Zajímavý pohled do minulosti strojků Setright.
Reklama
Zajímavý pohled do minulosti strojků Setright.
Vydavatel Kriminalistického sborníku zcela výjimečně vyhověl žádosti magazínu BUSportál o přetištění článku Trestná činnost na úseku osobní dopravy ČSAD, který byl publikován v roce 1985 v čísle 5, a to pro zcela jiný účel, než je zaměření tohoto portálu. Činí tak proto, že o to výslovně požádala redakce BUSportálu a také z toho důvodu, že uvedený se text týká zneužití strojku Setright, které se již v současné době v podstatě nepoužívají. Vydavatel zároveň upozorňuje, že informace v příspěvku obsažené jsou poplatné době a nesmějí být z článku vyjímány, jakkoli graficky, obsahově nebo jinak upravovány, komentovány či uváděny v jiných souvislostech, než ve stavu a rozsahu publikovaném v Kriminalistickém sborníku a se zachováním původní anonymizace osobních údajů účastníků celé kauzy.

plk. JUDr. Emil Vančo, ředitel Kriminalistického ústavu Praha a vydavatel Kriminalistického sborníku
(BUSportál děkuje Kriminalistickému ústavu za vstřícnost. Za nalezení a digitalizaci materiálu děkujeme Martinu Jandovi.)

Trestná činnost na úseku osobní dopravy ČSAD
podporučík Jan Chramosta, KS SNB, správa VB Ústí nad Labem
nadporučík Jan Liška, OS SNB, odbor VB Teplice
Severočeský kraj zaujímá jedno z předních míst v naší vlasti v oblasti surovinové základny i v průmyslové výstavbě. Hospodářský charakter Severočeského kraje je různorodý; vyskytuje se zde mj. široká palivoenergetická základna, zásoby hnědého uhlí a v návaznosti na ně elektrárny v Tušimicích a Počeradech (ve výstavbě) a tlaková plynárna Užín. V souvislosti s rozvojem jaderné energetiky bude Severočeský kraj největším producentem uranové rudy. Hospodářská charakteristika Severočeského kraje se samozřejmě odráží i v charakteristice dopravy, která je zejména zajišťována národním podnikem Československá automobilová doprava Ústí nad L., který je organizačně rozdělen na 10 dopravních závodů s potřebným počtem provozoven, jež zajišťují dopravní potřeby jak v osobní, tak i nákladní dopravě.

Ve svém článku bychom se chtěli zabývat problematikou osobní dopravy a trestné činnosti páchané řidiči autobusů. V autobusové dopravě zajišťuje podnikové ředitelství ČSAD prostřednictvím jednotlivých dopravních závodů denně 11 000 autobusových spojů. Zajišťování těchto úkolů klade velké nároky na organizační schopnosti odpovědných hospodářských pracovníků, ale i na řidiče autobusů.

Řidiči zajišťující provoz na jednotlivých autobusových linkách jsou vybaveni strojkem zn. SETRIGHT pro tisk a výdej všech druhů jízdenek používaných v autobusové dopravě ČSAD a k registraci tržeb z jejich prodeje. Tento strojek je zařízen na ruční pohon s možností použití přídavného elektromotorku. Jedná se o strojek anglické výroby. Jeho výrobce ubezpečuje v propagačních materiálech, že tohoto strojku nelze zneužít k vyhotovování falešných jízdenek a následnému odcizování finančních částek. Do počátku 70. let, odkdy je strojku používáno, bylo v ČSAD používáno lístkového systému, což znamenalo, že řidiči označili předtištěnou jízdenku číslem spoje, datem jízdy a pořadovým číslem stanice.

Strojku SETRIGHT se používá pro tisk a výdej jízdenek a zároveň pro registraci tržeb za prodané jízdenky. Strojek má následující mechanismus k nastavení tarifních údajů:

- vnitřní, menší kotouč, který slouží k nastavení desetikorunových hodnot,
- vnější, větší kotouč, který slouží k nastavení padesátihaléřových hodnot,
- dva kotouče pro nastavení čísla zastávek, které jsou umístěny pod hodnotovými kotouči,
- kotouče pro nastavení data,
- páčku pro nastavení druhu jízdenek, která je umístěna pod všemi indexovými kotouči.

