Reklama
Reklama
Reklama
Předpisy

Dne 29.12.2000 vstoupila v platnost Vyhláška č. 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ČR, kterou se provádí zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně byla

Dne 29.12.2000 vstoupila v platnost Vyhláška č. 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ČR, kterou se provádí zákon o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Současně byla zrušena dřívější prováděcí Vyhláška č. 187/1994 Sb. Z uvedených legislativních změn vyplývají následující povinnosti dopravce: Doklad o finanční způsobilosti dopravce při žádání o zahraniční vstupní povolení pro dopravu osob Podmínky přidělování zahraničních vstupních povolení (§19) jsou ve Vyhlášce č. 478/2000 Sb. mj. rozšířeny o povinnost doložit žádost o přidělení povolení dokladem o finanční způsobilosti na všechna vozidla, pro něž dopravce žádá o přidělení zahraničních vstupních povolení. Finanční zajištění mezinárodní silniční osobní dopravy musí prokázat ten, kdo hodlá provozovat tuto dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny. Prokazování finanční způsobilosti se nevztahuje na veřejnou linkovou dopravu, kterou se zajišťuje základní dopravní obslužnost. Za autobusy, kterými je zajišťována základní dopravní obslužnost je možné považovat vozidla, kterými je zabezpečována dopravní obslužnost v rámci smluvních vztahů dopravců s okresními úřady, případně obcemi na zajištění závazků veřejné služby. Přičemž tyto autobusy musí v daném systému být využívány více jak z 80%, což znamená, že v závazku veřejné služby ujedou více jak 80% kilometrů z celkového počtu ujetých km sledovaného období. Dle platné vyhlášky a doplňujícího pokynu Ministerstva dopravy a spojů ČR musí Sdružení ČESMAD BOHEMIA, jako výdejní místo zahraničních vstupních povolení, vyžadovat od dopravců při žádosti o výdej povolení předložení potvrzení o finanční způsobilosti na všechny autobusy kategorie M2 a M3. Protože ještě neuplynulo datum 31.3.2001, může dopravce při žádosti o povolení do 31.3. 2001 předložit potvrzení finanční způsobilosti na rok 2001 nebo na rok 2000. Od 1.4. 2001 musí dopravce předložit výhradně potvrzení o finanční způsobilosti na rok 2001. Vyzýváme proto všechny dopravce, aby při žádosti o výdej zahraničního vstupního povolení pro dopravu osob předložili na své regionální pracoviště ČESMADu BOHEMIA doklad o finanční způsobilosti na rok 2001, popř. na rok 2000. Pokud žádost o zahraniční vstupní povolení na rok 2001 nebude tímto dokladem doložena, nebude možné uskutečnit výdej povolení. Na autobusy, za které nebude prokázaná finanční způsobilost nebude možné přidělit zahraniční vstupní povolení. Z tohoto opatření vyplývá, že veškerá povolení budou přidělována na SPZ. V případě kyvadlových povolení je možné uvést několik SPZ pro zajištění přepravy. Čestné prohlášení dopravce při žádání o zahraniční vstupní povolení pro dopravu osob Podmínky přidělování zahraničních vstupních povolení (§19) jsou ve Vyhlášce č. 478/2000 Sb. mj. rozšířeny o povinnost doložit žádost o přidělení povolení čestným prohlášením o tom, že žadatel nemá nedoplatky na daních, clech a poplatcích, pojistném na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a pokutách. Sdružení ČESMAD BOHEMIA jako výdejní místo zahraničních vstupních povolení, musí při předložení požadavků na dané čtvrtletí vyžadovat od dopravců podepsání tohoto čestného prohlášení. Pokud by žádost o přidělení zahraničních vstupních povolení nebyla doloženana čestným prohlášením, resp. kdyby je dopravce nepodepsal, byla by žádost neúplná a tudíž neplatná. Protože dopravci žádají o povolení MAD většinou ústně, musí při každém výdeji zahraničního povolení toto prohlášení podepsat na předtištěném formuláři na regionálním pracovišti.

person dabra  date_range 22.02.2001

Vzhledem ke kritickému nedostatku rakouských povolení pro osobní dopravu, která se projevila již v 1. čtvrtletí roku 2001, kdy byla část požadavků o povolení pokryta zbývajícím kontingentem povolení

Vzhledem ke kritickému nedostatku rakouských povolení pro osobní dopravu, která se projevila již v 1. čtvrtletí roku 2001, kdy byla část požadavků o povolení pokryta zbývajícím kontingentem povolení z loňského roku, stanovilo Ministerstvo dopravy a spojů ČR v souladu sustanovením § 21 odst. 4 písm. f) vyhlášky č. 478/2000 Sb. následující zásady: S účinností od 21.2. 2001 je omezen výdej rakouských povolení pro dopravu osob pouze na autobusy splňující minimálně technické standardy EURO 0. Dopravce má povinnost doložit regionálnímu pracovišti ČESMADu BOHEMIA splnění technických standardů EURO 0 vpřípadě, že vozidlo nesplňuje standardy rokem výroby, tzn. nebylo vyrobeno vobdobí 1991-1993. Technický standard EURO 0 je možné doložit potvrzením nebo Technickou zprávou pro autobusy, které vystavil výrobce nebo akreditovaný zástupce nebo doklady od vozidla, ze kterých je plnění standardů zřejmé. Na 1 evidovaný autobus splňující technické standardy EURO 0 může být dopravci vydáno jedno povolení. Výdejní místo je povinno na formuláři povolení před výdejem vyplnit údaje: dopravce, sídlo, datum vydání a SPZ autobusu. Dopravce je povinen před jízdou na povolení doplnit všechny zbývající údaje. Dopravce je povinen využitá povolení vrátit do 10 kalendářních dnů po uskutečnění poslední jízdy vrámci povolení (využitá povolení je možné vracet výdejnímu místu, což je příslušné regionální pracoviště ČESMADU BOHEMIA, také prostřednictvím České pošty). Tyto zásady platí do odvolání.

person dabra  date_range 22.02.2001

Od 1. 1. 2001 budou muset autobusy vstupující na německé a rakouské území prokázat, že plní technické standardy EURO I.

Od 1. 1. 2001 budou muset autobusy vstupující na německé a rakouské území prokázat, že plní technické standardy EURO I. NĚMECKO Do Německa mohou na základě mezivládní dohody v příštím roce vstupovat pouze vozidla splňující technické standardy EURO I, a to vrámci všech druhů dopravy osob stím, že neexistuje žádná výjimka. Splněny musí být požadavky předpisu EHK 49.02, stupeň A spolu sdalšími podmínkami dohodnutými již vroce 1997. Plnění technických standardů se v Německu prokazuje doklady vozidla, čímž se rozumí osvědčení o technickém průkazu. Nejsou­li potřebné údaje zřejmé z technického průkazu, prokazují se potvrzením od výrobce (forma potvrzení nebyla stanovena). RAKOUSKO Obdobně mohou bez povolení na rakouské území vstupovat pouze vozidla splňující technické standardy EURO I, pokud nevykonávají přepravu podléhající povolení (viz obsah dohody vyhláška 74/2000 Sb. nebo www.cesmad-bohemia.cz nebo www.mdcr.cz ). Oproti tomu všechna vozidla, která standardy EURO I nesplňují, musí mít na veškeré přepravy do nebo v tranzitu přes Rakousko zvláštní povolení. Tyto zásady se vztahují na autobusy provozující nepravidelnou dopravu. Podmínky, které musí být splněny v roce 2001 v Rakousku jsou následující: Výfukové plyny/emise EURO I (= EHK 49.02, stupeň A) Hlučnost EHK R 51.01 nebo ES/EU 70/157 ve znění 89/491 Kouřivost EHK R 24.03 nebo ES/EU 72/306 ve znění 89/491 Standardy technické bezpečnosti EHK R 13.06 nebo ES/EU 71/320 ve znění 91/422 Plnění technických standardů se v Rakousku prokazuje pro normu EURO I buď předložením osvědčení o technickém průkazu, ve kterém je uveden rok výroby 1994 nebo vyšší, zčehož je zřejmé, že vozidlo standardy splňuje, protože všechna vozidla dovezená nebo uvedená do provozu v ČR vtomto roce a poté standardy plní. Pokud je vozidlo vyrobeno před rokem 1994 a přesto standard EURO I splňuje, musí toto být potvrzeno výrobcem na stanoveném formuláři "Technická zpráva pro autobusy", který je k dispozici na všech regionálních pracovištích ČESMADu BOHEMIA. Potvrzená Technická zpráva výrobcem nebo akreditovaným zástupcem je předkládána na požádání kontrolním orgánům. Povolení pro vozidla nesplňující standardy, jsou vydávána Sdružením ČESMAD BOHEMIA. Vydávána jsou buď jako jednorázová, pro jednu jízdu tam a zpět, nebo kyvadlová pro 5 jízd tam a 5 jízd zpět. Povolení budou v příštím roce rozdělena na čtvrtletí dle statistik zpředcházejících období a vydávána budou všem dopravcům. V případě, že dojde k nedostatku povolení, budou při přídělu upřednostněna vozidla splňující standardy EURO 0. Povolení zkalendářního roku 2000 jsou platná do 31.1.2001, tzn. že dopravci na období ledna mohou získat povolení již nyní. Výdej povolení na rok 2001 bude zahájen pravděpodobně počátkem ledna 2001. Veškerá tato opatření platí recipročně tzn., že dopravci Rakouska a Německa musí splňovat stejné podmínky pro vstup na území České republiky, které jsou uvedeny výše.

person dabra  date_range 05.12.2000

 

  Albánie - od cla, daní a dávek jsou osvobozeny pohonné hmoty obsažené ve standardních palivových nádržích vozidla. Standardními palivovými nádržemi se rozumějí nádrže trvale zabudované výrobcem všech motorových vozidel téhož typu jako dotyčné vozidlo, které jsou uzpůsobeny k přímému odběru paliva jak pro účely pohonu vozila, tak i případně pro provoz chladícího nebo topného systému. Azerbajdžán (zdroj IRU) Pro nákladní vozidla - pohonné hmoty obsažené v normálních nádržích jsou osvobozeny od cla do výše 200 l. Veškerá překročení jsou předmětem následujícího zpoplatnění: benzin ...................... 0,3 USD/l nafta ......................... 0,2 USD/l. Pro autobusy - bezcelně je možné dovážet neomezené množství pohonných hmot. Belgie V dohodě není přímo uvedeno. Manuál IRU uvádí - pohonné hmoty obsažené v běžných nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. Bělorusko - pohonné hmoty obsažené v běžných ve vozidle výrobcem pevně zabudovaných palivových nádržích se osvobozují od cla, daní, dávek a poplatků vybíraných při dovozu. Bulharsko - pohonné hmoty obsažené v běžných ve vozidle výrobcem pevně zabudovaných palivových nádržích jsou osvobozeny od dovozních cel a nepodléhají dovozním zákazům a omezením. Dánsko - pohonné hmoty , které jsou obsaženy v normálních nádržích vozidel při jejich příjezdu do druhého státu nejsou osvobozeny od cla a spotřebních daní. Estonsko - pohonné hmoty , které jsou obsaženy v normálních nádržích vozidel zabudovaných výrobcem pevně do vozidla, určené k pohonu vozidla a pro případnou ochranu zboží pod řízenou teplotou, stejně jako mazadla jsou osvobozena od všech dovozních cel na území hostitelského státu za předpokladu, že provozovatel dopravy splňuje příslušné celní předpisy. Finsko - dohodě není přímo uvedeno. Manuál IRU uvádí - bezcelně je možné dovážet max. 200 l pohonných hmot v běžných nádržích. Francie - dohodě není přímo uvedeno. Manuál IRU uvádí: Pro autobusy - bezcelně je možné dovážet pohonné hmoty do množství 600 l. Pro nákladní vozidla - bezcelně je možné dovážet v běžných nádržích pohonné hmoty v množství max. 200 l. Gruzie - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Chorvatsko - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Irán - pohonné látky a mazací oleje nacházející se v běžných nádržích vozidla jedné smluvní strany, které dočasně vstupují na území druhé smluvní strany, budou osvobozeny od odvozních dávek a poplatků a nebodou podléhat dovozním zákazům a omezením. Irsko - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od daní, dávek a celních poplatků. Itálie - pohonné látky v normálních nádržích dočasně dovezených vozidel nepodléhají zákazům a omezením a jsou osvobozeny od cla a vstupních poplatků. Za normální se považuje nádrž navržená kontruktérem pro příslušný typ vozidla. Srbsko a Černá Hora - pohonné látky, kterými jsou napněny obvyklé zásobní nádrže dočasně dovezených vozidel, jsou osvobozeny od cla a dovozních poplatků a nepodléhají dovozním zákazům a omezením. Kazachstán - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Kypr - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. Standardní palivovou nádrží se rozumějí nádrže konstruované výrobcem vozidla. Kyrgystán - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Litva - pohonné hmoty obsažené ve běžných, ve vozidlech výrobcem pevně zabudovaných palivových nádržích jsou osvobozeny od daní, dávek a celních poplatků. Lotyšsko - pohonné hmoty obsažené ve běžných, ve vozidlech výrobcem pevně zabudovaných palivových nádržích jsou osvobozeny od cla. Lucembursko - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. Standardní palivovou nádrží se rozumějí nádrže konstruované výrobcem vozidla. Maroko Pro nákladní vozidla - pohonné hmoty a náhradní díly podléhají systému dočasného dovozu. Pro autobusy - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Maďarsko - pohonné hmoty nádržích pevně spojených s vozidlem a odpovídajících danému typu vozidla se osvobozují od cla, poplatků a daní. Moldávie - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel (do maximálního množství 200 l) jsou osvobozeny od cla, daní a poplatků vybíraných při dovozu. Německo Pro autobusy - bezcelně je možné dovážet pohonné hmoty do množství 600 l. Pro nákladní vozidla - bezcelně je možné dovážet v běžných nádržích pohonné hmoty v množství max. 200 l. V3echna vozidla převážející více pohonných hmot než je povolený limit budou předmětem zpoplatnění 0,92DM/litr. Nizozemí - pohonné látky a mazací oleje nacházející se v běžných nádržích vozidla za účelem jejich provozu jsou vzájemně osvobozena od odvozních dávek a jakýchkoliv jiných poplatků. Norsko - dohodě není uvedeno. Polsko - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla a poplatků. Portugalsko - dohodě není uvedeno. Manuál IRU uvádí - pohonné hmoty obsažené ve běžných nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. Rumunsko - pohonné látky v nádržích, navržených konstruktérem pro daný typ vozidla, se osvobozují od celních a jiných poplatků nebo dávek. Rusko - palivo obsažené ve standardních nádržích spojených technologicky a konstrukčně s motorem vozidla je osvobozeno od celních poplatků. Toto se vztahuje také na palivo určené pro činnost chladicích zařízení v chladírenských nástavbách a nacházející se v množství stanoveném výrobcem návodem přímo v nákladním automobilu nebo silničním tahači a dále na palivo v nádržích na přívěsech a návěsech. Řecko - pohonné látky v nádržích vozidel zabudovaných výrobcem jsou osvobozeny od celních poplatků i všech daní a dávek. Slovensko - v dohodě není uvedeno. Manuál IRU uvádí - bezcelně je možné dovážet pohonné hmoty v množství max. 200 l v hlavních nádržích. Slovinsko - pohonné hmoty obsažené v běžných, ve vozidlech výrobcem pevně zabudovaných, palivových nádržích se osvobozují od cla, daní, dávek, poplatků vybíraných při dovozu. Sýrie - paliva a pohonné látky nalézající se v nádržích konstruovaných výrobcem a pevně zabudovaných ve vozidlech dovážených do záznamního oběhu v souladu s ustanoveními této dohody, jakož i tuky a mazací oleje, nepodléhají placení dovozních cel a poplatků, dovozním zákazům a omezením. Španělsko - v dohodě není uvedeno. Manuál IRU uvádí - pohonné hmoty obsažené v běžných nádržích nejsou předmětem cla. Švédsko - v dohodě není uvedeno. Manuál IRU uvádí - bezcelně je možné dovážet pohonné hmoty v množství max. 400 l. Švýcarsko - pohonné hmoty, nacházející se v běžných nádržích přechodně dovážených vozidel, nepodléhají žádným dovozním poplatkům, dovozním zákazům a dovozním omezením. Tunisko - pohonné hmoty obsažené ve standardních nádržích vozidel jsou osvobozeny od cla. (zdroj IRU) Turecko - pohonná látka nacházející se ve standardních nádržích vozidel bude osvobozena od celních poplatků a jiných daní. Standardní palivovou nádrží se rozumí nádrže zkonstruované výrobcem vozidla. Ukrajina - palivo obsažené v běžných výrobcem pevně zabudovaných nádržích vozidla se osvobozuje od cla a celních poplatků. Uzbekistán - palivo obsažené v nádržích určených pro daný typ motorového vozidla, technologicky i konstrukčně napojených na sací systém motoru. To se týká pouze paliva obsaženého v nádržích připojených k automobilům a automobilovým tahačům, jakož i paliva obsaženého v nádržích připojených k přívěsům a návěsům a určeného k pohonu chladicích agregátů. Velká Británie - v dohodě není přímo uvedeno. Shora uvedené informace jsou výňatky z mezinárodních smluv o silniční dopravě uzavřených mezi ČR a příslušným státem, pokud není uvedeno jinak.

person dabra  date_range 03.10.2000
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací