Členskou základnu asociace rozšířila společnost GARANTRANS s.r.o.

Ze zasedání valné hromady ADSSF (18.-19.3.2008, Znojmo). Jarmila Chromá, Dopravák 5/2008, noviny ADSSF.
Ze zasedání valné hromady ADSSF (18.-19.3.2008, Znojmo). Jarmila Chromá, Dopravák 5/2008, noviny ADSSF.
ZNOJMO (Ch) – Problematika dopravní obslužnosti a nákladní dopravy spolu s připravovanými změnami legislativy týkající se oboru silniční dopravy byly hlavními tématy jednání valné hromady Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska , která se konala ve dnech 18. a 19. března tr. ve znojemském hotelu Prestige. Prvního letošního zasedání ADSSF se již tradičně účastnili zástupci Ministerstva dopravy ČR a partnerské středočeské asociace (ADSSS).

Uvedeným hlavním bodům programu předcházelo projednání žádosti společnosti GARANTRANS s.r.o. se sídlem v Mošnově o přijetí do ADSSF . Při hlasování získala potřebný počet hlasů a stala se tak novým, v pořadí již 41. členem tohoto významného podnikatelského uskupení. Garantrans je spediční a dopravní společnost, která svým zákazníkům nabízí široké spektrum řešení jejich úkolů z oblasti přeprav, celní deklarace, logistiky a služeb souvisejících s přepravou.

V rámci problematiky dopravní obslužnosti byla pozornost věnována především přípravě zákona o veřejné dopravě, který by měl řešit řadu problémů provázejících v současnosti provozování a financování dopravní obsluhy regionů. Jak uvedl prezident ADSSF Ing. Jaroslav Hanák, po průtazích zaviněných zejména častými změnami náměstků a personálními třenicemi na ministerstvu dopravy, se situace konečně pohnula a byl ustaven pracovní tým, který by měl do listopadu letošního roku připravit paragrafové znění tohoto zákona. „Filozofie zpracování zákona o veřejné dopravě je taková, že jsme pochopitelně povinni ctít novelizované nařízení EU, ale my tam zapracujeme i národní specifika, na což máme právo – týká se to určitých věcí v oblasti dopravního plánování, v oblasti finanční ve vazbě kraj – dopravci i technických a technologických záležitostí. Samozřejmě budeme klást důraz také na to, aby do zákona byly zapracována i oblast integrovaných dopravních systémů, které dosud nemáme v české legislativě pokryty, včetně jednotné národní karty,“ připomněl Ing. Hanák.

Za zvláště aktuální problém pro české autobusové dopravce Ing. Hanák označil zdržení procesu notifikace programu podpory obnovy vozového parku Evropskou komisí, za jejíž urychlené schválení v Bruselu intenzivně lobbuje. „Pro nás je to zcela zásadní věc a nedovedu si představit budoucnost veřejné dopravy v České republice bez této podpory,“ zdůraznil Ing. Hanák s tím, že podle dohody s ministerstvem dopravy budou veškeré materiály připraveny tak, aby okamžitě po notifikaci v Bruselu mohl být program spuštěn.

S hlavními cíli a zásadami zmiňovaného Programu obnovy vozidel veřejné autobusové dopravy následně přítomné seznámila Ing. Pavla Doleželová z MD ČR. Program na období let 2008 – 2013 klade důraz na podporu služeb v obecném hospodářském zájmu s ohledem na zvýšení ochrany životního prostředí a podporu přístupnosti vozidel veřejné dopravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Je členěn na Podprogram obnovy vozidel veřejné linkové dopravy a Podprogram obnovy vozidel městské hromadné dopravy. Dotace bude poskytována dopravcům, kteří zabezpečují dopravní obslužnost území v režimu smlouvy o závazku veřejné služby. Oproti minulému programu dochází k některým změnám ve formě a výši dotace. Ta bude poskytována formou investiční dotace na nákup nového vozidla pro veřejnou dopravu vždy bez daně z přidané hodnoty jen jako náhrada za fyzicky a technicky zastaralé vozidlo. Výše dotace bude stanovena fixní částkou vyhlašovanou MD ČR pro příslušný rok maximálně ve výši 25 % pořizovací ceny autobusu. O fixní částku se zvyšuje dotace u autobusu na plynový nebo elektrický pohon (navýšení je maximálně do výše 50 % rozdílu pořizovací ceny naftového a autobusu na plynový nebo elektrický pohon), dále u nízkopodlažního vozidla (navýšení max. do výše 50 % rozdílu pořizovací ceny standardního vozidla a nízkopodlažního vozidla), dotace bude rovněž poskytována na nákup plošiny pro nástup osob na invalidním vozíku a pro informační systémy pro nevidomé a slabozraké osoby ve vozidlech veřejné dopravy. Podstatné je, že vozidla pořízená s dotací ze státního rozpočtu musí být zpravidla využívána na zabezpečení dopravní obslužnosti v režimu smlouvy o závazku veřejné služby po dobu minimálně 6 let. Přičemž podmínka „zpravidla“ je splněna tehdy, ujede-li vozidlo při zabezpečení dopravní obslužnosti v režimu smlouvy o závazku veřejné služby více jak 80 % z celkového počtu ujetých km.

V další části byly podány informace z oblasti informačních systémů, v diskusi pak zazněly konkrétní údaje dopravců z řad členských firem ADSSF o rozsahu či úpravách smluv s kraji pro dopravní obslužnost na rok 2008.

Při projednávání problematiky nákladní dopravy na valné hromadě přednesli aktuální informace prezident ADSSF Ing. Jaroslav Hanák a JUDr. Antonín Hrazdíra (viceprezident ČESMAD BOHEMIA pro nákladní dopravu). Kromě závěrů ze smíšených komisí se týkaly zejména návrhů na rozšíření systému mýta v ČR a zákazu jízd kamionů. Jak bylo konstatováno, v těchto otázkách zaujímá asociace shodné stanovisko se sdružením ČESMAD BOHEMIA a dalšími dopravními uskupeními. V případně mýta nejsou proti, pokud by mělo být rozšířeno i na vozidla nad 3,5 tuny a za předpokladu, že výnosy z vybraného mýtného budou přinášet i nějaké příjmy do fondu dopravní infrastruktury. K požadavkům na celoročně platný páteční zákaz jízdy kamionů se naopak staví odmítavě s tím, že v současné době jsou shromážďovány konkrétní argumenty, dokladující negativní dopad tohoto opatření na konkurensceschopnost českých dopravců , na ekonomiku dopravních firem i na průmyslová odvětví založená na systému „just in time“.

Pracovní část valné hromady ADSSF, která se mj. podrobně zabývala i dalšími legislativními záležitostmi, včetně návrhu novelizace nařízení vlády o pracovní době zaměstnanců v dopravě, byla zakončena prezentací společnosti TELEFÓNICA O2 Czech Republic, a.s.
Jarmila Chromá, Dopravák, noviny ADSSF

Členskou základnu asociace rozšířila společnost GARANTRANS s.r.o.
Členskou základnu asociace rozšířila společnost GARANTRANS s.r.o.