopravců přijala také Krajská dopravní policie a diskutovalo se o kontrolách řidičů autobusů, nejčastějších přestupcích, jejich řešení a připravované změně, kdy Centrum služeb pro silniční dopravu nahradí Inspekce silniční dopravy s větší pravomocí. Jednání ADSSS podpořily a své produkty představily Iveco Bus, TEZAS servis a TELMAX. Zápis z jednání 13. a 14. června 2024 je pro oprávněné osoby k dispozici ZDE .

person rebus  date_range 26.06.2024

30. května 2024 bylo podepsáno memorandum o tom, že pro zachování dopravní obslužnosti a stabilní fungování linkové autobusové dopravy je třeba zachovat institut čekání mezi spoji v nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Od 1. července 2024 by tak odměna za čekání měla činit minimálně 140,60 Kč/hod.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, ministr dopravy Martin Kupka, místopředseda Asociace krajů ČR Martin Půta, předseda sekce silniční Svazu dopravy ČR Vladimír Homola, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj, prezident Sdružení ČESMAD Bohemia Josef Melzer a předseda Odborového svazu dopravy Luboš Pomajblík podepsali 30. května 2024 memorandum, ve kterém potvrzují společný zájem na zajištění stabilního fungování veřejné linkové osobní dopravy a sociálního smíru týkajícího se problematiky odměňování řidičů autobusů. Podpis spolupráce je výsledkem jednání vedených za účelem dohody na způsobu proplácení čekání řidičů mezi jednotlivými jízdami. " Zajištění a udržení dopravní obslužnosti regionální linkovou dopravou je pro nás všechny důležité. Podpisem memoranda vyjadřujeme shodu nad tím, jak zajistit proplácení přestávek řidičům mezi jednotlivými jízdami linkových autobusů v ČR na náležité úrovni ,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. „ Jsem rád, že jsme s dotčenými svazy zaměstnavatelů i zaměstnanců nalezli shodu nad novým nastavením výpočtu odměny za čekání mezi spoji. Novelizované nařízení vlády jsem připraven již v červnu předložit na jednání vlády, “ doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Signatáři memoranda se shodují na tom, že pro zachování dopravní obslužnosti je třeba zachovat institut čekání mezi spoji v nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Výpočet odměny za čekání mezi spoji bude v nařízení vlády nově navázán na koeficient 1,25násobku minimální mzdy, od 1. července 2024 by tak odměna za čekání měla činit minimálně 140,60 Kč/hod. Zúčastnění zástupci zaměstnavatelů v silniční dopravě jsou připraveni úpravy odměn za čekání mezi spoji řádně promítnout do režimu odměňování řidičů autobusů v regionální dopravě. Protože drtivá většina služeb v autobusové dopravě je dotovaná, je důležité, že kraje prostřednictvím Asociace krajů ČR deklarují připravenost promítnout dopady legislativních úprav odměn za čekání mezi spoji do kompenzací dopravcům, pokud to obsah stávajících smluv o veřejných službách v přepravě cestujících i režim jejich možných úprav podle právních přepisů o zadání veřejných zakázek umožní. Protože nové výpočty odměn v oblasti pracovněprávních vztahů zásadně ovlivní dosavadní režimy spolupráce mezi kraji a dopravci, došlo i k dohodě na tom, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zorganizuje jednání zúčastněných stran s Ministerstvem pro místní rozvoj a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, na kterém bude řešena metodika výkladu smluv o veřejných službách v přepravě cestujících po změnách právních přepisů. Vedle problematiky čekání mezi spoji se zúčastněné strany opakovaně zabývaly možnostmi nastavení nejnižší mzdy řidiče autobusu pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců se nakonec dohodli, že budou společně pro období od 1. ledna 2025 jednat o uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně. MPSV je následně připraveno rozšířit platnost uzavřené KSVS na další subjekty dle zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů. Novela nařízení vlády č. 589/2006 Sb., o odchylné pracovní době v dopravě . TZ Ministerstvo dopravy

person rebus  date_range 30.05.2024

Na osm desítek techniků a specialistů zaměřených na provoz trolejbusů z třinácti českých dopravních podniků a dvou ze Slovenska jednalo ve dnech 22. – 23. května 2024 na setkání odborné skupiny Trolejbusy Sdružení dopravních podniků ČR ve Zlíně.

