Reklama
Reklama
Reklama
Zprávy

Vodík je klíčovým prvkem v přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. V roce 2030 má ČR spotřebovávat 20 tisíc tun obnovitelného vodíku. K většímu nasazení má dojít i v dopravě. Jezdit mohou vodíkové autobusy, nákladní vozidla i vlaky, vytipované jsou linky R14, R21, R22 a SP14. Vzniknou plnící stanice vhodné pro užitková vozidla.

Sdílení zkušenosti se zaváděním vodíkových technologií v Belgii, Německu či na Slovensku, evropská a národní legislativa, podpora českých vodíkových projektů včetně dotačních příležitostí či série vědeckých přednášek s nejnovějšími poznatky od vývoje elektrolyzérů přes skladování a transport vodíku po slibné nové materiály pro výrobu palivových článků. Ale také workshopy přibližující možnosti nasazení regionálních vodíkových vlaků na českých železnicích nebo shrnující výsledky pětiletého mezinárodního projektu na vývoj nového typu membrán pro alkalické elektrolyzéry, prezentace vodíkových zařízení včetně automobilů či ocenění talentovaných vysokoškoláků. I taková témata přinesl 14. ročník jedinečné evropské odborné konference s názvem Hydrogen Days 2024 , která ve dnech 20.–22. března v Praze hostila experty na vodíkové technologie z celého světa. „ Konference nabídla jedinečné místo pro setkání odborníků z komerčních, výzkumných a vzdělávacích institucí, působících v oblasti pokročilých vodíkových a souvisejících technologií. Stejně tak ovšem přivítala i zástupce státních institucí a samospráv, investory či podnikatele, zajímající se o rozvoj vodíkového hospodářství ,“ uvedla Veronika Vohlídková, výkonná ředitelka České vodíkové technologické platformy HYTEP. O významu akce, která nemá v oboru vodíkových technologií v ČR obdoby, svědčí i to, že se jí kromě řady tuzemských i zahraničních odborníků osobně zúčastnili i nizozemský velvyslanec Daan Huisinga, belgický velvyslanec Jurgen van Meirvenne nebo zástupce indické vodíkové asociace Alok Sharma. Legislativa EU zavazuje ČR k většímu nasazení vodíku v dopravě i průmyslu Vodíkové technologie zažívají v posledních letech v České republice postupný rozmach, a tempo jejich rozvoje a nasazení v širokém měřítku má v blízké budoucnosti dále gradovat. Souvisí to i s implementací evropské legislativy do českého právního řádu, která přináší v oblasti vodíku pro ČR řadu závazků. Evropská unie loni přijala klíčovou revizi směrnice Renewable Energy Directive na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie, která přináší pro Českou republiku i závazné cíle pro spotřebu obnovitelného vodíku v dopravě a průmyslu. V roce 2030 tak má 1 % spotřebované energie v dopravě na území ČR pocházet z obnovitelných paliv nebiologického původu, tedy především z obnovitelného vodíku, případně z e-paliv. V průmyslu pak má být podle směrnice do roku 2030 přibližně 42 % šedého vodíku nahrazeno vodíkem obnovitelným. V Česku mají podle směrnice také vzniknout tzv. "akcelerační zóny", kde bude jednodušší a rychlejší budovat nové zdroje obnovitelné energie. Dle jiného nařízení EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zase musí do roku 2030 vzniknout na každých 200 kilometrech dálnic sítě TEN-T (tedy dálnicích jako je D1 nebo D5) plnicí stanice vodík s kapacitou vhodnou pro rozvoj vodíkové nákladní dopravy. Minimálně jedna vodíková plnicí stanice pak bude muset stát i v každém krajském městě ČR. V české legislativě ale vodík stále nemá pevné místo. „ Spolupracujeme se státní správou na vyjasnění podmínek, za kterých bude možné financovat projekty výroby obnovitelného vodíku v návaznosti na pravidla státní podpory, doufáme, že to stihneme nejpozději do konce roku 2024. Vodík se loni sice dostal do energetického zákona, to ale byl jen první nezbytný krok. Nyní usilujeme o to, aby Česká republika přišla s komplexní revizí legislativy speciálně zaměřenou na rozvoj vodíku jako energetického plynu a paliva, a to i s ohledem na nové unijní směrnice a nařízení. Již brzy se ale dočkáme aktualizace Vodíkové strategie, která bude řadu problémů adresovat ,“ upozornila Veronika Vohlídková. V ČR staví elektrolyzéry a plničky, testují i vodíkové autobusy Podle propočtů České vodíkové technologické platformy HYTEP se bude v roce 2030 v České republice spotřebovávat kolem 20 tisíc tun obnovitelného vodíku. K tomu ovšem bude nutné vybudovat a rozvinout robustní řetězec vzájemně navazujících oblastí vodíkového průmyslu, a to od výroby vodíku přes jeho distribuci a skladování až po jeho spotřebu. Všem těmto tématům se konference Hydrogen Days 2024 detailně věnovala. „ Velká pozornost byla věnována vývoji a nasazení vodíku v energetice. Řečníci se zaměřili zejména na výrobu a skladování vodíku jako způsobu akumulace energie, na související infrastrukturu, kogenerační systémy nebo palivové články. Neméně důležitým tematickým okruhem byl i vývoj a nasazení vodíku v dopravě. Přednášející představili například palivové články pro výrobu energie v mobilních aplikacích, pohonné jednotky založené na spalování vodíku nebo kombinované systémy ,“ přiblížil Aleš Doucek, předseda představenstva České vodíkové technologické platformy HYTEP. Že nasazení vodíkových technologií v České republice přibývá, potvrzují i úspěšně realizované projekty z nedávné doby. „ V průběhu loňského roku byly například otevřeny dvě veřejné plnicí stanice na vodík v Litvínově a na pražském Barrandově, a současně byly spuštěny neveřejné stanice v Mstěticích u Prahy a v Ostravě, čímž počet neveřejných plnicích stanic vzrostl na rovných pět. Na konci roku 2023 zase společnost Solar Global spustila v Napajedlech první větší elektrolyzér o kapacitě přibližně 230 kW. V několika městech se rovněž uskutečnily testy vodíkových autobusů a bylo zahájeno testování nákladního vozidla na vodík automobilky TATRA ,“ vypočítal Doucek. Hladík: Vodík je jedinečnou šancí pro bývalé uhelné regiony Je symbolické, že řada vodíkových projektů se bude soustředit a rozvíjet v regionech, které si nesou historickou ekologickou či socioekonomickou zátěž po těžbě uhlí. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka může právě vodík představovat pro regiony jako je Ústecko, Ostravsko či Karlovarsko obrovskou příležitost při dekarbonizaci průmyslu a ekonomiky. „ Chceme podporovat čisté zelené technologie a přidanou hodnotu, a právě v oblasti vodíku se tato přidaná hodnota může vytvořit. Rozvoj vodíkového průmyslu může například v regionech, které byly v minulosti negativně ovlivněny těžbou uhlí, představovat významnou příležitost. Nejenže přinese ekologické zlepšení díky čistějším technologiím, ale také hospodářský rozvoj ,“ uvedl ministr Hladík. Podle Hladíka ministerstvo připravuje se všemi uhelnými kraji, tedy Ústeckým, Moravskoslezským a Karlovarským krajem, podporu na rozvoj tzv. vodíkových údolí ve Fondu spravedlivé transformace. Zde se chce zaměřit na podporu strategického a akčního plánování rozvoje v oblasti vodíku. „ Vnímám potenciál vodíku jako klíčového prvku v přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku a jako ministerstvo životního prostředí jsme připraveni podporovat iniciativy, které tento přechod usnadní a urychlí. Naším cílem je vytvořit udržitelný ekosystém pro vodíkové technologie v České republice, který bude podporovat inovace a přispívat k dekarbonizaci ekonomiky ,“ doplnil ministr životního prostředí Petr Hladík. Síkela: Akvizice plynovodů pro budoucí transport vodíku byla strategickým krokem Český stát se nedávno stal majitelem téměř 4 000 kilometrů plynovodů a související infrastruktury. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely bude hrát státní vlastnictví této infrastruktury důležitou roli při budování evropské vodíkové sítě a plánovaném transportu vodíku z Německa či Ukrajiny do České republiky. „ V loňském roce jsme vlastnicky vstoupili do plynárenských aktiv, což Česku umožní hrát stěžejní roli při budování evropské vodíkové sítě. Díky tomu můžeme strategicky rozhodovat o trasách, kapacitách a technických parametrech vodíkových koridorů a zajistit tak efektivní a bezpečný transport vodíku a jeho dovoz do země,“ vysvětlil ministr Síkela a podotknul, že nejvýznamnějším partnerem v oblasti vodíkových technologií je pro Českou republiku jednoznačně Německo. „ Spolupráce s Německem v oblasti vodíkových technologií je pro Českou republiku klíčová. Nejdůležitějším projektem je Czech German Hydrogen Interconnector, který vznikne přestavbou stávajícího plynovodu na zemní plyn na přepravu vodíku ,” doplnil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že dalšími důležitými partnery pro ČR v oblasti vodíkových technologií jsou také Francie, Holandsko, Polsko, Jižní Korea nebo Japonsko. Bartoš: Na podporu vodíkové mobility mohou jít miliardy korun Významným segmentem oblasti vodíkových technologií je vodíková mobilita. Právě do jejího rozvoje v České republice budou směřovat nemalé prostředky z evropských zdrojů. Například Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v nedávné době vyčlenilo přes 1,1 miliardy Kč na podporu udržitelné veřejné dopravy. Od ledna 2024 se mohou zájemci ucházet o celkem 245 milionů Kč na nízkoemisní a bezemisní vozidla k přepravě cestujících v Praze. V únoru 2024 pak odstartoval příjem žádostí na podporu infrastruktury pro alternativní paliva ve veřejné dopravě na území celé ČR mimo hlavního města Prahy, kde je alokováno dalších 886 milionů Kč. Podle Ivana Bartoše, ministra pro místní rozvoj ČR, jde o zásadní podporu vodíkové mobility. „ Na Ministerstvu pro místní rozvoj podporujeme vodíkovou mobilitu především výzvami v oblasti infrastruktury pro alternativní paliva ve veřejné dopravě. Prostřednictvím programu IROP financovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) rovnocenně podporujeme výstavbu vodíkových plnicích stanic a dobíjecích stanic pro autobusy veřejné hromadné dopravy. Záleží na strategii žadatelů (jednotlivých dopravců), jakým směrem se při rozvoji systému bezemisní veřejné dopravy chtějí vydat. Jde o vůbec první výzvy s tímto zaměřením, které jsme otevřeli. Rozvoji vodíkových technologií nahrává i šíře způsobilých výdajů v těchto výzvách – projekty mohou zahrnovat také výdaje na zřízení výrobny a skladovacích jednotek vodíku z obnovitelných zdrojů ,“ uvedl ministr Ivan Bartoš. Tím ovšem prostředky na veřejnou podporu vodíkové mobility rozhodně nekončí. „V předešlém roce a půl jsme nabídli prostřednictvím IROP ve výzvách projektům z oblasti udržitelné mobility přes miliardu korun. Kromě výzev pro Prahu a všechny kraje jsme vyhlásili také tzv. integrované výzvy ITI (integrované územní investice), které poběží až do roku 2027. Ty se zaměřují na hustě osídlené oblasti okolo velkých měst. Ve výzvě na výstavbu plnicích a dobíjecích stanic máme připraveno z evropských peněz 420 milionů Kč a ve výzvě na nákup bezemisních vozidel dokonce 3 miliardy Kč. Podpoříme jimi jak nákup a provoz vodíkových autobusů, tak bateriových elektrobusů, trolejbusů a tramvají,“ doplnil ministr Bartoš. Studie napoví, které české tratě jsou vhodné pro vodíkové vlaky Jednou z oblastí vodíkové mobility je i železniční doprava. Právě na tu byl zaměřen další z workshopů konference Hydrogen Days 2024, během kterého byly představeny předběžné výsledky končícího čtyřletého česko-norského projektu s názvem "Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích". Cílem projektu, vedeným ÚJV Řež a kofinancovaným z norských fondů, byla analýza českých železničních tratí a lokalizování oblastí, kde by vodíkové vlaky byly technickým, ekonomickým a environmentálním řešením výhodnějším oproti jiným technologiím. Výzkumníci během projektové studie shromáždili údaje zejména z neelektrifikovaných českých tratí, kde jsou v současnosti provozovány dieselové soupravy. Následně prostřednictvím metodiky a softwaru vyvinutého norským výzkumným institutem SINTEF provedli technicko-ekonomickou analýzu vybraných regionálních tratí. V ní porovnávali jednotlivé pohony vlaků, tedy vlaky na naftu, baterie, vodík a vlaky s hybridním pohonem. Celkem odborníci zkoumali sedm českých a jednu přeshraniční linku. Pozitivní výsledky pro potenciální nasazení vlaků s vodíkovým pohonem vyšly pro linky R14, R21, R22 a SP14 s tím, že u těchto tratí bude nutná ještě podrobnější ekonomická analýza. Detailní výsledky projektu budou zveřejněny nejpozději do konce dubna roku 2024. Doprovodný program nabídl testovací jízdy, vodíkové exponáty i ocenění vysokoškoláků V průběhu konference Hydrogen Days 2024 se v prostorách Cubex Centru Praha uskutečnila i výstava, kde byly prezentovány ukázky vodíkových technologií a produktů. Například společnost Dräger zde představila přenosné detektory plynů, inovativní bezdrátový přístroj X-node či komplexní systémy pro stacionární detekci plynů, společnost Ventile & Fittings Praha širokou škálu potrubních komponent pro fluidní systémy a společnost Swagelok panel pro vzorkování vodíku na plnicí stanici. Návštěvníci měli také možnost prohlédnout si či přímo otestovat v městském provozu vodíkové automobily značky BMW a Hyundai. Výstavu doprovodila i řada odborných posterů, věnujících se vývoji a nasazení vodíku v energetice či dopravě. Na konferenci byly rovněž vyhlášeny výsledky soutěže Cena HYTEP, která odměnila nejlepší české diplomové práce z oblasti vodíkových technologií. Ocenění získal i nejlepší studentský poster a nejlepší studentská prezentace v rámci soutěže Student Award 2024.

