V minulém týdnu zasedala valná hromada ADSSF

Problematika dopravní obslužnosti, především z pohledu jejího financování, podpory obnovy vozového parku a legislativy, byla jedním z hlavních témat jednání ... (Jarmila Chromá pro BUSportál.)
Problematika dopravní obslužnosti, především z pohledu jejího financování, podpory obnovy vozového parku a legislativy, byla jedním z hlavních témat jednání ... (Jarmila Chromá pro BUSportál.)
... valné hromady Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (ADSSF). Valná hromada se konala ve dnech 27. a 28. listopadu v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. Jednání byli přítomni zástupci ministerstva dopravy v čele s vrchním ředitelem úseku rozvoje a řízení Liborem Tejnilem, prezident partnerské středočeské asociace ADSSS František Neterda a další hosté.

Jak vyplynulo z vystoupení prezidenta ADSSF Jaroslava Hanáka i z diskuse přítomných představitelů autobusových společností, jedním z hlavních problémů v zajišťování dopravní obslužnosti je nedostatečná legislativa. Proto rozhodující podnikatelská uskupení, včetně Svazu dopravy i ADSSF trvají na zpracování a přijetí komplexního zákona o veřejné dopravě, který by stanovil základní standardy a podmínky, včetně finančních pro objednavatele i provozovatele dopravy v závazku veřejné služby. Právě otázka financování dopravní obslužnosti nabývá na aktuálnosti vzhledem k současnému i předpokládanému dalšímu výraznému nárůstu cen nafty a dalších vstupů, k němuž ještě přibude v příštím roce i zvýšení DPH u jízdného z 5 na 9 %. Podle poznatků z dosavadních jednání dopravců s kraji a městy o smlouvách pro rok 2008 však ve většině případů nelze počítat s takovým navýšením dotací, které by zvýšené náklady pokryly. Proto řada dopravních firem bude nucena přistoupit ke zdražení jízdného v autobusech po 1.1.2008.

Pozornost byla věnována také současnému stavu a výhledu v podpoře obnovy vozového parku. Podle informací zástupců MD ČR byly pro letošní rok na Program podpory obnovy vozidel MHD a veřejné linkové dopravy vyčleněny finanční prostředky ve výši 340 500 000 Kč, které byly posléze navýšeny o dalších 10 700 000 Kč. K 23.11.2007 bylo ze souhrnné částky vyčerpáno pouze 252 706 000 Kč, tj. 72 % (podprogram veřejná linková doprava - 77 %: nakoupeno 203 autobusů, z toho 7 nízkopodlažních a 8 s plynovým pohonem, podprogram MHD – 67 %: nakoupeny 2 nízkopodlažní tramvaje, 4 nízkopodlažní trolejbusy a 30 nízkopodlažních autobusů, z toho 12 s plynovým pohonem). Toto poměrně nízké čerpání dotací způsobily problémy s dodávkami dopravní techniky od výrobců, i proto byl termín posledního možného čerpání dotací posunut z 10.12. na 14. prosince 2007.

Valná hromada asociace se dále zabývala aktuální situací v oblasti nákladní dopravy a dalšími tématy závažnými pro dopravu a dopravní infrastrukturu. Projednala a schválila rovněž změnu Stanov ADSSF.
Pracovní program byl doplněn prezentací společnosti RWE Transgas, Českého plynárenského svazu a Iveco Czech Republic a.s. , zaměřeného na využití zemního plynu v dopravě. Vysokomýtský výrobce zde předvedl také jeden ze svých modelů autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) – dvanáctimetrový Citelis.
Jarmila Chromá, Dopravák, pro BUSportál

V minulém týdnu zasedala valná hromada ADSSF
Jaroslav Hanák (ADSSF) a Libor Tejnil (MD ČR).
V minulém týdnu zasedala valná hromada ADSSF
V minulém týdnu zasedala valná hromada ADSSF
V minulém týdnu zasedala valná hromada ADSSF
František Luža (ADSSF), jubilanti ADSSF Miroslav Mihula a Jaroslav Hanák a František Neterda (ADSSS)