Závěry konference Integrované dopravní systémy
Konference o IDS ve Žďáru nad Sázavou v roce 2019
IDS se budují ve všech krajích, chybí však jejich vzájemné propojení, jednotná pravidla a standardy ve všech oblastech, které by měl koordinovat dosud chybějící centrální prvek.
Úterý, 10. listopadu 2020, rebus
Dvacet šest ročníků konference zaměřené na budování integrované veřejné osobní dopravy, pořádané Institutem Jana Pernera, o.p.s od roku 1993 postupně v Bohdanči a Žďáru nad Sázavou, přineslo celou řadu odborných vystoupení, diskuzí a osobních setkání představitelů státní správy a samosprávy, vysokých škol a výzkumných ústavů, bankovního světa, dopravních organizací i organizátorů a budovatelů integrovaných systémů v krajích. Věříme, že její každoroční konání se záštitou ministerstva dopravy přispělo a přispívá k postupnému uskutečňování tohoto cíle.

Jednání se vždy odehrávala v podmínkách, umožňujících volně se setkávat, účastnit se pořádaných exkurzí po zajímavostech a krásách v místě konání a navazovat osobní kontakty s podobně odborně zaměřenými lidmi. Vždy při ukončení jednoho ročníku již byl stanoven termín a místo konání v příštím roce.

Tak tomu bylo až do letošního roku, kdy se 27. konference měla konat 11.–12. května ve Žďáru nad Sázavou. Zdravotně bezpečnostní opatření, postihující celý svět, udělala čáru přes rozpočet všem přijatým plánům a odsunutí termínu na 5.–6. října. Rychlý nástup nové vlny pandemie nastolil však zásadní otázku, zda konferenci vůbec konat. Zájem o její uspořádání i v této kritické situaci rozhodl, že bude pro tentokrát oželena společenská stránka osobních setkání a s využitím internetového prostředí Microsoft Teams bude dán důraz především na předání aktuálních odborných informací, nezbytných pro každodenní operativní i koncepční činnost pracovníků ve veřejné osobní dopravě. Operativně bylo rozhodnuto, že konference bude bezplatná, její průběh koncentrován do jednoho dne 5. října, před zahájením bude vyhrazen čas pro ty, kteří potřebují poradit. Podařilo se včas uložit všechny prezentace v centrálním počítači tak, aby byly připraveny při zahájení. Nebyl použit video přenos z obavy, zda doba, vyhrazená pro přednášky, by byla dostatečná s ohledem na nabitý program.

Všechna vystoupení  byla zajímavá, kvalitní a na vysoké odborné úrovni. Poprvé se zúčastnili ve velkém počtu odborníci ze Slovenska, kteří představili řadu novinek v postupu integrace veřejné hromadné dopravy na Slovensku i jejich znalosti o způsobu integrace v jiných evropských zemích. Jejich vystoupení byla inspirativní, zejména pro přípravu obsahu konferencí v příštím roce. Oproti přijatému programu bylo potřeba některé přednášky časově přesouvat, aby nedošlo k posunu celkové doby konání. Pan Mgr. Jaroslav Menčík, LL.M.,s právní problematikou smluv, musel bohužel se omluvit. Účastníci to přijali s pochopením.

Dík patří těm, kdo v počítačové učebně na Katedře informatiky a matematiky v dopravě DFJP Univerzity Pardubice připravovali a spravovali od rána celý systém Teams, zejména pan Ing. Stanislav Machalík, Ph.D. a paní Mgr. Tatiana Volková. Dále osvědčení moderátoři – pánové RNDr. Jan Kotík a doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D., kteří již tvoří nezbytnou součást realizačního týmu celé řady předchozích konferencí. Největší poděkování však patří všem těm, kteří připravili svá vystoupení a přednesli je s velkým zaujetím. Všechny prezentace jsou uloženy na www.perner.cz včetně zvukového záznamu celé konference a k dispozici všem zájemcům.