person rebus  date_range 22.03.2024

V autobusové dopravě hodnotí ROPID 21 indikátorů u všech 33 dopravců v rámci Prahy, Středočeského kraje a také u dopravců sousedních krajů, kteří zajišťují spoje na území PID. Nejlépe si v roce 2023 vedli ČSAD POLKOST, Dopravní podnik hl. m. Prahy a Dopravní společnost Ústeckého kraje. Celkově došlo ke zlepšení, zejména v dodržování jízdních řádů a informování ve vozidlech. Na konci roku 2023 bylo průměrné stáří autobusů 6,9 let, dopravci provozovali 3 135 vozidel, z toho 88 procent bylo bezbariérově přístupných. V novém červenošedém vzhledu již jezdilo 18 procent autobusů.

ROPID zveřejnil výsledky pravidelného měření a vyhodnocování úrovně kvality dopravců PID. Mezi sledovanými indikátory jsou plnění grafikonu, přesnost provozu, bezbariérovost, informování ve vozidlech a na zastávkách, stáří vozového parku nebo čistota vozidel a teplotní komfort. Sleduje se také ústrojová kázeň řidičů a míra dodržování jejich povinností. Vyhodnocení autobusových Standardů za 4. čtvrtletí 2023 Všechny požadované indikátory splnil tentokrát pouze jediný dopravce (Dopravní společnost Ústeckého kraje), velmi kvalitní výkon podalo dalších 5 dopravců s jediným nesplněným indikátorem (ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, Dopravní podnik hl. m. Prahy, LEXTRANS BUS, ICOM transport a POHL Kladno). Nejlépe plněnými indikátory jsou opět „Tepelná pohoda“ (splnili všichni dopravci) a nově také „Přesnost provozu“ (nesplnili pouze 4 dopravci). U tohoto indikátoru sice došlo ke snížení počtu předjetí oproti jízdnímu řádu, celkově se ale také snížil počet spojů bez zpoždění, což je způsobeno především tradičně silným provozem individuální dopravy i zhoršenými klimatickými podmínkami koncem roku. Naopak nejhůře je i nadále plněný indikátor „Informování ve vozidlech“, který splnilo jen 11 dopravců, bohužel o 5 méně než v předchozím čtvrtletí. Druhým nejproblematičtějším indikátorem se stalo „Plnění grafikonu“, který nesplnilo 15 dopravců a jedná se o výrazné zhoršení oproti předchozímu čtvrtletí (nově ho nesplnilo 11 dopravců). Výrazný propad nastal také u indikátoru „Čistota vozidel“ vlivem zimního období (splnilo pouze 25 dopravců oproti 31 minule). Mírné zlepšení jsme naopak zaznamenali u indikátoru „Bezbariérovost vozidla.“ Oproti předchozímu období se nově hodnotí v rámci indikátoru „Funkčnost odbavovacího zařízení“ také funkčnost prodejních terminálů v městských autobusech. Vyhodnocení Standardů kvality za metro, tramvaje, autobusy a vlaky za rok 2023 na území Prahy a Středočeského kraje Metro Dopravní podnik hl. m. Prahy splnil stejně jako v předchozím roce všech 13 sledovaných ukazatelů. Ke konci roku 2023 nabízelo metro 75 % bezbariérových stanic a průměrné stáří vozového parku bylo 18,4 let. Tramvaje Ze 17 sledovaných indikátorů nesplnil Dopravní podnik hl. m. Prahy pouze jeden, a to „Informování ve vozidlech“. Nově splnil po 5 letech také indikátor „Funkčnost označovačů.“ I když dopravce splnil indikátor „Čistota vozidel“, z hlediska následků vandalismu bylo průměrné plnění tohoto indikátoru pouze 78 %, což znamená o téměř 5 % horší výsledek než za rok 2022. Konkrétně se jedná o hlavně graffiti na vnitřních plochách tramvají. Ke konci roku 2023 nabízely tramvaje 72 % bezbariérově přístupných spojů (o 3 % více než v roce 2022) a průměrné stáří vozového parku bylo 14,6 let. Tramvajový provoz dosáhl v roce 2023 přesnosti 86 % (mírně lepší výsledek než v roce 2022). Autobusy - Přehled všech dopravců Oproti roku 2022 nedošlo ke změnám jednotlivých dopravců, kterých sleduje ROPID celkem 33. Všechny indikátory splnili 3 dopravci - ČSAD POLKOST, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Dopravní společnost Ústeckého kraje. V roce 2022 splnili všechny standardy dopravci AUTODOPRAVA LAMER, Dopravní podnik hl. m. Prahy a MARTIN UHER . Vloni velmi kvalitní výkon podalo dalších 7 dopravců s jediným nesplněným indikátorem (AUTODOPRAVA LAMER, ČSAD Česká Lípa, ICOM transport, LEXTRANS BUS, Martin UHER, POHL Kladno a Transdev Střední Čechy). Celkově došlo ke zlepšení plnění jednotlivých standardů. Nejvýraznější pokrok nastal u indikátorů „Plnění grafikonu“ a „Informování ve vozidlech“ (oba nově splnilo dalších 5 dopravců). Zlepšení plnění je také u indikátorů „Bezbariérovost vozidla,“ „Garance bezbariérových spojů,“ „Přesnost provozu“ a „Ústrojová kázeň.“ Naopak mírné zhoršení nastalo u indikátorů „Čistota vozidel“ a „Stáří vozidel“. I přes zlepšení je nejčastěji neplněným indikátorem stále „Informování ve vozidlech“ (splnilo 14 dopravců), naopak všichni dopravci splnili stejně jako v roce 2022 indikátor „Tepelná pohoda“. Na konci roku 2023 bylo průměrné stáří vozového parku všech dopravců 6,9 let, dopravci provozovali 3 135 vozidel, z toho 2 761, tedy 88,1 % bezbariérově přístupných (v roce 2022 to bylo 84,7 %). Podíl autobusů v nejnovějším standardu v novém červenošedém vzhledu na konci roku 2023 tvořil již 18 % (o rok dříve to bylo pouze 5 %). Vlaky V rámci standardů kvality PID v oblasti železniční dopravy pokračuje setrvalý stav, kdy je nedostatečně plněna část indikátorů týkajících se jak oblasti provozu, tak vozidlového parku. Provozní ukazatele výrazně ovlivňuje stav drážní infrastruktury, především vliv plánovaných výluk i mimořádných situací, zejména na středočeských tratích, které jsou s pracemi na infrastruktuře částečně spojeny. Negativně se zde projevuje zejména vliv optimalizace železničních tratí v úseku Praha-Smíchov – Praha-Radotín a Praha-Vysočany – Mstětice, kde lze v roce 2024 očekávat zlepšení stavu. Vlivem výše uvedených skutečností je souhrnné plnění jízdního řádu hluboce pod požadovanou úrovní náročnosti, nicméně důvody vzniku nepravidelností leží výrazně mimo kompetence dopravce. Velice problematické je plnění indikátoru „Plnění předepsaného řazení vlaku“, což je naopak ukazatel téměř výhradně ovlivnitelný dopravcem. Problémy přetrvávají zejména u jednotek řady 471 CityElefant, kterých je s ohledem na probíhající modernizace a opravy vyšších stupňů v kombinaci s vysokou turnusovou potřebou dlouhodobý nedostatek, což se projevuje zejména v přepravních špičkách, kdy mohou být některé vlaky vedené ze Středočeského kraje do Prahy pouze jednou jednotkou namísto dvou. Problémy v řazení se týkají i souprav nasazovaných na vložené vlaky z Prahy do Řevnic. Tato problematika již byla s dopravcem projednána a nalezeno řešení tohoto nevyhovujícího stavu. Naprosto tristní je ale situace v oblasti čistoty vozidel, kdy zejména jednotky 471 CityElefant jsou častým terčem útoků sprejerů. Vlivem přijatých opatření týkajících se zejména aplikace ochranných antigraffiti fólií nebo laků dochází k mírnému zlepšení, problematický je v současné době zejména stav interiérů. Neuspokojivá situace je i v hodnocení funkčnosti vozidel, velice často se vyskytují závady především u toalet, případně připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi. Bez větších problémů je naopak hodnocení vlakového personálu, pozitivní je vysoký podíl bezbariérových souprav (více než 88 %), s ohledem na probíhající modernizace infrastruktury se bude navyšovat i počet bezbariérově přístupných stanic a zastávek. Obecné poznámky Standardy kvality PID jsou měřeny kontinuálně a to jak automaticky ze sledovacího systému MPVnet, díky kterému má ROPID informace o aktuální poloze vozidel (případně přímo od dopravců u metra, tramvají a železnice), tak manuálně pomocí měření metodou fiktivního zákazníka či pracovníky kontroly, kteří provádí měření na jednotně stanoveném vzorku vozidel jednotlivých dopravců a sledují všechny měřené aspekty (například chování řidičů, čistotu vozidel nebo informování cestujících).

person rebus  date_range 18.03.2024

Skupina Iveco u příležitosti Dne kapitálových trhů představila nový strategický plán, který stanoví cíle do roku 2028. Do autobusové divize bude investovat 600 milionů EUR, hlavně do segmentu s nulovými emisemi.

Během akce v Turíně 14. března 2024 byla oznámena investice do vyspělých technologií ve výši 600 milionů eur v letech 2024 až 2028 pro obchodní jednotku autobusů. Tato alokace má divizi umožnit zůstat na předním místě v sektoru, zejména v segmentu vozidel s nulovými emisemi. Dalším krokem je investovat 300 milionů EUR do modulární architektury elektrického pohonu. Bus Business Unit si klade za cíl dosáhnout do roku 2028 čistých tržeb mezi 3 a 3,5 miliardami EUR. Zaměří se na zvýšení rozsahu podnikání a optimalizuje provoz tak, aby se téměř zdvojnásobila ziskovost oproti roku 2022, dosáhnout má 7–8 % do 2028. Podle toho, co prohlásil Domenico Nucera, prezident divize Iveco Group Bus, během svého projevu na Iveco Group Capital Markets Day, „dalším krokem je investovat 300 milionů eur do modulární architektury elektrického původu, která bude integrovat baterie do konstrukce vozidla pro snížení hmotnosti, zvýšení kapacity cestujících a zvýšení dojezdu.“ Nový strategický plán Iveco Group nastiňuje cíle do roku 2028. „ V předchozím strategickém plánu do roku 2021 si Iveco Group stanovila cíl celkových čistých výnosů z průmyslových aktivit mezi 16,5 a 17,5 miliard eur do roku 2026 a do konce roku 2023 dosáhla 15,9 miliard eur, což se ukázalo být plně v souladu s plánem. Upravená marže EBIT průmyslových činností za rok 2026 měla dosáhnout hodnoty mezi 5 a 6 % (z 3,6 % v roce 2019), které dosáhla již v roce 2023. Pokud jde o volný peněžní tok průmyslových činností, IVECO Group měl cíl 500 milionů eur v roce 2026 a v roce 2023 již dosáhl více než 400 milionů eur, což předpokládá předchozí cílovou trajektorii. Tyto výsledky lze z velké části připsat přístupu „jednoho týmu “, který sjednocuje svou globální pracovní sílu více než 36 000 zaměstnanců ke společnému účelu“ říká Iveco Group. Finanční cíle skupiny Iveco pro rok 2028 počítají pro průmyslové aktivity s dosažením čistého obratu ve výši přibližně 19 miliard eur a upravenou marží EBIT mezi 7 a 8 %, navíc s volným peněžním tokem ve výši přibližně 0,9 miliardy eur. Od roku 2024 do roku 2028 počítá s investicemi více než 5,5 miliardy eur. V rámci energetické transformace Iveco Group znovu potvrzuje svůj cíl dosáhnout do roku 2040 čistých nulových emisí uhlíku.. Errit Marx, generální ředitel Iveco Group, řekl: „ První z našich hodnot je, že „jdeme za hranice samozřejmého“. Ztělesňuje duši naší skupiny a jasně odráží naši ambici vědomě překonávat limity a odvážně se vydávat na nové cesty. Ukázali jsme, že dokážeme dodržet sliby, které jsme dali. Dnes jsme odhodláni implementovat nový plán, urychlit naše produktové portfolio, vytvořit silnější a rozmanitější partnerství a urychlit naši cestu udržitelnosti. Tyto závazky splníme, protože cesty a příležitosti před námi a našimi pěti obchodními jednotkami jsou vzrušující a neomezené. Kromě toho, jak využíváme interní možnosti, budeme pokračovat ve zkoumání silných externích příležitostí. Vždy půjdeme za hranice samozřejmého ." Domenico Nucera, prezident autobusového sektoru Iveco Group: „ Pro průmysl osobní dopravy je budoucnost nulové emise. Očekává se, že do roku 2030 bude v Evropě 90 % městských autobusů bezemisnícch. Autobusový trh je pod tlakem a přicházejí konkurenti. Můžeme se spolehnout na naše pevné vztahy se zákazníky a naši rozsáhlou síť. Optimalizovali jsme náš dodavatelský řetězec a dobu uvedení na trh. Investovali jsme do nových technologií uvedením plné elektrické řady a našeho prvního autobusu s palivovými články ve spolupráci s Hyundai. Otevřeli jsme naši továrnu net zero ve Foggia. Nyní jsme připraveni investovat 600 milionů eur do pokročilých technologií .“ „ Naše kniha objednávek elektrických autobusů se v roce 2023 čtyřnásobně rozrostla, protože jsme vyhráli několik výběrových řízení, například v Holandsku, Marseille, Římě nebo Turíně. Dalším krokem je investovat 300 milionů eur do modulární architektury, která bude integrovat baterie do konstrukce vozidla, pro snížení hmotnosti, zvýšení kapacity cestujích a zvýšení autonomie ,“ uvedl Nucera.

person rebus  date_range 15.03.2024

Poslanci Evropského parlamentu schválili 13. března 2024 novou emisní normu Euro 7. Při vyjednávání o původním návrhu EK se podařilo dosáhnout kompromisu. Emisní limity výfukových plynů zůstanou na úrovni, kterou dnes obsahuje platná emisní norma Euro 6, a to včetně limitů testování. Cílem Euro 7 je podpořit přechod Evropské unie k emisně čisté mobilitě a zlepšit kvalitu ovzduší. Důležité je však vyvážit zájmy životního prostředí a konkurenceschopnost.

O zmírnění původního návrhu se značně zasadila Česká republika. Společně s Francií, Itálií, Slovenskem, Rumunskem, Bulharskem, Maďarskem a Polskem na počátku června představily společný poziční dokument, ve kterém požadovaly změnu návrhu EURO 7 a postupným vyjednáváním se podařilo získat na svoji stranu další státy. Výrazně mírnější návrh pak schválili ministři členských států 25. září 2024 . Emisní limity pro osobní i nákladní auta už nejsou tak přísné jako v původním návrhu a rovněž se podařilo dojednat delší časový rámec pro zavedení normy. Nařízení mělo podle původního návrhu Evropské komise platit u osobních automobilů už v polovině roku 2025, pro nákladní vozidla a autobusy o dva roky později. Nyní se počítá se zavedením opatření 2,5 roku od vstupu normy v platnost u nových modelů osobních vozidel a 3,5 roku u stávajících modelů. U nákladních aut to mají být čtyři, resp. 5 let. Tyto lhůty mají umožnit i českým automobilkám připravit se na nové požadavky. Nařízení nově zavádí opatření zaměřená na snížení emisí z pneumatik a brzd a na zvýšení životnosti baterií. Emise pevných částic, které vznikají otěrem pneumatik o vozovku a brzdových destiček o kotouče, dosud upravovány nebyly. Nová norma stanovuje limit tří mg/km pro čistě elektrická vozidla, sedm mg/km pro většinu spalovacích motorů a hybridní elektrická vozidla a jedenáct mg/km pro velké dodávky. „ Hlasování o Euro 7 se zaměřilo na to, na čem nejvíce záleží – na výzvy orientované na budoucnost, jako jsou emise brzd u automobilů a dodávek a požadavky na baterie elektrických vozidel ,“ uvedla Sigrid de Vries, generální ředitelka Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA). „ Ale nenechte se mýlit: Euro 7 stále zpřísňuje emise výfukových plynů a testovací postupy. Zejména výrobci nákladních vozidel a autobusů budou čelit výrazně přísnějším pravidlům, již nyní se musí přizpůsobit, aby splnili rychle se blížící cíle dekarbonizace do roku 2030." ACEA dále komentuje: Přední světové emisní normy přicházejí v kritickém okamžiku, kdy evropský automobilový průmysl přechází od spalovacích motorů k elektrickým pohonům. Čelí také tvrdší konkurenci z Číny a USA, zvýšeným nákladům na podnikání v Evropě a nesourodému regulačnímu rámci, který nevyhnutelně podkopává konkurenceschopnost Evropy. Je důležité připomenout, že k dnešnímu dni došlo k výraznému pokroku, kdy se emise vozidel snížily o 90 % mezi první normou Euro a první verzí Euro 6. Výrobci vozidel a tvůrci politik mohou být hrdí, co společně dokázali. Aby byl plněn cíl, tj. přechod k čisté mobiltě a zlepšení kvality ovzdušíl, měli by politici udělat více pro nahrazení starších, více znečišťujících vozidel na silnicích novějšími modely vybavenými nejpokročilejší emisní technologií. Nejde jen o pobídky ke zvýšení tržního zavádění novějších vozidel, ale také o vytvoření holistického regulačního rámce, který udrží mobilitu dostupnou pro všechny Evropany. Odpovědné osoby budou muset o klíčových prvcích rozhodovat prostřednictvím sekundárních právních předpisů a je třeba vhodným způsobem napravit několik důležitých nesrovnalostí v textu. Uvedla ve vyjádření ACEA. Předpis musí ještě formálně schválit Rada EU složená z členských států.

