Juraj Cajchan doplňuje materiály na téma "Co je to autobus"
Juraj Cajchan doplňuje materiály na téma "Co je to autobus"
Typové schválenie motorových vozidiel
V aktualizovanej informácii príspevku Co je to autobus, ktoré bolo v troch častiach uverejnené na stránkach BUSportálu v prvom mesiaci tohto roku, bolo spomenuté, že uvedená aktualizácia bola vypracovaná na základe znenia novej smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2007/46/ES. Taktiež bolo uvedené, že jedným z dôvodov pre zavedenie tohto dokumentu bola snaha poskytnúť výrobcom motorových vozidiel z členských štátov EÚ využívať výhody vnútorného trhu prostredníctvom typového schválenia EÚ. Keďže uvedená problematika nemusí byť každému všeobecne známa, dovoľujeme si touto formou poskytnúť o nej stručnú informáciu.
Od prvopočiatku európskeho integračného snaženia, za začiatok ktorého možno považovať rok 1957 (založenie EHS – Európske hospodárske spoločenstvo), bolo základným cieľom novovznikajúceho zoskupenia zavedenie do praxe tzv. štyroch voľností pohybu. Išlo o voľnosť pohybu osôb, tovarov, služieb a kapitálu. V roku 1992 bolo Maastrichtskou zmluvou okrem iného vyhlásené premenovanie ES (Európske spoločenstvo, resp. Európske spoločenstvá) na EÚ (Európska únia), v rámci ktorej od 1.1.1993 začal fungovať jednotný vnútorný trh EÚ. Uvedený stav znamenal praktickú aplikáciu voľnosti pohybu tovarov. Fungovanie tohto najväčšieho svetového hospodárskeho priestoru možno stručným spôsobom charakterizovať prostredníctvom všeobecne platného postupu posudzovania zhody, v rámci ktorého raz posúdený a schválený produkt na základe známych a platných pravidiel (predpisov EÚ) môže byť uvedený na vnútorný trh EÚ bez potreby ďalšieho posudzovania.

Táto skutočnosť významným spôsobom zasiahla aj schvaľovanie technickej spôsobilosti motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel k premávke na pozemných komunikáciách. Do uvedeného dátumu schvaľovanie vykonávali jednotlivé štáty na národnej úrovni v súlade so znením svojej legislatívy a Dohody EHK OSN (tzv. Ženevská dohoda z roku 1958). Uvedená Dohoda sa týkala prijatia jednotných technických predpisov pre kolesové vozidlá, ich komponenty a stanovovala podmienky pre vzájomné uznávanie udelených schválení na základe týchto predpisov. Tento stav v praxi pri obchodovaní znamenal potrebu niekoľkonásobného posudzovania plnenia stanovených požiadaviek vyplývajúcich so znenia legislatívy jednotlivých štátov. Pre členské štáty EÚ postupy schvaľovania cestných vozidiel určovala smernica Rady č. 70/156/EHS, ktorá sa od uvedených postupov nelíšila. Vznik jednotného vnútorného trhu EÚ ovplyvnil tieto postupy v tom zmysle, že smernicou Rady č. 92/53/EHS bol zavedený postup tzv. typového schválenia EÚ pre vozidlá kategórie M1 s tým, že neskôr by sa podobné postupy mali vzťahovať na všetky kategórie vozidiel. Toto bolo neskôr zavŕšené vydaním smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2007/46/ES.

Uvedená Smernica bola vydaná na účely fungovania vnútorného trhu spoločenstva v oblasti motorových vozidiel. Jej hlavným účelom je nahradenie rôznorodých systémov národného schvaľovania členských štátov postupom typového schvaľovania EÚ, ktorý je založený na jednotnom princípe celkového zosúladenia. Prijatím smernice sa výrobcom vozidiel členských štátov poskytuje možnosť využívať výhody vnútorného trhu prostredníctvom typového schválenia EÚ. Smernica ustanovuje zosúladený rámec, ktorý obsahuje správne ustanovenia a všeobecné technické požiadavky nevyhnutné na schválenie všetkých nových vozidiel, ktoré patria do jej rozsahu pôsobnosti, ich systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (ďalej len vozidlo) na účely uľahčenia ich evidencie, predaja a uvedenia do prevádzky v premávke v rámci Spoločenstva. V súlade s jej znením typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel je proces, ktorým typový schvaľovací úrad členského štátu EÚ prostredníctvom schvaľovacieho postupu osvedčuje, že typ vozidla spĺňa ustanovené technické požiadavky na typové schválenie príslušného vozidla. Uvedené schválenie je možné vykonať formou

  • národného typového schválenia, čo je postup typového schválenia stanovený vnútroštátnym právom členského štátu EÚ, pričom platnosť tohto schválenia je obmedzená na územie tohto členského štátu (charakterizovať ho možno ako postupy schvaľovania cestných vozidiel uplatňované jednotlivými štátmi na národnej úrovni do vzniku jednotného vnútorného trhu);
  • typového schválenia ES, čo znamená postup, ktorým členský štát osvedčuje, že typ vozidla spĺňa príslušné správne ustanovenia, technické požiadavky smernice 2007/46/ES a regulačných aktov uvedených v jej prílohách IV a XI. V praxi to znamená, že raz posúdené a schválené vozidlo niektorým typovým schvaľovacím úradom členského štátu EÚ na základe známych a platných pravidiel (smernica č. 2007/46/ES) môže byť uvedené na vnútorný trh EÚ bez potreby ďalšieho posudzovania. Uvedená smernica poskytuje pri typovom schválení ES vozidiel možnosť voľby viacerých alternatív, pre ktoré sa výrobca môže rozhodnúť.
Za najväčší prínos typového schválenia ES, okrem poskytnutia jednotných požiadaviek na vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany životného prostredia, možno považovať odbúranie niekoľkonásobného skúšania a potreby potvrdzovania plnenia uvedených požiadaviek.
Juraj Cajchan