Na pravé straně strojku je pod kličkou umístěna pojistka, která blokuje celý mechanismus pohonu strojku a zabraňuje nežádoucímu pootočení kličky. Otvor pro výdej jízdenek je umístěn z pravé strany kotoučů a je opatřen vroubkováním. Otvor pro tisk časových jízdenek je na přední straně strojku a slouží pro vkládání a zhodnocování týdenních a měsíčních jízdenek. Strojek je dále vybaven soustavou počitadel, a to jak počitadly kusovými, tak i hodnotovými. Počitadla kusová jsou počitadla na celkový počet vydaných jízdenek a evidují vlastně každé otočení kličky a uvedení razicího mechanismu v činnost; dále je tu počitadlo počtu dělnických jízdenek, počitadlo počtu žákovských jízdenek a počitadlo statistické, tzv. nulové, které eviduje jízdenky nulových hodnot. Hodnotová počitadla má strojek dvě, a to desetikorunové, které registruje desetikorunové hodnoty, a padesátihaléřové, které registruje hodnoty nastavené na padesátihaléřovém kotouči. Uvnitř strojku je umístěna barevná tiskací páska, která stačí na vydání cca. 50 000 kusů jízdenek (po jedné straně) a po obrácení dovoluje vytištění cca. 30 000 kusů jízdenek. Celý vnitřní mechanismus je zajištěn proti přístupu neoprávněných pracovníků plombou, která je umístěna v levé boční části strojku. Do provozu smí být dán pouze strojek s pevně nasazenou a neporušenou plombou; tu smí odstranit pouze pověřený pracovník, který má za povinnost provádět záznam o provedení opravy či výměně tiskací pásky.

Strojku SETRIGHT může používat jen průvodčí nebo řidič, který byl prokazatelně seznámen se zacházením se strojkem a který má s dopravním závodem uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti. Evidenci o strojcích a o jejich přidělení vede přepravní pokladna. Osoba, která strojku používá, nesmí nijak do strojku zasahovat, kromě výměny papírové pásky.

Pracovník, kterému byl tiskací strojek zn. SETRIGHT přidělen k výkonu zaměstnání, provádí při ukončení zaměstnání vyúčtování tržeb. Toto vyúčtování se provádí na tiskopise „Odpočet tržeb průvodčího“ MO-01 a jsou zde uvedeny následující údaje:

- evidenční číslo strojku,
- nástup a ukončení služby a jméno řidiče,
- počáteční a konečné stavy hodnotových počitadel,
- povinnost odvodu ze strojku v korunách,
- počáteční a konečný stav hlavního kusového počitadla,
- datum, číslo linky a číslo spoje,
- odpočet hlavního kusového počitadla a hodnotových počitadel po ukončení každého spoje.

Jedná se o základní doklad průvodčího pro stanovení odvodové povinnosti u tržeb za prodané jízdenky a doklad pro kontrolu správnosti prodeje jízdenek na lince. Tento doklad, a to řádně vyplněný, musí mít pracovník vždy u sebe, a po skončení turnusu jej musí odevzdat co nejdříve přepravnímu pokladníkovi. Dále pracovník provádí měsíční vyúčtování tržeb strojku, a to na tiskopise „Měsíční vyúčtování tržeb strojku a evidence výkonu“ MO-02, kde jsou uvedeny souhrnné měsíční údaje. Tento tiskopis je v průběhu měsíce uložen u přepravního pokladníka a jsou k němu přikládány odevzdané a zkontrolované „Odpočty tržeb průvodčích“. K tiskopisu se též přikládají protokoly o provedených opravách strojku.

Na podnicích ČSAD je zřízena servisní služba na uvedený typ strojku. Podniková opravna provádí kromě základních úkonů údržby strojku ještě výměnu silikonových koleček pro náhon papíru a tiskárny, seřízení kusových počitadel, výměnu tiskací pásky apod. Oblastní servis je již specializován a má na běžné opravy strojků v působnosti svého podniku na skladě náhradní díly, vede evidenci o opravách a provádí školení pracovníků pro vymezený rozsah oprav a údržby na organizačních jednotkách. I přes přísné předpisy týkající se provozu strojku zn. SETRIGHT a předpisy upravující způsob provádění vyúčtování tržeb, zneužívají řidiči ČSAD ve své praxi tiskacího strojku k vlastnímu obohacování.

Zneužitím svěřeného strojku se řidiči dopouštějí trestné činnosti rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví.
V srpnu 1982 bylo pracovníky oddělení hospodářské kriminality zjištěno, že v provozovně ČSAD Č. L. vyšlo při fyzické kontrole strojků najevo, že chybí záložní strojek ev. č. 11742. Po dohodě vedení provozovny ČSAD s pracovníky VB byl dne 20.10.1982 vyvěšen plakát s výzvou, aby se všichni řidiči dne 21.10.1982 dostavili ke kontrole strojků. Hned druhý den po vyvěšení plakátu se ztracený strojek nalezl v otevřeném trezoru na strojky. Podle odpočtu stavů jednotlivých počitadel a porovnání s posledním odpočtem, který byl oficiálně vyúčtován na konci dubna 1981, se zjistilo, že jak na kusových, tak i hodnotových počitadlech strojku jsou vyšší hodnoty čísel. Na hlavním kusovém počitadle činil rozdíl 3817 kusů jízdenek a na hodnotových počitadlech naběhla částka v celkové výši 61 081,50 Kčs.

Z toho byl vyvozen závěr, že některý řidič používal v době od dubna 1981 do 21.10.1982 odcizeného strojku a za prodej jízdenek z tohoto strojku získal uvedenou částku pro sebe.

Proto bylo nutno zajistit jízdenky ze strojku č. 11742, které byly prodány v době, kdy byl strojek odcizen, zjistit spoje, na kterých byly prodány, a tak zjistit i pachatele. Pracovníky VB byly na podnicích a závodech v okrese Č. L. provedeny prověrky, jejichž cílem bylo zajistit cestovní doklady s uvedenými jízdenkami. Podařilo se zajistit 10 cestovních příkazů, ke kterým byly přiloženy jízdenky z odcizeného strojku. Vyslechnutím osob, které uskutečnily služební cestu, se podařilo zjistit jednotlivé spoje, na nichž jim byly jízdenky prodány. Šetřením na dopravním závodě ČSAD Č. L. se zjistilo, že tam v tyto dny jezdil řidič Karel J.

Karel J. pochází z dělnické rodiny, základní školu ukončil v 7. třídě, vyučil se instalatérem a po návratu z vojenské základní služby nastoupil k ČSAD. Je ženatý a má dvě děti. V místě bydliště měl dobrou pověst, v zaměstnání byl hodnocen jako dobrý pracovník, úkoly plnil řádně a včas. Nebyl dosud soudně trestán.

V průběhu výslechu Karla J. a během dalšího šetření bylo zjištěno, že jako řidič osobní přepravy v závodě ČSAD Č. L. jel koncem dubna 1981 navíc jednu linku. Při odjezdu si všiml, že ve vrátnici na stole je volně položen záložní strojek. Nevěnoval tomu pozornost, ale když se vrátil z linky, pojal úmysl, že by si mohl strojek půjčit a vydělat si. Proto tento záložní strojek, který zde ještě ležel, v nestřeženém okamžiku odcizil a uschoval ve své skříňce v šatně. Tohoto strojku potom začal používat na svých běžných linkách; předem si natočil cenové relace jízdenek v hodnotách 10, 18, 24, 27 a 34 Kčs, a to vždy kolem 8 až 10 kusů jízdenek. Vždy si je takto připravil v šatně a strojek pak uložil opět do své skříňky. S připravenými jízdenkami nastoupil službu a předával je na dálkových linkách Praha – Rumburk, Hamr nad J. – Příbram a v neposlední řadě na lince Česká Lípa – Hradec Králové. Jízdenky prodával podle svého uvážení podle cílové zastávky na základě požadavku cestujícího.

V průběhu vyšetřování bylo dokumentováno, že se strojkem mohl manipulovat pouze on, neboť měl strojek uzamčen ve své skříňce, což sám doznával. Byla provedena i znalecká expertiza, kterou bylo k technickému stavu strojku zjištěno, že je bez závad. Nebylo zjištěno, že by byl vadný či že by špatně počítal. Rovněž jsme se zaměřili na to, zda Karel J. mohl vytočit uváděný počet jízdenek. Při výslechu uváděl, že asi ve třech až čtyřech případech sám měnil papírový kotouček, přičemž jeden kotouček byl ve strojku v době, kdy jej odcizil. Toto tvrzení odpovídalo počtu vytočených jízdenek, neboť z jednoho kotoučku se průměrně vytočí 900 jízdenek.

