Svaz dopravy: Informace k Zákonu o veřejných službách v přepravě cestujích
Petr Kašík (na TK po VH SD 2010)
a k situaci okolo slev ve veřejné dopravě.
Úterý, 20. dubna 2010,dabra
Výkonný ředitel SD Petr Kašík k následujícím informacím doplňuje: "Co se týče slev ve veřejné dopravě, materiál zpracovalo Ministerstvo dopravy (MD) a konzultují se poslední detaily mezi MD a Ministerstvem financí (MF) s tím, že předpoklad odeslání do meziresortního řízení je do konce dubna 2010."

Svaz dopravy (SD) Praha 19. dubna 2010 - V současné době je návrh zákona schválen poslaneckou sněmovnou a odeslán s přijatým pozměňovacím návrhem poslance Cyrila Zapletala ke schválení do Senátu P ČR. Veškeré informace a texty návrhu zákona a pozměňovací návrh jsou ke stažení na www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&T=1054

Senát by měl návrh zákona projednat v druhé polovině května 2010.

Vládní návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon o veřejných službách) obsahuje zákonné zmocnění vlády k vydání doprovodných prováděcích předpisů:

  1. Návrh nařízení vlády o požadavcích a postupech pro zajištění technické a provozní propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících a určených zařízení a technologií. Stanovuje požadavky na technickou a provozní interoperabilitu elektronických systémů. (Požadavky na interoperabilitu musí splňovat až systémy, které začnou být provozovány 1 rok po nabytí účinnosti zákona.)
  2. Návrh nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování pro dopravce v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících. Nařízení stanovuje minimální hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že nelze centrálně předvídat ani stanovit potřeby a požadavky jednotlivých regionů na dopravce, může objednatel stanovit přísnější hodnoty a ukazatele standardů kvality a bezpečnosti nebo požadovat splnění dalších standardů.
  3. Návrh vyhlášky MD, kterou se stanoví formulář pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
  4. Návrh vyhlášky MD o postupech pro určení a kontrolu maximální výše kompenzace. Upravuje způsob vytváření finančního modelu, jeho jednotlivé položky a způsob kalkulace pro ověření, zda nedochází k překompenzaci.

Účelem těchto prováděcích předpisů je dosáhnout naplnění zákonného zmocnění v souladu s právní úpravou a závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v Evropské unii. Prováděcí předpisy byly zaslány do vnitroresortního připomínkového řízení MD. Po vyhodnocení připomínek z vnitroresortního řízení budou dopracované materiály předloženy pro poradu ministra dopravy a následně budou rozeslány do meziresortního připomínkového řízení s účastí SD České republiky.
Petr Kašík, Svaz dopravy ČR
Zpět