person rebus  date_range 15.03.2024

V roce 2023 prodal Solaris celkem 1 456 vozidel, přes 80 procent bylo elektrických bateriových a vodíkových, trolejbusů a hybridních autobusů. Letos představil Urbino electric bez klasické motorové věže v interiéru. V příštích letech plánuje nabídnout verze bezemisních autobusů pro meziměstskou dopravu.

Rostoucí podíl vozidel s nízkými a nulovými emisemi v prodejním mixu Solaris ukazuje na dobrý krok v přizpůsobení se tomuto trhu. Ve většině zemí EU v posledních letech dynamicky roste podíl elektrických vozidel. Solaris buduje své portfolio v tomto segmentu řadu let a potvrzuje to i udržení pozice evropského lídra v segmentu autobusů s nulovými emisemi (bateriové autobusy + autobusy s palivovými články) v letech 2012-2023 s kumulativním podílem 14,5 %. Udržel si také 1. místo na trhu autobusů s nulovými emisemi v roce 2023 s 15,2% podílem na trhu (statistiky registrací Chatrou CME Solutions ). Naprostá většina zakázek realizovaných v roce 2023 byla na dodávky vozidel se zcela nebo nízkoemisním pohonem. Bateriová a vodíková vozidla, trolejbusy a hybridní autobusy poprvé v historii společnosti přesáhly více než 80 % podíl na prodejním mixu a činily přesně 82 %. Zbývající jezdí na CNG a naftu. Rekordní prodeje technologicky vyspělých vozidel s alternativními pohony přispěly ke stejně rekordně vysokým výnosům v roce 2023. V roce 2023 vygenerovaly Solarisu tržby ve výši 819 milionů EUR. To znamená nárůst o více než 18 % oproti předchozímu roku. V roce 2023 Solaris dodal své produkty zákazníkům ze 17 zemí. Mezi hlavní patřili kromě jiných dopravci z Polska, Španělska, Itálie, Norska, Německa, České republiky, Rumunska a Maďarska. Solaris dodal celkem 690 kusů bateriových elektrických autobusů, 202 trolejbusů a 81 vodíkových autobusů. Nárůst počtu prodaných vodíkových autobusů v loňském roce jasně ukazuje rostoucí zájem o tuto technologii, protože ji stále více provozovatelů uznává jako cílové řešení pro své systémy veřejné dopravy. ​Do konce roku 2023 dodal Solaris na trh celkem 180 vodíkových autobusů, čímž upevnil svou pozici evropského lídra v tomto segmentu. O jeho dominaci svědčí skutečnost, že 44,5 % všech vodíkových autobusů registrovaných v Evropě v roce 2023 jsou značky Solaris. Vše nasvědčuje tomu, že tento trend bude pokračovat. To se odráží i ve velkém počtu nových objednávek, které Solaris pro následující léta obdržel. Jde o objednávky na 535 vozidel s dodacími lhůtami od roku 2024 do roku 2026. Aby Solaris uspokojil rostoucí poptávku a zvýšil výrobní kapacitu, právě slavnostně otevřel novou halu na výrobu vodíkových autobusů. Toto nejmodernější zařízení se stane srdcem výroby autobusů na vodík a CNG, Solaris tak zdůrazňuje svůj závazek podporovat ekologická dopravní řešení. V roce 2023 Solaris získal a také dodal (částečně nebo zcela) řadu významných zakázek : V dubnu dodal Solaris do Osla 183 kloubových Urbino electric, což je největší zakázka v historii společnosti. Na základě rámcové smlouvy s Consip S.p.A. obdržel Solaris objednávku na 98 elektrických Urbino pro Cagliari na Sardinii. Dánský dopravce AarBus objednal 56 kloubových Solaris Urbino 18 electric pro dodání v letech 2024 a 2025. BVG Berlin objednal 50 Solaris Urbino 18 electric k dodání v letech 2024 a 2025. TPER v Bologni objednal 130 vodíkových autobusů Solaris, což je dosud největší jednotlivá objednávka na vodíková vozidla v Evropě. První dodávky jsou naplánovány na rok 2024. Azienda Veneziana della Mobilita z Benátek objednala 90 vodíkových autobusů Solaris k dodání od listopadu 2025. In-der-City-Bus GmbH z Frankfurtu nad Mohanem objednala 10 vodíkových autobusů Solaris k dodání v prvním čtvrtletí roku 2024. Rebus Regionalbus Rostock v Německu objednal 52 vodíkových autobusů, včetně pěti kloubových modelů, k dodání do konce roku 2024. Úřad pro veřejnou dopravu v Duisburgu objednal 25 vodíkových autobusů Solaris jako první krok k flotile s plně nulovými emisemi do roku 2030. Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) v Německu oznámila svou třetí objednávku na kloubové vodíkové autobusy, přičemž 18 kusů má být dodáno v druhé polovině roku 2024. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) pokračuje v investicích do veřejné dopravy s nulovými emisemi a objednala celkem 36 autobusů Urbino 12 a dva kloubové vodíkové autobusy Solaris k dodání v roce 2024. Rok 2023 přinesl novinky i z hlediska sortimentu společnosti. Loni v říjnu na výstavě Busworld v Bruselu Solaris představil novou verzi svého elektrického autobusu, založenou na nové architektuře pohonu, která dopravcům zaručuje celodenní provoz a mimořádnou efektivitu při zachování nízké hmotnosti baterie. Uvedení autobusu na trh také znamenalo debut nové generace baterií, všechny namontované pouze na střeše. Tato konfigurace zaručuje dojezd přes 600 km na jedno nabití (SORT 2). Nový autobus je charakteristický svým designem. Místo konvenční motorové věže je vybaven modulárním pohonem s komponenty umístěnými na střeše a v zadní části vozidla. Toto řešení maximalizuje kapacitu cestujících, usnadňuje servis a poskytuje velkou flexibilitu s možnostmi uspořádání střechy. Ke kloubovému modelu nově přibyla i konstrukčně podobná 12metrová verze. Vozidlo bylo představeno na výstavě MOBILITY MOVE v Berlíně na začátku března 2024. Nové Urbino 12 electric i kloubová verze tohoto modelu splňují všechny bezpečnostní normy, včetně nového GSR2 a požadavků na kybernetickou bezpečnost, které vstoupí v platnost v červenci 2024 pro nově registrovaná vozidla. Strategie Solaris V rámci své strategie rozvoje pro nadcházející roky určil tři klíčové oblasti. Jednou z priorit je udržení pozice evropského lídra v segmentu vozidel s nulovými emisemi. Solaris také plánuje rozšířit svou nabídku na evropském meziměstském trhu a vstoupit na severoamerický trh se specializovanou nabídkou vozidel s nulovými emisemi. " Inovace produktů, široké portfolio sortimentu a pružná reakce na technologické trendy a potřeby trhu tvoří základ činnosti společnosti. Solaris díky tomu posílil svou vedoucí pozici na evropském trhu. Solaris dnes nabízí kompletní řadu bezemisních řešení pro veřejnou dopravu, včetně 10 modelů elektrických vozidel, vozidel na vodíkový pohon a trolejbusů. To je doplněno o komplexní řadu bateriových řešení a nabíjecích systémů, včetně rozsáhlých infrastrukturních projektů ," uvedl výrobce při představení svých výsledků za rok 2023. Součástí plánu rozvoje je rozšíření sortimentu do dalších segmentů, zejména meziměstského. Během několika příštích let Solaris představí novou meziměstskou platformu s nulovými emisemi ve třech různých délkách: 10,9, 12,2 a 13 metrů. Každý z těchto modelů by měl být k dispozici jako bateriové i vodíkové vozidlo. Při jejich vývoji bude vycházet ze zkušeností získaných s 15metrovým modelem Low Entry (LE). V roce 2023 Solaris přijal strategické rozhodnutí vstoupit se svou vlastní značkou na severoamerický trh. Nabídka se bude skládat výhradně z vozidel s nulovými emisemi. Prvním krokem k tomuto cíli bylo testování trolejbusu Trollino 12 v Kanadě. V srpnu loňského roku Solaris představil vozidlo ve Vancouveru a získal velmi pozitivní zpětnou vazbu. Testy poskytly severoamerickým úřadům příležitost seznámit se s vlajkovou lodí Solaris a získat cennou zpětnou vazbu. Během tiskové konference Solaris poprvé představil vizualizaci vozu věnovanou americkému trhu s komerční dostupností plánovanou na rok 2026. Tisková konference Solaris 12. března 2024: Solaris Bus & Coach je jedním z předních evropských výrobců autobusů a trolejbusů. Těží z 27 let zkušeností a dodal téměř 25 000 vozidel, která brázdí ulice v 850 městech ve 33 zemích po celé Evropě i mimo ni. Od září 2018 je součástí španělské CAF Group (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). Všechny autobusy Solaris se od koncepce až po fázi návrhu a výroby vyrábí v Polsku. Poslání značky se odráží v mottu „Měníme image veřejné dopravy“ .