Vyšetřováním bylo zadokumentováno, že Karel J. se dopustil trestného činu podle § 132 odst. 1 písm. a) tr. zák., neboť v dubnu 1981 odcizil v nestřeženém okamžiku tiskací strojek zn. SETRIGHT v hodnotě 10 600 Kčs ku škodě ČSAD Č. L. a ponechal si jej. Dále se dopustil trestného činu podle § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b), c) tr. zák., neboť odcizeného strojku používal od doby zcizení do jeho vrácení dne 21.10.1982, přičemž vytočil 3817 jízdenek v celkové hodnotě 61 081,50 Kčs, které neodevzdal jako tržbu a ponechal si je. Tím provozoval výdělečnou činnost k soukromému obohacení a získal značný prospěch.

Okresním soudem byl Karel J. odsouzen k trestu odnětí svobody na tři a půl roku v I. nápravě výchovné skupině, k zákazu činnosti v trvání dalších 5 let, k peněžitému trestu 20 000 Kč a k náhradě vzniklé škody.
V únoru 1983 bylo při služební cestě pracovníka OHK z Teplic do Prahy zjištěno, že řidič při prodeji jízdenek nevytáčel v některých případech jízdenky ze strojku SETRIGHT, ale vydával je přímo. Rovněž při zpáteční cestě prodal tento řidič uvedeným způsobem 5 jízdenek. Tento prvotní signál k řidiči n. p. ČSAD Ústí nad L., dopravní závod T., byl podnětem k další, zdlouhavé činnosti pracovníků VB.

Jsou známy formy a způsoby trestné činnosti řidičů osobní dopravy, kdy je různým způsobem prováděno falšování jízdenek, tak aby na strojku nenaběhly na počitadlech žádné údaje; přepravné vyinkasované od cestujících je pak předmětem rozkrádání. Z této skutečnosti vyšel i prvotní záměr, a to provádění kontrol přepravními kontrolory ČSAD. Protože kontroloři podnikového ředitelství jsou řidičům známi, byla žádost o provedení kontrol projednána v n. p. ČSAD Středočeského kraje, kde nám vyšli v plné míře vstříc. V součinnosti s přepravními kontrolory byla prováděna prověrková opatření, jakož i vlastní zjišťování potřebných základních údajů o povinnostech řidičů a seznámení s činností strojků SETRIGHT. Rovněž byl prověřován i řidič.

Jako podezřelý byl zajištěn Josef K., 40letý vdovec, který vychovával dva syny ve věku kolem 15 let, bydlil v panelovém domě, vlastnil nový osobní automobil a jehož způsob života byl zjevně náročnější, než to odpovídalo jeho oficiálním příjmům. V ČSAD, závod T., pracoval již dlouhou dobu a v posledních 8 letech jezdil pravidelně na lince Teplice – Praha a zpět.

Teplický dopravní závod zajišťuje linku Teplice – Praha jedním rychlíkovým autobusem (denně 4 spoje) a dvěma zastávkovými autobusy, které se střídají v pravidelném turnuse. Každý zastávkový autobus je obsazen dvěma řidiči, kteří se pravidelně střídají. V tomto autobuse jezdili Josef K. a Karel V., kteří používali téhož strojku SETRIGHT (ev. č. 8496). Prověřením bylo zjištěno, že tato osádka má měsíční tržby pravidelně nižší, než druhá, a to o částku kolem 10 000 Kčs, i když oba autobusy jezdily stejný počet linek a v průběhu měsíce se vystřídaly ve všech dnech i ve všech časech, takže tržba měla být přibližně stejná.

Při provádění kontrol pracovníky ČSAD Středočeského kraje se nepodařilo zajistit pro potřeby dokumentace žádné materiály, na základě nichž by bylo možno trestnou činnost realizovat. Po vyhodnocení celkové situace a po konzultaci s pracovníky SVB Ústí nad L. bylo určeno, že je nutno zajistit co největší množství jízdenek ze strojku č. 8496, které byly prodány cestujícím. Nastala mravenčí práce: provádění kontrol cestovních účtů na závodech v okrese Teplice a zajišťování těch, ke kterým byly přiloženy jízdenky z uvedeného strojku. Podařilo se zajistit 325 jízdenek po 27 Kč. Již během zajišťování jízdenek jsme zjišťovali, že některé z nich vykazují znaky falšování. Z celkového počtu jsme vytipovali 90 jízdenek, které tyto znaky na první pohled nesly.