Poprvé se organizátorovi, Institutu Jana Pernera, o.p.s., podařilo získat i finanční podporu ze strany firem, které jsou bezprostředními účastníky budování integrace veřejné osobní dopravy – Českých drah, a.s., reprezentovaných vystoupením pana Mgr. Jakuba Chmelíka, a OLTIS Group, a.s. účastí pana Ing. Petra Buchníčka. Kromě ocenění a pocty, kterou tímto vyjádřili obsahu a formě této akce, byl jejich finanční příspěvek přivítán organizátory, kteří tak budou moci ocenit především ty, kteří konferenci připravili, vedli, vyhodnotili a archivovali.

Průběh konference

Jako první vystoupil pan doc. Dr. Ing. Roman Štěrba ze Správy železnic, který se zaměřil na rychlá spojení a přípravu vysokorychlostních tratí, zvyšování rychlostí nad 160 km/h na konvenčních tratích, implementaci ERTMS/ETCS, stavby v přípravě a realizaci, opravy výpravních budov a smart stations a na vizi bezemisní železnice. Vzpomenul postupný vývoj a očekávaná směřování rozvoje železniční dopravní infrastruktury v České republiky.

S velkým zájmem se setkal další příspěvek, který zajistil pan Mgr. Jakub Chmelík, Ph.D. z Českých drah. Cílem jeho vystoupení bylo představit problematiku odbavení cestujících z pohledu dopravce v rámci regionů. Zmínil jednotlivé tarifní nabídky a změny od února 2019, problematiku brutto a netto smluv, Systém jednotného tarifu, specifika a různorodost odbavení cestujících v jednotlivých krajích a plány dopravce do budoucna s důrazem na elektronický způsob odbavení.

Jako třetí v pořadí měli možnost seznámit účastníky pan Ing. Róbert Berežný, PhD. a paní Ing. Štefánia Semanová, PhD. ze společnosti IDS Východ jakožto nově založeného organizátora integrované dopravy pro území východního Slovenska. Nejprve zmínili charakteristiku plošné působnosti jednotlivých části Slovenska z hlediska dopravní obslužnosti a jeho rozdělení do čtyř základních nadkrajských územních celků. Poté se již věnovali činnostem a záměrům organizátora v rámci dopravní obslužnosti východního Slovenska.

Následovalo vystoupení o nadnárodní tarifní integraci systémem Egronet, které měli na starost pánové Ing. Zdeněk Nádvorník a Alois Stránský, DiS. ze společnosti Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje. Detailně všechny seznámili s charakteristikou a principy fungování systému Egronet jakožto přeshraničního systému mobility, zmínili i vlastní kooperační sdružení Egronet, používané jízdní doklady, nakonec charakterizovali podrobně infrastrukturu systému.

Poté již následoval očekávaný zásadní příspěvek JUDr. Ondřeje Michalčíka z Ministerstva dopravy, na jehož přípravě se rovněž podílel pan Ing. František Vichta, přičemž na rozdíl od předchozích ročníků konference vystoupil pouze prvně jmenovaný. Příspěvek se zaměřil jako tradičně na tři agendy v oblasti veřejné dopravy, a to jednak legislativu s důrazem na probíhající a chystané legislativní procesy, dále z hlediska financování, jednak na dálkové a regionální veřejné služby a jednak na systém státem nařízených slev, a nakonec z oblasti koncepce na návrh Koncepce veřejné dopravy a objednávku dálkové železniční osobní dopravy po roce 2020. Velmi zajímavá byla především oblast financování regionální veřejné služby a dále velmi aktuální nová zákonná povinnost spojená s Koncepcí veřejné dopravy.

Se zájmem se setkal i příspěvek věnující se vyhodnocení příčin narušení provozování drážní dopravy, který přednesl pan Ing. Martin Neumaier ze Správy železnic. Nejprve shrnul pro účastníky konference legislativní rámec problematiky, charakterizoval vývoj sankčního systému v roce 2019 a 2020, popsal vlastní sankční systém a zahrnutí vlaků do sankčního režimu, podrobně se věnoval oblasti sankcí A, B a C. Příspěvek zakončil informacemi o dalším vývoji sankčního systému.

Poté vystoupil s tradičním příspěvkem se zaměřením na Dopravu Ústeckého kraje pan Ing. Jakub Jeřábek z Krajského úřadu Ústeckého kraje. Věnoval se změnám v posledním období, ze kterých vzpomenul nově pořízené autobusy, změny v železniční osobní dopravě, novou turistickou linku, připravovanou aplikaci pro cestující, používané nástroje v marketingu, nakonec i dopady stávající epidemiologické situace na trendy v přepravě cestujících.

Novinkou pro účastníky bylo vystoupení zástupce společnosti CHAPS, s.r.o. jehož se zhostil pan Ing. Milan Podolák, Ph.D. Po představení společnosti informoval o nabídce software s využitím ve veřejné dopravě a následně podstatnou část svého vystoupení zaměřil na jejich produkt SOCRET, jakožto nástroj pro automatizovanou tvorbu jízdních řádů pro veřejnou osobní dopravu, především pro systémy městské a příměstské osobní dopravy.

Po přestávce následovala přednáška zástupce Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, kterou měl pan doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. Věnoval se výsledkům studie, zpracovávané na objednávku Pardubického kraje a zaměřené na přístupnost zastávek veřejné linkové dopravy v tomto kraji. Charakterizoval postup a výsledky zpracování této studie, vyzdvihl dobré příklady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, upozornil však, že stále existuje velká část zastávek, které jsou pro tyto osoby nevyhovující. Na závěr doplnil informace o průběhu a pokračování zbývající části této studie.

Poté vystoupil zástupce organizátora Pražské integrované dopravy, pan Ing. et Ing. Petr Tomčík. Po stručném představení organizátora integrovaného dopravního systému se věnoval prohlubování spolupráce s Integrovanou dopravou Středočeského kraje a rozšiřování obsluhovaného území. Vzpomenul v současné době probíhající kroky pro zlepšení komfortu služeb pro cestující, spočívající například v budování záchytných parkovišť v regionu, on-line informacím o polohách spojů, marketingu apod.

V následujícím příspěvku, který přednesl pan Ing. Milan Sliacky, Ph.D. z ČVUT v Praze a který byl připravován ve spolupráci s panem Ing. Janem Šimůnkem ze společnosti ROPID. Věnoval pozornost certifikaci zařízení OIS. Přednášející se věnoval důvodům certifikace, základním principům a postupům testování. Dále uvedl vybrané příklady provedených testů a typům testů. V závěru shrnul zkušenosti a zdůraznil výhody testování v laboratoři oproti testování v terénu, postupu provádění funkčních testů, příčinám chyb, testování v laboratoři a podobně.

Další vystoupení bylo opět z praxe a věnovalo se integrovanému dopravnímu systému IREDO ve východních Čechách. Konkrétně vystoupil pan Ing. Milan Kovář ze společnosti OREDO. Po představení společnosti se zabýval centrálním dispečinkem a call centrem, elektronickými informačními panely, webovou a mobilní aplikací, QR kódům na zastávkách, počítání cestujících a dalším aktuálním tématům vztahujícím se k danému integrovanému dopravnímu systému.

Poté se pozornost zaměřila na severozápadní Slovensko, kde ze společnosti Integrovaná doprava Žilinského kraje vystoupil pan Ing. Richard Staškovan. Účastníky konference seznámil s postupem přípravy stejnojmenné Integrované dopravy Žilinského kraje, konkrétně s obecnou charakteristikou integrované dopravy a organizátora, s rozvojovou strategií, s pilotním územím integrace, dalšími kroky integrace a vizemi do budoucna.

