www.enviweb.cz - Evropský trend: Udržitelná doprava
Zaujalo nás na internetu: Doprava je z hlediska klimatických změn, kterých jsme svědky i v našem mírném podnebném pásmu, jednou z hlavních hrozeb. Roste podíl obnovitelných a alternativních paliv v dopravě.
Pátek, 13. října 2006, dabra
13.10.2006 Letošní akce na podporu udržitelné dopravy jsou součástí kampaně Evropské komise za ochranu klimatu "I ty ovládáš změny klimatu", která potrvá až do ledna roku 2007. Doprava je totiž z hlediska klimatických změn, kterých jsme svědky i v našem mírném podnebném pásmu, jednou z hlavních hrozeb.

Členové Národní sítě Zdravých měst (NSZM) se mohou následující rok a půl zapojit i do iniciativy, jejímž cílem je uskutečnit co nejvíce místních aktivit a trvalých opatření podporujících bezpečnost a udržitelnost dopravy. "Pro dosažení viditelných výsledků byla nutná dohoda o společném postupu mezi starosty, primátory a hejtmany ve všech Zdravých městech, obcích a regionech. To se stalo letos na jaře," říká ředitel NSZM Ing. Petr Švec.

Přístupy měst se dělí do tří úrovní. V první jde o méně finančně i organizačně náročné osvětové a vzdělávací akce, například kampaň Evropský týden mobility. Města se mohou též zapojit do dlouhodobých preventivních programů Bezpečná cesta do školy či Na kolo jen s přilbou. Nejnáročnější kategorií jsou trvalá opatření - zklidňování dopravy, výstavba cyklostezek a zavádění alternativních paliv v dopravě. Důležitým předpokladem úspěchu této iniciativy je dostatek peněz. "Vyšli jsme z předpokladu, že do udržitelné a bezpečné dopravy je zapotřebí zaměřit rozpočty měst a více využívat zdroje EU," dodává Ing. Petr Švec. Vyhodnocení dosaženého efektu místních aktivit bude vyhlášeno na jaře roku 2008.

AUTOR: Antonín Tym

Kancelář Národní sítě Zdravých měst

Co znamená udržitelná doprava

Klesá množství emisí ze spalování fosilních paliv, které způsobují klimatické změny a zhoršují kvalitu ovzduší ve městech a obcích - doprava v ČR jako celek spotřebuje téměř 5000 tun fosilních paliv (hlavně benzín a naftu), individuální automobilová doprava v ČR vyprodukuje 7600 tun CO2

Roste podíl obnovitelných a alternativních paliv v dopravě - v ČR se v roce 2004 spotřebovalo 5605 tisíc tun nafty a benzínu, pouze 104 tisíc tun LPG a CNG (zkapalněný plyn, resp. stlačený zemní plyn).

Snižuje se intenzita dopravy, zejména ve městech - Praha patří mezi nejmotorizovanější města Evropy, připadá zde 537 osobních automobilů na 1000 obyvatel.

Nechtěné náklady, tzv. externality pocházející z dopravy, například újma na zdraví obyvatel v důsledku znečištěného ovzduší či životního prostředí, které se zahrnují do ceny dopravy, se celkově snižují - tyto náklady se v EU odhadují na 3 až 5 % HDP EU (v roce 2000).

Přístup k jejím službám má skutečně každý - prostředky veřejné dopravy jsou upraveny pro tělesně postižené, je zajištěna dostatečně hustá a kvalitní síť veřejné dopravy za dostupnou cenu - na počátku 90. let se z 10 lidí přepravovalo ve městě veřejnou dopravou, dnes již jen 5, zbytek využívá převážně aut.

Zvyšuje se počet cyklostezek a cyklotras - v roce 2002 bylo v ČR vyznačeno více než 17 tisíc km cyklotras.

ZDROJ: NSZM ČR

Zdroj: Moderní obec

Našli jsme na
http://www.enviweb.cz/?secpart=obecne_archiv_gagjc/Evropsky_trend_Udrzitelna_doprava.html
Volvo electric