Závěry z 30. ročníku konference Integrované dopravní systémy
JUDr. Ondřej Michalčík z Ministerstva dopravy.

Jubilejní ročník konference Integrované dopravní systémy proběhl na akademické půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 15. a 16. května 2023. Konference se uskutečnila i jako součást oslav 30 let od jejího založení.

Jubilejní ročník konference Integrované dopravní systémy proběhl na akademické půdě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 15. a 16. května 2023. Konference se uskutečnila i jako součást oslav 30 let od jejího založení.

Přibližně šedesát účastníků konference přivítali za Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice děkan fakulty pan doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. a za Institut Jana Pernera o.p.s. a Statutární město Pardubice pan Ing. Petr Kvaš, místopředseda správní rady Institut Jana Pernera o.p.s. a člen zastupitelstva Statutárního města Pardubice. Bohužel ze zdravotních důvodů musela na poslední chvíli zrušit účast na konferenci mnoholetá hlavní organizátorka paní Ing. Milena Foglarová z Institutu Jana Pernera o.p.s.

Program konference nabídl účastníkům 19 prezentací ve dvou dnech z 20 navržených. Původně plánovaná přednáška pana Ing. Pavla Beneše, Ph.D. ze společnosti B&C Dopravní systémy na téma „Nástroje pro efektivní práci organizátora veřejné dopravy“ se neuskutečnila.

Moderování konference měl na starosti opět doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, technickou podporu zajistili pracovníci Institutu Jana Pernera a Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Před úvodní přednáškou moderující účastníky konference informoval o tom, že bohužel se nemůže uskutečnit vystoupení přednášejících z Maďarska, kteří chtěli informovat o stavu současných IDS pro aglomerace měst Budapešť, Miskolc a Debrecen, nebo o důvodech odkládání zavedení celostátního IDS pro celé Maďarsko (např. v Maďarsku není jednotný číselník zastávek a vyhledávač dopravního spojení (obdobu IDOS).

Na začátek konference jako obvykle její účastníci s velkým zájmem vyslechli vystoupení pana JUDr. Ondřeje Michalčíka z Ministerstva dopravy, který přednesl tradičně strukturovaný příspěvek. V první části svého vystoupení se zaměřil na oblast legislativy, konkrétně na novely zákonů č. 266/1994 Sb., o dráhách, č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a novele nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o minimálních standardech kvality a bezpečnosti. Dále se věnoval problematice financování, a to jednak veřejným službám v dálkové železniční dopravě a jednak veřejným službám v regionální železniční dopravě. Nakonec zaměřil pozornost na koncepci veřejné dopravy, konkrétně na objednávku dálkové železniční dopravy po roce 2023, na objednávku dálkové autobusové dopravy, režim poptávkové linkové dopravy a na úpravu minimálních standardů kvality a bezpečnosti.

Poté doc. Dr. Ing. Roman Štěrba, MBA ze Správy železnic ve svém vystoupení k moderní železniční infrastruktuře pro udržitelnou mobilitu připomenul priority programového prohlášení vlády, uvedl významné investice Správy železnic a její priority, modernizaci železniční sítě a výstavbu vysokorychlostních tratí, implementaci ETCS a konverzi trakčních soustav

Jako první ze zahraničních účastníků vystoupil Prof. Borna Abramović, Ph.D. z University of Zagreb v Chorvatsku k tématu IDS v Chorvatsku. Po úvodní informaci o Chorvatsku se zaměřil na stav integrace veřejné dopravy v aglomeracích měst Osijek a Zagreb. Nakonec zmínil vypracovaný návrh chorvatského zákona o IDS a celkovou vizi.

O rozvoji Systému jednotného tarifu (OneTicket) informoval Ing. Tomáš Tichý ze společnosti CENDIS. Nejprve zhodnotil provoz podle prodaných jízdních dokladů, zmínil slevovou variantu „Invalidita 3. stupně“, asistenci v přepravě osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace, a nakonec aktuální či další rozvoj.

Další vystoupení měl Ing. Karel Zvěřina z Českých drah. Zaměřil se na zkušenosti se zapojením Českých drah do IDS. Přednášející seznámil účastníky konference mj. s novinkami a rozvojem v IDS, modernizací odbavení ve vlacích, problematikou BRUTTO a NETTO smluv, a nakonec detailně aktuální problematice překryvných území IDS.

Aktivně se zúčastnili ze Slovenské republiky Ing. Róbert Berežný, PhD. a Ing. Lukáš Matta z IDS Východ, zajišťujícího IDS pro Košický a Prešovský samosprávný kraj. Ve svém vystoupení se věnovali připraveným projektům a realizovaným projektům, jako například zónovému tarifu, mobilní aplikaci, virtuální dopravní kartě, infolince apod.

