Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Dopravní politika

RAKOUSKO - Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovaci a technologii

RAKOUSKO - Spolkové ministerstvo pro dopravu, inovaci a technologii České velvyslanectví ve Vídni pan Obchodní rada Horák 1140 Vídeň Věc: Mezinárodní osobní příležitostné přepravy s Českou republikou Na základě našeho telefonického rozhovoru Vám tímto sděluji, že rakouské kontrolní orgány byly informovány ve smyslu níže uvedených ustanovení: Každá přeprava prováděná českým autobusovým dopravcem z, do nebo přes Rakousko podléhá povolovací povinnosti. Musí předložit povolení dohodnuté kontingentem nebo povolení podle § 11 rakouského zákona o příležitostné přepravě. Pro všechny druhy příležitostné přepravy platí povolení pro jednu cestu tam a jednu cestu zpět. V kyvadlové přepravě platí jedno povolení pro maximálně 5 jízd tam a 5 jízd zpět, pokud je to na povolení vyznačeno. Upozornění: Podle dohody jsou první jízda tam a poslední jízda zpět při kyvadlové přepravě prázdné jízdy. Tato okolnost platí nezávisle na počtu povolení, které jsou požadovány pro související služby kyvadlové přepravy, to znamená když platí povolení pro kyvadlovou přepravu pro 5 jízd tam a 5 jízd zpět, avšak kyvadlová doprava obsahuje celkem 20 jízd a je proto použito více povolení pro tento druh služby, tak je 19. jízda (=poslední jízda tam) prázdnou jízdou. Na formuláři povolení může být uvedeno několik SPZ, avšak pouze vozidel té firmy, pro kterou je povolení vystaveno. Povolení z kontingentu zásadně platí vždy od 1. ledna t.r. do 31.ledna následujícího roku. Podle dohody je dopravce povinen vyplnit v povolení následující údaje: - SPZ vozidla/vozidel - jméno a příjmení řidiče/řidičů - trasa (uvedení hraničních přechodů) - počátek a konec jízdy (místo a datum) Orgán vystavující povolení v ČR musí na povolení vyplnit název a sídlo dopravce. Platná jsou pouze úplně vyplněná povolení společně s řádně vyplněným jízdním listem. Dohoda přináší následující zvláštní úpravy: Níže uvedené dopravní služby nevyžadují povolení, jestliže jsou prováděny autobusy, které splňují vysoké standardy na životní prostředí a technické bezpečnostní standardy (liberalizované přepravy): okružní jízdy se zavřenými dveřmi plné jízdy tam, prázdné zpět prázdné jízdy tam, plné zpět za podmínek1 citovaných v dohodě v čl. 7 odst. 1 kyvadlové přepravy s ubytováním.

person dabra  date_range 21.06.2001

74/2000 Sb.m.s.

74/2000 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. května 2000 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dne 30. května 2000. Podle téhož článku dnem, kdy se začne provádět tato dohoda, pozbývají ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou platnosti články 1 až 4 a články 11 až 17 Ujednání mezi Ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Spolkovým ministerstvem obchodu, živností a průmyslu Rakouské republiky o provádění mezinárodní nepravidelné autobusové dopravy a mezinárodní nákladní silniční dopravy ze dne 19. října 1967, vyhlášené v částce 15/1968 Sb., pokud se vztahují na dopravy, pro které platí podle článku 1 tato dohoda. Nedílnou součástí Dohody je Memorandum k článkům 5, 6, 7 a 8 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě. České znění Dohody a Memoranda se vyhlašují současně. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě Vláda České republiky a vláda Rakouské republiky (dále jen "smluvní strany"), uvědomujíce si závěry Středoevropské konference ze dne 17. března 1993 ve Vídni i v mezinárodní silniční přepravě osob učinit opatření k zajištění a zvýšení bezpečnosti v silniční dopravě, rozhodnuty použít k uskutečnění tohoto cíle vysoké úrovně ochrany vždy nejmodernější technologii podle stavu techniky - zvláště s ohledem na minimalizaci emisí hluku a škodlivin, jakož i zabezpečení vysoké úrovně bezpečnostní techniky, vedeny snahou upravit touto dohodou přepravu osob v mezinárodní nepravidelné silniční dopravě mezi Českou republikou a Rakouskou republikou a i při tranzitu oběma státy, usnadnit její organizaci a provádění, a tím přispět k podpoře turismu a vzájemného porozumění národů v Evropě, se dohodly takto: Čl.1: Rozsah platnosti Dohoda platí pro nepravidelnou silniční přepravu osob vozidly (příležitostnou dopravu, kyvadlovou dopravu) v mezinárodní dopravě do, z a přes území států smluvních stran, jakož i pro prázdné jízdy v souvislosti s těmito dopravními službami. Čl.2: Definice pojmů " Nepravidelná doprava " ve smyslu této dohody je dopravní služba, na kterou se nevztahuje definice linkové dopravy. " Linková doprava " je ve smyslu této dohody přeprava osob podle jízdního řádu se schválenými tarify na určitých dopravních spojeních autobusy, přičemž cestující mohou nastupovat a vystupovat na předem stanovených zastávkách. " Kyvadlová doprava " ve smyslu této dohody je dopravní služba, při níž se při opakovaných jízdách tam a zpět předem vytvořené skupiny cestujících přepravují ze stejné výchozí oblasti do stejné cílové oblasti. Tito cestující mají buď státní občanství státu, v němž je vozidlo provádějící kyvadlovou dopravu evidováno, nebo státní občanství třetího státu. Každá skupina cestujících, která jede společně na cestě tam, bude při pozdější jízdě přepravena do místa odjezdu. " Výchozí oblastí a cílovou oblastí " se rozumí místo, kde je cesta nastoupena, a cílové místo, jakož i místa ležící v obvodu 50 km. Skupiny mohou vystoupit mimo výchozí oblast a cílovou oblast nejvýše na třech různých místech. Při kyvadlové dopravě s ubytováním se kromě přepravy nejméně 80 % cestujících poskytne ubytování s nebo bez stravování v cílovém místě a případně během cesty. Délka pobytu cestujících v cílovém místě musí trvat nejméně dvě noci. " Dopravce " ve smyslu této dohody je každá fyzická nebo právnická osoba nebo společnost, která sídlí na výsostném území státu jedné smluvní strany a je oprávněna provozovat silniční přepravu osob jako živnost a která provozuje dopravy podle článku 1 vozidly, která jsou evidována na výsostném území státu smluvní strany, kde je sídlo dopravce. " Vozidlo " ve smyslu této dohody je každé motorové vozidlo, které je evidováno ve výsostném území státu jedné smluvní strany a svým konstrukčním typem a vybavením je určeno pro přepravu více než devíti osob (včetně řidiče). " Povolení " ve smyslu této dohody je dokument prokazující, že dopravce splňuje nutné předpoklady, které jej opravňují poskytovat dopravní služby uvedené v článku 1. Čl.3: Kyvadlové přepravy Při jízdách kyvadlové dopravy nesmějí cestující kromě výjimek uvedených v odstavci 3 písm. a) a b) během jízdy nastupovat ani vystupovat. První zpáteční jízda a poslední jízda tam ve sledu kyvadlových jízd jsou prázdné. Zařazení dopravní služby do kyvadlové přepravy nebude však dotčeno tím, když s předchozím souhlasem příslušných orgánů smluvních stran cestující odchylně od článku 2 odst. 3 zpáteční jízdu vykonají s jinou skupinou; od článku 3 odst. 1 během cesty nastoupí nebo vystoupí. " Předem vytvořenou skupinou cestujících " se rozumí skupina, pro kterou místo nebo osoba odpovědná podle předpisů státu