BUS Portál přináší aktuální a úplný přehled o dopravní obslužnosti v České republice:
Reklama
BUS Portál přináší aktuální a úplný přehled o dopravní obslužnosti v České republice:
BUS Portál přináší aktuální a úplný přehled o dopravní obslužnosti v České republice:
 • Hlavní město Praha
 • Jihočeský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Karlovarský kraj
 • Kraj Vysočina
 • Královéhradecký kraj
 • Liberecký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Pardubický kraj
 • Plzeňský kraj
 • Středočeský kraj
 • Ústecký kraj
 • Zlínský kraj

  Hlavní město Praha

  Dopravní obslužnost
  • IDS: zavedena - "Pražská integrovaná doprava"
   • Území: Hlavní město Praha
   • Dopravci:Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, České dráhy, a.s., Connex Praha, s.r.o., ČSAD Střední Čechy, spol. s r.o., ČSAD Polkost, spol. s r.o., Martin UHER, spol. s r.o., Hotliner, s.r.o., ČSAD Kladno, a.s., SPOJBUS, s.r.o., Jana Barnatová - SPOJBUS, Jaroslav ŠTĚPÁNEK, ČSAP s.r.o., s.r.o., PROBO TRANS Beroun, s.r.o., Milan Bado, (mimo území HMP: OAD Kolín a ČSAD Benešov, a.s.)
   • Koordinátor: ROPID, Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou
   • Tarif: jednotný - "Tarif Pražské integrované dopravy", jednotné jízdní doklady
   • Smluvní přepravní podmínky: jednotné (s některými výjimkami pro ČD)
   • Rozdělení tržeb: je zajištěno "Tarifní dohodou" - rozdělení je na základě provedených výkonů, přímých tržeb z vozidla a průzkumů skladby jízdních dokladů, pomocí klíče stanoveného ROPID. ROPID má smluvně zajištěn přístup k datům z elektronických odbavovacích zařízení USV.
  • DO:
   Úhrada provozních ztrát na území HMP v roce 2003

   Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.
   Metro: 3 344 310 tis. Kč
   Elektrické dráhy: 1 696 903 tis. Kč
   ZDO (financováno z rozpočtu HMP) 1 388 163 tis. Kč
   ODO 308 740 tis. Kč
   Autobusy (jen městské linky): 2 224 787 tis. Kč
   DP celkem 7 266 000 tis. Kč

   Ostatní dopravci na území HMP - městské linky
   Autobusová doprava 42 339 tis. Kč

   Příměstské linky na území HMP
   Autobusová doprava 150 134 tis. Kč
   ZDO 108 000 tis. Kč
   - kryto ze SR 37 300 tis. Kč
   - dofinancováno z rozpočtu HMP 70 700 tis. Kč
   ODO 42 134 tis. Kč
   z rozpočtu HMP (ODO i ZDO) 112 834 tis. Kč

   Železniční doprava na území HMP
   ČD 175 400 tis. Kč
   ZDO - kryto ze SR 91 800 tis. Kč
   ODO 1 600 tis. Kč
   Protarifofací ztráta ze zapojení do IDS 82 000 tis. Kč

   Celkem PID - území HMP 7 633 873 tis. Kč

   Cena za km je různá, dle náročnosti linky, nebo skupiny linek. Platba dopravci se skládá z tržeb a dotací (ZDO - kraj a ODO - obce). Vyúčtování se provádí čtvrtletně. Zavedení žákovského jízdného je možno zabezpečit dodatkem ke smlouvě (termín na zajištění je cca 3 měsíce před realizací).

  • Dopravci: Všichni dopravci mají elektronický odbavovací systém od f. Mikroelektronika USV-C, nebo USV-Br (postupně končí)
  • Smluvní přepravní podmínky: jednotné (s některými výjimkami pro ČD)
  • Standardy: jsou stanoveny
   • využití obsaditelnosti vozidel v maximální hodině
   • poměr počtu sedících a stojících cestujících ve vozidlech
   • nejvyšší přípustné intervaly mezi spoji
   • časová dostupnost centra města
   Smluvně se všemi dopravci PID je zajištěno jednotné vybavení vozidel (hlásič zastávek, vnitřní informační elektronické tablo, zobrazovač času a pásma, přijímač pro nevidomé) a jednotný vzhled zastávkových sloupků (vycházející z ČSN 73 6425).
  • Řešitelé DO: ROPID
   • využití sčítání lidu 2000 - ANO
   • vlastní systém pravidelných průzkumů obsazenosti i skladby jízdních dokladů
   • vydává pro každý rok "Projekt organizace pražské integrované dopravy"
  • Clearing: rozdělení tržeb v rámci PID zajišťuje Dopravní podnik hl. m. Prahy na základě klíče stanoveného ROPID v "Tarifní dohodě"
  • Informační systémy:
   • Internet
    • Vyhledání spojení - ve spolupráci s f. CHAPS
    • Jízdní řády v tiskové podobě ve formátu .pdf (u příměstských linek i .xls)
    • Informace o dočasných změnách
   • Informační stojany
    • umožňují vyhledat spojení s kombinací více druhů doprav - využívají se data z CIS JŘ
    • umístění - stanice metra přilehlé autobusovým terminálům vnější linkové dopravy - ROZTYLY, ANDĚL, ŽELIVSKÉHO a ČERNÝ MOST
    • v současné době se upravuje ovládání stojanu pro nevidomé
   • Knižní jízdní řády - k přípravě se využívá CIS JŘ
   • Zastávkový informační systém - zkušební provoz (poskytuje informace o jednotlivých spojích v reálném čase)
    • Tramvajová zastávka Malostranská
    • Autobusové zastávky Jesenice
    • Tramvajová trať na Barrandov
  • Koordinátor IDS: ROPID, Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou
  • Spolupráce s ostatními kraji: Středočeský kraj

  Jihočeský kraj

  Dopravní obslužnost
  • IDS:Integrace je pouze na úseku Č. Budějovice-Hluboká, zajišťuje ji DP města Č. Budějovice,a.s., ČD,a.s. a vybraní autobusoví dopravci. Je stanoven jednotný tarif. Rozdělení tržeb probíhá podle předem dohodnutých pravidel mezi dopravci
  • ZDO: přispívá 613 obcí (+10 nezaplatilo) - úroveň dotací byla zachována na úrovni r. 2002, dotace jednotná pro všechny dopravce 28 Kč/km, pro r. 2004 je navržen výpočet příspěvku obce podle počtu obyvatel obce - 40%, počtu km spoje na katastru obce - 40%, počet "zastávkospojů" v obci - 20%. Není jednotný tarif.
  • Smluvní přepravní podmínky: různé
  • Standardy: připraveny, zatím neschváleny
  • Řešitelé DO: CS-Project, DHV Praha, byla využita data Statistického úřadu ze sčítání lidu
  • Clearing: neprovádí
  • Informační systémy: využívají CISnet, uvítají jeho rozšíření
  • Koordinátor IDS: zatím není, připravují jeho zřízení (zakladatelem kraj), perspektivně se počítá s účastí obcí

  Jihomoravský kraj

  Dopravní obslužnost
  • IDS: bude postupně zavedena v celém kraji. Zahájení integrace je stanoveno na rok 2004. Bude stanoven jednotný zónový tarif a jednotné smluvní přepravní podmínky. Rozdělení tržeb probíhá podle předem dohodnutých pravidel mezi dopravci. Obce nepřispívají.
  • ZDO: Cena dopravního výkonu je jednotná 26 Kč/km. Obce přispívají na dotaci 90 Kč na obyvatele. Platnost smluv je na 1 rok a mohou ji změnit podle potřeby. Není jednotný tarif. Při zabezpečování DO spolupracují se všemi kraji.
  • Smluvní přepravní podmínky: různé podle dopravců
  • Standardy: jsou stanoveny pro IDS. Není povinný standard vybavení pro nevidomé.
  • Řešitelé DO: KORDIS (IDS i DO)
  • Clearing: neprovádí
  • Informační systémy: využívají CISnet, uvítají jeho rozšíření. Využívají sčítání lidu v r. 2000, další průzkumy poskytují ČD, samostatné průzkumy dělá KORDIS. Nevydávají knižní jízdní řády, ale předpokládají vydat jízdní řád pro IDS. Tyto jízdní řády budou stabilní.
  • Koordinátor IDS: KORDIS