Ze Slovenské republiky bylo vystoupení i pana Ing. Richarda Staškovana z Integrovaná doprava Žilinského kraje se stejnojmenným příspěvkem. Po úvodním připomenutí chronologie postupu při zavádění a spouštění IDS v Žilinském samosprávném kraji byly zmíněny novinky o zapojených dopravcích, o jednotném jízdním dokladu, dopravních kartách a celkově o rozvojové strategii.

Již tradičně vystoupil Ing. Jiří Horský z KORDIS JMK. Zaměřil se na aktuální informace o EOC, na tarifní odbavení, příklad tarifní integrace MHD ve Znojmě, aktuální informace o spojení a provozu, distribuci informací, přímou komunikaci s vozidly atd.

První den konference byl zakončen přednáškou Ing. Otto Pospíšila, Ph.D. z KORID LK, který se věnoval novinkám v IDS IDOL pro Liberecký kraj. U novinek rok 2022 zmínil mezikrajské autobusové linky a přesahy IDS, obnovu vozového parku na železnici koncepci turistické dopravy atd. Pro rok 2023 to byla např. integrace nostalgických jízd na železnici, design autobusů plus Vize 2024+.

V úterý 16. května zahájil konferenci přednáškou k dopravním datům, bezpečnosti a systém Shield+ Ing. Lubomír Šembera ze společnosti VDT Technology. Představil systém Shield+ Connect, srovnal Mobileye 6 Series versus Mobileye 8 Connect, řešení ADAS 8 Connect a Mobileye Connect Platformu.

Poté vystoupil Ing. Radek Šindel ze společnosti Siemens Mobility, který prezentoval možnosti nasazení bateriových jednotek na české železnici. Přednáška byla zaměřena na lehká motorová vozidla, vozidla pro regionální tratě, koncepční varianty pro regionální tratě, kombinaci více pohonů, měrné náklady na energii, druhy baterií, různé způsoby napájení a volbu správné technologie.

RNDr. Petr Šobora a Ing. Martin Jančura ze společnosti CHAPS k tématu SW optimalizace turnusů v autobusové dopravě. Po představení společnosti CHAPS a nosných produktů společnosti se primárně věnovala pozornost nástroji iTCourses, a to jeho hlavnímu cíli, inovacím od společnosti, workflow a aktuální nabídce ve verzích Základ, Modelování a Profesionál.

Z právního prostředí byla přednáška JUDr. Daniela Jadrníčka z advokátní kanceláře Fiala, Tejkal a partneři. Vystoupil k uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici po roce 2023 a další aktuální problémy při zajišťování dopravní obslužnosti. Ve své prezentaci zmínil aktuality z právního prostředí ve vztahu k dopravě, tím vhodně rozšířil informace z první přednášky konference.

Ing. Viliam Lábsky z KOVED prezentoval rozvoj Integrované dopravy Zlínského kraje. Nejprve zmínil novinky jako předplatné jízdné, označování zastávek, nové linkové jízdní řády, interní datové analýzy, mapy a schémata, webovou aplikaci IDZK.info. Dokončuje se integrace MHD Uherské Hradiště, rozvíjí cyklobusy, řeší tarifní překryvy apod.

Jako další zástupce organizátora IDS prezentoval svůj příspěvek Ing. Martin Šubrt z ROPID, a to se zaměřením na problematiku tarifu a slev v integrovaných systémech s více objednateli a novinky v PID. Zaměřil se na objednatele, tarif PID, jízdenky a jejich ceny, dezintegrovaný systém slev, sdílené informace (opendata), nový vizuální styl, nový jednotný informační systém, Bikesharing atd.

Po přestávce vystoupil Ing. Martin Večeřa z KODIS k Integrovanému dopravnímu systému Moravskoslezského kraje. Na začátku zhodnotil stav v roce 2022, pak se věnoval opatření k eliminaci zvýšených nákladů, současným aktualitám, přípravě podkladů pro soutěže na regionální autobusovou dopravu a navýšení spolupráce s jednotlivými městy při organizaci provozu MHD.

Následovalo vystoupení Bc. Radka Kozlíka z Krajského úřadu Ústeckého kraje k Dopravě Ústeckého kraje. Věnoval se novým autobusovým dopravcům, pořízeným novým autobusům a železničním jednotkám, novinkám v železniční dopravě v Ústeckém kraji v roce 2023, podpoře turismu, nové autobusové lince 441, rozvoji aplikace DÚKapka a tarifu.

Z Koordinátora Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje získali přítomní aktuální informace k veřejné linkové dopravě a drážní dopravě IDS Olomouckého kraje o problematice elektrické trakce, centrálního dispečinku, infolince, CESTUJOK apod.

