Evropský právní rámec pro klima: Rada a Parlament dosáhly předběžné dohody
Ve středu 21. dubna brzy ráno se členské země dohodly na parametrech "klimatického zákona". Podle klíčové normy má EU do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent ve srovnání s rokem 1990.
Středa, 21. dubna 2021, rebus
Vyjednavači Rady a Evropského parlamentu dosáhli předběžné politické dohody, která stanoví v právních předpisech cíl, jimž je klimaticky neutrální EU do roku 2050, a společný cíl v oblasti snížení čistých emisí skleníkových plynů  do roku 2030 alespoň o 55 % ve srovnání s rokem 1990.

Europoslanci usilovali o ještě přísnější závazek, výsledná dohoda však odpovídá návrhu, na němž se po mnohahodinovém vyjednávání na  summitu v prosinci 2020 shodli lídři členských zemí.

Vyjednavači dospěli ke kompromisu den před virtuálním klimatickým summitem, který pořádá americký prezident Joe Biden. Ten obnovil ekologické závazky USA po čtyřech letech vlády Donalda Trumpa, který závažnost klimatických změn popíral.

 "Z provizorní dohody, jíž jsme dnes dosáhli, máme velkou radost. Evropský právní rámec pro klima je „právním rámcem par excellence“, který stanoví rámec pro právní předpisy EU týkající se klimatu pro nadcházejících 30 let. EU je pevně odhodlána dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality a dnes můžeme být hrdí na to, že se nám podařilo dosáhnout toho, že ambiciózní cíl v oblasti klimatu nabyl konkrétní podoby a že jej může každý podpořit. Prostřednictvím této dohody vysíláme světu jasný signál – bezprostředně před summitem vedoucích představitelů o klimatu, který se uskuteční dne 22. dubna – a připravujeme cestu Komisi, aby v červnu mohla navrhnout svůj balíček opatření v oblasti klimatu, jehož cílem je výše uvedené snížení emisí o 55 % („fit-for-55“)," uvedl João Pedro Matos Fernandes, ministr pro životní prostředí a opatření v oblasti klimatu.

Pro EU je to zásadní chvíle. Dosáhli jsme ambiciózní dohody, která vpisuje náš cíl klimatické neutrality do závazné normy, aby vedla naši politiku v příštích 30 letech,“ ocenil dnes shodu vyjednavačů místopředseda komise Frans Timmermans.

Pokud jde o cíl pro rok 2030, dohodli se vyjednavači na tom, že je nutné dát přednost snížení emisí před pohlcením. Aby bylo zajištěno, že do roku 2030 bude vynaloženo dostatečné úsilí na snížení a prevenci emisí, zavedli limit ve výši 225 milionů tun CO2, což odpovídá objemu, jímž přispívá k čistému cíli pohlcení. Dohodli se rovněž na tom, že má Unie usilovat o to, aby do roku 2030 dosáhla vyššího objemu čistého propadu uhlíku.

Mezi další prvky prozatímní dohody patří zřízení evropské vědecké poradní rady pro změnu klimatu složené z 15 předních vědeckých odborníků různých státních příslušností, přičemž státní příslušnost stejného členského státu mohou mít nejvýše dva členové a funkční období rady trvá čtyři roky. Tato nezávislá rada bude mimo jiné pověřena poskytováním vědeckého poradenství a podáváním zpráv o opatřeních EU, cílech v oblasti klimatu a orientačních rozpočtech vztahujících se ke skleníkovým plynům a jejich soudržnosti s evropským právním rámcem pro klima a s mezinárodními závazky EU vyplývajícími z Pařížské dohody.

Vyjednavači se dohodli, že Komise případně navrhne střednědobý cíl v oblasti klimatu pro rok 2040, a to nejpozději do šesti měsíců od prvního globálního hodnocení provedeného na základě Pařížské dohody. Zároveň zveřejní předběžný orientační rozpočet vztahující se ke skleníkovým plynům na období 2030–2050 spolu s příslušnou metodikou. Tento rozpočet je definován jako orientační celkový objem čistých emisí skleníkových plynů (vyjádřených jako ekvivalent CO2 a se samostatnými informacemi o emisích a pohlcení), které mají být v daném období emitovány, aniž by byly ohroženy závazky Unie podle Pařížské dohody.

Vyjednavači se rovněž dohodli, že Komise bude spolupracovat s hospodářskými odvětvími, která se rozhodnou připravit orientační dobrovolné plány pro dosažení cíle Unie v oblasti klimatické neutrality do roku 2050. Komise by monitorovala vypracování těchto plánů, usnadnila dialog na úrovni EU a sdílela mezi příslušnými zúčastněnými subjekty osvědčené postupy.

V předběžné dohodě je pro EU rovněž stanoven žádoucí cíl usilovat o dosažení negativních emisí po roce 2050.

Dříve než se přistoupí k formálním krokům v rámci postupu přijímání, podléhá předběžná politická dohoda schválení Radou a Parlamentem. Portugalské předsednictví Rady a zástupci Evropského parlamentu dosáhli předběžné dohody na základě pověření svých orgánů.

Znění dohody bude zveřejněno dodatečně.
SDP ČR