Vláda schválila návrh novely zákona o veřejných službách
S panem Jaroslavem Menčíkem se mohli setkat účastníci semináře "Legislativní novinky v pravidlech pro objednávání veřejných služeb v přepravě cestujících" v lednu 2018 pořádaným Institutem Jana Pernera v Praze.
Vláda na dnešní schůzi schválila návrh novely zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Hlavní změny komentuje pro Busportál advokát Jaroslav Menčík.
Středa, 24. října 2018,rebus
Ministerstvo dopravy již dříve avizovalo, že zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, bude třeba novelizovat, a to mimo jiné za účelem jeho adaptace na nedávné změny v legislativě Evropské unie. Budoucí změny zákona o veřejných službách nyní nabyly konkrétní obrysy, neboť vláda České republiky dnes schválila Ministerstvem dopravy zpracovaný návrh novely zákona o veřejných službách. Ta tak zanedlouho poputuje do Poslanecké sněmovny, která bude rozhodovat o jejím dalším osudu.

Hlavní změny zákona o veřejných službách, které Ministerstvo dopravy přichystalo, lze shrnout následovně:

Změny v oblasti dopravního plánování

Navrhovaná novela předpokládá, že dopravní plánování bude do budoucna realizováno jednak prostřednictvím koncepce veřejné dopravy státu, a jednak prostřednictvím plánů dopravní obslužnosti území pořizovaných jednotlivými objednateli.

Koncepce veřejné dopravy je v navrhované novele pojata jako výchozí plánovací dokument, který by měl dle Ministerstva dopravy stanovit hlavní cíle a priority veřejné dopravy v celorepublikových a mezinárodních souvislostech. Koncepci veřejné dopravy bude pořizovat Ministerstvo dopravy a následně schvalovat vláda, a to pro území celé České republiky a na dobu nejméně 5 let. Podle navrhované novely by koncepce veřejné dopravy měla být schválena nejpozději do 31. prosince 2020. Za zmínku stojí, že Ministerstvo dopravy bude povinno projednat návrh koncepce veřejné dopravy také se zástupci dopravců.

Povinnost pořizovat plány dopravní obslužnosti území ukládá státu a krajům již stávající zákon o veřejných službách. Dle navrhované novely by však do budoucna měly plány dopravní obslužnosti pořizovat i obce, které zajišťují nebo hodlají zajišťovat dopravní obslužnost. Námitky, že tato povinnost bude zejména u malých obcí spojena s nepřiměřenými administrativními nároky, Ministerstvo dopravy odmítlo s tím, že legislativa EU neumožňuje z této povinnosti stanovit žádnou výjimku. Jistou úlevu by pro obce nicméně mohla znamenat možnost, aby více objednatelů pořídilo společný plán dopravní obslužnosti území.

Plány dopravní obslužnosti území bude nutno dle navrhované novely vypracovat tak, aby byly v souladu s koncepcí veřejné dopravy, přičemž do souladu s ní budou muset být uvedeny vždy nejpozději do 1 roku ode dne schválení koncepce veřejné dopravy vládou. Na rozdíl od koncepce veřejné dopravy však pořizovatelé plánů dopravní obslužnosti nebudou povinni jejich návrhy projednávat se zástupci dopravců.

Pokud by objednatel zajišťoval dopravní obslužnost v rozporu s jím pořízeným plánem dopravní obslužnosti území, vystavoval by se dle navrhované novely riziku odpovědnosti za přestupek, za který by mu hrozila pokuta až do výše 10 milionů Kč.

Jednotný jízdní doklad

Navrhovaná novela dále zavádí pro oblast osobní drážní dopravy institut tzv. jednotného jízdního dokladu. Díky němu by cestující do budoucna měli být schopni cestovat mezi dvěma body na jeden jízdní doklad přesto, že využijí služeb více různých dopravců.

Povinnost umožnit využití poskytovaných přepravních služeb na základě jednotného jízdního dokladu by měli mít ti dopravci, kteří provozují veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní (v objednávce státu) nebo regionální (v objednávce krajů) na základě smlouvy o veřejných službách, a to od prosince 2020. K systému jednotného jízdního dokladu se však budou moci dobrovolně připojit i dopravci, kteří provozují veřejnou drážní osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální komerčně nebo kteří poskytují integrované veřejné služby.

Ceny jízdného v systému jednotného jízdního dokladu a ceny souvisejících služeb budou stanoveny cenovými předpisy, k jejichž vydání bude zmocněno Ministerstvo financí. Základem fungování celého systému bude informační systém jednotných jízdních dokladů, který bude spravovat Ministerstvo dopravy.

Zapojení dopravců provozujících autobusovou dopravu do systému jednotného jízdního dokladu navrhovaná novela nepředpokládá.

Úprava odkazů na zákon o zadávání veřejných zakázek

Zákon o veřejných službách na řadě míst odkazuje na vybraná ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k tomu, že některé z těchto odkazů jsou v současné době chybné, navrhuje Ministerstvo dopravy jejich aktualizaci tak, aby odpovídaly stávajícímu znění zákona o zadávání veřejných zakázek. Navrhovaná novela by zároveň měla do zákona o veřejných službách doplnit nové odkazy na některé další instituty zákona o zadávání veřejných zakázek, a to zejména ve vztahu k nabídkovým řízením.

Výše byly nastíněny hlavní změny, které vládou schválený návrh novely zákona o veřejných službách přináší. Ačkoliv tuto novelu čeká ještě legislativní proces v Parlamentu, lze doporučit, aby se na ni nejen objednatelé, ale i dopravci začali pomalu připravovat.

Mgr. Ing. Jaroslav Menčík, LL.M., advokát

S panem Jaroslavem Menčíkem se mohli setkat účastníci semináře "Legislativní novinky v pravidlech pro objednávání veřejných služeb v přepravě cestujících" v lednu 2018 pořádaným Institutem Jana Pernera v Praze.
Zpět