Přednášky zakončil pan Petr Moravec z OREDO, který charakterizoval IDS ve východních Čechách. Ve svém vystoupení se nejprve zmínil změnu sídla organizátora, poté stav integrace veřejné dopravy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji a chystané změny v IREDO jako např. tarifní přesahy do a ze sousedních krajů, e-shop, certifikaci odbavovací techniky atd.

Organizátoři konference hodnotí průběh konference pozitivně: "Vlastní konference se i při jubilejním ročníku nesla v přátelském duchu a měla tvůrčí charakter. Potěšující bylo to, že u většiny příspěvků byla širší diskuse, což svědčí o velkém zájmu účastníků konference k projednávané problematice integrovaných dopravních systémů, respektive o velké aktuálnosti problematiky jejich fungování a rozvoje. Na podnět od některých účastníků se doporučilo pro další ročníky ponechat na koncích přednáškových bloků vyhrazený prostor na diskuzi.

Průběh akce a její doplnění o další aktivity výrazně ovlivnila podpora ze strany partnera Oltis Group. Je potřeba poděkovat za jeho účast a ochotu se na tom podílet i finančně.

České dráhy a další železniční dopravci, dopravci veřejné linkové dopravy a někteří dopravci MHD stále prohlubují své zapojení do jednotlivých IDS a aktivně spolupracují s organizátory nebo objednavateli veřejné dopravy. Realizované a připravované projekty v rámci IDS jsou důkazem stále aktivního rozvoje na úrovni odbavení a technologií.

V současné době jsou nejvíce zanedbávaným místem tzv. překryvná území IDS, kde je zapotřebí začít sjednocovat, zjednodušovat tarifní podmínky a zejména eliminovat výjimky. Cílem je usnadnit cestujícím orientaci a využívání jednotlivých IDS v oblastech působení právě více IDS zároveň," uvádí doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.

V rámci konference pokračovala diskuse na téma stále chybějícího a pro racionální rozvoj IDS prakticky nepostradatelného vytvoření jediného koordinačního celostátního prvku nad těmito systémy. Původní záměr byl postupně vytvořit celostátní integrovaný dopravní systém veřejné dopravy pro potřeby obyvatel, za tímto účelem využít to nejlepší z dobře fungujících krajských IDS, a jehož součástí má být i jednotný tarif s „jednou jízdenkou“. Podmínky jeho realizace jsou ve standardech, optimálně stanovených Ministerstvem dopravy prostřednictvím zákonné právní normy, s důrazem na Celostátní informační systém jízdních řádů včetně aktualizace prováděcích právních norem. Ministerstvo dopravy by optimálně mělo zajistit provoz a rozvoj i s využitím pro poskytování dotací.

V rámci přípravy další etapy Státního jednotného tarifu, která je zaměřena na integrované dopravní systémy a jejich integrace, je potřeba pokračovat v dobře nastavené komunikaci a hledat společné řešení, které zjednoduší cestování v rámci veřejné dopravy v ČR. V rámci společného řešení bude určitě nezbytné přistoupit ke kompromisům a dílčím úpravám. Vzhledem k tomu, že v této oblasti je vnímán společný cíl (tedy zvýšit atraktivitu a dostupnost veřejné dopravy), věří se v hladký průběh spolupráce.

Jako problémy je možno uvést, že krajští organizátoři veřejné hromadné dopravy bojují s nedostatkem odborných pracovníků a dopravci mají problémy s omezováním dotací se současným snižováním využívání veřejné hromadné dopravy.

Na úplný závěr konference zazněla informace, že 31. ročník konference Integrované dopravní systémy se uskuteční v Pardubicích 13. - 14. května 2024 opět v Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích.

Organizátory konferencí Integrované dopravní systémy jsou Institut Jana Pernera a Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice. Partnery jsou Ministerstvo dopravy, Oltis Group a Busportál.


Závěry z 30. ročníku konference Integrované dopravní systémy
Účastníky přivítali za Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice děkan fakulty pan doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. a za Institut Jana Pernera o.p.s. a Statutární město Pardubice pan Ing. Petr Kvaš, místopředseda správní rady Institut Jana Pernera o.p.s. a člen zastupitelstva Statutárního města Pardubice. Konferenci moderoval doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
Závěry z 30. ročníku konference Integrované dopravní systémy
Závěry z 30. ročníku konference Integrované dopravní systémy
Ing. Karel Zvěřina z Českých drah.
Závěry z 30. ročníku konference Integrované dopravní systémy
RNDr. Petr Šobora a Ing. Martin Jančura ze společnosti CHAPS.