Ze Svazu dopravy:
* Úvodní slovo Jaroslava Hanáka pro Spektrum * Nové vedení Svazu dopravy požaduje zdvojnásobení investic do dopravní infrastruktury * Den dopravy * Členové nového vedení *
Pátek, 10. března 2006, dabra

Úvodní slovo Jaroslava Hanáka pro Spektrum

Vážení čtenáři,

po úvodních článcích pana prezidenta svazu na počátku letošního roku si dovolím Vaši pozornost obrátit k jednu z nejzávažnějších problémů dneška a naší budoucnosti.

Tímto mimořádným tématem je tragický stav a pomalá výstavba naší dopravní infrastruktury, čili oblast, která se stává velkým rizikem pro větší růst naší národní ekonomiky. I když se vláda za loňský rok chlubí tím, že proinvestovala do dopravní infrastruktury nějakých 50 – 60 miliard Kč – je to však bohužel pouze třetina nutného ročního financování, kterou životně pro výstavbu a opravy dopravní infrastruktury v této zemi potřebujeme.

Pro získání větších objemů finančních prostředků do dopravní infrastruktury je nutné přijmout v politické rovině konečně řadu zásadních opatření /připravuje se materiál do vlády pod názvem GEPARDI – generální plán rozvoje dopravní infrastruktury/ od vracení prostředků ze spotřebních daní zpět do dopravní infrastruktury minimálně ve výši 50% /nyní se vrací pouze 20%/, přes výraznější prostředky z EU /přibližně 25 miliard korun ročně/ až po větší aktivity získávání prostředků z EIB v rozsahu nejméně 25-30 miliard ročně až po klíčový prvek a to konečně nastartování PPP projektů v minimální roční výši okolo 35– 40 miliard Kč.

Nebude-li celkový objem prostředků zvažovaný v GEPARDI v příštích dvou – třech letech ve výši nejméně 100 miliard ročně a v dalších letech do roku 2013 nejméně ve výši 150 miliard Kč, nic zásadního se ve výstavbě a údržbě dopravní infrastruktury nestane.

Jaké jsou nejvážnější problémy dopravní infrastruktury v naší zemi? Tak především jsou to následující prioritní problémy, jejichž razantní neřešení zabrzdí růst HDP:
  • Okamžité řešení spojení letiště Ruzyně s centrem města veřejnou dopravou
  • Dokončení obchvatu Prahy – jako centra země – dnes přímo nenapojeného na žádnou evropskou dálnici či sousední zemi mimo Bratislavy
  • Bleskové dobudování dálnic a rychlostních komunikací do rozsahu alespoň 2.000 kilometrů – dnes stěží necelých 900 kilometrů. Před více než 35 lety zde bylo rovněž pár stovek kilometrů dálnic, ale pouze 400.000 osobních aut – dnes je jich 4 miliony a stejný trend je i u kamionů domácích a tranzitních z důvodů růstu ekonomiky a přechodu naší země na světovou automobilovou velmoc s nutností růstu logistiky a přeprav „just in time“.
  • Dokončení výstavby železničních koridorů
  • Přijetí zásadních opatření pro opravy a rekonstrukce silnic 2.a 3. třídy
  • Přijetí stejných zásadních opatření pro rekonstrukci železničních tratí v regionálních dopravách
  • Rychlá opatření pro splavnění Labe, trvale komplikovaná byrokracií a jinými iniciativami a dnes s malinkou nadějí začínající v oblasti Děčína.
Vážení čtenáři,

Vážení kolegové průmyslníci,

nastala doba, kdy i my reprezentanti podnikatelské sféry musíme současné i budoucím vládám dát jasně a nekompromisně najevo, že když se nebude razantně investovat do výstavby a oprav dopravní infrastruktury, bude jejich vinou či neschopností zabržděn nadějný růst české ekonomiky. Říkejme to od této chvíle vždy a všude hodně nahlas. Děkuji.

Ing. JAROSLAV HANÁK

Svaz dopravy ČR Nové vedení Svazu dopravy požaduje zdvojnásobení investic do dopravní infrastruktury

Roční objem investic do dopravní infrastruktury by se měl v období let 2007 až 2010 přiblížit 100 miliardám Kč, v letech 2011 až 2013 pak až 150 miliardám Kč. V generálním plánu rozvoje dopravní infrastruktury GEPARDI, který tento týden začne projednávat dopravní podvýbor Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se tak kloníme k „extrémní variantě“ oprav a rozvoje infrastruktury.

Na volební valné hromadě Svazu Dopravy ČR to minulý týden v Praze řekl Jaroslav Hanák, staronový prezident největší profesní organizace české dopravy, která podle posledních údajů sdružuje 134 podnikatelských subjektů dopravního zaměření zaměstnávající více než 130 tisíc pracovníků. Máme za sebou tradičně nesmírně náročný a složitý rok boje za postavení celého odvětví dopravy a dopravní infrastruktury, ale můžeme jej označit za mimořádně úspěšný a prospěšný pro většinu naši členské základny, zhodnotil Jaroslav Hanák ve svém vystoupení uplynulý rok. V komentáři k současné situaci jednotlivých dopravních oborů v případě vodní dopravy připomenul, že členové svazu nadále zásadně trvají kontinuitě obou jezů na Labi. Pochvalně se pak vyjádřil zejména o oboru kombinované dopravy, jejíž výkony loni rostly podle firem meziročně o 20 až 40 procent.

Hlavní úkol: zásadní podpora enormního růstu dopravní infrastruktury

Na tiskové konferenci po jednání valné hromady Jaroslav Hanák zopakoval, že málo financovaná, nedostatečná a neprovázená dopravní infrastruktura se stala zásadní brzdou rozvoje české ekonomiky a dalšího růstu HDP a ohrožuje budoucnost země. „Jedním z nejdůležitějších úkolů nové vlády bude, aby vedle programu vzdělanosti a vědy přinesla také zásadní program rozvoje dopravní infrastruktury,“ zdůraznil Jaroslav Hanák. V nastávajícím tříletém funkčním období to podle něj bude i Svaz dopravy považovat za jeden ze svých čtyř hlavních úkolů.

Zvýšení výdajů ze současných zhruba 70 na uvedených sto až sto padesát miliard Kč ročně není podle Jaroslava Hanáka „nadnesené“. Z Evropské unie bude ČR dostávat 25 miliard Kč, další prostředky by měl stát podle představ Svazu dopravy získat zásadní změnou struktury příjmů ze spotřební daně z pohonných hmot (do dopravní infrastruktury by mělo směřovat místo současných 9,1 až padesát procent výnosů) a z provozu mýtného systému. Za „nezodpovědné“ Jaroslav Hanák v této souvislosti označil to, že vláda „populisticky“ stanovila hranici zpoplatnění na hmotnosti dvanácti tun. „Vláda bude čelit ústavním či jiným stížnostem dopravců, neboť dojde k zásadnímu narušení rovného podnikatelského prostředí a zásadnímu zvýhodnění menších vozidel,“ řekl v této souvislosti s tím, že právě menší vozidla „zaviňují z velké části dumpingové ceny a likvidují ekonomiku celého oboru“.

Zpoplatnit i menší vozidla

Členové svazu proto podle Jaroslava Hanáka podporují okamžité zpoplatnění všech vozidel nad 3,5 tuny a „v co nejkratší budoucnosti“ i osobních vozů. Podstatným zdrojem příjmů pro infrastrukturu by se měly stát také projekty spolupráce veřejného a soukromého sektoru PPP. Z nich by mohlo na silnice a železnice ročně jít až 25 až 30 miliard Kč, odhadl Jaroslav Hanák.

Další impuls rozvoje dopravní infrastruktury si Svaz dopravy slibuje od programu GEPARDI, k němuž se v připomínkovém řízení rovněž vyjadřoval. Za priority, které by se měly v programu objevit, považujeme kolejové napojení pražského letiště, dobudování obchvatu Prahy a dokončení dálniční sítě především výstavbou komunikací R 35 a D11 (nikoli rozšířením dálnice D1 tři pruhy) a bleskové dokončení D5 a D8, řekl prezident svazu.

Další tři zásadní úkoly

Jako druhý hlavní úkol si Svaz dopravy vytyčil zajištění „maximální udržitelné podpory dopravní obslužnosti území“. Ministru dopravy účastníci valné hromady v této souvislosti adresovali výzvu, aby vláda vedle plánu GEPARDI co nejdříve předložila i druhý významný dokument navazující na Dopravní politiku země – Dopravní obsluhu území. „Nemůžeme souhlasit s tím, že se stát zbavil odpovědnosti za veřejnou dopravu a převedl ji na kraje. Chceme věřit, že nový zákon o veřejné dopravě vytvoří nová pravidla a podmínky pro stabilizaci veřejné dopravy,“ řekl Jaroslav Hanák.

Za třetí strategický bod členové Svazu dopravy považují program podpory kombinované dopravy a výstavby veřejných logistických center, v němž by vláda měla „stanovit závazné a trvalé podmínek podpory ze strany státu“. Od programu si svaz slibuje mimo jiné významný multiplikační efekt pro celé české hospodářství. „Znovu vyzýváme ministra dopravy, aby předložil koncepci řešení logistických center podle nové Dopravní politiky. Zástupci všech sekcí jsou přesvědčeni o tom, že to je jedna z klíčových otázek budoucího rozvoje českého průmyslu a ekonomiky,“ řekl Jaroslav Hanák. Za průběžný trvalý čtvrtý úkol členové Svazu dopravy na své výroční valné hromadě stanovili „podporu podnikání ve všech  dopravních oborech s razantním růstem všech atributů státního dozoru dohlížejícího na rovnoměrné podmínky“.

Vrcholová akce v červnu v Praze

K trvalým úkolům Svazu dopravy ČR patří také zvyšování prestiže oboru dopravy jako celku. V zájmu tohoto cíle uspořádá 11. května v rámci veletrhu Logist 2006 v Praze Letňanech promoční akci s názvem Den dopravy. Účast na vrcholové konferenci, jejíž náplní bude dopravní politika, rozvoj dopravní infrastruktury a zajištění dopravní obslužnosti již podle Jaroslava Hanáka přislíbili například eurokomisař Vladimír Špidla, ministr dopravy Milan Šimonovský a moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský.
www.svazdopravy.cz

Nové vedení Svazu dopravy ČR

Součástí valné hromady Svazu dopravy ČR byly volby osmnáctičlenného představenstva a pětičlenné dozorčí rady. Nové představenstvo a dozorčí rada Svazu dopravy ČR pak na další tříleté funkční období vedle Jaroslava Hanáka (FTL Prostějov) zvolily také oba viceprezidenty - Josefa Bazalu (České dráhy) a Jiřího Kratochvíla (Argo Bohemia). Předsedou dozorčí rady se stal ředitel ČSAD Liberec Petr Wasserbauer. Personálních změn doznaly i některé z deseti odborných sekcí svazu - v čele odborné sekce železniční dopravy nově stojí Rodan Šenekl (České dráhy), sekce vodní dopravy předsedá Jiří Aster (Česko-saské přístavy), sekci letecké dopravy Radomír Lašák (České aerolinie) a sekci železničního a průmyslového opravárenství Bedřich Bulička (ČMKS). Na valné hromadě vystoupili mimo jiné státní tajemník ministerstva dopravy Antonín Tesařík a předseda dopravního podvýboru Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jaromír Schling a zástupci sociálních partnerů.
SDP ČR
ADSSS
Česmad