Ze Slovenska následně vystoupil pan Ing. Matúš Kužel ze společnosti Bratislavská integrovaná doprava, který představil stav integrace veřejné dopravy v jihozápadní části Slovenska, konkrétně se věnoval Integrovanému dopravnímu systému v Bratislavském kraji. Pozornost zaměřil nejprve na veřejné soutěže na nové dopravce, změny jízdních řádů, oběhy vozidel, garanci návazností, na technické a provozní standardy, připravovaný centrální dispečink a na plány do budoucna.

Poté se již přesunula pozornost na situaci v integraci veřejné dopravy v jižních Čechách, se kterou seznámil posluchače pan RNDr. Jiří Čekal, Ph.D. ze společnosti JIKORD, organizátora Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje. Po informaci o novinkách z integrace se přednášející věnoval dopadům epidemiologické situace na dopravní obslužnost v kraji, novému předprodejnímu SW a budoucím rozvojovým záměrům integrovaného dopravního systému v kraji.

Další vystoupení se opět věnovalo integrovanému dopravnímu systému, a to konkrétně v Moravskoslezském kraji, které přednesl pan Ing. Martin Večeřa ze společnosti KODIS. Mottem jeho vystoupení byly novinky, současnost a výhled integrace veřejné dopravy v kraji. Hlavní důraz jeho vystoupení byl kladen na bezkontaktní čipovou kartu, na výsledky soutěžení nových dopravců, na změny jízdních řádů, na zprovoznění nové aplikace a na připravované novinky.

Závěr celého bloku přednášek patřilo vystoupení zástupce Žilinské univerzity, kterým byl pan doc. Ing. Marián Gogola, PhD. Své vystoupení zaměřil na seznámení s integrací veřejné hromadné dopravy ve Švýcarsku, a to zejména s ohledem na tzv. Přímou dopravu, na slevový program pro cestující ve Švýcarsku, na legislativní podporu veřejné dopravy a na další zajímavosti, které podporují rozvoj a vysoké využívání veřejné dopravy cestujícími v rámci Švýcarské konfederace. Zvláštní pozornost zasloužil jeho popis budovaných integrovaných dopravních tras, založených na tarifní integraci bez ohledu na jednotlivé kantony.

Závěry

Po vyslechnutí všech sedmnácti příspěvků shrnul pan RNDr. Jan Kotík ze Sdružení pro dopravní telematiku následující poznatky:

  • Konference přinesla řadu kladných podnětů, o které bychom v opačném případě byli ochuzeni. Přednesené čtyři příspěvky slovenských představitelů obsahovaly nové pohledy a názory, které budou obohacením úvah o dalších pracích na budování IDS. Očekáváme jejich účast i na příštích konferencích.
  • Integrovaný systém veřejné osobní dopravy se buduje ve všech krajích, chybí však jejich vzájemné propojení tak, aby existovala jednotná pravidla
  • V návaznosti na výše uvedenou skutečnost je nutné s politováním konstatovat, že mezi účastníky chyběl několikrát zvaný zástupce organizace CENDIS, s.p., který by informoval o postupu prací na systému jednotného tarifu, který má být spuštěn v prosinci roku 2020 i jejich názoru na zpracovávanou koncepci veřejné dopravy po roce 2020. Bohužel svou účast musel odvolat i pan Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M.
  • Upozornil, že 24. 11. 2020 opět proběhne tradiční konference VD ON-LINE pořádaná SDT.
    
Závěrem byla vyjádřena víra v lepší časy s tím, že dvacátý osmý ročník konference Integrované dopravní systémy se uskuteční ve dnech 10. a 11. května 2021 ve Žďáru nad Sázavou v Hotelu Jehla, všichni ve zdraví a pohodě! Tým organizátorů konference.

Doporučujeme
Výstavy a veletrhy
Sdružení pro dopravní telematiku
TEZAS
BUSE