Informace a závěry z konference Integrované dopravní systémy
Poprvé konference o integrovaných dopravních systémech proběhla v Pardubicích. ©Busportál

Tradiční konference proběhla 4. a 5. října poprvé v Pardubicích a po dvou letech v prezenční formě. Hlavním závěrem je potřeba jednotných pravidel a propojení IDS. 
Tradiční konference proběhla 4. a 5. října poprvé v Pardubicích a po dvou letech v prezenční formě. Hlavním závěrem je potřeba jednotných pravidel a propojení IDS. 
Pod záštitou náměstka ministra dopravy Ladislava Němce se uskutečnil další ročník konference o integrovaných dopravních systémech v Pardubicích. Účastníky přivítal náměstek primátora statutárního města Pardubic Petr Kvaš, za České Dráhy Roman Tesař, ředitelka Institutu Jana Pernera Marie Sejkorová a přítomni byli i zástupci dalších partnerů Oltis Group a Domu techniky Pardubice, a také již tradičně náš portál. Všichni přivítali po měsících přísných opatření osobní setkání v pěkném prostředí Domu techniky.

Program konference nabídl účastníkům 18 prezentací ve dvou dnech. Bohužel z důvodů náhlého onemocnění, nebo naléhavých pracovních povinností, nemohly zaznít vystoupení organizátorů IDS z Olomouckého a Libereckého kraje, zástupců akademické půdy z Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích a Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Ti ale poskytli své prezentace k uveřejnění na webu www.perner.cz, kde budou k dispozici všechny prezentace.

Moderování konference měl na starosti Pavel Drdla z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Jako obvykle s velkým zájmem bylo přijato vystoupení ředitele odboru veřejné dopravy Ministerstva dopravy Ondřeje Michalčíka, který přednesl svůj tradičně strukturovaný příspěvek z oblasti legislativy. Shrnul právní normy schválené v roce 2020 a dále se zaměřil na připravované novely zákonů č. 266/1994 Sb. a 111/1994 Sb. V oblasti financování se soustředil jednak na dálkové veřejné služby a jednak na regionální veřejné služby, vždy s komentářem k dopadu epidemie COVID-19. Předmětem pozornosti byly rovněž problémy spojené a objednávkou dálkové železniční dopravy po roce 2021 a koncepce veřejné dopravy.

Roman Štěrba ze Správy železnic ve svém vystoupení k moderní železnici jako páteřní infrastruktuře IDS představil strategické cíle, přípravu výstavby vysokorychlostních tratí, celkovou modernizaci a rozvoji železnice včetně implementace ETCS.

Zaujal také příspěvek Romana Tesaře z odboru osobní dopravy Českých drah k IDS v kontextu procesu komplexního zajištění veřejné osobní železniční dopravy, kde shrnul výhody a nevýhody IDS z pohledu dopravce, zkušenosti s tarify IDS, zmínil i proces výběru dopravce či tzv. brutto a netto smlouvy.

Diskuze proběhla k očekávanému vystoupení Tomáše Tichého, ze společnosti CENDIS, Prezentoval problematiku systému jednotného tarifu, kde shrnul hlavní funkce systému a výhody i budoucnost OneTicket, i dosavadní výsledky pilotního i rutinního provozu. 

Pro seznámení všech účastníků s novým místem konání konference a jako přípravu na podvečerní prohlídku pardubického zámku, iniciativně připravila paní Šárka Rusnáková z Institutu Jana Pernera, střediska Pardubice, krátké seznámení s historií Pardubic a zajímavými místy v jeho okolí. Její vystoupení bylo oživením náročného programu. 

Zajímavé a aktuální informace k bezemisní dopravě přednesl Radek Šindel ze společnosti Siemens Mobility. Na úvod shrnul současný stav problematiky, uvedl možnosti nasazení vhodných vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti v regionech a mj. i problematiku emisí dopravy.