Při vyhodnocení zjištěných důkazů jsme konstatovali, že

- Josef K. a Karel V. provádějí falšování jízdenek na lince Teplice – Praha a zpět, a to v hodnotě 27 Kčs,
- měsíční rozdíly oproti druhé osádce činí kolem 10 000 Kčs,
- k falšování jízdenek (podle zjištěných znaků) používají předmětu, s kterým manipulují ve strojku a který zřejmě zanechává ve strojku stopy,
- měsíčně je na strojku vytočeno kolem 3000 jízdenek a ze zajištěných 325 kusů (za období 2 let) je více než čtvrtina zjevných padělků,
- prodej falešných jízdenek provádí řidič z ruky a má je před jízdnou připraveny a uloženy zřejmě v tašce, kde má peníze.

Po projednání celkové situace bylo stanoveno, že v součinnosti s pracovníky přepravní kontroly ČSAD Středočeského kraje bude proveden záchyt řidiče na lince a oficiální kontrola. Poněvadž před vlastní kontrolou bylo nutno zaměřit se na činnost řidiče při odbavování cestujících, na prodej jízdenek a ukládání peněz, případně zjistit, kde má řidič připraveny padělky, bylo rozhodnuto, aby byl odbavování přítomen i pracovník VB, který bude s řidičem cestovat.

Při vlastní kontrole bylo nutno zaměřit se z taktického hlediska na zajištění

- vyúčtování odpočtu strojku,
- strojku SETRIGHT k mechanoskopické expertize,
- přípravku na zhotovování padělků,
- připravených falešných jízdenek,
- padělků prodaných cestujícím,
- všech finančních prostředků,
- všech věcí řidiče, včetně věcí schovaných zejména v přední části autobusu.

Provedení kontroly je nutno hodnotit jako jednu z nejdůležitějších částí prvopočátku realizace. Vlastní provedení bylo naplánováno na neděli, kdy byl největší předpoklad, že řidič bude mít připraveny padělky.

V průběhu kontroly se podařilo zajistit 5 falešných jízdenek, které na tomto spoji řidič prodal cestujícím, a jednu jízdenku, kterou měl připravenu. Dále byly zajištěny jízdenky nulových hodnot s týmž pořadovým číslem, jako měly falšované jízdenky. V pokladně byl zjištěn plusový rozdíl 250 Kčs. Rovněž se podařilo zajistit předmět, pomocí něhož dělal pachatel padělky; jednalo se o obyčejný pilníček na nehty.

Při výslechu Josef K. uvedl, že trestnou činnost provádí po dobu více než 2 roků. Využíval nedokonalého systému strojku; zhotovoval falšované jízdenky bez otočení kličky strojku, a proto na počitadlech strojku nenaběhly žádné údaje. Vlastní tisk prováděl tak, že za použití pilníčku, který zasunul do otvoru pro tisk týdenek, přitlačil papírovou pásku na raznici, kde předem nastavil potřebné hodnoty. Uvedl, že tento způsob je velmi jednoduchý, že sice vyžaduje určitou zručnost, aby se na papírovou pásku neotiskly další části vnitřku strojku, čímž by byl padělek silně zašpiněn, ale je velice rychlý. Po zhotovení padělku nastavil na hodnotovém počitadle nulu a vytočil jízdenku nulové hodnoty, čímž změnil pořadové číslo následující jízdenky. Na uvedeném strojku bylo nulové počitadlo vyřazeno z provozu; k této skutečnosti se blíže nevyjádřil. Vytočení nulové jízdenky prováděl proto, aby při náhodné kontrole nebylo zjištěno, že některé jízdenky mají totéž pořadové číslo.

K rozsahu trestné činnosti uváděl, že na jednom spoji prodal i 5 – 8 jízdenek po 27 Kč, ale že padělky neprodával pravidelně. Trestnou činnost páchal podle potřeby peněz – a vlastně prý ji musel provádět, aby si udržel svoji družku, která měla velké nároky. Uvedl, že neoprávněnou činností získal nejméně 12000 Kčs.

Protože byly zajištěny falšované jízdenky i od jeho „parťáka“ Karla V., bylo i v jeho případě přikročeno k realizaci. Karel V. páchal trestnou činnost týmž způsobem.

Paradoxem bylo, že pilníček, pomocí něhož byly padělky zhotovovány, měli oba řidiči společný a nechávali si jej u strojku, ale o tom, že by jeden o druhém věděl, že páchá trestnou činnost, spolu nemluvili, ani mluvit nechtěli. K výši škody uváděl Karel V., že trestnou činnost páchal po dobu více než dvou roků a měsíčně neoprávněně získal částku kolem 700 Kčs. Celkem způsobil škodu ve výši nejméně 15 800 Kčs.

Podle signálů k trestné činnosti i z porovnání tržeb s druhou osádkou bylo zřejmé, že trestná činnost byla páchána ve větším rozsahu, než oba obvinění uváděli, ale v dané době bylo nutno zadokumentovat alespoň částky, které pachatelé přiznali.

Strojek byl předán k provedení mechanoskopické expertizy, jež měla odpovědět zejména na otázky:

- zda jsou uvnitř strojku rýhy, vrypy či jiné zjevné zásahy cizím předmětem,
- zda tyto stopy nesou znaky individuální identifikace přiloženého pilníčku na nehty,
- zda je otvor pro týdenky propilován, či zda hubice z umělé hmoty nese jiné stopy po tvrdém předmětu,
- zda, jakým způsobem a do jaké míry je poškozena tiskací páska,
- které ze zajištěných jízdenek jsou falešné a jaké mají markanty.

Závěr znaleckého zkoumání byl jednoznačný a zněl takto:

- počitadlo nulových hodnot je vyřazeno z provozu a za žádných podmínek nemohlo docházet k jeho odečítání;
- na mosazné vodicí drážce pásku a na vnitřní ploše krycího plechu jsou vytvořeny vrypy a rýhy, které mají charakter abrazívního opotřebení. Podle charakteru těchto stop lze říci, že ve vnitřních prostorách mezi vodícími plechy bylo manipulováno s cizím předmětem plochého tvaru, a lze přijmout tvrzení, že se jedná o přiložený pilníček;
- hubice otvoru pro týdenky je propilována na 1 mm;
- tiskací páska nese znaky poškození a podle stavu poškození lze konstatovat, že na této pásce bylo vyhotoveno 431 kusů padělaných jízdenek v hodnotě 27 Kčs za kus, což činí celkem 11 637 Kčs;
- z předložených jízdenek nese 96 kusů markantní znaky falšování, vykazují tedy charakteristické znaky padělku.

Podstatné pro další dokumentaci bylo též to, kdy byla naposledy měněna tiskací páska ve strojku. To se nepodařilo přesně zjistit, neboť vedoucí pracovník, který prováděl základní servis na závodě, nevedl žádné záznamy o opravách strojků. Tím porušoval předpis Směrnice pro používání strojků pro tisk jízdenek značky SETRIGHT SMB-MK II. Z praxe však bylo možno určit, že tiskací páska je měněna 1krát ročně. I tento zcela nepřesný údaj postačoval pro dokazování nejnižší částky, kterou řidiči neoprávněně získali.

Vyhledáváním byla trestná činnost rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví plně dokumentována, a to zejména:

- zajištěnými falešnými jízdenkami,
- kontrolou řidiče
- zajištěním přípravku na zhotovení jízdenek,
- vlastním výslechem obviněného,
- expertizou strojku,
- rozborem tržeb.

Okresní soud odsoudil Josefa K. k trestu odnětí svobody na 2 roky nepodmíněně a Karla V. k trestu odnětí svobody na 2 a půl roku, a to rovněž nepodmíněně.

Ve svém příspěvku jsme se zabývali latentní trestnou činností, jejíž rozsah nelze vždy plně dokumentovat. Chtěli jsme uvést možný způsob dokumentace a popsat celou problematiku na úseku rozkrádání finančních prostředků řidiči osobní dopravy ČSAD. Je skutečností, že uvedené případy nejsou ojedinělé, a proto je nutno zaměřit se – i přes obtíže a pracnost – na tuto trestnou činnost, a to nejen represí, ale především preventivní a profylaktickou činností, které musí hrát základní úlohu v boji proti hospodářské kriminalitě.

Kriminalistický sborník 5/85: Trestná činnost na úseku osobní dopravy ČSAD
podporučík Jan Chramosta, KS SNB, správa VB Ústí nad Labem
nadporučík Jan Liška, OS SNB, odbor VB Teplice

Z historie odbavovacích strojků Setright II.
Z historie odbavovacích strojků Setright II.