smluvní strany uzavřela smlouvu, nebo převzala hromadné vyrovnání za službu, nebo dostala všechna vyúčtování a platby před odjezdem. Čl.4: Příležitostné přepravy Příležitostná přeprava ve smyslu článku 1 zahrnuje okružní jízdy se zavřenými dveřmi, tzn. jízdy provedené stejným vozidlem, které po celou trasu jízdy přepravuje stejnou skupinu cestujících a přiveze ji zpět do výchozího místa; dopravní služby, při kterých jsou při cestě tam přepraveni cestující a zpáteční jízda je prázdná, (přepravy tam); všechny ostatní služby příležitostné přepravy. Při přepravách v rámci příležitostné přepravy nesmějí cestující cestou nastupovat ani vystupovat, ledaže příslušný orgán dotčené smluvní strany povolí výjimku. Čl.5: Povinnost povolení Dopravní služby uvedené v článku 1 vyžadují v zásadě povolení smluvní strany, na jejímž výsostném území se přeprava koná, pokud není stanoveno jinak v článku 7. Povolení se vydávají jako jednorázová nebo trvalá. Jednorázové povolení platí pro jednu jízdu tam a zpět. Stanovení doby platnosti povolení přísluší Smíšené komisi (článek 11). Řádně vyplněné povolení je třeba mít s sebou při každé přepravě a předložit je na požádání kontrolním orgánům. Povolení musí obsahovat minimálně tyto údaje: jméno (firmu) a sídlo dopravce, státní poznávací značku (značky) vozidla (vozidel), jméno a příjmení řidiče (řidičů), jízdní trasa (uvedení hraničních přechodů), začátek a konec jízdy (místo a datum). Povolení platí výhradně pro dopravce, na jehož jméno zní, a je nepřenosné. Povolení předávají příslušné orgány jedné smluvní strany příslušným orgánům druhé smluvní strany, které vydají vyplněná povolení v úvahu připadajícím dopravcům, ledaže by se souhlasem příslušného orgánu druhé smluvní strany bylo jiné místo pověřeno vydáváním povolení. Údaje podle odstavce 4 písm. b) až e) mohou být vyplňovány přímo dopravcem. Podrobnější formu povolení stanoví Smíšená komise. Čl.6: Kontrolní doklad Při všech dopravách podle článku 1 je třeba mít s sebou kontrolní doklad a na požádání jej předložit kontrolním orgánům. Kontrolní doklad vydávají příslušné orgány státu smluvní strany, v níž je vozidlo evidováno, nebo jiné místo k tomu oprávněné. Formu a obsah kontrolního dokladu stanoví Smíšená komise (článek 11). Čl.7: Přepravy bez povolení Dále uvedené dopravní služby smějí být provedeny bez povolení, pokud vozidlo, kterým je přeprava prováděna, splňuje technické požadavky z hlediska emisí a technických bezpečnostních norem stanovených Memorandem k této Dohodě, které je její nedílnou součástí: " okružní jízdy se zavřenými dveřmi " to je jízdy prováděné stejným vozidlem, které přepraví po celé jízdní trase stejnou skupinu cestujících a přiveze ji zpět na výchozí místo; dopravní služby, kdy jsou při cestě tam přepraveni cestující a zpětná jízda je prázdná; dopravní služby, při nichž je cesta tam prázdná jízda a všichni cestující nastoupí na stejném místě a tito cestující pocházejí z třetího státu a na základě smlouvy o přepravě, uzavřené před jejich příjezdem na výsostné území státu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno, jsou rozděleni do skupin a budou přepraveni na výsostné území státu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno, nebo jsou stejným dopravcem nejdříve přepraveni na výsostné území státu smluvní strany, kde opět nastoupí, a budou přepraveni na výsostné území státu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno, nebo jsou pozváni k cestě na výsostné území státu druhé smluvní strany na náklady hrazené osobou, která je pozvala. Cestující musí tvořit uzavřený okruh osob, který nebyl vytvořen jen pro účel cesty a který bude přepraven na výsostné území státu smluvní strany, kde je vozidlo evidováno; kyvadlové jízdy podle článku 2 odst. 3 písm. c). Při přepravách podle odstavce 1 tohoto článku musí být ve vozidle kromě kontrolního dokladu podle článku 6 a místo povolení podle článku 5 odpovídající doklad o plnění technických požadavků ve smyslu odstavce 3. Tento doklad musí být na požádání předložen kontrolním orgánům. Doklad vydávají příslušné orgány státu, ve kterém je vozidlo evidováno, nebo jiné k tomu zplnomocněné místo. Příslušné orgány smluvní strany oznamují příslušným orgánům druhé smluvní strany, která místa jsou k vydávání dokladu zplnomocněna. Formu a přesný obsah tohoto dokladu stanoví Smíšená komise (článek 11). Požadovaný technický stav ve smyslu odstavce 1 stanoví smluvní strany ve zvláštním Memorandu k této dohodě. Smluvní strany mohou dále dohodnout, zvláště na návrh Smíšené komise, že se další dopravní služby provádějí bez povolení. Čl.8: Kontingenty Počet povolení (kontingenty), platnost, dobu a lhůtu