Vládní návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel čeká na projednání v Parlamentu
Některá evropská města si hranice pro zavádění dopravy bez emisí posunula dopředu. Například v Amsterdamském regionu je v plánu zavedení dopravy bez emisí v roce 2025. Autobusy, metro, tramvaje a hybridní trajekty budou jezdit na lokálně vyráběnou zelenou elektřinu. Ilustrační foto dopravní společnost GVB Amsterdam

Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících musí být účinný nejpozději od 2. srpna. K jeho naplnění pomůže IROP 2021-2027.

Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících musí být účinný nejpozději od 2. srpna. K jeho naplnění pomůže IROP 2021-2027.

Návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, který na svém jednání dne 21. prosince 2020 schválila vláda byl postoupen 5. ledna 2021 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a stále čeká na projednání v 1. čtení.  Od 2. srpna letošního roku přinese zásadní změny v právní úpravě pořizování silničních vozidel zadavateli veřejných zakázek a v právní úpravě pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících státem, kraji a obcemi.

Cílem předloženého návrhu zákona je řádně transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel. Transpoziční právní úprava musí vstoupit v účinnost nejpozději do 2. srpna 2021. Jedná se o tzv. minimální/čistou transpozici, povinnosti tedy nejsou oproti směrnici žádným způsobem rozšiřovány.

Směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel je v současné době transponovaná v nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel, a to na základě zmocnění v zákoně o zadávání veřejných zakázek. V současné době tato právní úprava vypadá tak, že jsou stanoveny závazné zadávací podmínky, které musí zadavatel stanovit, pokud zadává veřejnou zakázku (podlimitní či nadlimitní) na pořízení silničních vozidel. Tyto závazné zadávací podmínky spočívají ve stanoveném zohledňování energetických a ekologických dopadů provozu pořizovaných silničních vozidel.

Nový zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících stanoví povinnosti jiným způsobem – stanoví povinnost dodržení určených minimálních podílů nízkoemisních vozidel a vozidel s nulovými emisemi při zadávání nadlimitních veřejných zakázek na pořízení silničních vozidel, nadlimitních veřejných zakázek na vybrané služby poskytované prostřednictvím silničního vozidla a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících (rovněž při překročení určité prahové hodnoty těchto pořizovaných služeb).

Tyto podíly nízkoemisních a bezemisních vozidel budou muset být dosaženy ve stanovených časových obdobích:

Od nabytí účinnosti zákona do 31. prosince 2025: minimální podíl ekologických autobusů bude 41 %
Od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2030: minimální podíl ekologických autobusů bude 60 %

Poloviny z těchto minimálních podílů pro autobusy bude muset být dosaženo prostřednictvím vozidel s nulovými emisemi.

Návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zaevidován jako sněmovní tisk č. 1121.

IROP 2021-2027

Veřejným zadavatelům, resp. celému členskému státu, přinese významnou možnost směřovat k naplnění cílů/limitů stanovených směrnicí o čistých vozidlech, potažmo zákonem, nový IROP 2021-2027.

Pokud se týká přípravy nového programového období, k významnému pokroku ve vyjednávání za poslední 3 měsíce nedošlo. První výzvy IROP 2021-2027 nelze očekávat dříve než ke konci roku 2021 (podrobněji k podpoře nákupu nízkoemisních a bezemisnícg vozidel z IROP na příštích sedm let zde).

Počítá se s podporou vozidel pro veřejnou dopravu:

  • silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku,
  • bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů),
  • silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan.

Otevřené otázky budou řešeny Řídícím orgánem IROP na různých úrovních v příštích měsících.

MMR, Řídicí orgán IROP