„ Trolejbusová skupina SDP ČR se schází dvakrát do roka. Vyměňujeme si zkušenosti z provozování trolejbusové trakce v městské hromadné dopravě u různých podniků. Hovořili jsme o problémech, které nás potkávají, seznamujeme se s legislativou pro drážní vozidla, hostitelský podnik vždy představí ostatním také svou trolejbusovou síť a ukáže používaná vozidla a vozové depo ,“ uvedl zástupce zlínských členů trolejbusové skupiny a vedoucí údržby Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Polách. Zajímavou součástí programu byla ve středu prezentace a ve čtvrtek exkurze ve firmě EVC Group v Hulíně, která se zabývá výrobou bateriových úložišť. Hlavním tématem zlínského setkání odborné skupiny byl provoz trolejbusů s trakčními bateriemi, tzv. parciálních trolejbusů. „ Všechny nás zajímalo, jaké typy baterií jsou na trhu, jaká je možnost jejich případné výměny, jak naložit se starými bateriemi, jestli je pro ně ještě nějaké využití. Náš dopravní podnik provozuje také elektrobusy s bateriemi od firmy EVC, tak nás o to víc zaujala exkurze ve výrobě v nedalekém Hulíně, kde vznikají, a rozprava s techniky, kteří výrobu zajišťují, “ řekl předseda odborné skupiny Zdeněk Abraham, ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové. „ V neposlední řadě se při setkání odborné skupiny zabýváme také servisem trolejbusů, sdělujeme si, jak jsou určité komponenty poruchové, jak se opravují. Můžeme pak na toto téma i lépe komunikovat s dodavateli. Pomáhá nám to udržovat vozidla v dobrém technickém stavu a v případě poruch je co nejrychleji opravovat ,“ doplnil přítomný tajemník odborné skupiny Trolejbusy Petr Voltr, který přijel rovněž z Hradce Králové. V rámci Sdružení dopravních podniků ČR působí deset odborných skupin. SDP ČR má 22 řádných členů – dopravních podniků. „ Výhodou je, že si vzájemně nekonkurujeme, neboť každý působíme v jiném městě. Můžeme být proto mezi sebou velmi otevření ,“ dodal Zdeněk Abraham

person rebus  date_range 27.05.2024

Členské firmy Asociace dopravních, spedičních a servisních společností Středních Čech se připravují na zabezpečování dopravní obslužnosti podle podmínek nově uzavřených smluv. Do prosince 2024 nakoupí přibližně 500 nových autobusů a stejný počet autobusů musí standardům PID přizpůsobit. Na příměstských a regionálních spojích v rámci Prahy a Středočeského kraje vyjede celkem přibližně 2 000 autobusů v jednotném vzhledu a výbavou. Změnám se plánuje přizpůsobit i ADSSS.

Na členské schůzi konané 5. dubna 2024 byly schváleny dokumenty související s vnitřním chodem asociace. Představenstvo informovalo o průběhu jednání s ROPID, IDSK, tripartity a dalších institucí. Vzhledem k uzavření dlouhodobých smluv s nově vysoutěženými dopravc i, propojování linek s ostatními kraji a posílení své pozice při přípravě legislativních a jiných dokumentů týkajících se linkové dopravy, bylo představenstvo pověřeno k zahájení kroků k transformaci ADSSS. Novým členem ADSSS se stala společnost ZDAR. Zápis z členské schůze (pro oprávněné uživatele) . Dvoudenní jednání se zástupci Středočeského kraje, ROPID, IDSK, Ministerstva dopravy a Magistrátu hl. města Prahy se uskuteční 13. a 14. června 2024.

person rebus  date_range 15.04.2024

Třetí letošní Valná hromada ADSSF se uskutečnila 18. a 19. října v Hotelu Sladovna v Černé Hoře. S novým členem, společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, má asociace aktuálně 25 členských firem.

Jednání se zúčastnili hosté z Asociace středočeských dopravců (ADSSS) Daniel Adamka a František Neterda, Jan Medveď ze Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Miroslav Slavík z TELMAX, která byla sponzorem akce. Z programu jednání: Aktuální informace z jednání předsednictva Sdružení ČESMADU BOHEMIA . Situace v mezinárodní kamionové dopravě není dobrá a zlepšení se nedá očekávat ani v blízké budoucnosti. Jsou problémy s řidiči a zvyšujícími se náklady, především mýtného (nová sazba bude odrážet příplatek za CO2). Proběhl státní metrologický dozor - bude upraven systém vážení vozidel. Provozování tatraktorů, které mají oproti klasickým vozidlům výhody. Pomalé předjíždění nákladních vozidel na dálnicích - pokuty. Nové tachografy. Státní odborný dozor. Uznávání řidičských průkazů ze třetích zemí, řidičské průkazy profesionálních řidičů od 20 let. Úprava doby řízení u řidičů autobusů. Návrh EU na výbavu zádržnými systémy sedaček v autobusech. Problematika dopravní obslužnosti v jednotlivých krajích Aktuální informace z IT a odbavovacích systémů Cenový výměr MF, Metodické pokyny, Statistické výkazy Informace ze Svazu dopravy Minimální/zaručené mzdy Vznikne technická skupina ADSSF Podrobně v zápisze z VH ADSSF První VH ADSSF v příštím roce se uskuteční v Hotelu Pohoda v Luhačovicích, a to od středy 13. března do čtvrtku 14. března 2024.

person rebus  date_range 10.11.2023

Praha a Středočeský kraj úspěšně dokončily proces zadávacích řízení na provozovatele příměstských a regionálních autobusových linek v rámci systému PID podpisem smluv s jednotlivými dopravci, kteří budou od 1. prosince 2024 zajišťovat dopravní obslužnost na území obou krajů. V 35 oblastech uspělo 14 dopravců, většina je současných, tři jsou zcela noví. Standardy PID bude muset splnit dva tisíce autobusů.

Jediným hodnotícím kritériem v tendrech byla cena, všichni dopravci ale musí splnit všechna kritéria Standardů kvality PID zaručující například závazný podíl nízkopodlažnosti, celovozovou klimatizaci, maximální stáří či jednotný vzhled a výbavu vozidel. V kontextu soutěží v České republice byly soutěže Prahy a Středočeského kraje historicky nejúspěšnější. Celkem se podařilo vysoutěžit více jak 85 mil. linkových km za 3 096 mil. Kč (v nákladových cenách roku 2021). Zadávací řízení probíhala od června 2022 do srpna 2023. V 35 soutěžených celcích přišlo celkem 191 nabídek. Všechna řízení proběhla dle harmonogramu a bez průtahů či komplikací, a nedošlo ani k žádnému relevantnímu napadení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Ve 24 oblastech mají s vítězným dopravcem uzavřenu smlouvu Praha i Středočeský kraj, v 11 oblastech pouze Středočeský kraj. Pro vypsání soutěží bylo nezbytné dokončení procesu integrace veřejné dopravy na celém území Středočeského kraje, což se podařilo již v červnu loňského roku. V části oblastí obhájili své působení dosavadní dopravci, v některých oblastech dojde k přesunům mezi stávajícími dopravci, do systému PID budou také zapojeni 3 zcela noví dopravci: Autobusy Karlovy Vary (Velvarsko), UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach and Buses s.r.o. (Dolnobřežansko) a ZDAR (Sedlčansko) Již nyní probíhají konzultace mezi zástupci organizátorů ROPID, IDSK a jednotlivými vysoutěženými dopravci pro budoucí zajištění provozu s potřebným počtem vozidel. Ta budou muset před zahájením provozu projít certifikací, zda splňují veškeré podmínky pro provoz PID. Nové jednotné podmínky pro vzhled a výbavu bude muset splnit cca 2 000 autobusů. Jedná se například o bezbariérovou přístupnost, celovozovou klimatizaci, čalouněné sedačky s vysokými opěradly, LCD informační obrazovky, jednotný odbavovací systém, jednotné barevné řešení exteriéru i interiéru, tlačítka znamení k řidiči dostupná z každé řady sedaček, zařízení pro automatické sčítání cestujících nebo zařízení pro sledování aktuální polohy. Vzhledem k tomu, že součástí zadávacích podmínek byly z důvodů ochrany veřejných financí i odkupy autobusů pořízených ve druhé polovině plnění smlouvy od stávajících dopravců, budou v těchto oblastech devítiměsíční přechodná období na potřebnou úpravu převzatých vozidel. Vítězní dopravci v jednotlivých oblastech: Berounsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Brandýsko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Čáslavsko: ARRIVA autobusy a.s. Českobrodsko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Dolnobřežansko: UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach and Buses s.r.o. Horoměřicko: ČSAD MHD Kladno a.s. Hořovicko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Hostivisko: ČSAD MHD Kladno a.s. Jílovsko: ARRIVA CITY s.r.o. Kladensko: ČSAD MHD Kladno a.s. Kolínsko: ČSAD POLKOST, spol. s r.o. Kostelecko: ARRIVA CITY s.r.o. Kutnohorsko: ARRIVA autobusy a.s. Líbeznicko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Mělnicko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Mladoboleslavsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Mnichovohradišťsko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Mníšecko: ČSAD Benešov s.r.o. Neveklovsko: ČSAD Benešov s.r.o. Nymbursko: Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. Poděbradsko: ARRIVA autobusy a.s. Příbramsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Rakovnicko: TRANSDEV Střední Čechy s.r.o. Rožmitálsko: ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. Říčansko: ČSAD POLKOST, spol. s r.o. Sázavsko: ČSAD Benešov s.r.o. Sedlčansko: ZDAR, a.s. Slánsko: ČSAD Slaný s.r.o. Stochovsko: ČSAD MHD Kladno a.s. Štěchovicko: MARTIN UHER, spol. s r.o. Úvalsko: ČSAD Střední Čechy, a.s. Velvarsko: Autobusy Karlovy Vary, a.s. Vlašimsko: ČSAD Benešov s.r.o. Voticko: ČSAD Benešov s.r.o. Zdibsko: ČSAD Střední Čechy, a.s.

person rebus  date_range 25.10.2023

Podle IRU se za rok prohloubil nedostatek profesionálních řidičů autobusů a autokarů o více než polovinu. Během pěti let by mohlo na trhu chybět 275 tisích lidí, kteří mají zájem sednout za volant.

Ze zprávy IRU (Driver_Report_2023_Passenger) z letošního roku vyplývá, že počet neobsazených míst řidičů autobusů a autokarů v Evropě stále přibývá a předpokládá se, že bez výrazných opatření se situace výrazně zhorší. V Evropě je nyní 105 000 neobsazených pozic, což je 10 % z celkové populace profesionálních řidičů a znamená to od roku 2022 nárůst o 54 %. Růst odvětví autobusů a autokarů po COVIDu zvýšil poptávku po řidičích a více než 80 % provozovatelů čelí vážným nebo velmi vážným problémům s nedostatkem řidičů. Problém je zvláště akutní u regionální autobusové dopravy, pravidelné dálkové dopravy a autobusové dopravy v cestovním ruchu. Nedostatek řidičů má dopad na služby pro miliony uživatelů. Generální tajemník IRU Umberto de Pretto řekl: „ Dopravní společnosti po celé Evropě se snaží najít řidiče. Kvůli jejich nedostatku již dochází k omezování spojení. Nedostatek řidičů autobusů a autokarů se od loňského roku zvýšil o 54 %, ale ještě znepokojivější je nízký podíl mladých lidí, kteří mají zajem o toto povolání ve srovnání s vysokým podílem starších řidičů odcházejících do důchodu .“ Během pěti let se nedostatek řidičů více než zdvojnásobí. V příštích pěti až deseti letech má odejít do důchodu více než 1,2 milionu řidičů a počet nově přijímaných je výrazně nižší. Bez opatření k přilákání a udržení řidičů by Evropa mohla mít do roku 2028 více než 275 000 neobsazených míst. Přetrvávající demografický rozdíl Ženy tvoří pouze 16 % řidičů, což je podle IRU pod průměrem celkového dopravního průmyslu (22 %) i pracující populace (46 %). Populace v profesi také výrazně stárne, méně než 3 % řidičů v Evropě je mladší 25 let, zatímco více než 40 % je starších 55 let. „ Profese řidiče autobusů a autokarů nabízí příležitost snížit nezaměstnanost mladých lidí a zároveň zvýšit počet nezbytných pracovníků. Vlády a průmysl musí spolupracovat na odstranění této demografické časované bomby ,“ řekl Umberto de Pretto. Usnadnění přístupu k profesi V mnoha evropských zemích je minimální věk pro řízení vozidel pro přepravu cestujících mezi 21 a 24 lety. Rozdíl "school-to-wheel" je klíčovou překážkou pro přilákání nových řidičů. Minimální věk pro řízení by měl být v jednotlivých zemích snížen bez doprovodných omezení vzdálenosti, jako je limit 50 km. Stát se řidičem je také drahé kvůli vysokým nákladům na získání řidičského oprávnění, školení a pojištění. Například v Německu stojí získání licence v průměru 9 000 EUR, což je více než čtyřnásobek minimální měsíční mzdy. „Vstup do profese, která je základní službou pro miliony evropských občanů, by měl regulační orgán usnadňovat, nikoli blokovat ,“ řekl Umberto de Pretto. Řidiči ze třetích zemí Evropa má stárnoucí populaci a počet potencioálních pracovníků není dostatečnou rezervou. Mezeru by tak mohly pomoci pokrýt země s přebytkem profesionálních řidičů. V současné době je pouze 5 % řidičů autobusů a autokarů v EU státními příslušníky zemí mimo EU. Měl by proto být usnadněn přístup kvalifikovaných řidičů ze třetích zemí k povolání v Evropě. IRU je světová organizace silniční dopravy. Zastupuje více než 3,5 milionu společností provozujících mobilitu a logistické služby ve více než 100 zemích.

person rebus  date_range 10.10.2023

Členové Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska se sejdou 18. a 19. října 2023.

Na programu říjnové valné hromady je aktuální problematika nákladní dopravy a dopravní obslužnosti, informace ze Sdružení ČESMAD BOHEMIA a Svazu dopravy. O vstup do ADSSF má zájem další firma, počet členů se tak z 24 zřejmě dále rozroste. Program v plném znění je k dispozici zde Zápis z VH_ADSSF_-_Hotel_Sladovna_-_březen_2023.

person rebus  date_range 03.10.2023

Výměna provozních zkušeností, technické novinky, změny v legislativě – to jsou hlavní body programu dvoudenního setkání techniků odborné sekce Pevná trakční zařízení Sdružení dopravních podniků ČR. Probíhá ve dnech 20. a 21. září v hotelu Lázně Kostelec ve Zlíně.

V osmnácti českých městech nebo souměstích je provozována elektrická trakce v městské hromadné dopravě. Právě tolik členů sdružuje odborná sekce Pevná a trakční zařízení, která pracuje jako součást Sdružení dopravních podniků ČR. Členové sekce jednají ve dnech 20. a 21. září 2023 v prostorách hotelu Lázně Kostelec ve Zlíně. „ Scházíme se dvakrát do roka postupně v sídlech jednotlivých členských dopravních podniků. Součástí odborného programu je vždy také exkurze do provozu hostitelského podniku. Zde ve Zlíně máme na programu prohlídku tří nedávno nově pořízených nebo rekonstruovaných měníren a nové bateriové stanice ,“ informoval tajemník odborné sekce Josef Bína z Dopravního podniku města České Budějovice. „ Naše skupina se zabývá napájecími systémy pro tramvaje, trolejbusy, pražské metro a dnes už také pro elektrobusy. Jde o trakční měnírny, trakční transformovny, trolejové i kabelové trakční vedení. Rozebíráme různé provozní poruchy, seznamujeme se s novými normami, které vyšly v posledním období, probíráme novou legislativu. Je prostor pro prezentaci firem. Důležité jsou také neformální rozhovory mezi účastníky a výměna praktických zkušeností, “ uvedl Josef Bína. I v oboru napájecích stanic trakčního vedení se objevují nové technologie. V souvislosti se zdražením energií se nyní klade velký důraz na možnosti úspor. Například v Českých Budějovicích se osvědčilo nasazení tzv. superkapacitorů, které jsou schopny vyrovnávat v trakční síti krátkodobé výkyvy v odběrech elektřiny, a to na rozdíl od baterií v neomezeném počtu nabíjecích a vybíjecích cyklů. „Vidíme v tom inspiraci i pro nás. Tato zařízení jsou menší než baterie a méně náročná na údržbu,“ poznamenal při setkání vedoucí úseku údržby trolejového vedení a měníren z hostitelské Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice René Jurča. Bližší podrobnosti o činnosti skupiny Pevná trakční zařízení SDP ČR . Ve Zlíně se na jaře 2023 setkali také odborníci na autobusy.

person rebus  date_range 21.09.2023

Od 1. prosince 2024 bude dopravní obslužnost v největším kraji České republiky zajišťovat v 35 oblastech 14 dopravců. Některé smlouvy musí ještě dopodepsat Hlavní město Praha.

Soutěže na dopravní obslužnost od 1. prosince 2024 na deset let probíhaly ve čtyř vlnách, v každé bylo soutěženo 8–10 oblastí. Zastupitelstvo kraje schválilo dopravce z posledních částí 26. června . Podle Petra Boreckého, radního pro oblast veřejné dopravy, šlo o zcela transparentní tendry, které se obešly bez různých tahanic. Historicky největší soutěž na autobusové dopravce u nás je v celkové hodnotě 30 miliard korun. Požadovaná kvalita a úroveň služeb je zajištěna v zadávacích podmínkách jednotným standardem kvality PID. Vozový park bude výrazně omlazen, ve výbavě autobusů kraj požaduje například klimatizaci a další výbavové prvky, které maximálně zpříjemní cestu, včetně nízkopodlažnosti, aby byla doprava pohodlná pro osoby na vozíku anebo pro maminky s kočárky aj. Protože některé oblasti byly soutěženy společně s hlavním městem, musí část smluv dopodepsat zástupci Hlavního města Prahy.

person rebus  date_range 08.09.2023
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací