Vláda už podruhé schválila zákon o nízkoemisních vozidlech
V roce 2021 byly v České republice nově zavedeny do provozu jen dva autobusy s elektrickým pohonem. Jezdí v Kladně. Foto Město Kladno

Nová vláda schválila 23. února zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Znovu bude předložen do Parlamentu.

Nová vláda schválila 23. února zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících. Znovu bude předložen do Parlamentu.

Proces transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (dále jen „Směrnice“), v České republice a aktuálně platných a účinných pravidlech podpory nízkoemisních vozidel u nás stále probíhá. Do našeho právního řádu přitom měla být zapracována nejpozději ke dni 2. 8. 2021.

Směrnice od členských států vyžaduje zajištění toho, aby veřejní a sektoroví zadavatelé (objednatelé podle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, ve znění pozdějších předpisů) zohledňovali při zadávání veřejných zakázek na lehká užitková vozidla, nákladní automobily a autobusy energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí určitých znečišťujících látek, s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly. Konkrétně pak Směrnice ve svých přílohách stanoví emisní limity pro tzv. čistá vozidla a minimální podíl těchto čistých vozidel při zadávání veřejných zakázek a při pořizování veřejných služeb v přepravě cestujících ve dvou sledovaných obdobích, a to od 2. 8. 2021 do konce roku 2025 a následně od roku 2026 do konce roku 2030.

První návrh zákona o podpoře nízkoemisních vozidel při zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících předložila vláda v lednu roku 2021 Poslanecké sněmovně Parlamentu pod sněmovním tiskem č. 1121. Tento materiál se však před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny nedočkal ani projednání v prvním čtení. S ohledem na stanovený konec transpoziční lhůty Směrnice navrhla Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy alespoň částečné řešení a vláda tak v červenci 2021 schválila usnesení vlády o zavedení Pravidel podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících.  Usnesením bylo uloženo členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy, aby se v jimi řízených organizacích těmito pravidly řídily. Ostatním veřejným zadavatelům a sektorovým zadavatelům, a krajům a obcím jakožto objednatelům podle zákona o veřejných službách v přepravě cestujících bylo jen doporučeno se Pravidly řídit. Pravidla jsou účinná od 2. 8. 2021 do doby, než vstoupí v platnost a účinnost úprava na úrovni zákona, přičemž povinnosti v nich obsažené se vztahují na smlouvy, které byly uzavřeny na základě zadávacích či nabídkových řízení zahájených po 2. 8. 2021. Řešení je to sice provizorní, nicméně zmírňuje riziko nenaplnění cílů stanovených EU.

Protože v novém volebním období Poslanecké sněmovny nelze projednat návrhy, které nebyly projednány a rozhodnuty v minulém volebním období, bude návrh schválený vládou 23. 2. 2021 znovu předložen k projednání nově ustanovené Poslanecké sněmovně. Po celou dobu legislativního procesu do nabytí účinnosti připravovaného zákona budou účinná výše uvedená Pravidla.

Plnění stanovených podílů nízkoemisních vozidel mezi nově pořizovanými bude sledováno ve dvou časových obdobích. První fáze začne účinností zákona a skončí v prosinci roku 2025. Následující fáze bude trvat do konce roku 2030. V té první je poměr nastaven ve výši 29,7 % u osobních a lehkých užitkových vozidel, 41 % u autobusů a 9 % u nákladních vozidel. Pro následující období jsou požadované minimální podíly nízkoemisních vozidel dále mírně navýšeny.