person rebus  date_range 12.03.2024

Švédský výrobce nákladních vozidel, autobusů a průmyslových a lodních motorů hodnotí rok 2023 jako úspěšný: významný růst tržeb a zisku a pokračující pokrok v oblasti udržitelnosti.

Společnost Scania patří společně s MAN, Volkswagen Truck & Bus a Navistar pod TRATON GROUP. S přibližně 58 tisíci zaměstnanci ve více než 100 zemích je Scania globálním hráčem. Vyrábí v Evropě a Latinské Americe a také v Asii. Hlavní sídlo v Södertälje ve Švédsku funguje jako centrum pro výzkumné a vývojové aktivity. V roce 2023 zde také otevřela vlastní závod na montáž baterií a novou zkušební dráhu pro elektrifikovaná a autonomní vozidla. Z celkové produkce Scania tvoří trucky 65%, 4% autobusy a zbývající část řešení napájení a služby. Rok 2023 byl dalším rokem, kdy podnikatelské prostředí ovlivnila geopolitická a makroekonomická nestabilita. Společnost Scania však dokázala tuto situaci překonat a zajistila udržitelný růst. Tržby dosáhly více než 200 miliard SEK, což představuje zdvojnásobení tržeb za sedm let. Poptávka po výrobcích a službách společnosti Scania zůstala v roce 2023 vysoká, i přesto, že na některých klíčových trzích z dříve velmi vysokých úrovní poklesla. Společnosti Scania se podařilo výrazně stabilizovat tok objednávek a dodávek vozidel a zvýšit dodávky o 13 % ve srovnání s předchozím rokem. Zisky dosáhly rekordní úrovně, protože byly pozitivně ovlivněny vyšším objemem vozidel a služeb, dobře nastavenými cenami a sortimentem a měnovými vlivy. Negativní dopad na zisk měla inflace, vyšší ceny surovin a některá přetrvávající komplikace v dodavatelských řetězcích. „ Stejně jako mnoho jiných podniků se i Scania přizpůsobuje světu, kde je novou normou nejistota a neustálé nepokoje. Přestože se nám v roce 2023 podařilo stabilizovat toky a dosáhnout dobrých finančních výsledků, stále společně s partnery a výrobci nástaveb usilovně pracujeme na zlepšení přesnosti dodávek naším zákazníkům ,“ říká generální ředitel Christian Levin. V roce 2023 dosáhla Scania na cestě k udržitelnému dopravnímu systému mnoha milníků. Jedná se například o otevření závodu na montáž baterií, který umožní výrobu elektrických nákladních vozidel ve velkém měřítku, investice do portfolia elektrických produktů a jeho rozšíření a převod cílů dekarbonizace dodavatelského řetězce na formální požadavky. Každá velká transformace přináší výzvy. Scania se jako první v oboru zavázala k vědecky podloženým cílům a stanovila si globální cíle pro rok 2025. Společnost Scania je na dobré cestě k dosažení cílů v oblastech 1 a 2 (emise z vlastního provozu), a to s poklesem o 42 % směrem k cíli 50 % do roku 2025, dekarbonizace provozu vyrobených vozidel, z něhož pochází největší podíl emisí uhlíku, však přináší více výzev. V rámci této tzv. oblasti 3, tedy vozidel Scania v provozu, je cílem dosáhnout snížení emisí o 20 % do roku 2025. V současné době činí snížení od výchozího roku 2015 necelá 3 %. Změna skladby prodeje vedla k negativnímu vývoji klíčového ukazatele vykázaného v roce 2023. Vykázané snížení oblasti 3 vychází z objemů v roce 2022, protože vstupní údaje vycházejí z používaných vozidel. Znamená to, že se v hodnotách pro rok 2023 ještě plně neprojeví dopad iniciativ, jako je například zavedení nového úsporného hnacího ústrojí Scania Super. Cíl v oblasti 3 pro rok 2025 je tak stále výzvou, ale i vodítkem pro pozitivní změny. V roce 2024 se Scania zaměří na efektivitu řidičů, optimalizaci specifikací vozidel, podporu obnovitelných paliv a rozšíření elektrifikovaných řešení, což jí umožní pokračovat v plnění cílů v oblasti snižování emisí. „ Elektrifikace sice představuje konečnou odpověď a my děláme vše pro to, abychom zvýšili výrobu bateriových elektrických vozidel, které budeme dodávat našim zákazníkům, ale tady a teď jsou pro dekarbonizaci rozhodující opatření na úsporu paliva a využívání obnovitelných paliv ,“ říká Christian Levin. Shrnutí celého roku 2023: • Čisté tržby skupiny Scania vzrostly o 28 procent na 204,1 miliardy SEK (159,2) • Upravený provozní zisk dosáhl 26,0 miliard SEK (14,0) a upravená provozní marže činila 12,7 % (8,8) • Dodávky se zvýšily o 13 % na 96 727 vozů, z toho 246 vozů s nulovými emisemi (ZEV) (262) • Výnos z poskytování služeb se po úpravě měnového přepočtu zvýšil o 11 % • Příjem objednávek se zvýšil o 2 % na 84 080 vozidel. Zdroj Scania a výroční zpráva a zpráva o udržitelnosti společnosti za rok 2023.

person rebus  date_range 11.03.2024

Daimler Truck, pod který spadá Daimler Buses, hlásí rekordní výsledky za rok 2023. Celkem prodal 526 tisíc nákladních vozidel a autobusů, o procento meziročně více. Bezemisních bylo více než 3 tisíce. K zákazníkům odjelo více než 26 tisích autobusů značek Mercedes-Benz a Setra.

Jeden z největších výrobců užitkových vozidel na světě očekává také dobrý rok 2024. Upravený provozní zisk (EBIT) se v roce 2023 zlepšil o 39 procent ve srovnání s předchozím rokem (3 959 milionů) a dosáhl 5 489 milionů EUR. U autobusového provozu EBIT výrazně vzrostl. 25 000 zaměstnanců společnosti Daimler Truck v Německu dostává jako odměnu každý bonus ve výši 7 000 eur. S 526 053 vozy se v roce 2023 celosvětově prodalo o 1 % více nákladních vozidel a autobusů ve srovnání s úrovní předchozího roku (520 291 kusů) - "a to i přes úzká místa v zásobování, která zabránila ještě vyšším prodejům". Společnost prodala 3 443 bezemisních nákladních vozidel a autobusů, o 277 % více než v předchozím roce (914 kusů) a tržby skupiny v roce 2023 vzrostly o 10 % na rekordních 55,9 miliardy eur (předchozí rok: 50,9 miliardy eur). Martin Daum, předseda představenstva Daimler Truck: „ Rok 2023 byl rekordním rokem s vynikajícími finančními výsledky. Dosáhli jsme upraveného provozního zisku ve výši 5,5 miliardy eur a upravené návratnosti tržeb v průmyslovém podnikání o téměř 10 %. To znamená, že jsme velmi blízko našim ambicím pro rok 2025. To je velký úspěch, na který může být náš globální tým Daimler Truck velmi hrdý. Do budoucna jsme i nadále odhodláni uvolnit svůj plný potenciál a zajistit vysokou ziskovost i na klíčových trzích .“ Daimler Buses se Setrou a Mercedes-Benz prodaly v loňském roce 26 168 autobusů, o 9% více než v roce 2022. Obrat za autobusy se zvýšil o 24 % na 4,6 miliardy eur, zatímco upravený provozní zisk vzrostl o 1 388 % na 214 milionů eur. Daimler Buses představil v roce 2023 Mercedes-Benz eCitaro s palivovým článkem, první sériově vyráběný elektrický autobus s palivovým článkem jako prodlužovačem dojezdu. Na trh uvedl zcela novou Setru MultiClass 500 LE pro meziměstský provoz.

person rebus  date_range 06.03.2024

Registrace nových vozidel meziročně rostou s výjimkou nákladních vozidel ve všech kategoriích. Podle statistiky Svazu dovozců automobilů bylo v únoru registrováno 66 autobusů.

Registrace autobusů se v únoru meziročně zvýšily o 340%. Tento prudký nárůst je však způsoben velmi nízkou základnou v roce 2023 (jen 15 ks). Největší počet autobusů je značky Iveco Bus - 23 ks, dále Rošero-P - 20 ks, MAN - 12 ks, SOR - 4 ks, Merdedes-Benz - 2 ks a po jednom voze Irizar, Isuzu, Setra, VDL a Ford. 34 vozidel bylo v linkovém provedení, 19 ks městských a 12 dálkových. Kromě midibusů Rošero, které byly posledními objednanými Karlovarským krajem, byly všechny s dieselovým pohonem. Od ledna 2024 registrace autobusů vzrostly o 107,14% (ze 70 ks na 145 ks, tj. o 75 ks). První je značka Iveco Bus s 63 registrovanými autobusy (43,45%), následují MAN – 21 ks (14,48%), Setra – 20 ks (13,79%), Rošero-P – 20 ks (13,79%), SOR – 7 ks (4,83%), Mercedes-Benz – 7 ks (4,83%), Isuzu – 3 ks (2,07%), VDL – 1 ks (0,69%), Ford – 1 ks (0,69%), Torsus – 1 ks (0,69%), Irizar – 1 ks (0,69%). Registrace nákladních vozidel oproti loňsku klesly o 14,43% (z 1 656 ks na 1 417 ks, tj. o 239 ks). V únoru klesly meziročně o 13,38%. První je značka Mercedes-Benz s 317 registrovanými nákladními vozy (22,37%), následují Scania – 259 ks (18,28%), MAN – 192 ks (13,55%), Volvo – 189 ks (13,34%), Iveco – 172 ks (12,14%), DAF – 122 ks (8,61%), Renault Trucks – 103 ks (7,27%), Tatra – 34 ks (2,40%), Ford – 22 ks (1,55%), Fuso – 6 ks (0,42%), atd. Registrace v lednu 2024.

person rebus  date_range 06.03.2024

V autobusech a vlacích pod značkou Flix se v roce 2023 svezlo více než 81 milionů cestujících do více než 5 600 destinací, což znamená o 34% meziročně více. V České republice zelené autobusy propojují 60 měst. Ze zahraničních linek si Češi nejvíce oblíbili Polsko.

Kromě toho Flix dosáhl výsledků upravené EBITDA ve výši 104 milionů eur, což představuje nárůst o 97 milionů eur ve srovnání s rokem 2022. To odpovídá výsledkům upravené EBITDA marže ve výši 5,2 %. „ Silné výsledky v loňském roce potvrzují, že strategie, na jejíž realizaci neúnavně pracujeme posledních 10 let, je správná ,“ říká André Schwämmlein, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Flix. „ Loňské výsledky posilují pozici Flixu jako přední globální společnosti zabývající se cestovními technologiemi. Na dobrých technologických základech chceme posílit naši pozici globálního lídra, který poskytuje udržitelné a cenově dostupné cestování pro všechny ." Flix zaznamenal výrazně pozitivní provozní a finanční výsledky na všech trzích a současně i ve všech službách – autobusech FlixBus, vlacích FlixTrain i službách pod značkou Kamil Koç v Turecku a Greyhound v Severní Americe. Evropa V Evropě Flix dosáhl celkového růstu tržeb o 46 % ve výši 1,186 miliardy eur. Tento vývoj v nejvyspělejším segmentu Flixu byl způsoben výjimečně vysokým nárůstem počtu cestujících ve výši 55 milionů, což je 41% nárůst ve srovnání s rokem 2022. V roce 2023 zahájil Flix provoz také na trzích ve Finsku a v Řecku, čímž zpřístupnil služby autobusů FlixBus ještě většímu počtu evropských zemí. Severní Amerika V USA, Kanadě a Mexiku cestovalo v roce 2023 autobusy FlixBus a Greyhound 12 milionů lidí, což je přibližně o 36 % více než v roce 2022. Celkové příjmy se zvýšily o 11 % na celkových 615 milionů eur díky vylepšené správě sítě autobusových spojů po úplné integraci spojů Greyhound do rezervační platformy Flixu v únoru 2023. To zákazníkům umožňuje snadněji vyhledávat a rezervovat v jediné integrované síti meziměstských autobusů a cestovat po celé Severní Americe. Turecko V Turecku vloni cestovalo s Flixem 14 milionů lidí – o 8 % více než v roce 2022 – a vygenerovalo celkové příjmy 189 milionů eur. To odpovídá růstu o 15 % ve srovnání s rokem 2022. Globálně Se spuštěním provozu v Chile v říjnu 2023 je FlixBus nyní přítomen ve dvou latinskoamerických zemích. Uvedení na trh v Chile bylo pro Flix jedním z nejúspěšnějších v historii společnosti, v prvních týdnech provozu díky vysoké obsazenosti autobusů a včasným příjezdům1 překonal dokonce i Evropu. Flix dále pokračuje v úspěšné nabídce služeb v Brazílii, kterou vloni v největší zemi Jižní Ameriky rozšířil o dalších 35 měst, včetně Salvadoru a Fortalezy. Na začátku února 2024 zahájil provoz v Indii, druhém největším autobusovém trhu na světě. Do země vstoupil s 200 každodenními spoji mezi 46 městy, mimo jiné spojuje Dillí, Lucknow, Jodhpur a Varanasi. Další nová spojení, včetně oblasti na jihu země, se již chystají. Téměř 100 zastávek v Česku a nové regionální spoje Jízdenky lze koupit z necelé stovky zastávek a 60 českých měst. „ Naší dlouhodobou vizí je rozšiřovat nabídku zastávek v naší síti, zejména v regionech a oblastech s horším spojením s Prahou a evropskými metropolemi ,“ uvádí ředitel české pobočky FlixBusu Pavel Prouza. „ V loňském roce jsme otevřeli nové zastávky dálkových spojů například ve Frýdku-Místku, Příboru a Novém Jičíně. Místní obyvatelé tak získali každodenní přímé spojení s Ostravou, Olomoucí, Brnem a Vídní .” Minulý týden FlixBus oznámil novou zastávku v Klášterci nad Ohří v okrese Chomutov a pravidelnou zastávku na Letišti Václava Havla Praha na přímém spoji mezi Brnem a Karlovými Vary. Podle údajů společnosti FlixBus vzrostl vloni zájem o cesty mezi Českou republikou a Polskem. V hlavní cestovatelské sezoně od dubna do září cestovalo na spojích do Polska o pětinu více lidí než v roce 2022. Mezi nejoblíbenější polské destinace patří velkoměsta Vratislav, Varšava a Krakov. Přímořské město Gdaňsk, odkud je to co by kamenem dohodil do letoviska Sopoty, zaznamenalo nárůst prodeje jízdenek dokonce o více než 27 % na přímých spojích z Česka. „ Loňský nárůst zájmu turistů z Česka o polské destinace na přímém spoji nás příjemně potěšil. Navýšení objemu přepravy v letní sezoně až o čtvrtinu potvrzuje trend, že dovolená u Baltu je pro Čechy zajímavou alternativou. Pro nadcházející letní sezonu v roce 2024 pravděpodobně přidáme další sezonní kapacity mezi Českem a pobřežím Baltského moře ,“ dodává Pavel Prouza. FlixBus už začátkem tohoto roku ohlásil zahájení provozu nového přímého spojení z Prahy na Rujánu, která se nachází na německém pobřeží Baltského moře.

person rebus  date_range 01.03.2024

Federální vláda předčasně ukončila program financování užitkových vozidel šetrných ke klimatu, včetně autobusů. Financovány budou pouze projekty, které již byly schváleny. Pro server electrive.com rozhodnutí potvrdilo Spolkové ministerstvo pro digitalizaci a dopravu.

Po třech kolech dotací od Federálního ministerstva pro digitalizaci a dopravu (BMDV) již nejsou na elektrické autobusy peníze. Pro electrive.com uvedla mluvčí BMDV, že z důvodu nutné konsolidace rozpočtu a zaměření na nezbytné investice nemohou pokračovat všechny programy financování. Mezi nimu jsou také užitková vozidla šetrná ke klimatu (KsNi). Schválené projekty budou plně financovány na základě rozpočtu 2024. Na novou výzvu k předkládání žádostí o financování nejsou k dispozici žádné prostředky. Program měl pokračovat do roku 2025. Dotace na elektrické nákladní automobily trvaly pouze dvě kola a dotační program pro nákup elektrických autobusů tři. Mluvčí ministerstva zdůraznila, že se vláda zaměří na rozšíření tankovací a dobíjecí infrastruktury pro opatření financovaná Německým klimatickým a transformačním fondem (KTF). „ K dispozici je přibližně 1,8 miliardy eur. Tyto investice jsou nezbytné k vytvoření podmínek pro rozběh vozidel šetrných ke klimatu. Mezi velké projekty patří německá síť, která zajišťuje minimum nabíjecích stanic pro elektromobily v určitých regionech a podél dálnic, a rozvoj dobíjecí sítě pro elektrická nákladní vozidla .“ Poukázala také na to, že existují další dotace na vozidla šetrná ke klimatu a infrastrukturu pro doplňování paliva a dobíjení od spolkových zemí a místních úřadů. Program zavedla německá vláda v roce 2021 jako jeden z hlavních kroků k podpoře elektrifikace autobusů. Výzvy měla podle „Směrnice pro podporu alternativních pohonů autobusů v osobní dopravě“ vyhlašovat do roku 2025. Dosud byly schváleny dotace na přibližně 4 000 autobusů s alternativním pohonem. Výzva ve třetím kole probíhala od června do září 2023 a bylo zřejmé, že z důvodů vysoké poptávky nebude řada projektů schválena. Podle oficiálních zdrojů mělo do listopadu 2023 schválené financování pouze 23 dopravních společností a 140 dopravních společností obdrželo zamítnutí. Program měl pokračovat do roku 2025. Ve spolkovém rozpočtu na rok 2024 došlo k drastickému snížení finančních zrdojů nejen na nákup elektrických autobusů, ale také na rozšíření a modernizaci železniční infrastruktury a dalších věcí. Rozhodnutí federální vlády komentuje prezident Asociace německých dopravních podniků (VDV) Ingo Wortmann: „ Výslovně uznáváme sestavení udržitelného federálního rozpočtu jako obtížný úkol– a přesto jako průmysl nedokážeme pochopit, že se v oblasti, která která stojí za modernizací Německa s cílem dosáhnout jeho cílů ochrany klimatu, dochází k takovým škrtům. Rozhodnutí znamenají, že nákladní železnice přijde o zakázky pro kamiony a zastaví se rozšiřování vozového parku e-busů. Dokonce i snížení finančních prostředků na budoucí projekty modelů veřejné dopravy ve výši zhruba 14 milionů eur je z pohledu průmyslové asociace velmi bolestivé. To se ale stále nedá srovnat se snížením finančních prostředků na financování e-busů ve výši téměř 77 milionů eur. Před několika měsíci bylo množství zamítnutých žádostí o financování zdůvodněno nedostatkem prostředků v rozpočtu. Přeměna vozových parků autobusů a především infrastruktury malých a středních firem v městech se prostě zastaví ,“ uvedl Wortmann. Podle VDV trh s autobusy šetrnějšími ke klimatu v poslední době nabral na síle, za poslední dva roky bylo schváleno téměř 6 000 žádostí o financování. „ Ale vzhledem k tomu, že v pravidelném provozu jezdí kolem 35 000 autobusů MHD, z nichž ještě nejsou všechny obnovené, nabízí se zásadní otázky. Přechod na elektrobusy plánovaly stovky firem. Celkem se bavíme o zhruba 10 000 autobusech. Schválené nařízení o limitních hodnotách vozového parku CO2, které platí v celé Evropě počítá s 90 procenty elektrických městských autobusů od roku 2030. To vyžaduje investiční náběh, který musí začít mnoho let předem ,“ řekl Wortmann.

person rebus  date_range 22.02.2024
Reklama
Škoda
Reklama
BUSE
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací