Nástroj, který zvýší bezpečnost provozu na silnicích.
Nástroj, který zvýší bezpečnost provozu na silnicích.
Digitální tachograf představuje systém, který bude sloužit státním správám všech členských států EU ke zvýšení kvality dohledu nad dodržováním bezpečnostních pravidel v nákladní automobilové dopravě podle mezinárodní dohody AETR (Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě).

Systém vychází ze známých principů stávajícího tachografu, který mají vozidla zakomponován v jednotném přístroji s tachometrem a rychloměrem. Ve stávajícím provedení se naměřené údaje zapisují na papírové kotoučky označené jménem řidiče vykonávajícího jízdu. V případě kontroly je patrné, zda uvedený řidič dodržel povinné přestávky v jízdě a nepřekročil předepsanou rychlost vozidla či soupravy.

Evropský problém

Jednoduchost dnešního systému se však stala jeho slabou stránkou a za přispění technických vymožeností současnosti se při kontrolách u dopravců objevují kotoučky, které velmi často vzbuzují podezření z úpravy zaznamenaných údajů. K těmto manipulacím s daty dochází ve velkém množství případů, a to nejen v "nových zemích", ale v celé Evropské unii. Potíž je, že zneužití systému se velmi těžko prokazuje, a tak při růstu objemu silniční dopravy, který nyní zaznamenáváme, je tento celoevropský problém skutečně nutné řešit. Cílem digitálního tachografu je v této oblasti zajistit, aby řidič nemohl odmítnout odpovědnost za zaznamenaná data, a zamezením manipulací s údaji vytvořit shodné konkurenční podmínky pro dopravce.

Povinnost vybavit se tachografovým přístrojem zůstává stejná jako u stávajícího systému tachografových kotoučků. Digitálním tachografem budou muset být povinně vybavena všechna nová nákladní vozidla nad 3,5 t a osobní vozidla pro více než osm přepravovaných osob, která budou v zemích Evropské unie v prodeji po 5. srpnu 2005. Zcela se však mění způsob práce s přístrojem a v systému přibývá nový prvek - tachografová karta.

Jde o kontaktní čipovou kartu, která v paměti čipu ponese kromě osobních údajů řidiče také záznam všech provedených jízd v historii 28 dnů. Data na kartě jsou, stejně jako ve vozidlové jednotce, zabezpečena proti neoprávněné manipulaci bezpečnostními prvky (PKI - Public Key Infrastructure). Vysoká technologická vyspělost řešení karty nespočívá jen v parametrech čipu procesorové karty, ale i v bezpečnostním potisku s množstvím ochranných prvků. Na povrchu karty bude kromě základních personalizačních údajů i fotografie a podpisový vzor držitele. Popis karty včetně fotografie bude proveden bezpečným laserovým gravírováním.

Digitální tachograf pracuje se čtyřmi druhy karet:

a) Karta řidiče - držitelem karty bude každý řidič vozidla.
b) Karta podniku - držitelem karty bude každý vlastník vozidla.
c) Karta dílny - držitelem karty budou autorizované servisy digitálních tachografů.
d) Kontrolní karta - držitelem karty budou příslušníci Policie České republiky a dalších kontrolních orgánů.

Systém digitálního tachografu bude pracovat v gesci Ministerstva dopravy jakožto garanta dodržování pravidel volné soutěže na dopravním trhu a bezpečnosti v dopravě. Digitální tachograf je zcela jistě jedním z nástrojů, které se mohou zasadit o to, aby se zvýšila bezpečnost provozu na silničních komunikacích.

Jaká bude praxe?

Ve vozidle vybaveném systémem digitálního tachografu přibude kromě inteligentního senzoru tachosignálu zejména samotná vozidlová jednotka, vybavená dvouřádkovým displejem, ovládacími tlačítky, termotiskárnou a dvěma motorickými čtečkami čipové karty. Pro praktické používání systému bude nutné zajistit, aby každý řidič používající vozidlo vybavené digitálním tachografem vlastnil svoji vlastní řidičskou kartu. Řidiči si budou o kartu žádat na přepážkách stanovené sítě kontaktních pracovišť. Karta bude pro řidiče vystavována jako doprovodný doklad k řidičskému průkazu a její platnost bude omezena platností řidičského průkazu.