předání dohodnou příslušné orgány vždy pro kalendářní rok na návrh Smíšené komise. Čl.9: Zákaz kabotáže Není dovoleno přijímat cestující na výsostném území státu druhé smluvní strany pro přepravu uvnitř tohoto území. Čl.10: Opatření při nedodržování V případě, že dopravce nebo jeho osádka nedodržuje právní předpisy nebo ustanovení této dohody platné na výsostném území státu druhé smluvní strany, učiní příslušný orgán státu, kde je vozidlo evidováno, na žádost příslušného orgánu druhé smluvní strany tato opatření: varování dopravce s poukazem na nutnost dodržování platných předpisů; zastavení výdeje povolení dopravci pro přepravy na výsostném území státu druhé smluvní strany, kde došlo k porušení předpisu nebo zrušení již vydaných povolení; při závažných nebo opakovaných porušováních dopravcem nebo jeho osádkou z jednoho státu na výsostném území druhého státu může příslušný orgán tohoto druhého státu dopravce dočasně nebo trvale vyloučit z dopravy na výsostném území tohoto státu. Příslušné orgány obou smluvních států se vzájemně uvědomí o porušování předpisů podle odstavce 1 a o učiněných opatřeních. Vnitrostátní právní předpisy zejména o zrušení a odnětí povolení/koncese zůstanou nedotčeny. Čl.11: Smíšená komise Za účelem náležité kontroly a provádění této dohody zřídí smluvní strany Smíšenou komisi, která se skládá ze zástupců obou smluvních stran. Smíšená komise se sejde na žádost jedné z obou smluvních stran a ve shodě rozhodne. Při projednávání otázek, které se týkají jiných oblastí správy, může Smíšená komise přizvat k tomu zástupce těchto příslušných orgánů. Čl.12: Vstup v platnost Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu. Zároveň pozbývají ve vztazích mezi Českou republikou a Rakouskou republikou platnosti články 1 až 4 a články 11 až 17 Ujednání mezi Ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a Spolkovým ministerstvem obchodu, živností a průmyslu Rakouské republiky o provádění mezinárodní nepravidelné autobusové dopravy a mezinárodní nákladní silniční dopravy ze dne 19. října 1967, pokud se vztahují na dopravy, pro které platí podle článku 1 tato dohoda. Čl.13: Platnost Tato dohoda se uzavírá na dobu tří let od vstupu v platnost. Její platnost se prodlužuje vždy o další rok, pokud jedna ze smluvních stran nevypoví tuto dohodu k 1. lednu, při dodržení výpovědní lhůty šesti měsíců. Dáno v Praze dne 30. května 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Za vládu České republiky: Karel Sellner v. r. náměstek ministra dopravy a spojů Za vládu Rakouské republiky: Christian Weissenburger v. r. vedoucí sekce v Ministerstvu pro vědu a dopravu MEMORANDUM k článkům 5, 6, 7 a 8 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o mezinárodní přepravě osob v nepravidelné silniční dopravě Smluvní strany dohodly následující pravidla: Každoročně bude na základě vzájemnosti a při zohlednění postupného prosazování stanovených technických standardů dohodnut počet jednotlivých povolení. Smluvní strany si předají navzájem dohodnutý počet povolení měsíc před začátkem kalendářního roku. Jako povolení podle článku 5 odst. 6 dohodly smluvní strany vzor povolení v češtině a v němčině, který je v příloze 1 k tomuto Memorandu. Jako kontrolní doklad podle článku 6 odst. 3 dohodly smluvní strany kontrolní dokument Dohody ASOR nebo odpovídající dokument EU se seznamem cestujících nebo připojený jízdní list se seznamem cestujících uvedený v příloze 2 k tomuto Memorandu. Podle článku 7 odst. 3 dohodly smluvní strany ohledně technických standardů následující: Standardy emisí: Kouřivost EHK R 24.03 nebo ES/EU 72/306 ve znění 89/491 Výfukové plyny V této oblasti je předpokladem pro osvobození od povolovací povinnosti plnění následujících předpisů: 2000 "EURO O" (= EHK 49.01) 2001, 2002 a 2003 "EURO I" (=EHK 49.02, stupeň A) od 2004 "EURO II" (= EHK 49.02 stupeň B) Hlučnost EHK R 51.01 nebo ES/EU 70/157 ve znění 89/491 Standardy technické bezpečnosti od roku 2001 EHK R 13.06 nebo ES/EU 71/320 ve znění 91/422 Jako doklad (technická zpráva o autobusu) podle článku 7 odst. 2 se používá doklad podle vzoru v příloze 3 k tomuto Memorandu nebo doklady vozidla, jejichž vzory si smluvní strany vymění. Dále musí být plněny tyto technické standardy: Tachograf AETR nebo ES/EU 3821/85 Omezovač EHK R 89 rychlosti nebo ES/EU 92/24 Dáno v Praze dne 30. května 2000 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a v německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Za vládu České republiky: Karel Sellner v. r. náměstek ministra dopravy a spojů Za vládu Rakouské republiky: Christian Weissenburger v. r. vedoucí sekce v Ministerstvu pro vědu a dopravu

