Návrh emisní normy Euro VII míří ke schválení do Evropského parlamentu a Rady
Scania po deseti letech vývoje a inovací představila v říjnu 2022 novou generaci motorů. Přináší ještě nižší spotřebu paliva, vysoký výkon na jeden litr zdvihového objemu, výrazně prodlouženou životnost a zásadní snížení emisí CO2. Foto Scania

ACEA: Návrh Euro VII může zpomalit přechod na bezemisní dopravu. Současná Euro VI je nejkomplexnější a nejpřísnější normou pro emise znečišťujících látek na světě a emise výfukových plynů jsou již nyní díky nejmodernějším technologiím vozidel na sotva měřitelné úrovni.

ACEA: Návrh Euro VII může zpomalit přechod na bezemisní dopravu. Současná Euro VI je nejkomplexnější a nejpřísnější normou pro emise znečišťujících látek na světě a emise výfukových plynů jsou již nyní díky nejmodernějším technologiím vozidel na sotva měřitelné úrovni.

Evropská komise představila 10. listopadu návrh na snížení znečištění ovzduší z nových motorových vozidel prodávaných v EU.  Díky Euro 7/VII má splnit ambice Evropské zelené dohody o nulovém znečištění a zároveň zachovat vozidla cenově dostupná pro spotřebitele a podpořit konkurenceschopnost Evropy.

Přinášíme tentokrát delší text - odůvodnění EK a vyjádření ACEA a AutoSAP:

Evropská komise:

Silniční doprava je největším zdrojem znečištění ovzduší ve městech. Nové normy Euro 7 zajistí čistší vozidla na našich silnicích a zlepšenou kvalitu ovzduší a ochrání zdraví našich občanů a životní prostředí. Normy Euro 7 a emisní normy CO2 pro vozidla spolupracují při zajišťování kvality ovzduší pro občany, protože zejména zvýšený zájem o elektromobily vytváří určité výhody v oblasti kvality ovzduší. Tyto dva soubory pravidel dávají automobilovému dodavatelskému řetězci jasný směr pro snižování emisí znečišťujících látek, včetně používání digitálních technologií.

Nové emisní normy Euro 7 zajistí, že auta, dodávky, nákladní auta a autobusy budou mnohem čistší, v reálných jízdních podmínkách, které lépe odrážejí situaci ve městech, kde jsou problémy se znečištěním ovzduší největší, a po mnohem delší dobu než podle současných pravidel. Návrh se zabývá emisemi z výfuků, jakož i z brzd a pneumatik. Přispívá také k dosažení nových přísnějších norem kvality ovzduší navržených Komisí dne 26. října 2022.

Zatímco pravidla pro emise CO2 budou řídit nasazení vozidel s nulovými emisemi, je důležité zajistit, aby všechna vozidla na našich silnicích byla mnohem čistší. V roce 2035 budou mít všechna auta a dodávky prodávané v EU nulové emise CO2. Očekává se však, že v roce 2050 bude více než 20 % osobních a dodávkových automobilů a více než polovina těžších vozidel v našich ulicích nadále vypouštět škodliviny z výfuku. Bateriová elektrická vozidla také stále způsobují znečištění brzdami a mikroplasty z pneumatik.

Pravidla Euro 7 sníží všechny tyto emise a udrží vozidla cenově dostupná pro spotřebitele.

Nové požadavky založené na normách Euro 7:

Návrh nahrazuje a zjednodušuje dříve samostatná emisní pravidla pro osobní automobily a dodávky (Euro 6) a nákladní automobily a autobusy (Euro VI). Pravidla normy Euro 7 sjednocují emisní limity pro všechna motorová vozidla, tedy osobní automobily, dodávky, autobusy a nákladní automobily, pod jeden soubor pravidel. Nová pravidla jsou palivově a technologicky neutrální a stanoví stejné limity bez ohledu na to, zda vozidlo používá benzín, naftu, elektrické pohony nebo alternativní paliva. Mají pomoci k:

  •  Lepší kontrole emisí látek znečišťujících ovzduší ze všech nových vozidel: rozšířením rozsahu jízdních podmínek, na které se vztahují testy emisí na silnici. Ty nyní budou lépe odrážet rozsah podmínek, které mohou vozidla po celé Evropě zažít, včetně teplot až 45 °C nebo krátkých cest typických pro každodenní dojíždění.
  •  Aktualizaci a zpřísnění limitů pro emise znečišťujících látek: limity budou zpřísněny pro nákladní automobily a autobusy, zatímco nejnižší stávající limity pro osobní automobily a dodávky budou nyní platit bez ohledu na palivo spotřebované vozidlem. Nová pravidla také stanoví emisní limity pro dříve neregulované znečišťující látky, jako jsou emise oxidu dusného z těžkých nákladních vozidel.
  • Regulaci emisí z brzd a pneumatik: Pravidla norem Euro 7 budou prvními celosvětovými emisními normami, které překročí regulaci emisí výfukových potrubí a stanoví další limity pro emise pevných částic z brzd a pravidla pro emise mikroplastů z pneumatik. Tato pravidla budou platit pro všechna vozidla, včetně těch elektrických.
  •  Zajištění, aby nová auta zůstala čistá déle: všechna vozidla budou muset splňovat pravidla po delší dobu než dosud. Shoda u osobních a dodávkových automobilů bude kontrolována, dokud tato vozidla nedosáhnou 200 000 kilometrů a 10 let stáří. To zdvojnásobuje požadavky na odolnost podle pravidel Euro 6/VI (100 000 kilometrů a 5 let stáří). K podobným zvýšením dojde u autobusů a nákladních automobilů.
  •  Podpoře zavádění elektrických vozidel: nová pravidla budou regulovat životnost baterií instalovaných v automobilech a dodávkách s cílem zvýšit důvěru spotřebitelů v elektrická vozidla. To také sníží potřebu výměny baterií v rané fázi životnosti vozidla, čímž se sníží potřeba nových kritických surovin potřebných k výrobě baterií.
  • K plnému využití digitálních možnosti: Pravidla Euro 7 zajistí, že s vozidly nebude manipulováno a že emise budou moci úřady snadno kontrolovat pomocí senzorů uvnitř vozidla k měření emisí po celou dobu životnosti vozidla.

Návrh Komise bude nyní předložen ke schválení Evropskému parlamentu a Radě. Do 9. února 2023 je možné zasílat připomínky.

Pozadí k Euro VII podle EK:

Silniční doprava je největším zdrojem znečištění ovzduší ve městech. V roce 2018 pocházelo více než 39 % emisí NOx a 10 % primárních emisí PM2,5 a PM10 v EU ze silniční dopravy. Tato procenta jsou mnohem vyšší ve městech, kde je doprava pravidelně hlavním přispěvatelem ke znečištění ovzduší. Odhaduje se, že silniční doprava způsobila v roce 2018 v EU-28 asi 70 000 předčasných úmrtí.

V roce 2035 Euro 7 sníží celkové emise NOx z osobních a dodávkových automobilů o 35 % ve srovnání s Euro 6 a o 56 % ve srovnání s Euro VI z autobusů a nákladních vozidel. Částice z výfuku se zároveň sníží o 13 % u osobních a dodávkových automobilů a o 39 % u autobusů a nákladních vozidel, zatímco částice z brzd osobních automobilů se sníží o 27 %.

Vyjádření ACEA:

Z návrhu EK na nové emisní normy Euro 7 (Euro VII) má obavy Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA): Nový návrh normy  může zpomalit přechod na bezemisní dopravu. Současná pravidla Euro 6/VI podle ACEA jsou nejkomplexnější a nejpřísnější normy pro emise znečišťujících látek (např. NOx a PM) na světě. Emise výfukových plynů jsou již nyní díky nejmodernějším technologiím vozidel na sotva měřitelné úrovni.

"Automobilový průmysl bere svou úlohu snižovat emise CO2 i znečišťujících látek velmi vážně. V loňském roce jsme skutečně předložili velmi konstruktivní návrh nové normy Euro 7, která by přinesla výrazné snížení kriteriálních škodlivin, a tím i zlepšení kvality ovzduší," vysvětlil Oliver Zipse, prezident ACEA a generální ředitel BMW. "Přínos návrhu Komise pro životní prostředí je bohužel velmi omezený, zatímco výrazně zvyšuje náklady na vozidla. Zaměřuje se na extrémní jízdní podmínky, které nemají v reálném životě téměř žádný význam."

Návrh Euro VII je podle Olivera Zipse obzvláště tvrdý pro nákladní vozidla. Zcela opomíjí rychle se zrychlující přechod na vozidla s nulovými emisemi a rovněž ignoruje vliv budoucích cílů v oblasti emisí CO2 pro těžká nákladní vozidla.

"Aby výrobci nákladních vozidel splnili požadavky normy Euro VII, budou muset přesunout značné technické a finanční prostředky z bateriových vozidel a elektrických vozidel s palivovými články zpět ke spalovacímu motoru. To závažně ovlivní přechod na vozidla s nulovými emisemi. Není to dobré pro klima, není to dobré pro zdraví lidí a není to dobré ani pro průmysl," prohlásil Martin Lundstedt, generální ředitel společnosti Volvo Group a předseda rady ACEA pro užitková vozidla.

Podle ACEA by se tvůrci politik měli zaměřit na opatření, která urychlí obnovu vozového parku a upřednostní investice do vozidel s nulovými emisemi, které budou mít mnohem větší dopad jak na kvalitu ovzduší, tak na snížení emisí CO2.

Legislativní balíček Euro 7/VII pravděpodobně nebude připraven dříve než v polovině roku 2024, zejména s ohledem na dlouhý seznam dodatečných testů, které zahrnuje. Navrhovaná data zavedení - červenec 2025 pro osobní automobily a dodávky a červenec 2027 pro těžká nákladní vozidla - jsou nereálná vzhledem k obrovskému počtu modelů a variant vozidel, které je třeba do té doby vyvinout, zkonstruovat, otestovat a schválit. Euro 7/VII proto hrozí, že bude velmi složité a nákladné, varuje ACEA.

Příspěvek částic z jiných než výfukových zdrojů, jako je opotřebení brzd a abraze pneumatik, převáší emise částic z výfukových plynů. Na tyto emise (ze všech vozidel, včetně elektrických) by se podle ACEA měla zaměřit jak norma Euro 7/VII, tak nařízení o schvalování typu pneumatik, jakmile budou připraveny nové robustní zkušební postupy.

Podle ACEA nedávné studie ukazují, že obnova staršího vozového parku nejnovějšími vozidly Euro 6 – spolu s elektrifikací nových vozidel – by přinesla 80% snížení emisí NOx v silniční dopravě do roku 2035 ve srovnání s rokem 2020. Nejpřísnější scénáře Euro 7/VII (nulové emise NOx) by snížilo emise NOx o méně než dalších 5 % u osobních a dodávkových automobilů a jen o další 2 % u nákladních vozidel.

Vyjádření AutoSAP:

K návrhu EK se ve stejném duchu vyjádřilo také Sdružení automobilového průmyslu: „Autoprůmysl prochází s přechodem na bezemisní mobilitu největší technologickou transformací ve své historii. Od firem to vyžaduje mohutné investice do nových typů pohonů, přitom současně musí zůstat konkurenceschopné navzdory vysoké inflaci, energetické krizi a dopadům války na Ukrajině. Návrh Euro 7/VII v podobě, ve které jej předložila Evropská komise, může toto úsilí ohrozit, neboť stanovuje neúměrně přísné limity pro nákladní vozidla, může omezit nabídku dostupných osobních vozidel v nižších kategoriích a hrozí také odčerpáním omezených zdrojů, které je třeba investovat do elektrifikace a naplnění klimatických cílů“, říká prezident AutoSAP Martin Jahn.

I podle AutoSAP jsou požadavky na těžká nákladní vozidla a autobusy jsou příliš přísné: Emisní limity pro těžká nákladní vozidla a autobusy jsou výrazně více zpřísněné, byť se hovoří o tzv. středním scénáři. Výrobci těžkých nákladních vozidel a autobusů jsou takto nastavenými limity velmi znepokojeni, neboť reálně hrozí, že nebudou za přijatelnou cenu k dispozici technologie, které by jejich naplnění pomocí konvenčních metod zajistily. To povede k neúměrnému tlaku na zrychlenou elektrifikaci těchto kategorií vozidel, event. obráceně zastarávání fleetů a zhoršování emisí.

Předběžné posouzení dopadů návrhu se přitom nezabývalo tím, jaký vliv na reálné emise v nákladní dopravě budou mít emisní cíle CO2, tedy přechod na vozidla s nulovými emisemi, přičemž tyto cíle budou Komisí navrženy v nejbližších měsících. Opět platí, že ve spojení s dlouhým seznamem dodatečných testů uvedených v článcích 14 („Postupy a testování“) a 15 („Přizpůsobení se technickému pokroku“) je balíček Euro VII pro tato vozidla velmi složitý a nákladný a není úměrný vynakládanému úsilí o dosažení nulových emisí.

Evropská komise stanovila s podporou členských zemí EU dekarbonizaci jako svou hlavní prioritu v rámci Zelené dohody. Automobilový průmysl masivně investuje do technologií, které dekarbonizují dopravu a při realizaci ambiciózní Zelené dohody přebírá v této „dohodě“ svou odpovědnost. Proto apelujeme na příslušné orgány České republiky, aby pečlivě zvažovaly jakýkoli legislativní návrh, který by mohl důležité investice, které je třeba uskutečnit na cestě k plnění společných cílů dekarbonizace, odklonit, uvádí AutoSAP.

Euro VI:

Nejnovější platná norma – Euro VI – byla zavedena v roce 2014 a nahrazena v roce 2017 normou Euro VI6d, která byla znovu aktualizována v roce 2020. Další aktualizace – Euro VI6e – přišla v roce 2022.