Systém povolovacího řízení:
Reklama
Systém povolovacího řízení:
Systém povolovacího řízení:
Ve dnech 3. - 4. října se ve Vídni uskutečnila Smíšená komise, která jednala o mezinárodní silniční dopravě mezi Českou republikou a Rakouskem.
V oblasti dopravy osob požádala česká delegace o zvýšení kontingentu povolení pro rok 2001 o 400 ks univerzálních povolení, náhradou za celními orgány neoprávněně znehodnocená povolení. Tomuto požadavku rakouská strana vyhověla. Povolení se však vzhledem ke kritickému nedostatku budou ve 4.čtvrtletí 2001 vydávat do odvolání výhradně pro kyvadlové dopravy, a to ve výši 1 ks povolení na 1 vozidlo splňující technické standardy EURO 0. Další navýšení pro rok 2001 nelze očekávat.
Vzhledem k vážným problémům při kontrolách povolení na hraničních přechodech a jednostrannému výkladu mezivládní dohody ze strany Rakouska, se delegace dohodly pro rok 2002 zavést nové formuláře povolení. Povolení budou zvlášť na kyvadlovou a zvlášť na příležitostnou dopravu. Součástí formuláře povolení na kyvadlovou dopravu bude rozpis jízd, který bude tvořit nedílnou součást povolení. Povolení se bude vztahovat na dopravcem stanovený počet jízd tak, jako je tomu u slovinských kyvadlových povolení. S ohledem na praxi, kdy často dochází k situaci, že jedna kyvadlová doprava je provozována více dopravci nebo dojde k přerušení kyvadlové dopravy z důvodu nedostatku cestujících, bylo dohodnuto, že vydávající orgán je oprávněn povolení převést na jiného provozovatele nebo zkrátit rozpis jízd úřední opravou, avšak maximálně jednou. V rámci kyvadlové dopravy byla povolena obměna ve složení skupiny cestujících do výše 20%. Zásady výdeje povolení pro vozidla nesplňující technické standardy EURO I nebo vyšší budou v roce 2002 shodné jako v roce letošním. To znamená, že na 1 vozidlo splňující standardy EURO 0 bude dopravce moci od 1.1.2002 mít v držení 2 ks rakouských povolení. V roce 2002 obdrží dopravci s formuláři rakouských povolení také přesné pokyny k jejich používání. Pokyny budou zveřejněny ihned po výměně nových formulářů povolení na rok 2002 v Transport magazínu a na internetových stránkách www.cesmad-bohemia.cz a www.busportal.cz. Nejdůležitější zásady používání a rozsahu platnosti povolení budou uvedeny v českém a německém jazyce na zadní straně povolení.
Rakouská delegace informovala, že náhradní povolení jsou na hraničních přechodech na základě §11 rakouského zákona dopravcům vydávána pouze ve výjimečných případech, a to zejména mimo pracovní dobu a o sobotách a nedělích.
Na dotaz české strany, jaké množství pohonných hmot se smí v autobusech bezcelně vyvážet na území Rakouska, uvedla rakouská delegace, že množství obsažené ve výrobcem standardně namontovaných nádržích pro daný typ vozidla.

Zavedení DPH:
Opětovně upozorňujeme, že od 1.11.2001 bude v Rakousku uplatňováno nové ustanovení o vybírání daně z obratu při provozování dopravy osob, což rakouská delegace potvrdila. Výše daně v ATS bude vypočítávána součinem počtu přepravovaných osob, ujetých km po rakouském území, průměrné tržby 0,6 ATS, a to vše je kráceno 10%. Zjednodušeně lze pro výpočet výše daně z obratu použít koeficient 0,06 ATS / osoby / km. Zástupci rakouského Ministerstva dopravy nás informovali, že dopravci jsou ve všech případech povinni platit daň ihned na výstupní celnici. Pokud dopravci používají jako výstupní celnici např. vnitřní hranici EU, musí daň zaplatit Finančnímu úřadu v Grazu, pokud tak neučiní, vystavuje se dopravce uložení vysoké pokuty. Bližší informace o vybírání daně naleznete v Transport magazínu č. 6 a 7 nebo na internetových stránkách www.cesmad-bohemia.cz a www.bmf.gv.at.

Eva Štefkovičová
ČESMAD BOHEMIA