  Karlovarský kraj

  Dopravní obslužnost
  • IDS: V rámci kraje existuje projekt přeshraniční spolupráce s Německem EGRONET, který částečně integruje dopravce na jedné i na druhé straně státní hranice. Je nevýhodné rozdělení tržeb pro české dopravce (90% :10%, 80% : 20%). Nevýhodnost je kompenzována pronájmem vozových jednotek pro ČD,a.s. za výhodnou cenu. Informace o systému jsou pouze v brožurách. Pro další zavádění integrované dopravy byl stanoven koordinátor s názvem KIDS KV, jako příspěvková organizace kraje. Metodicky je řízená odborem dopravy, organizačně je začleněná pod samosprávu kraje. Připravuje se pilotní projekt pro zavedení IDS v celém kraji. (Předpokládá se zapojení ČD, a.s., Viamont, Autobusy Karlovy Vary a Ligneta).
  • ZDO: ZDO dotuje celou kraj, obce se nepodílí. ZDO je stanovena v rozsahu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Předpokládá se, že na další rok budou na ZDO připlácet i obce. Každý býv. okres měl jiné podmínky pro dopravní obslužnost. Na některých linkách jsou do ZDO vyčleněny pouze některé spoje. Smlouvy se uzavírají na 1 rok s možnou aktualizací.
  • Smluvní přepravní podmínky: Není jednotný tarif ani smluvní přepravní podmínky.
  • Standardy: v rámci IDS jsou, ale nejsou závazné, nestanovuje je kraj. Předpokládají, že budou stanoveny MD.
  • Řešitelé DO: SUDOP Praha
  • Clearing: neprovádí
  • Informační systémy: využívají CISnet, uvítají jeho rozšíření. Údaje ze sčítání lidu v r. 2000 využijí pro optimalizaci.
  • Koordinátor IDS: KIDS KV
  • Spolupráce s ostatními kraji:

  Kraj Vysočina

  Dopravní obslužnost
  • IDS:Integrovanou dopravu kraj dosud neorganizuje
  • ZDO:ZDO je definována zastupitelstvem kraje v objemu přidělených peněz (202 mil. Kč). Ostatní dopravní obslužnost si zabezpečují obce samostatně. Kraj hradí jednotnou cenu přepravního výkonu na 28,20 Kč.. Prioritou je doprava do škol. Tarif není jednotný a ani smluvní přepravní podmínky. Uzavřené smlouvy s dopravci mají platnost 1 rok s možnou úpravou v průběhu platnosti smlouvy.
  • MHD: nemá odbavovací systém
  • Smluvní přepravní podmínky: různé podle dopravců
  • Standardy: nejsou, ale zvažují jejich zavedení. Připravovaným standardům (standardům navrhovaných MD) v současné době vyhovuje pouze 18 % obcí ze 730. Průměrný počet obyvatel na obec je 713 osob, přičemž polovina je pod 250 obyvatel.
  • Řešitelé DO: Optimalizace dopravní obslužnosti - provádí CITYPLAN, s.r.o.
  • Clearing: neprovádí
  • Informační systémy: využívají CISnet, uvítají jeho rozšíření. Využívají sčítání lidu z roku 2000, dotazníkové průzkumy provádí na obcích, které leží na žel. st. do 2 km od zastávky 1x ročně. Obce jsou propojeny na internetu (grantový program) včetně místních částí.
  • Koordinátor IDS: není

  Královéhradecký kraj

  Dopravní obslužnost
  • IDS: V úseku Pardubice - Hradec Králové je zavedena integrovaná doprava (VYDIS). Do této dopravy jsou začleněny dopravní podniky obou systém a ČD, a.s. V uvedeném úseku je jednotný tarif a jednotné smluvní přepravní podmínky. Rozdělení tržeb probíhá podle předem dohodnutých pravidel mezi dopravci.
  • ZDO: Na zabezpečení ZDO obce nepřispívají. Dotace dopravcům je jednotná, do září 2003 byla 26 Kč/km, nová cena byla stanovena 26,70 Kč/km. Smlouvy s dopravci jsou upravovány po 1/4 roce. Úroveň dotací byla zachována na úrovni r. 2002. Není jednotný tarif.
  • Smluvní přepravní podmínky: různé podle dopravců
  • Standardy: v návrhu
  • Řešitelé DO: koordinátor OREDO s.r.o. (vlastník je kraj)
  • Clearing: neprovádí
  • Informační systémy: využívají CISnet, uvítají jeho rozšíření
  • Koordinátor IDS: VYDIS

