Tiskové prohlášení prvního náměstka primátora Karla Březiny k personálním změnám
Z časově úsporných důvodů uvádíme jako obrázek.

v představenstvu a dozorčí radě Dopravního podniku hl. m. Prahy a k návrhu na změnu stanov společnosti. Aktualizováno - tisková zpráva DPP 27.4.2011: Dozorčí rada DPP volila nové členy představenstva.
Reklama
v představenstvu a dozorčí radě Dopravního podniku hl. m. Prahy a k návrhu na změnu stanov společnosti. Aktualizováno - tisková zpráva DPP 27.4.2011: Dozorčí rada DPP volila nové členy představenstva.
Uveřejňujeme v úplném znění bez úprav
Tiskové prohlášení 26.4.2011
Personální změny v představenstvu a dozorčí radě Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost a k návrhu na změnu stanov společnosti

V Praze, 26. dubna 2011 – Městská rada dnes projednala personální změnu v představenstvu a dozorčí radě Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., a návrh na změnu stanov společnosti. Mění se zásadně způsob řízení akciové společnosti, takže představenstvo bude zajišťovat obchodní vedení společnosti a posílí dozorčí rada, která tak bude moci lépe uplatňovat kontrolní funkce a zájmy akcionáře, tedy hl. m. Prahy.


Jsem rád, že se podařilo tuto změnu dotáhnout do konce. Jako radní odpovědný za dopravu jsem svůj návrh připravil již před několika měsíci a původně měl být schválen na začátku března tohoto roku. Mrzí mne, že vina v tomto případě leží u našeho koaličního partnera, který nebyl schopen navrhované změny nejméně pět týdnů schválit. Doufám, že u ostatních městem ovládaných společností tento proces výrazně zrychlíme.

Praha jako akcionář akciovou společnost vlastní a ovládá a rozhodli jsme se pro nový model jejího řízení. Dnes městská rada ve funkci valné hromady zvolila dozorčí radu společnosti a ta zvolí představenstvo. Dozorčí rada nově disponuje většími pravomocemi, bude dohlížet na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnost společnosti, jedná jejím jménem a zavazuje společnost způsobem upraveným zákonem a stanovami, přičemž rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem, nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady, nebo dozorčí rady.

Oba orgány současně mění zásadně své personální složení. Tomuto modelu se někdy říká německý a v praxi znamená, že majitel bude uplatňovat svůj vliv a svou roli prostřednictvím dozorčí rady a představenstvo bude profesionálním řídícím orgánem.

Pokud jde o personální změny, k 25. 4. 2011 odstoupili z funkce člena představenstva Petr Hána, David Vodrážka a Antonín Weinert. Čtyřem členům dozorčí rady - Ivanu Bednářovi, Karlu Březinovi, Tomáši Homolovi a Petru Moosovi, uplynulo funkční období 14. 3. 2011. Valná hromada dnes z funkce člena představenstva odvolala Rudolfa Blažka, Milana Richtera, Martina Dvořáka, Jiřího Janečka a Josefa Noska a z funkce člena dozorčí rady Radovana Šteinera a Pavla Ambrože. Jde tedy o kompletní výměnu s výjimkou třech členů dozorčí rady volených a odvolávaných zaměstnanci.

Po dnešním schválení změny stanov jsme jako valná hromada schválili do dozorčí rady Davida Vodrážku, Milana Richtera, Dalibora Mlejnského, Pavla Hurdu, Marka Ječménka, Miloslava Ludvíka, Antonína Weinerta, Jiřího Nouzu a Jiřího Pařízka. Do toho budou ještě dovoleni dva členové z řad zaměstnanců dopravního podniku podle volebního řádu, který schválí dozorčí rada. Dozorčí rada zvolí dne 27. 4. 2011 členy představenstva.

Faktografie:

Základní změny v návrhu stanov oproti stávajícímu znění stanov DP

• Valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady s výjimkou členů volených a odvolávaných zaměstnanci.

• Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti, včetně řádného vedení účetnictví společnosti. Obchodní vedení společnosti vykonávají jednotliví členové představenstva v rozsahu dle rozhodnutí představenstva a nově též po předchozím souhlasu dozorčí rady.

• Představenstvo má nově 5 členů, stávající počet je 9 členů.

• Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Dozorčí rada může doporučit představenstvu rozdělení funkcí.

• Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

• Dozorčí rada uděluje představenstvu předchozí souhlas k uskutečnění podnikatelských rozhodnutí, jejichž výčet je ve stanovách taxativně uveden.

• Dozorčí rada má nově 15 členů, stávající počet je 9 členů.

• Pro členství v dozorčí radě se předpokládají odborné znalosti a zkušenosti, skýtající záruku správného vykonávání této funkce.

• Dozorčí rada si v rámci svých kompetencí může zřídit výbory dozorčí rady.

Ing. Karel Březina, 1. náměstek primátora hlavního města Prahy