Pojištění odpovědnosti autobusových dopravců
Nové pojištění odpovědnosti České pojišťovny a.s. zbaví provozovatele autobusové dopravy nepříjemností při poškození, ztrátě či zničení zavazadel, stejně jako při nezaviněných zpožděních.
Pondělí, 22. října 2001, dabra
Nové pojištění odpovědnosti České pojišťovny a.s. zbaví provozovatele autobusové dopravy nepříjemností při poškození, ztrátě či zničení zavazadel, stejně jako při nezaviněných zpožděních.

ČESMAD Bohemia společně s Českou pojišťovnou a.s. přicházejí na trh s novým pojistným produktem - Pojištěním odpovědnosti autobusových dopravců za převzatá zavazadla a včasný dojezd do smluveného místa. Nový pojistný produkt vykrývá některá dosud nepojistitelná rizika v oblasti autobusové dopravy. Obdobný pojistný produkt není zřejmě dosud na pojistném trhu nabízen jiným pojistitelem.

Na jakou dobu lze pojištění uzavřít a jaká je výše pojistného a kdo pojištění prodává?
Pojištění má roční platnost. Při podpisu pojistné smlouvy se platí pojistné na jeden rok a po této době jej lze prodloužit na další rok.Výše ročního pojistného je odstupňována od celkového počtu pojištěných autobusů. Čím větší počet pojištěných autobusů, tím nižší pojistné přepočítané na jeden autobus. Pokud si dopravce během trvání pojištění pořídí další autobusy, bude na ně stávající smlouva rozšířena. Doplatek pojistného se vztahuje jen na dokoupený autobus a to jen na část pojistné doby, která zbývá do konce platnosti pojistné smlouvy. Tento druh pojištění se zatím prodává pouze prostřednictvím Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia a možnost uzavřít toto pojištění je na kterémkoli jeho regionálním pracovišti. S výší pojistného seznámí každého zájemce na základě jeho konkrétní poptávky prodejce.

Na které jízdy autobusů je možno tento druh pojištění uzavřít?
Pojištění lze uzavřít na smluvní jízdy autobusů v České republice, ale i v zahraničí. Jde především o jízdy na objednávku např. jízdy klientů cestovních kanceláří. Pojištění nelze uzavřít na autobusy jezdící na pravidelných linkách uvedených v jízdních řádech.

Jaký je účel pojištění zavazadel a na co se pojištění odpovědnosti za převzatá zavazadla vztahuje?
V případě pojistné události a za dodržení smluvních ujednání se autobusový dopravce zbavuje odpovědnosti hradit škody na zavazadlech. Jde o poškození, zničení, ztrátu či odcizení cestovního zavazadla, které převzal řidič autobusu do uzamykatelného zavazadlového prostoru. Převzetí a zpětné vydání zavazadla je podmíněno předložením zavazadlového lístku. Vzor zavazadlového lístku ( dopravce obdrží při uzavření pojistné smlouvy zdarma 5 bločků po 50 zavazadlových lístcích na každý pojištěný autobus). Z pojištění jsou vyloučena zavazadla, která mají cestující u sebe ve vnitřním prostoru autobusu.

Co je nutno udělat při škodní události?
Při škodní události je řidič autobusu povinen sepsat Protokol o ztrátě, odcizení, poškození, nebo zničení zavazadla. Ke škodní události dojde, pokud se cestující prokáže kopií zavazadlového lístku a zavazadlo je poškozeno, zničeno a nebo není k dispozici za účelem vydání. V případě krádeže řidič zavolá policii a nechá si potvrdit protokol od policisty. Pokud se odmítne policie ke škodní události dostavit, nechá řidič podepsat protokol vedoucímu skupiny, průvodci a nebo některému ze svědků této události.

Jaké jsou další povinnosti řidiče, týkající se jeho odpovědnosti za převzatá zavazadla?
Řidič musí důkladně uzamykat zavazadlový prostor a nesmí povolit přístup cestujících ani jiných osob k zde uloženým zavazadlům. V případě poruchy autobusu musí zajistit dohled nad převzatými zavazadly při jejich překládání do náhradního vozidla. V případě dopravní nehody, při níž byl poškozen zavazadlový prostor, musí se jej snažit zabezpečit proti vykradení. Jestliže při výdeji zjistí poškození zavazadla, opět sepíše protokol a spolu s kopií zavazadlového lístku předá pojištěnému dopravci. Dopravci může poškození nebo zničení zavazadla nahlásit i cestující sám v případě, že tuto skutečnost zjistí až po zpětném převzetí zavazadla.Kromě pojištění odpovědnosti za zavazadla je součástí pojištění i včasný dojezd do smluveného místa určení.

V čem toto pojištění spočívá?
Pojištění se v tomto případě vztahuje na zpoždění způsobenou technickou poruchou autobusu, náhlého onemocnění řidiče (pokud nebyl přítomen řidič náhradní) a také na zpoždění zaviněné autonehodou dotyčného autobusu pokud nehodou byla znemožněna další jízda a nebo byl znemožněn včasný dojezd do smluveného místa určení.

Jak dopravce doloží pojistiteli hodinu smluvního a skutečného příjezdu na místo určení?
Pojistiteli postačí kopie objednávky či smlouvy mezi dopravcem a objednávající firmou, kde jsou místo, den a hodina smluveného příjezdu vždy uvedeny. Rovněž o pozdním dojezdu do smluveného místa určení vypisuje řidič autobusu protokol. Den nebo hodina skutečného příjezdu do smluveného místa by měla být dokladována nějakým úředním dokladem, či alespoň čestným prohlášením vedoucího skupiny, průvodce, nebo několika cestujících. V prohlášení je uveden i důvod opožděného příjezdu. Prohlášení je přílohou výše uvedeného protokolu.

Jaká je výše odškodnění při pozdním dojezdu a komu je uhrazena?
Výše škody u takové pojistné události se může rovnat maximálně ceně dopravného, kterou objednavatel zaplatil a tato cena je zakotvena ve smlouvě. Pokud si jízdu platili sami cestující, pak je výše náhrady dotyčnému poškozenému rovna ceně zaplacené jízdenky. Pojistné plnění se vztahuje vždy na poškozeného tj. toho kdo jízdu uhradil.

Jaké souhrnné informace by měl přepravce o novém pojištění ještě vědět?
V každém případě je v zájmu pojištěného dopravce, aby řidiči dodržovali ustanovení pojistné smlouvy i přepravního řádu. Dopravce musí být o podmínkách pojistné smlouvy dobře informován. Řidič pojištěného autobusu obdrží informaci o rozsahu a podmínkách pojištění i o svých povinnostech v příručce, kterou mu vydá smluvně pojištěný autobusový dopravce.Tím se pojištěný dopravce vyhne nesrovnalostem při dokládání pojistných událostí - při vyplňování Protokolu, či formuláře o Oznámení pojistné událoti, který má být odeslán na adresu odboru likvidace pojistných událostí ČP uvedenou v pojistné smlouvě.

Ing. Květa Pavlíková
ČESMAD BOHEMIA
Škoda
BUSE