person dabra  date_range 18.06.2001

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU nám poskytla informace, že ministři dopravy EU schválili dlouhodobý požadavek IRU stanovit jednotný standard 15m maximální povolené délky autobusů v rámci celé

Mezinárodní unie silniční dopravy IRU nám poskytla informace, že ministři dopravy EU schválili dlouhodobý požadavek IRU stanovit jednotný standard 15m maximální povolené délky autobusů v rámci celé EU, namísto současné rozlišnosti povolených délek na národní úrovni. Na jarním zasedání IRU byla účastníkům poskytnuta informace, že úpravu legislativy v oblasti délky autobusů je možné očekávat od 1.1. 2003. Pravdou je, že pokud si dopravce zakoupí turistický autokar předpokládá, že s ním může jezdit po celé Evropě a ne, že bude nucen vozidlo, které je např. 13,65 m dlouhé provozovat pouze ve vybraných státech. Evropská legislativa je v tomto směru velmi nedokonalá což můžete posoudit sami na příkladu maximálních povolených délek autobusů ve vybraných státech: Švýcarsko - maximálně 12m bez výjimky Německo - maximálně 15m Itálie - maximálně 12m bez výjimky Slovinsko - maximálně 12m bez výjimky Chorvatsko - maximálně 15m Francie - 12m, tolerováno je 12,8m Maďarsko - maximálně 12,5m s možností požádat o zvláštní povolení (jednorázové nebo roční) Kontaktní adresa pro vyřízení zvláštního povolení: KISERO Budapest Tel.: +36209355431 Fax: +3612573219

person dabra  date_range 28.05.2001

Zákonem č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb. byla změněna výše DPH pro příležitostnou dopravu na území ČR. Z původní sazby daně 0,05 Kč došlo ke zvýšení na 0,10 Kč.

