Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády

31. ročník konference Integrované dopravní systémy se uskutečnil na akademické půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 13. a 14. května 2024. Celkem 19 prezentací si můžete zpětně prohlédnout.

31. ročník konference Integrované dopravní systémy se uskutečnil na akademické půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 13. a 14. května 2024. Celkem 19 prezentací si můžete zpětně prohlédnout.

Ve formě záštity podpořili konferenci vrchní ředitel Sekce dopravní Ministerstva dopravy Ing. Ladislav Němec, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. a předsedkyně správná rady Institutu Jana Pernera, o.p.s. Mgr. Magdaléna Peterková.

Účastníky přivítala ředitelka Institutu Jana Pernera o.p.s. a proděkanka Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice paní doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D. Poděkovala společnosti Oltis Group, a.s. za finanční příspěvek na podporu pořádání konference. Za Statutární město Pardubice a za správní radu Institutu Jana Pernera o.p.s. přivítal účastníky poslanec Ing. Martin Kolovratník.

Bohužel ze zdravotních důvodů musela zrušit účast hlavní organizátorka paní Ing. Milena Foglarová z Institutu Jana Pernera o.p.s., která se organizaci konferencí věnuje už řadu let.

Program nabídl 19 prezentací ve dvou dnech:

Moderování konference měl na starosti opět doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, technickou podporu zajistili pracovníci Institutu Jana Pernera a Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Na začátku konference obvykle dostává prostor Ministerstvo dopravy. Ing. František Vichta z odboru veřejné dopravy přednesl tradičně strukturovaný příspěvek. V první části se zaměřil na novinky v právních předpisech, konkrétně na připravované zavedení poptávkové dopravy a současně na připravovanou síťovou jízdenku s pracovním názvem „Czech Ticket“. Dále se věnoval možnostem spolufinancování v oblasti veřejné dopravy, a to využití Modernizačního fondu a Klimaticko-sociálnímu fondu. Nakonec zaměřil pozornost na novinky v objednávce státu, konkrétně na zaváděnou novou linku Ex32, uzavřené nabídkové řízení na linku R9, běžící nabídková řízení na linky Ex 36 a Ex6+R16 a nakonec na připravované oblasti jako Balíček Jih, MS osa, MiniDEAL.

Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA ze Správy železnic se ve svém vystoupení k moderní železnici pro udržitelnou mobilitu zaměřil na efektivní a bezpečnou dopravu šetrnou k životnímu prostředí, priority programového prohlášení vlády, koncepci rozvoje elektrické trakce v ČR, moderní rychlé propojení krajských měst a zahraničí, VRT, klíčové infrastrukturní projekty, ETCS apod.

Se zájmem se setkalo také vystoupení paní Ing. Lenky Chroncové ze společnosti CENDIS, zaměřené na rozvoj Systému jednotného tarifu (OneTicket). Nejprve zhodnotila provoz podle prodaných jízdních dokladů, podíly dopravců na přepravě cestujících, prodeje podle typu prodejního místa, novinky v roce 2023, aktuální rozvoj v roce 2024 a další rozvoj v budoucnu.

Ing. Karel Zvěřina z Českých drah se zaměřil na zkušenosti se zapojením Českých drah do IDS, seznámil s novinkami v odbavení ve vlacích ČD a rozvojem v IDS včetně spolupráce s organizátory a objednavateli na projektech v IDS (2024+).

Před přestávkou zazněl příspěvek prvního zástupce Slovenské republiky, a to Ing. Miloše Kubalíka ze společnosti BID, zajišťujícího IDS pro Bratislavský samosprávný kraj. Ve svém vystoupení se věnoval historii BID, změnám v dopravní obslužnosti, technickým a provozním standardům, změnám v tarifní oblasti, mobilní aplikaci BID, aktuálním tématům jako e-Ticketing, tarifní reformě, optimalizaci atd.

Po přestávce bylo ze Slovenské republiky i vystoupení Ing. Michala Lipky ze společnosti Integrovaná doprava Žilinského kraje se stejnojmenným příspěvkem. Po úvodním připomenutí chronologie postupu při zavádění a spouštění IDS byly zmíněny novinky o zapojených dopravcích, objednatelích, integraci v letech 2023 až 2025, zónově-časovém tarifu, optimalizaci apod.

Jako první zástupce organizátora IDS z ČR prezentoval svůj příspěvek Ing. Jan Smítka z IDSK, a to se zaměřením na téma „Integrace dopravy vrací život regionům“ ve vztahu k PID a její přínos pro zvýšení počtu přepravených cestujících.

Jako další přednáška bylo již tradiční vystoupení Ing. Jiřího Horského z KORDIS JMK zaměřené na Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, na aktuální vývoj v počtu přepravených cestujících, na novinky za poslední rok a na vývoj elektronického jízdného v IDS JMK. Zaujaly i informace o jednotkách Moravia a o propojení regionálních autobusů s dalšími systémy.

Jako předposlední přednáška prvního dne konference bylo vystoupení Ing. Otto Pospíšila, Ph.D. z KORID LK, který se věnoval novinkám a aktuálním tématům v IDOL v Libereckém kraj. Podařilo se dokončit modernizaci odbavovacích systémů a představil vize dalšího rozvoje.

První den konference byl zakončen populárně-naučnou přednáškou paní Mgr. Šárky Rusnákové z Univerzity Pardubice s názvem „Po stopách Pernštejnů na východě Čech“ kromě historie doporučila účastníkům konference návštěvu mnoha památek na Pardubicku.

Večer se zájemci mohli zúčastnit komentované prohlídky nově znenovovaných Automatických mlýnů.

Druhý den konference zahájil se svou přednáškou Ing. Radek Šindel ze společnosti Siemens Mobility, který prezentoval možnosti nasazení 25 kV BEMU na české železnici. Přednáška byla zaměřena na vhodná vozidla pro regionální tratě, koncepční varianty pro regionální tratě – BEMU/HEMU, spotřebu energie u regionálních vozidel, náklady vozidel v rámci životního cyklu apod.

Následně vystoupil Ing. Milan Podolák, Ph.D. ze společnosti CHAPS k tématu "Sledování náhradní autobusové dopravy Českých drah – požadavek objednatelů". Po představení CHAPS a nosných produktů společnosti se věnoval NAD. Motivací projektu byl požadavek krajů a objednatelů na on-line data náhradní autobusové dopravy (ČD BUS) za vlaky ČD. Základní částí projektu je ASW Jízdní řády a Monitorování provozu vozidel (MPV). Mobilní aplikace NADka je vhodná pro tablety a mobilní telefony.

Z právního prostředí byla přednáška JUDr. Daniela Jadrníčka z advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři. Vystoupil k aktuálním problémům při uzavírání smluv na zajištění dopravní obslužnosti. Ve své prezentaci zmínil nabídkové řízení optikou aktuálních zkušeností a rozhodovací praxi (SDEU – indexace kompenzace – rozdělení rizik), tím vhodně rozšířil informace z první přednášky konference.

Další přednášku tohoto bloku měl Ing. Viliam Lábsky z KOVED, který prezentoval rozvoj Integrované dopravy Zlínského kraje. Zmínil rezervační systém pro rychlé autobusy v provozu od ledna 2024, nové vlaky na regionálních linkách, plnou integraci MHD Uherské Hradiště a Vsetín, jízdenkové automaty ve vlacích, turistické linky, aplikaci FAIRTIQ a nové mezinárodní regionální vlaky.

Po přestávce vystoupila paní Ing. Kateřina Suchánková, MBA ze společnosti Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Po informacích o aktualitách ve veřejné linkové dopravě a drážní dopravě zmínila problematiku elektrické trakce, centrální dispečink, infolinku, CESTUJOK, nabídku elektronických jízdenek IDSOK, aplikaci MobilOK new, nový cyklovozík apod.

Následovali Ing. Martin Večeřa a Ing. Tomáš Hranický z KODIS s vystoupením k zastávkovým elektronickým informačním panelům v Moravskoslezském kraji. Podrobně se věnovali prvním impulzům, realizaci, problém při realizaci, vývoji v blízké budoucnosti, zajišťování svépomocí a výhledem po roce 2026, spojeným s projektem E-paper.

Následovalo vystoupení Bc. Radka Kozlíka z Krajského úřadu Ústeckého kraje k Dopravě Ústeckého kraje. Věnoval se novým železničním dopravcům, novinkám na železnici v roce 2024, elektrické páteři od roku 2026, novým autobusům, mezikrajské spolupráci, mobilní aplikaci DÚKapka, změnám v tarifu DÚK a dalším plánovaným změnám.

Jako poslední vystoupil pan Petr Moravec z OREDO, který charakterizoval IDS ve východních Čechách. Ve svém vystoupení se nejprve zmínil o kompetenci za zajištění veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji, o zajištění veřejné dopravy v Pardubickém kraji, roli společnosti OREDO, novém webu iredo.info, změnách tarifu v prosinci 2023, novinkách v centrálním dispečinku apod.

Všechny přednášky si můžete stáhnout ve zprávě organizátorů na webu www.perner.cz.

Vlastní konference se i při 31. ročníku nesla v přátelském duchu, u většiny příspěvků byla širší diskuse, což svědčí o zájmu účastníků o problematiku integrovaných dopravních systémů, respektive o možnost získat podněty a zkušenosti z ostatních krajů a nové informace, které mohou uplatnit ve své práci a při rozvoji "své" veřejné dopravy. Organizátoři zaznamenali podněty k  ponechání většího prostoru na diskuze.

Závěry:

Do jednotlivých integrovaných dopravních systému je zapojováno stále více dopravců, ať už v železniční a autobusové dopravě, tak i v MHD ve městech. Realizované a připravované projekty jsou důkazem stále aktivního rozvoje na úrovni odbavení a technologií.

V současné době jsou nejvíce problematickým místem tzv. překryvná území IDS, kde je zapotřebí začít sjednocovat, zjednodušovat tarifní podmínky a zejména eliminovat výjimky. Cílem je usnadnit cestujícím orientaci a využívání jednotlivých IDS.

V rámci konference pokračovala diskuse na téma stále chybějícího a pro racionální rozvoj IDS prakticky nepostradatelného vytvoření jediného koordinačního celostátního prvku. Nový záměr je postupně vytvořit jednotný tarif s „jednou jízdenkou“.

Jako problémy je možno uvést, že krajští organizátoři veřejné hromadné dopravy bojují s nedostatkem odborných pracovníků a dopravci mají problémy s omezováním dotací se současným snižováním využívání veřejné hromadné dopravy.

Příští 32. ročník se uskuteční opět na půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice a to 12. - 13. května 2025.

Na letošní konferenci přijelo přibližně 70 účastníků, převážně z krajských úřadů a organizátorů. I když vstoupila už do čtvrté dekády, má program stále co nabídnout. Podmínky ve veřejné dopravě se mění a přizpůsobují moderním technologiím a jak je uvedeno výše, koordinační prvek v České republice stále neexistuje. Máme tak prakticky 14 různých systémů. 

Partnery konference je Ministerstvo dopravy, Oltis Group a Busportál.

Zdroj: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D., Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice


Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády
Ředitelka Institutu Jana Pernera o.p.s.Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice paní doc. Ing. Marie Sejkorová a doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády
František Vichta, MD
Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády
CENDIS, Lenka Chroncová
Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády
Karel Zvěřina, České dráhy
Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády
Michal Lipka, Integrovaná doprava Žilinského kraje
Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády
Jan Smítka, IDSK
Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády
Jiří Horský, KORDIS JMK
Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády
Otto Pospíšil, KORID LK
Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády
Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády
Milan Podolák, CHAPS
Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády
Viliam Lábsky, KOVED
Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády
Kateřina Suchánková, KIDSOK
Konference o IDS vstoupila do čtvrté dekády
Petr Moravec, OREDO