První vystoupení zástupce organizátorů IDS měl Jiří Horský, ředitel společnosti KORDIS JMK, zaměřené na Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje. Věnoval se elektronickému odbavování cestujících, dopravnímu zúčtovacímu centru, odbavovacímu zařízení pro autobusy, nasazování nových vozidel v železniční i veřejné linkové dopravě a stavbám na železnici v kraji.

Jako další zástupce organizátora IDS prezentoval svůj příspěvek Martin Šubrt ze společnosti ROPID, a to se zaměřením na Pražskou integrovanou dopravu. Ve svém příspěvku kladl hlavní důraz na tržby, náklady a výši jízdného na území hlavního města Prahy v rámci Pražské integrované dopravy. Největší zájem soustředil na vývoj kompenzací hromadné veřejné dopravy a dopadům epidemie COVID-19 na její ekonomiku.

První den konference zakončila prezentace organizátora IDS z východního Slovenska, kdy za společnost IDS Východ vystoupili Róbert Berežný a Lukáš Matta. Účastníky konference seznámili s postupným rozvojem, činnostmi a záměry, dále pak detailně informovali o novém zónovém tarifu IDS Východ.

Závěrem prvního dne měli všichni účastníci možnost mimořádně, mimo návštěvnickou dobu, navštívit rekonstruovaný pardubický zámkek a jeho okolí. Průvodkyně ve svém výkladu a určení trasy prohlídky nelenila a naplnila všechny její účastníky obdivem k náročnosti i rozsáhlosti provedených prací na obnově pardubické chlouby a připravila všem skutečně silný zážitek i fyzicky náročnou procházku. 

Druhý den konference zahájil svou přednáškou Maxim Mihaylov ze společnosti ČSAD SVT Praha. Svým obsahem zaměřeným na ekologické zátěže ve veřejné dopravě navázal na prezentaci Radka Šindela na obdobné téma s tím, že větší důraz kladl na problematiku emisí ve veřejné dopravě a tzv. ekologickou volbu uživatelů (cestující veřejnosti) v dopravě. Cílem bylo zamyslet se nad tím, jak lépe marketingově prezentovat environmentální výhodu veřejné dopravy oproti užití osobního automobilu a tím získat pro veřejnou doprav více cestujících, kteří sice zelenou myšlenku podporují, ale zatím se pro ekologickou veřejnou dopravu nerozhodli. 

Poté již opět začaly prezentace organizátorů IDS. Jako první vystoupil Radek Kozlík z Krajského úřadu Ústeckého kraje s informacemi o Dopravě Ústeckého kraje. Ve svém vystoupení kromě dopadů COVID-19 představil DÚKmobil, mobilní aplikaci DÚKapka, centrální dispečink, a představil dalšího plán dopravní obslužnosti a další.

Jednatel organizátora OREDO Petr Moravec charakterizoval IDS ve východních Čechách. Ve svém vystoupení se věnoval hlavně centrálnímu dispečinku, aplikaci IDS, problematice bezkontaktních čipových karet a aktuálním problémům v rámci IDS IREDO.

Druhý blok druhého dne konference zahájil Miroslav Řihák ze společnosti KOVED, který hovořil o Integrované dopravě Zlínského kraje. Věnoval se výběrovým řízením v železniční a veřejné linko-vé dopravě, rozvoji ID ZK, kartám ZETKA a jejich propojení s kartami ODIS a propagaci veřejné dopravy. 

Poslední přednáška organizátora byla k Integrovanému dopravnímu systému Moravskoslezského kraje, kde vystoupil Martin Večeřa ze společnosti KODIS. Posluchače seznámil s novinkami v rámci IDS ODIS, zejména pak k soutěžení nových dopravců, zprovoznění validátorů na železnici, zavedení autocappingu v příměstské dopravě, rozšíření funkcí ODISapky atd.

Závěrečná přednáška Tomáše Javoříka z FD ČVUT byla k využití alternativních pohonů v regionální železniční dopravě. Ve svém vystoupení se velmi podrobně věnoval moderním pohonům vozidel, a to závislé, polozávislé a nezávislé trakce.