  Liberecký kraj

  Dopravní obslužnost
  • IDS: Integrovaný dopravní systém je připravovaný v rámci projektu Regiotram Nisa.
  • ZDO: Rozsah ZDO převzal kraj od bývalých okresů. Letos zpracovali projekt optimalizace, který byl připomínkován (1260 připomínek). Jízdní řády, které vycházely z této optimalizace byly schváleny zastupitelstvem. V ZDO bude jezdit 9 dopravců. Na celém území kraje je zavedena elektronická peněženka (4 dopravci, 90 % obslužnosti). Zlepšila se kvalita ZDO za stejné peníze, i přesto, že je menší rozsah. ZDO je stanovena v rozsahu finančních prostředků ze státního rozpočtu, obce přispívají v roce 2004 90 Kč na občana (tento rok 105 Kč na občana). ODO financují obce. Jsou i další linky mimo ZDO a ODO. Smlouvy s dopravci se uzavírají na 1 rok s možnou aktualizací. Pro rok 2004 - 6 se připravuje tříletá smlouva
  • Smluvní přepravní podmínky: Není jednotný tarif ani smluvní přepravní podmínky.
  • Standardy: mají připraveny (3 páry spojů v pracovní den, 2 páry spojů v sobotu a v neděli, docházková vzdálenost do systému 3 km, dostupnost 1 km ve všední den a 3 km v sobotu a v neděli)
  • Řešitelé DO: DHV, EMA s.r.o. (prováděla analýzu)
  • Clearing: provádí EM TEST, s.r.o. u některých dopravců, kraj do tohoto nezasahuje.
  • Informační systémy: využívají CISnet, uvítají jeho rozšíření. Údaje ze sčítání lidu v r. 2000 využijí pro optimalizaci.
  • Koordinátor: OD - oddělení dopravní obslužnosti (5 osob), vznikne dopravní svaz, jako pracovní skupina, ve které budou objednatelé dopravy (radní a starostové - 18 osob)
  • Spolupráce s ostatními kraji: podle potřeby.

  Moravskoslezský kraj

  Dopravní obslužnost
  • IDS: Integrovaná doprava je zavedena. Pro území s IDS platí jednotný zónový tarif a jednotné smluvní přepravní podmínky. Rozdělení tržeb probíhá podle předem dohodnutých pravidel mezi dopravci. Obce i kraj přispívají (kraj 40 mil.Kč) na zabezpečení IDS. Plánování provádí KODIS, s.r.o.
  • ZDO: Kraj převzal rozsah ZDO po bývalých okresech. Cena dopravního výkonu je podle nákladů dopravce u každého jiná (50 dopravců). Zastupitelstvo rozhodlo o zařazení do ZDO všech spojů v pondělí - pátek a 2 páry do každé obce v sobotu a v neděli na celém území, kromě území kde je realizován IDS. Zbylé spoje (ODO) hradí obce (sobota a neděle).
  • Smluvní přepravní podmínky: mimo IDS různé podle dopravců
  • Standardy: zatím nemají
  • Řešitelé IDS: KODIS, s.r.o.
  • Clearing: neprovádí
  • Informační systémy: využívají CISnet, uvítají jeho rozšíření.
  • Koordinátor IDS: KODIS

  Olomoucký kraj

  Dopravní obslužnost
  • IDS: Integrovaná doprava je zavedena na území bývalých okresů Šumperk a Jeseník a na území měst Olomouc, Přerov, Hranice, Prostějov. Připravuje se území okresu Přerov (IDSOK) a následovat bude území okresu Olomouc. Na území kraje je rozhodujícím dopravcem CONNEX MORAVA a.s , na území okresu Prostějov FTL Prostějov a.s. a ve městě Olomouc DP města Olomouce, a.s. Zatím nejsou zapojeny ČD, a.s. (Ing. Jurák), probíhá jednání. Pro dopravce zapojené do IDS platí jednotný zónový tarif a jednotné smluvní přepravní podmínky. Dofinancování ztrát jednotlivým dopravcům probíhá podle předem dohodnutých pravidel mezi dopravci a dopravním úřadem a obcemi. Ve smlouvách o závazku veřejné služby s dopravci je účast podmíněna kompatabilním odbavovacím systémem.
  • ZDO: ZDO byla definovaná podle potřeby území a finančních prostředků, které má kraj k dispozici. Rozsah DO vycházel ze skutečnosti dohodnuté jednotlivými bývalými okresy a byl upraven dle potřeb, uplatněných obcemi. Smlouvy o závazku veřejné služby s dopravci se uzavírají vždy na 1 rok, je možné reagovat na změny. Cena přepravního výkonu je rozdílná, ale kraj se snaží ji sjednotit. Ostatní DO platí obce, kraj se zúčastňuje jednání k uzavírání smluv. Na mimořádné situace při zabezpečování DO dal kraj 300 tis. Kč. Kromě dopravců, zapojených do IDSOK, není jednotný tarif.
  • Smluvní přepravní podmínky: různé podle dopravců, jednotné pouze u dopravců, zapojených do IDSOK
  • Standardy: nejsou stanoveny (některé jsou ve smlouvě o závazku veřejné služby)
  • Řešitelé DO: UDI Morava s.r.o.
  • Clearing: neprovádí
  • Informační systémy: využívají CISnet, uvítají jeho rozšíření. Nevyužívají sčítání lidu v r. 2000, průzkum provedl UDI Morava s.r.o. v rámci prací na studii DO
  • Koordinátor IDS: Samostatné oddělení IDS

  Pardubický kraj

  Dopravní obslužnost
  • IDS: V úseku Pardubice - Hradec Králové je zavedena integrovaná doprava (VYDIS). Do této dopravy jsou začleněny dopravní podniky obou měst a ČD, a.s. V uvedeném úseku je jednotný tarif a jednotné smluvní přepravní podmínky. Rozdělení tržeb probíhá podle předem dohodnutých pravidel mezi dopravci.
  • ZDO: ZDO byla převzata z bývalých okresů. Obce (452 obcí) přispívají na ZDO 45 Kč na občana. Úroveň dotací byla zachována na úrovni r. 2002. Smlouvy o závazku veřejné služby jsou s dopravci uzavírány na 1/2 roku s možností dodatků. .
  • Smluvní přepravní podmínky a tarif je různý podle dopravců
  • Standardy: nemají, připravuje se tým pro jejich řešení ve spolupráci s DP FJP UP
  • Řešitelé DO: kraj
  • Clearing: neprovádí
  • Informační systémy: využívají CISnet, uvítají jeho rozšíření
  • Koordinátor IDS: VYDIS

  Plzeňský kraj

  Dopravní obslužnost
  • IDS: V současné době je integrované území v rozsahu 20 km od Plzně. Realizaci zabezpečuje Plzeňský holding, a.s. a obsluhují toto území Městské dopravní podniky Plzně, a.s , ČSAD Autobusy Plzeň, a.s., ČD, a.s., Miroslav Hrouda, ProboTrans Beroun. Pro vymezené území je stanoven jednotný tarif - 2 pásma. Do prvního pásma je zahrnuto město Plzeň. V IDS jsou jednotné smluvní přepravní podmínky. Rozdělení tržeb probíhá podle předem dohodnutých pravidel mezi dopravci. Principy navrhl CS-Project, s.r.o.
  • ZDO: obce na zabezpečení ZDO přispívají od 5% do 40%. Úroveň dotací byla zachována na úrovni r. 2002. Mimo IDS není jednotný tarif. Smlouvy s dopravci jsou uzavírány na jeden rok s možností dodatkování.
  • Smluvní přepravní podmínky: různé podle dopravců
  • Standardy: nemají
  • Řešitelé DO: Plzeňský holding, a.s.
  • Clearing: neprovádí
  • Informační systémy: využívají CISnet, uvítají jeho rozšíření
  • Koordinátor IDS: Plzeňský holding, a.s.

