Plnění závazků ze směrnice o čistých vozidlech zřejmě zatím podle 'Pravidel podpory'
Některá evropská města si hranice pro zavádění dopravy bez emisí posunula dopředu. Například v Amsterdamském regionu je v plánu zavedení dopravy bez emisí v roce 2025. Autobusy, metro, tramvaje a hybridní trajekty budou jezdit na lokálně vyráběnou zelenou elektřinu. Ilustrační foto dopravní společnost GVB Amsterdam
Určené minimální podíly nízkoemisních a bezemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a při zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících zřejmě v první fázi zajistí usnesení vlády.
Pondělí, 31. května 2021, rebus
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy připravilo ke schválení do vlády materiál Pravidla podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (Pravidla). Pravidla mají být alternativním řešením platným do doby nabití účinnosti zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (dále jen „návrh zákona“), jehož návrh od 5. ledna 2021, kdy byl postoupen do Poslanecké sněmovny, neprošel ani prvním čtením (tisk č. 1121).

Tento návrh zákona je implementačním právním předpisem směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, která kompletně mění původní směrnici (novelizovaná směrnice o čistých vozidlech). Novelizovaná směrnice o čistých vozidlech neukládá povinnosti ve vztahu k jednotlivým veřejným zakázkám a jednotlivým zadavatelům, ale vyžaduje po členských státech dosažení požadovaného cílového stavu. V návrhu zákona datem účinnosti 2. srpna 2021 začíná první období, ve kterém musí ČR začít plnit závazek vyplývající z novelizované směrnice o čistých vozidlech, který spočívá v povinnosti dosahovat stanovených cílů v oblasti zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Tyto cíle mají podobu dodržení stanovených podílů nízkoemisních vozidel na celkovém počtu ve sledovaných časových obdobích pořizovaných silničních vozidel. Počty vozidel budou sledovány bez ohledu na to, zda se členskému státu podaří či nepodaří přijmout implementační předpisy. Na plnění svých požadavků v oblasti podpory čisté mobility a ochrany klimatu klade EK značný důraz a jejich nedodržení bude ze strany EU postihováno.

Pro případ, že nebude návrh zákona včas přijat, budou zatím platit Pravidla přijatá unesením vlády. Omezený okruh subjektů, které může vláda svým usnesením zavázat, bude plnění povinností vyplývajících z novelizované směrnice o čistých vozidlech pokryto jen částečně. Je to však v tuto chvíli jediný nástroj, který lze alespoň ke zmírnění dopadů neplnění povinností uložených směrnicemi využít. Navrhované usnesení vlády bude platné do doby, než vstoupí v účinnost nový zákon.

Dokument je v meziresortním připomínkovém řízení do 4. 6. 2021

SDP ČR