Zpráva o ESG strategii společnosti Flix
Na mezinárodních linkách Milán-Marseille a Milán-Mnichov vyjíždí autobusy se solárním pohonem. Foto FlixBus

Jako odrazový můstek pro další zlepšení a zvýšení transparentnosti vydává Společnost Flix svou první dobrovolnou zprávu o ESG a oznamuje svůj závazek k uhlíkově neutrálnímu cestování v Evropě již k roku 2040.

Jako odrazový můstek pro další zlepšení a zvýšení transparentnosti vydává Společnost Flix svou první dobrovolnou zprávu o ESG a oznamuje svůj závazek k uhlíkově neutrálnímu cestování v Evropě již k roku 2040.

Zprávou ESG (nefinanční reporting o dodržování pravidel pro udržitelné podnikání v rámci environmentální politiky (E), sociální odpovědnosti (S) a řízení podniku (G) a celého jejího dodavatelského řetězce) představuje společnost Flix další milník ve své historii, kdy usiluje o dlouhodobé vytváření hodnoty v rámci své vize utvářené udržitelností. Uvádíme celý text, tak jak ho přinesl Flix.

S více než 5 500 destinacemi po celém světě a s nabídkou udržitelného a cenově dostupného cestování v Evropě, rice, Turecku a Indii, kde začne provoz od roku 2024, stanovuje nyní technologická společnost Flix rozhodující milník pro zajištění ještě větší transparentnosti pro zainteresované strany. ESG aktivita se bude dále rozrůstat, přičemž bude využívat ESG reporting jako měřítko pro neustálé a stabilní zlepšování.

André Schwämmlein, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Flix, se k této události vyjádřil: "S hrdostí oznamujeme, že jsme zveřejnili naši první dobrovolnou zprávu o ESG, která nám, jak jsme přesvědčeni, pomůže prosadit naši vizi udržitelného a cenově dostupného cestování s novým povědomím a oživeným vědomím a zároveň odstartuje proces postupného zlepšování prostřednictvím opakovaného podávání zpráv a souboru klíčových ukazatelů výkonnosti v souladu s GRI (Global Reporting Initiative)."

"Společnost by měla mít vždy na paměti hodnoty, které utvářejí její vizi, a zaměřit se na dopad svého podnikání na komunitu. V souladu s tím se chceme ujistit, že vytváříme hodnotu pro komunity, kterým sloužíme, a jsme připraveni řešit naše silné stránky i případné nedostatky. S růstem přichází i odpovědnost. Jsme připraveni ji přijmout," uzavřel Schwämmlein.

V souladu s běžným rámcem ESG a dvojí významností zpráva zkoumá nejvýznamnější témata společnosti Flix a jejich dopady na ekonomiku, životní prostředí a společnost, jakož i na dlouhodobý úspěch společnosti, a zároveň stanovuje silnou správu a řízení jako základní kámen všech souvisejících činností. V souladu s konkrétním rozsahem činnosti společnosti Flix tvoří páteř její strategie ESG 4 pilíře: Lidé, Planeta, Mobilita a Správa a řízení, přičemž oblasti, na které se zaměřuje, jsou vyčleněny prostřednictvím dvojí analýzy významnosti.

Planeta: Flix řeší svůj dopad na životní prostředí s dlouhodobou vizí dosáhnout uhlíkové neutrality.

Flix chce do roku 2040 v Evropě nabízet uhlíkově neutrální cestování. Plánuje dekarbonizovat své podnikání ještě dříve, než stanovila EU. V celosvětovém měřítku bude společnost definovat časový plán uhlíkové neutrality během příštích dvou let v souladu s postupem SBTi a globálním systémem snižování emisí CO2 s cílem splnit nebo překročit časové cíle Pařížské dohody. Globální cíl bude rovněž určen vyvíjejícím se regulačním rámcem a dalším rozvojem alternativních pohonů, na kterém se společnost Flix rovněž aktivně podílí.

V roce 2023 se společnost veřejně zavázala SBTi stanovit krátkodobé vědecky podložené cíle snižování emisí jako první zásadní krok.

Za tímto účelem je zavedena strategie pro oblast klimatu, která se zaměřuje na předcházení, snižování a kompenzaci emisí CO2 a na podporu spolupráce se zúčastněnými stranami v rámci celého hodnotového řetězce.

Efektivní správa vozového parku společnosti Flix se zaměřuje na optimální využití vozidel na silnicích a využívání nejmodernějšího vozového parku. Díky moderní flotile se cestující Flixu v roce 2022 vyhnuli více než 800 000 tunám CO2 jen tím, že si vybrali dopravní služby Flixu místo jiných možností, jako jsou automobily nebo letadla. V Evropě vypouští společnost FlixBus 26 g CO2 na cestujícího a kilometr. Podle Německé agentury pro životní prostředí (UBA) to odpovídá přibližně 16 % emisí CO2 při cestě autem na stejné trase (přičemž se ušetří více než 80 % emisí CO2) a přibližně 12 % emisí CO2 při cestě letadlem na stejné trase (přičemž se ušetří téměř 90 % emisí CO2). Kromě toho společnost Flix od roku 2015 umožnila cestujícím offsetovat 98 000 tun CO2 díky systému kompenzace, který byl zřízen ve spolupráci se společností atmosfair.

Flix však především neustále hledá alternativní pohony a paliva, aby snížila svou uhlíkovou stopu prostřednictvím postupné transformace vozového parku. Přestože zatím není k dispozici finální technologie pro uhlíkově neutrální provoz dálkových autobusů, společnost zaujímá diverzifikovaný přístup a v posledních několika letech testuje pět technologií alternativních paliv a pohonů s více než 10 pilotními projekty v Evropě a USA, konkrétně bateriové elektrobusy, Bio-CNG a Bio-LNG, bionaftu a solární panely: právě v těchto dnech mají na mezinárodních linkách Milán-Marseille a Milán-Mnichov premiéru první italské autobusy vybavené solárními panely.

Společnost Flix rovněž plánuje v roce 2024 uvést na trh první evropský dálkový autobus na vodíkový pohon, a to ve spolupráci se společnostmi Freudenberg Fuel Cell e-power Systems a ZF Friedrichshafen AG, a za 4 roky elektrické autobusy ve spolupráci s Daimler Buses. Kromě toho bude na konci roku 2023 zahájena první referenční flotila autobusů Flix na bio-LNG s cílem rozšířit ji do dvou let na 50 autobusů Flix s technologií Bio-LNG. Takové projekty jsou ukázkou zapojení zúčastněných stran a meziodvětvových synergií, které jsou pro dosažení cíle udržitelnosti klíčové.

Zároveň plánuje navázat spolupráci s novými dodavateli, aby do roku 2025 zvýšila podíl energie z obnovitelných zdrojů na všech svých pracovištích na 80 % a do roku 2030 na 100 %.

Lidé: ve vizi společnosti Flix zůstává pohoda strategickým přínosem pro úspěch firmy.

Flix působí ve 40 zemích a je si vědoma toho, že její činnost má dopad na každodenní život v širokém spektru oblastí a skupin, od cestujících přes řidiče autobusů až po více než 5 500 zaměstnanců. Proto postavila člověka do samého středu své obchodní strategie, uznává lidské blaho jako jednu ze svých základních hodnot a podle toho určuje konkrétní oblasti, na které se zaměřuje.

Především jde o zajištění bezpečnosti cestujících, posádek a zaměstnanců, které je nakonec zajištěno prostřednictvím důkladného systému řízení bezpečnosti, který zahrnuje více než 60 iniciativ. Prioritou je také podpora rozmanitosti a inkluze pomocí globální politiky rozmanitosti, rovnosti a inkluze, přičemž je k dispozici globální politika oznamování, aby jí lidé mohli nahlásit jakékoli možné porušení, což je v souladu s pojetím plurality jako katalyzátoru tvorby hodnot. K těmto oblastem patří také zapojení a rozvoj zaměstnanců, přičemž strategie naslouchání zaměstnancům byla zavedena prostřednictvím pěti různých kanálů pro sledování a vyhodnocování zpětné vazby zaměstnanců, včetně Rady důvěry a Pracovní rady, a rozvoj profesních a osobních dovedností s centralizovaným fondem školení zaměstnanců, jehož cílem je umožnit neustálý profesní růst vedoucích týmů i členů jejich týmů.

Mobilita: Flix se snaží chránit právo každého na cestování bez ohledu na bydliště a ekonomický status.

Flix považuje mobilitu za základní právo, které není jen spojením z bodu A do bodu B. Lidé by měli mít možnost cestovat a spojit se se světem bez ohledu na své bydliště a ekonomický status. S ohledem na tuto myšlenku společnost obsluhuje stále větší počet destinací. Vybudovala nejrozsáhlejší síť dálkových autobusů v Evropě pod značkou FlixBus a poté spustila službu FlixTrain.

Základem vize společnosti Flix zůstává umožnění udržitelného a cenově dostupného cestování pro všechny, což se odráží především v projektu „Přednost pro komunity s nedostatečnou obsluhou“: Flix obsluhuje více než 5 500 destinací ve 40 zemích (447 z nich se k síti připojilo v roce 2022), 30 % z nich má méně než 20 000 obyvatel, přičemž tento poměr je nadprůměrný v zemích, jako je Chorvatsko (78 %), Polsko (41 %) nebo Itálie (40 %). Neustálým rozšiřováním své celosvětové sítě, a to i v odlehlých oblastech, kde je FlixBus často jediným prostředkem hromadné dopravy, může FlixBus sehrát významnou roli při ochraně svobody pohybu.

Společnost Flix zároveň považuje inovace a spokojenost zákazníků za klíčové cíle, kterých chce dosáhnout, a usiluje o udržitelnou tvorbu hodnot jako hlavní cíl, který zajistí její dlouhodobou stabilitu a udržitelný růst. To zahrnuje investice do infrastruktury, rozšiřování sítě a intermodálních forem dopravy, kromě toho podporuje výzkum a vývoj alternativních pohonů a paliv, přičemž pilotně zkouší ty, které se v současné fázi jeví jako perspektivnější: v tomto ohledu je do konce roku 2023 plánováno zahájení projektu vybavení až 50 autobusů technologií Bio-LNG.

Řízení: silná obchodní etika a dodržování předpisů zůstávají základem všech činností společnosti Flix.

V rámci strategie ESG společnosti Flix je silná správa a řízení základním pilířem pilířů Planeta, Lidé a Mobilita a předpokladem pro všechny činnosti prováděné ve všech oblastech podnikání.

To znamená přísné dodržování národních, mezinárodních, státních a místních zákonů a prosazování pevných podnikových etických standardů s cílem vytvářet dlouhodobou hodnotu, přičemž v tomto ohledu je přijímáno stále více opatření. Globální systém řízení shody společnosti Flix zahrnuje mimo jiné globální kodex chování pro zaměstnance a kodex pro obchodní partnery, různé zásady, program pro oznamování nekalých praktik a nový systém řízení ochrany údajů (DMS) zavedený v roce 2022. Na úrovni řízení ESG působí jako orgán dohledu nad strategií ESG, riziky ESG a výkonností řídicí výbor Flix Sustainability Steering Committee, který tvoří všichni členové představenstva a výkonného managementu a jehož úkolem je stanovit agendu a cíle ESG pro skupinu Flix.

Celá zpráva - dobrovolný report o ESG v anglickém jazyze ZDE.