Zákonem č. 17/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb. byla změněna výše DPH pro příležitostnou dopravu na území ČR. Z původní sazby daně 0,05 Kč došlo ke zvýšení na 0,10 Kč. Výňatek zákona: §48 - Příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku Daňové povinnosti podléhá příležitostná autobusová přeprava v tuzemsku. Daňová povinnost vzniká dnem překročení státní hranice České republiky do tuzemska. Základem daně je součin počtu přepravovaných osob a počtu ujetých kilometrů v tuzemsku. Do počtu přepravovaných osob se nezapočítává jeden řidič a jeden průvodce nebo vedoucí zájezdu. Sazba daně je 0,10 Kč za osobu a ujetý kilometr v tuzemsku. Daň se vypočítá jako součin základu a sazby daně. Daň je splatná zálohově při překročení státní hranice České republiky do tuzemska podle předpokládaného počtu ujetých kilometrů a vyúčtování daně se provede před opuštěním území České republiky. Je-li zaplacená záloha nižší než skutečná daň, je provozovatel povinen rozdíl doplatit; je-li zaplacená záloha vyšší než skutečná daň, správce daně rozdíl ihned vrátí. Daň se nevyměřuje ani nevrací do hodnoty 100 Kč. Účinnost zákona je 1.4. 2000. Obdobné zvýšení DPH jste mohli zaznamenat v relaci Slovenska, kde došlo obdobně ke zvýšení z 0,05 SK na 0,1 SK.

person dabra  date_range 21.04.2001

Dne 29.12.2000 vstoupila v platnost Vyhláška č. 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ČR, kterou se provádí zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně byla

Dne 29.12.2000 vstoupila v platnost Vyhláška č. 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ČR, kterou se provádí zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně byla zrušena dřívější prováděcí Vyhláška č. 187/1994 Sb. Z uvedených legislativních změn vyplývají následující povinnosti dopravce: Doklad o finanční způsobilosti dopravce při žádání o zahraniční vstupní povolení pro dopravu osob Podmínky přidělování zahraničních vstupních povolení (§19) jsou ve Vyhlášce č. 478/2000 Sb. mj. rozšířeny o povinnost doložit žádost o přidělení povolení dokladem o finanční způsobilosti na všechna vozidla, pro něž dopravce žádá o přidělení zahraničních vstupních povolení. Finanční zajištění mezinárodní silniční osobní dopravy musí prokázat ten, kdo hodlá provozovat tuto dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Prokazování finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost. Za autobusy, kterými je zajišťována základní dopravní obslužnost je možné považovat vozidla, kterými je zabezpečována dopravní obslužnost v rámci smluvních vztahů dopravců s okresními úřady, případně obcemi na zajištění závazků veřejné služby. Přičemž tyto autobusy musí v daném systému být využívány více jak z 80%, což znamená, že v závazku veřejné služby ujedou více jak 80% kilometrů z celkového počtu ujetých km sledovaného období. Dle platné vyhlášky a doplňujícího pokynu Ministerstva dopravy a spojů ČR musí Sdružení ČESMAD BOHEMIA, jako výdejní místo zahraničních vstupních povolení, vyžadovat od dopravců při žádosti o výdej povolení předložení potvrzení o finanční způsobilosti na všechny autobusy kategorie M2 a M3. Protože ještě neuplynulo datum 31.3.2001, může dopravce při žádosti o povolení do 31.3. 2001 předložit potvrzení finanční způsobilosti na rok 2001 nebo na rok 2000. Od 1.4. 2001 musí dopravce předložit výhradně potvrzení o finanční způsobilosti na rok 2001. Vyzýváme proto všechny dopravce, aby při žádosti o výdej zahraničního vstupního povolení pro dopravu osob předložili na své regionální pracoviště ČESMADu BOHEMIA doklad o finanční způsobilosti na rok 2001, popř. na rok 2000. Pokud žádost o zahraniční vstupní povolení na rok 2001 nebude tímto dokladem doložena, nebude možné uskutečnit výdej povolení. Na autobusy, za které nebude prokázaná finanční způsobilost nebude možné přidělit zahraniční vstupní povolení. Z tohoto opatření vyplývá, že veškerá povolení budou přidělována na SPZ. V případě kyvadlových povolení je možné uvést několik SPZ pro zajištění přepravy. Čestné prohlášení dopravce při žádání o zahraniční vstupní povolení pro dopravu osob Podmínky přidělování zahraničních vstupních povolení (§19) jsou ve Vyhlášce č. 478/2000 Sb. mj. rozšířeny o povinnost doložit žádost o přidělení povolení čestným prohlášením o tom, že žadatel nemá nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a pokutách. Sdružení ČESMAD BOHEMIA jako výdejní místo zahraničních vstupních povolení, musí při předložení požadavků na dané čtvrtletí vyžadovat od dopravců podepsání tohoto čestného prohlášení. Pokud by žádost o přidělení zahraničních vstupních povolení nebyla doloženana čestným prohlášením, resp. kdyby je dopravce nepodepsal, byla by žádost neúplná a tudíž neplatná. Protože dopravci žádají o povolení MAD většinou ústně, musí při každém výdeji zahraničního povolení toto prohlášení podepsat na předtištěném formuláři na regionálním pracovišti.

person dabra  date_range 22.02.2001

Vzhledem ke kritickému nedostatku rakouských povolení pro osobní dopravu, která se projevila již v 1. čtvrtletí roku 2001, kdy byla část požadavků o povolení pokryta zbývajícím kontingentem povolení

Vzhledem ke kritickému nedostatku rakouských povolení pro osobní dopravu, která se projevila již v 1. čtvrtletí roku 2001, kdy byla část požadavků o povolení pokryta zbývajícím kontingentem povolení z loňského roku, stanovilo Ministerstvo dopravy a spojů ČR v souladu sustanovením § 21 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 478/2000 Sb. následující zásady: S účinností od 21.2. 2001 je omezen výdej rakouských povolení pro dopravu osob pouze na autobusy splňující minimálně technické standardy EURO 0. Dopravce má povinnost doložit regionálnímu pracovišti ČESMADu BOHEMIA splnění technických standardů EURO 0 vpřípadě, že vozidlo nesplňuje standardy rokem výroby, tzn. nebylo vyrobeno vobdobí 1991-1993. Technický standard EURO 0 je možné doložit potvrzením nebo Technickou zprávou pro autobusy, které vystavil výrobce nebo akreditovaný zástupce nebo doklady od vozidla, ze kterých je plnění standardů zřejmé. Na 1 evidovaný autobus splňující technické standardy EURO 0 může být dopravci vydáno jedno povolení. Výdejní místo je povinno na formuláři povolení před výdejem vyplnit údaje: dopravce, sídlo, datum vydání a SPZ autobusu. Dopravce je povinen před jízdou na povolení doplnit všechny zbývající údaje. Dopravce je povinen využitá povolení vrátit do 10 kalendářních dnů po uskutečnění poslední jízdy vrámci povolení (využitá povolení je možné vracet výdejnímu místu, což je příslušné regionální pracoviště ČESMADU BOHEMIA, také prostřednictvím České pošty). Tyto zásady platí do odvolání.

person dabra  date_range 22.02.2001

Od 1. 1. 2001 budou muset autobusy vstupující na německé a rakouské území prokázat, že plní technické standardy EURO I.

Od 1. 1. 2001 budou muset autobusy vstupující na německé a rakouské území prokázat, že plní technické standardy EURO I. NĚMECKO Do Německa mohou na základě mezivládní dohody v příštím roce vstupovat pouze vozidla splňující technické standardy EURO I, a to vrámci všech druhů dopravy osob stím, že neexistuje žádná výjimka. Splněny musí být požadavky předpisu EHK 49.02, stupeň A spolu sdalšími podmínkami dohodnutými již vroce 1997. Plnění technických standardů se v Německu prokazuje doklady vozidla, čímž se rozumí osvědčení o technickém průkazu. Nejsou­li potřebné údaje zřejmé z technického průkazu, prokazují se potvrzením od výrobce (forma potvrzení nebyla stanovena). RAKOUSKO Obdobně mohou bez povolení na rakouské území vstupovat pouze vozidla splňující technické standardy EURO I, pokud nevykonávají přepravu podléhající povolení (viz obsah dohody vyhláška 74/2000 Sb. nebo www.cesmad-bohemia.cz nebo www.mdcr.cz ). Oproti tomu všechna vozidla, která standardy EURO I nesplňují, musí mít na veškeré přepravy do nebo v tranzitu přes Rakousko zvláštní povolení. Tyto zásady se vztahují na autobusy provozující nepravidelnou dopravu. Podmínky, které musí být splněny v roce 2001 v Rakousku jsou následující: Výfukové plyny/emise EURO I (= EHK 49.02, stupeň A) Hlučnost EHK R 51.01 nebo ES/EU 70/157 ve znění 89/491 Kouřivost EHK R 24.03 nebo ES/EU 72/306 ve znění 89/491 Standardy technické bezpečnosti EHK R 13.06 nebo ES/EU 71/320 ve znění 91/422 Plnění technických standardů se v Rakousku prokazuje pro normu EURO I buď předložením osvědčení o technickém průkazu, ve kterém je uveden rok výroby 1994 nebo vyšší, zčehož je zřejmé, že vozidlo standardy splňuje, protože všechna vozidla dovezená nebo uvedená do provozu v ČR vtomto roce a poté standardy plní. Pokud je vozidlo vyrobeno před rokem 1994 a přesto standard EURO I splňuje, musí toto být potvrzeno výrobcem na stanoveném formuláři "Technická zpráva pro autobusy", který je k dispozici na všech regionálních pracovištích ČESMADu BOHEMIA. Potvrzená Technická zpráva výrobcem nebo akreditovaným zástupcem je předkládána na požádání kontrolním orgánům. Povolení pro vozidla nesplňující standardy, jsou vydávána Sdružením ČESMAD BOHEMIA. Vydávána jsou buď jako jednorázová, pro jednu jízdu tam a zpět, nebo kyvadlová pro 5 jízd tam a 5 jízd zpět. Povolení budou v příštím roce rozdělena na čtvrtletí dle statistik zpředcházejících období a vydávána budou všem dopravcům. V případě, že dojde k nedostatku povolení, budou při přídělu upřednostněna vozidla splňující standardy EURO 0. Povolení zkalendářního roku 2000 jsou platná do 31.1.2001, tzn. že dopravci na období ledna mohou získat povolení již nyní. Výdej povolení na rok 2001 bude zahájen pravděpodobně počátkem ledna 2001. Veškerá tato opatření platí recipročně tzn., že dopravci Rakouska a Německa musí splňovat stejné podmínky pro vstup na území České republiky, které jsou uvedeny výše.

person dabra  date_range 05.12.2000

 

  Albánie - od cla, daní a dávek jsou osvobozeny pohonné hmoty obsažené ve standardních palivových nádržích vozidla. Standardními palivovými nádržemi se rozumějí nádrže trvale zabudované výrobcem všech motorových vozidel téhož typu jako dotyčné vozidlo, které jsou uzpůsobeny k přímému odběru paliva jak pro účely pohonu vozila, tak i případně pro provoz chladícího nebo topného systému. Azerbajdžán (zdroj IRU) Pro nákladní vozidla - pohonné hmoty obsažené v normálních nádržích jsou osvobozeny od cla do výše 200 l. Veškerá překročení jsou předmětem následujícího zpoplatnění: benzin ...................... 0,3 USD/l nafta ......................... 0,2 USD/l. Pro autobusy - bezcelně je možné dovážet neomezené množství pohonných hmot. Belgie V dohodě není přímo uvedeno. Manuál IRU uvádí - pohonné hmoty obsažené v běžných nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. Bělorusko - pohonné hmoty obsažené v běžných ve vozidle výrobcem pevně zabudovaných palivových nádržích se osvobozují od cla, daní, dávek a poplatků vybíraných při dovozu. Bulharsko - pohonné hmoty obsažené v běžných ve vozidle výrobcem pevně zabudovaných palivových nádržích jsou osvobozeny od dovozních cel a nepodléhají dovozním zákazům a omezením. Dánsko - pohonné hmoty , které jsou obsaženy v normálních nádržích vozidel při jejich příjezdu do druhého státu nejsou osvobozeny od cla a spotřebních daní. Estonsko - pohonné hmoty , které jsou obsaženy v normálních nádržích vozidel zabudovaných výrobcem pevně do vozidla, určené k pohonu vozidla a pro případnou ochranu zboží pod řízenou teplotou, stejně jako mazadla jsou osvobozena od všech dovozních cel na území hostitelského státu za předpokladu, že provozovatel dopravy splňuje příslušné celní předpisy. Finsko - dohodě není přímo uvedeno. Manuál IRU uvádí - bezcelně je možné dovážet max. 200 l pohonných hmot v běžných nádržích. Francie - dohodě není přímo uvedeno. Manuál IRU uvádí: Pro autobusy - bezcelně je možné dovážet pohonné hmoty do množství 600 l. Pro nákladní vozidla - bezcelně je možné dovážet v běžných nádržích pohonné hmoty v množství max. 200 l. Gruzie - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Chorvatsko - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Irán - pohonné látky a mazací oleje nacházející se v běžných nádržích vozidla jedné smluvní strany, které dočasně vstupují na území druhé smluvní strany, budou osvobozeny od odvozních dávek a poplatků a nebodou podléhat dovozním zákazům a omezením. Irsko - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od daní, dávek a celních poplatků. Itálie - pohonné látky v normálních nádržích dočasně dovezených vozidel nepodléhají zákazům a omezením a jsou osvobozeny od cla a vstupních poplatků. Za normální se považuje nádrž navržená kontruktérem pro příslušný typ vozidla. Srbsko a Černá Hora - pohonné látky, kterými jsou napněny obvyklé zásobní nádrže dočasně dovezených vozidel, jsou osvobozeny od cla a dovozních poplatků a nepodléhají dovozním zákazům a omezením. Kazachstán - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Kypr - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. Standardní palivovou nádrží se rozumějí nádrže konstruované výrobcem vozidla. Kyrgystán - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Litva - pohonné hmoty obsažené ve běžných, ve vozidlech výrobcem pevně zabudovaných palivových nádržích jsou osvobozeny od daní, dávek a celních poplatků. Lotyšsko - pohonné hmoty obsažené ve běžných, ve vozidlech výrobcem pevně zabudovaných palivových nádržích jsou osvobozeny od cla. Lucembursko - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. Standardní palivovou nádrží se rozumějí nádrže konstruované výrobcem vozidla. Maroko Pro nákladní vozidla - pohonné hmoty a náhradní díly podléhají systému dočasného dovozu. Pro autobusy - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Maďarsko - pohonné hmoty nádržích pevně spojených s vozidlem a odpovídajících danému typu vozidla se osvobozují od cla, poplatků a daní. Moldávie - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel (do maximálního množství 200 l) jsou osvobozeny od cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu. Německo Pro autobusy - bezcelně je možné dovážet pohonné hmoty do množství 600 l. Pro nákladní vozidla - bezcelně je možné dovážet v běžných nádržích pohonné hmoty v množství max. 200 l. V3echna vozidla převážející více pohonných hmot než je povolený limit budou předmětem zpoplatnění 0,92DM/litr. Nizozemí - pohonné látky a mazací oleje nacházející se v běžných nádržích vozidla za účelem jejich provozu jsou vzájemně osvobozena od odvozních dávek a jakýchkoliv jiných poplatků. Norsko - dohodě není uvedeno. Polsko - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla a poplatků. Portugalsko - dohodě není uvedeno. Manuál IRU uvádí - pohonné hmoty obsažené ve běžných nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. Rumunsko - pohonné látky v nádržích, navržených konstruktérem pro daný typ vozidla, se osvobozují od celních a jiných poplatků nebo dávek. Rusko - palivo obsažené ve standardních nádržích spojených technologicky a konstrukčně s motorem vozidla je osvobozeno od celních poplatků. Toto se vztahuje také na palivo určené pro činnost chladicích zařízení v chladírenských nástavbách a nacházející se v množství stanoveném výrobcem návodem přímo v nákladním automobilu nebo silničním tahači a dále na palivo v nádržích na přívěsech a návěsech. Řecko - pohonné látky v nádržích vozidel zabudovaných výrobcem jsou osvobozeny od celních poplatků i všech daní a dávek. Slovensko - v dohodě není uvedeno. Manuál IRU uvádí - bezcelně je možné dovážet pohonné hmoty v množství max. 200 l v hlavních nádržích. Slovinsko - pohonné hmoty obsažené v běžných, ve vozidlech výrobcem pevně zabudovaných, palivových nádržích se osvobozují od cla, daní, dávek, poplatků vybíraných při dovozu. Sýrie - paliva a pohonné látky nalézající se v nádržích konstruovaných výrobcem a pevně zabudovaných ve vozidlech dovážených do záznamního oběhu v souladu s ustanoveními této dohody, jakož i tuky a mazací oleje, nepodléhají placení dovozních cel a poplatků, dovozním zákazům a omezením. Španělsko - v dohodě není uvedeno. Manuál IRU uvádí - pohonné hmoty obsažené v běžných nádržích nejsou předmětem cla. Švédsko - v dohodě není uvedeno. Manuál IRU uvádí - bezcelně je možné dovážet pohonné hmoty v množství max. 400 l. Švýcarsko - pohonné hmoty, nacházející se v běžných nádržích přechodně dovážených vozidel, nepodléhají žádným dovozním poplatkům, dovozním zákazům a dovozním omezením. Tunisko - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Turecko - pohonná látka nacházející se ve standardních nádržích vozidel bude osvobozena od celních poplatků a jiných daní. Standardní palivovou nádrží se rozumí nádrže zkonstruované výrobcem vozidla. Ukrajina - palivo obsažené v běžných výrobcem pevně zabudovaných nádržích vozidla se osvobozuje od cla a celních poplatků. Uzbekistán - palivo obsažené v nádržích určených pro daný typ motorového vozidla, technologicky i konstrukčně napojených na sací systém motoru. To se týká pouze paliva obsaženého v nádržích připojených k automobilům a automobilovým tahačům, jakož i paliva obsaženého v nádržích připojených k přívěsům a návěsům a určeného k pohonu chladicích agregátů. Velká Británie - v dohodě není přímo uvedeno. Shora uvedené informace jsou výňatky z mezinárodních smluv o silniční dopravě uzavřených mezi ČR a příslušným státem, pokud není uvedeno jinak.

person dabra  date_range 03.10.2000
Reklama
ADSSS
Reklama
Česmad
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací