Veřejné zakázky v dopravě budou více myslet na ekologii
Vláda na jednání 21. prosince schválila zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.
Pondělí, 21. prosince 2020, rebus
Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (zákon o podpoře nízkoemisních vozidel) byl připraven ve spolupráci Ministerstva pro místní rozvoj s Ministerstvem dopravy. Na silnicích se tak má výrazně zvýšit počet ekologických vozidel používaných státem, kraji či obcemi. Rovněž se výrazně navýší počet ekologických vozidel používaných dopravci k zajišťování dopravní obslužnosti. Veřejný sektor půjde v tomto směru soukromému příkladem, uvádí MMR.
 
Zákon stanovuje minimální podíly nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících. Snažíme se dělat naši dopravu ekologičtější,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Návrh zákona byl konzultován se zástupci ostatních resortů, úřadů a samospráv v rámci Pracovní skupiny pro revizi směrnice o čistých vozidlech Ministerstva pro místní rozvoj a následně v rámci meziresortního připomínkového řízení.
 
Cílem zákona je řádně transponovat novelu směrnice o čistých vozidlech, kterou je ČR jakožto členský stát Evropské unie povinna uvést v účinnost právními a správními předpisy do 2. srpna 2021. Transpoziční právní úprava tak musí nabýt účinnosti nejpozději do 2. srpna 2021.

Zákon se vztahuje na smlouvy uzavřené na nadlimitní veřejné zakázky a veřejné služby v přepravě cestujících při překročení stanovené prahové hodnoty, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2030. Výše minimálních podílů ekologických vozidel v prvním sledovaném období (do konce roku 2025) je pro osobní automobily a lehká užitková vozidla 29,7 %, pro autobusy 41 % a pro nákladní automobily 9 %. V následujícím sledovaném období (do konce roku 2030) budou tyto podíly dále navýšeny. Poloviny podílu stanoveného pro autobusy bude muset být dosaženo bezemisními vozidly.

 
Škoda