  Středočeský kraj

  Dopravní obslužnost
  • IDS: zatím není zavedena, připravuje se pilotní projekt integrace dopravců PROBO TRANS Beroun a ČSAD Kladno v úseku Beroun - Kladno. Některé linky (400), na které vydává DÚ licenci, jsou součástí PID.
  • ZDO: ZDO definuje kraj. Objem na letošní rok je cca 423 mil. Kč. ODO je hrazena obcemi, objem na letošní rok je 150 mil. Kč. Smlouvy s dopravci se uzavírají na 3 roky s aktualizací každý rok. Cena přepravního výkonu je rozdílná podle jednotlivých dopravců. Provádí se důkladná kontrola podkladů předávaných dopravci pro udělování dotací (využívá se také údajů z CIS JŘ). Po převodu kompetencí z býv. okresů na kraj se rozsah ZDO zvýšil o cca 1,5 mil. km. Poměr rozsahu ZDO vůči ODO je 80 : 20 (býv. okresy Kladno a Mělník 92 : 8)
  • Smluvní přepravní podmínky: Není jednotný tarif ani smluvní přepravní podmínky.
  • Standardy: nejsou zatím stanoveny
  • Řešitelé DO: ČSAD SVT Praha
  • Clearing: od 15.12.2003 pilotní projekt Beroun-Kladno, zapojení dopravců PROBO TRANS Beroun a ČSAD Kladno. Od února se počítá se zapojením ČD.
  • Informační systémy: využívají CISnet, uvítají jeho rozšíření. Údaje ze sčítání lidu v r. 2000 využijí pro zpracování projektu optimalizace. Zajišťují tisk knižního jízdního řádu Středočeského kraje. V budově kraje je veřejnosti k dispozici stojan na vyhledávání spojení veřejnou dopravou.
  • Koordinátor IDS: Odbor dopravy - oddělení dopravy.
  • Spolupráce s ostatními kraji: Hlavně s Mg. hl. m.Prahy, dále Liberecký kraj. Uvítají možnost účasti ve vznikající Asociaci koordinátorů DO a spolupráci s ostatními kraji a MD.

  Ústecký kraj

  Dopravní obslužnost
  • IDS: Zatím není integrovaná doprava zřízena. Je zpracován harmonogram na zavedení pilotního IDS v úseku Bílina - Teplice. Bude ověřována elektronická peněženka, která bude vzájemně uznávána dopravci, tj. ČSAD BUS Ústí nad Labem, a.s. a DP Teplice, s.r.o. a ČD, a.s. Peněženku zavádí společnost EM TEST, s.r.o. Clearing provádí EM TEST, s.r.o. Pro zavedení IDS v celém kraji se předpokládá založení koordinátora se 100% účastí kraje.
  • ZDO: Rozsah dopravní obslužnosti byl převzat po bývalých okresech. ZDO platí pouze kraj, ODO je hrazena obcemi. Smlouvy o závazku veřejné služby s dopravci se uzavírají na 1 rok s možnou aktualizací v průběhu roku. Cena přepravního výkonu je rozdílná podle jednotlivých dopravců.
  • Smluvní přepravní podmínky: Není jednotný tarif ani smluvní přepravní podmínky.
  • Standardy: nejsou zatím stanoveny
  • Řešitelé DO: DHV
  • Clearing: kraj neprovádí
  • Informační systémy: využívají CISnet, uvítají jeho rozšíření.
  • Koordinátor IDS: Odbor dopravy - oddělení dopravy.
  • Spolupráce s ostatními kraji: podle potřeby

  Zlínský kraj

  Dopravní obslužnost
  • IDS: Jedná se o historický systém, který je zaveden v úseku Zlín - Otrokovice. Koordinátorem je Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s.r.o. Integrována je jedna trať ČD a trolejbusové linky DSZO. V tomto systému je také zařazeno ČSAD Vsetín, a.s. Kraj do současného IDS nezasahuje, přispívá na IDS 3,8 mil. Kč na trolejbusové spojení Zlín - Otrokovice. Pro rozšíření IDS v kraji předpokládá kraj zřídit koordinátora jako veřejně prospěšnou společnost, který by organizoval IDS v rámci celého kraje.
  • ZDO: Kraj převzal rozsah dopravní obslužnosti po bývalých okresech (rozsah podle JŘ) a ten byl schválen jako ZDO. Obce na tuto obslužnost přispívají 50 Kč na občana (je 304 obcí). Mimo dotace kraje se provozuje MHD a dálková doprava. Smlouvy o závazku veřejné služby s dopravci (je jich 9) se uzavírají na 1 rok s možnou aktualizací. Cena přepravního výkonu je rozdílná podle jednotlivých dopravců, ale kraj stanovil maximální cenu. Obce si některé spoje ostatní dopravní obslužnosti přiobjednaly na své náklady.
  • Smluvní přepravní podmínky: Není jednotný tarif ani smluvní přepravní podmínky.
  • Standardy: nejsou zatím stanoveny
  • Řešitelé DO: UDIMO Morava, prováděli si samostatný průzkum DO
  • Clearing: neprovádí
  • Informační systémy: využívají CISnet, uvítají jeho rozšíření. Údaje ze sčítání lidu v r. 2000 využijí pro zpracování projektu optimalizace.
  • Koordinátor IDS: zatím není
  • Spolupráce s ostatními kraji: Hlavně s Olomouckým krajem.