IROP - v roce 2021 začíná nové programové období
Arriva Východní Čechy pro městskou hromadnou dopravu v Kutné Hoře pořídila v roce 2019 celkem pět elektrických autobusů dvou různých typů. Tři 11 metrů dlouhé nízkopodlažní SOR EBN 11 a dva ROŠERO-P FIRST FCLEI. Foto Arriva
Další
Podpora nákupu nízkoemisních a bezemisních vozidel z IROP 2014-2020 se uzavírá, příštích sedm let se zaměří na elektřinu, vodík a biometan.
Středa, 02. prosince 2020, rebus
IROP 2014-2020

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podporuje v programovém období 2014-2020 formou dotací také investice na obnovu nebo rozšíření vozového parku veřejné dopravy. Ve vybraných výzvách specifického cíle 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy je na území České republiky mimo území hl. m. Prahy podporován nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu v závazku veřejné služby.

Mezi nízkoemisní vozidla patří autobusy využívající alternativní palivo CNG a LNG. Skupina bezemisních vozidel je pestřejší, tvoří ji jak tramvaje a trolejbusy pro městskou drážní dopravu, tak autobusy na elektřinu nebo vodík. Jak už vyplývá z názvu specifického cíle, projekty musí naplňovat základní principy udržitelné mobility, přispívat ke snížení zátěže způsobené individuální automobilovou dopravou a podpořit přepravní výkony veřejné dopravy.

Oprávněné žadatele dominantně představují dopravci provozující veřejnou dopravu na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, kteří předkládají své projekty do výzev IROP. Hodnocení projektů zajišťuje Centrum pro regionální rozvoj České republiky, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj. Míra podpory celkových způsobilých výdajů projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí v IROP standardních 85 %.

Specifický cíl 1.2 IROP se kromě vozidel pro veřejnou dopravu zaměřuje také na další aktivity – terminály a parkovací systémy, bezpečnost dopravy, cyklodopravu a telematiku pro veřejnou dopravu – a jeho celková alokace tak přesahuje 15 mld. Kč z EFRR. Přidělování podpory probíhá prostřednictvím dvou typů výzev – tzv. individuálních a integrovaných. Na podporu nákupu vozidel Řídicí orgán IROP vyhlásil celkem 5 výzev, z toho 3 výzvy určené pro celé území České republiky s výjimkou hl. m. Prahy, resp. pro území tzv. uhelných regionů (tj. individuální výzvy č. 20, 89 a 93), a 2 výzvy určené výhradně pro projekty na území metropolitních oblastí a významných aglomerací s výjimkou hl. m. Prahy (tj. integrované výzvy č. 50 a 51).

Ve specifickém cíli 1.2 IROP bylo dosud schváleno téměř 500 projektů za 14,2 mld. Kč z EFRR. Je tedy evidentní, že aktivita Nízkoemisní a bezemisní vozidla je co do objemu finančních prostředků tou dominantní, představuje téměř 60 % specifického cíle. Většina projektů již byla příjemci úspěšně dokončena (viz tabulka níže). Hovoříme-li přímo o elektrických autobusech, jejich pořízení je součástí (některé projekty totiž kombinují druhy pořizovaných vozidel) přesně dvou desítek podpořených projektů, díky kterým dopravci dosud nakoupili 79 těchto vozidel. Celkem i s trolejbusy a autobusy na CNG bylo zatím pořízeno 722 vozidel.

Elektromobilita zcela mění městskou hromadnou dopravu v některých menších městech. Příkladem může být třeba Kutná Hora, pro kterou Arriva Východní Čechy pořídila 5 elektrobusů, město Hranice, kde elektrobusy provozuje ČSAD Frýdek-Místek nebo jihočeský Písek, kde elektrobusy ČSAD AUTOBUSY České Budějovice nahrazují ty s dieselovým pohonem právě v těchto dnech.  

Hlavními hráči v této oblasti jsou ale dopravní podniky velkých českých měst. Ty se v posledních letech zaměřují také na rozvoj trolejbusové dopravy nezávislé na trakčním vedení. Díky podpoře z IROP tak jsou tato vozidla od roku 2018 v provozu v Pardubicích, od září 2020 jsou parciální trolejbusy novinkou městské dopravy v Jihlavě. O další úroveň výš pak mají nakročeno v Ostravě, kde dopravní podnik v jednom ze svých projektů IROP realizuje nákup 5 vodíkových autobusů – na výsledek se mohou všichni těšit v roce 2021.

Vzhledem k tomu, že individuální výzvy již byly uzavřeny a v integrovaných výzvách zbývá k dispozici už jen velmi málo prostředků, přesunuje se pozornost na nové programové období 2021–2027.

IROP 2021-2027

Příprava nového programového období stále probíhá a vzhledem k událostem roku 2020 je to poměrně dynamická záležitost. Jisté je, že jedním z nejvýznamnějších operačních programů bude znovu IROP a že míra podpory projektů se bude lišit podle kategorizace regionů – od nejvyšší míry v méně vyspělých regionech přes přechodové až po hl. m. Prahu. V prioritě č. 2 zaměřené na zelenou, nízkouhlíkovou Evropu má mít nezastupitelné místo opět podpora udržitelné mobility. IROP tak, mimo jiné, přinese veřejným zadavatelům, resp. České republice jako členskému státu EU, významnou možnost směřovat k naplnění cílů/limitů stanovených např. revidovanou směrnicí o čistých vozidlech. V návrhu programového dokumentu IROP 2021–2027 v aktuální podobě totiž figurují tyto aktivity specifického cíle 2.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v oblasti Nízko-emisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu:

  • nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku,
  • nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů),
  • nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan.

Obdobně se počítá s podporou výstavby plnicích a dobíjecích stanic pro veřejnou dopravu, pokud se podaří s Evropskou komisí dojednat podmínky veřejné podpory.

Řídicí orgán IROP předpokládá, že objem prostředků alokovaných na tuto podporu se bude pohybovat v mezích podobných dobíhajícímu období 2014–2020, tzn. v řádu mld. Kč z EFRR. Důležitým aspektem všech dopravních projektů v IROP bude stále soulad s principy udržitelné mobility. Všechna města nad 40 tisíc obyvatel, na jejichž území budou realizovány tyto projekty, budou muset disponovat plnohodnotným plánem udržitelné městské mobility. V menších obcích a městech budou žadatelé své projekty strategicky odůvodňovat, popisovat jejich návaznost a partnerský přístup při přípravě tzv. Kartou souladu projektu s principy udržitelné mobility.

S vyhlášením první výzvy v oblasti nízkoemisních nebo bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu se počítá bezprostředně po schválení programového dokumentu IROP 2021–2027 Evropskou komisí, pravděpodobně ve druhé polovině roku 2021.

Aktuální informace zveřejňuje MMR na webu irop.mmr.cz

Autor: Martin Janda, MMR ČR, článek je uveřejněn v publikaci Elektrické autobusy pro město IX

SDP ČR