Závěrem moderátor obou dnů Pavel Drdla shrnul všechny prezentované příspěvky a hlavní body, které tvořily osu obsahů. Zdůraznil i problémy, kterým je třeba se do budoucna věnovat při přípravě 29. konference. Kladně zhodnotil, že kontaktní forma konference je pro všechny účastníky příjemnější, než předchozí on-line způsob, o čemž svědčil větší počet dotazů a možnost individuálních rozhovorů ve srovnání s 27. ročníkem konference. Na druhou stranu uvedl, že s ohledem na trvající epidemiologickou situací v České republice kvůli COVID-19 se vše projevilo v menší účasti ve srovnání s předchozími roky, včetně menšího počtu účastníků ze Slovenské republiky. 
 
Ve všech příspěvcích zazněla potřeba pokračování integračních kroků v rámci jednotlivých IDS, ve větší míře ve srovnání s předchozími ročníky konference se věnovala pozornost tarifní i dopravní provázanosti sousedních IDS, což je stále aktuálnější otázka v souvislosti s rozvíjením integrace. V rámci příspěvků se opakovala problematika minimalizace vlivu veřejné dopravy na životní prostředí, v poslední době také související s "Green Deal“. Dále to byla i problematika jednotného tarifu.

Příspěvky navázaly i na závěry z minulého ročníku konference, pořádaného on-line v prostředí MS Teams. V loňském i letošním ročníku konference, se více zdůraznila problematika budování IDS ve všech krajích České republiky s tím, že chybí však jejich vzájemné propojení tak, aby existovala jednotná pravidla a standardy ve všech oblastech jako předpoklad vytvoření dosud chybějícího centrálního prvku.

Současně bylo konstatováno, že jako velký přínos konference byly zmíněny některé podrobné informace ve vztahu k trendům vývoje v oblasti IDS, a to především v prvním bloku. Výsledkem byla diskuze a následné rozhovory.

Podle očekávání v některých příspěvcích zazněly i zkušenosti s epidemiologickou situací v České republice kvůli COVID-19 a jejím vlivem na fungování IDS. I výměna těchto zkušeností byla přínosem pro všechny účastníky.

Průběh akce a její doplnění o další aktivity výrazně ovlivnila podpora ze strany partnerů. Je potřeba poděkovat za jejich účast a ochotu se na tom podílet i finančně. Organizátoři tento přístup považují za velké uznání a děkují všem, kteří takto vyjádřili souhlas s obsahem i zvolenou formou.

Další 29. ročník konference Integrované dopravní systémy je plánován na 16. - 17.5 2022 pokud možno opět klasickou formou v pardubickém Domě techniky. 

Partneři konference : České dráhy, a.s., Oltis Group, a.s., Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, Dům techniky Pardubice a Busportál 


Informace a závěry z konference Integrované dopravní systémy
Ondřej Michalčík - Ministerstvo dopravy. ©Busportál
Informace a závěry z konference Integrované dopravní systémy
Roman Tesař - České dráhy. ©Busportál
Informace a závěry z konference Integrované dopravní systémy
Tomáš Tichý - CENDIS. ©Busportál
Informace a závěry z konference Integrované dopravní systémy
Jiří Horský - KORDIS JMK. ©Busportál
Informace a závěry z konference Integrované dopravní systémy
Maxim Mihaylov - ČSAD SVT Praha. ©Busportál
Informace a závěry z konference Integrované dopravní systémy
Radek Kozlík - KÚ Ústeckého kraje. ©Busportál
Informace a závěry z konference Integrované dopravní systémy
Miroslav Řihák - KOVED. ©Busportál
Informace a závěry z konference Integrované dopravní systémy
Petr Moravec - OREDO. ©Busportál
Informace a závěry z konference Integrované dopravní systémy
Letošní Konference IDS se konala v Domě techniky v Pardubicích.