Obdobně si bude muset o speciální kartu požádat i nový vlastník vozidla vybaveného digitálním tachografem. Tato karta podniku mu bude sloužit k přístupu do vozidlové jednotky, kde bude moci v paměti přístroje procházet všechny záznamy o všech jízdách všech řidičů v historii 365 dnů. Zároveň si bude moci data z přístroje stáhnout do svého vnitropodnikového informačního systému k evidenci, případně pro sekundární využití dat.

Co bude znamenat pro řidiče

Při zahájení samotné jízdy pak bude řidič vyzván zařízením k vložení karty, spolujezdec vkládá svoji kartu do druhé čtečky přístroje. Vozidlové zařízení s periodou vzorkování 1 minuta pak ukládá do paměti parametry jízdy. Zařízení samo upozorňuje řidiče na problematické stavy (např. překročení rychlosti či přesažení povolené doby jízdy) s dostatečným předstihem, dříve než bude do paměti vozidla proveden postižitelný záznam. Při ukončení jízdy se provede záznam na kartu a karta je vysunuta k odebrání.

Vozidlová jednotka komunikuje s řidičem přes dvouřádkový displej, pomocí textu a symbolů, které jsou standardizovány. Komunikační jazyk je pak automaticky zvolen, podle preference nastavené na řidičově kartě, z možností všech oficiálních jazyků EU (včetně jazyka českého a slovenského). Ovládání žádné z dosud představených a schválených vozidlových jednotek není složité, ani použitá symbolika není nelogická. Přesto lze říci, že používání systému není intuitivní a bude vyžadovat u mnohých řidičů a dopravců důkladné školení.

Ve službách státní správy

Ministerstvo dopravy České republiky od loňska využívá systém správy a evidence čipových karet digitálního tachografu dodaný PVT, a.s., divizí Chip. V rámci projektu byly uplatněny dlouholeté zkušenosti dodavatele, získané při realizaci řady informačních systémů, řešení problematiky elektronického podpisu, personalizace čipových karet a plošného zajišťování služeb sběru objednávek. Součástí systému je i zřízení národní certifikační autority pro systém digitálního tachografu, která bude zajišťovat bezpečnost systému a jedinečnost jednotlivých karet. Technické provedení systému a uvedení digitálního tachografu do praxe probíhá ve všech členských zemích podle jednotných evropských pravidel, která zaručují interoperabilitu jednotlivých komponent v rámci celé Evropské unie. Zároveň bezpečnostní standard musí být nastaven ve všech členských zemích na vysoké úrovni, protože drobné pochybení v jedné členské zemi může zapříčinit napadení celoevropského systému jako celku.

Potenciální přínosy a rizika implementace

Mezi zásadní pozitiva, jak již bylo řečeno, patří fakt, že pomocí digitálního tachografu je možné kontrolovat všechny jízdy provedené všemi řidiči na kontrolovaném vozidle v historii 365 dnů a výkony konkrétního řidiče - držitele karty v historii 28 dnů. Toto, v současném systému nevídané množství informací bude možné zkontrolovat během několika vteřin, a co je podstatné, data budou pravdivá! Technické řešení tohoto systému a pravidla uvedení do provozu jsou direktivně přikázány nařízením rady, což vytváří jednotné podmínky pro zavedení systému v rámci EU a pro zajištění interoperability komponent systému je jejich schvalování (certifikace) výhradně v pravomoci evropských orgánů.

Zatím nejsme připraveni

Zatímco problémy technické realizace jsou již dořešeny, problémy spojené s používáním systému se teprve formulují. Jednoznačně se ukazuje, že Evropa zatím není připravena na efektivní používání celého systému ve všech jeho funkcích, alespoň ne hned od počátku. V praxi zatím většina členských států nemá připravené nástroje k řešení stavů, které budou při provozu a kontrolách vznikat. Například není jasné, jak který členský stát bude přistupovat k přestupkům provedeným v dávnější minulosti (před půl rokem a více), k přestupkům provedeným jiným řidičem (nepřítomným v době kontroly) nebo k přestupkům provedeným na území jiného státu (v Evropské unii a zejména mimo ni). Dalšími problémy jsou akceptace výstupů z vozidlového zařízení u kontrolních orgánů při cestách mimo Evropskou unii atd. Nejde o problémy neřešitelné, pouze o problémy nedořešené, a proto by bylo vhodné, aby na evropské úrovni byla co nejdříve vyjasněna jednoznačná pravidla používání tohoto systému, a to v dostatečném předstihu, než začne být v srpnu 2005 systém digitálního tachografu používán.
HN 29.3.2005 Autor/ři: red