Po půlroce se BUSportálu podařilo získat odpovědi všech KÚ. Mezitím přestaly stížnosti cestujících adresované BUSportálu na cestování autobusy společnosti Hofmann GmbH a zákon 111/1994, který je tak často citován, se dobírá změn. Všem KÚ za odpovědi velice děkujeme.
Po půlroce se BUSportálu podařilo získat odpovědi všech KÚ. Mezitím přestaly stížnosti cestujících adresované BUSportálu na cestování autobusy společnosti Hofmann GmbH a zákon 111/1994, který je tak často citován, se dobírá změn. Všem KÚ za odpovědi velice děkujeme.
BUSportál připomíná předešlé materiály:

Hofmann GmbH, licence, krajské úřady-nástroje a možnosti cestujících a institucí

Licence, Hofmann GmbH a Krajské úřady ... ... pokračujeme ...

Nebudeme přemýšlet nad tím, co bránilo některým KÚ v odpovědi, když jiné byly schopny odpovědět obratem. Je pravděpodobné, že písemný, podepsaný a nejlépe orazítkovaný dotaz by měl na úřadě větší závažnost než e-mail, ale trpělivost se vyplatila. Po úvodním dotazu následovaly "jen" tři urgence a máme to. Ovšem zase rychlost, kvalita a zajímavost odpovědí nebyly v přímých úměrách. Odpovědi uvádíme bez úprav.
Rekapitulace zasílaných dotazů:
 1. Má u Vás nyní firma Hofmann GmbH licenci a pakliže ano, měli jste před jejím vydáním o ní dostatek informací a nechystáte odebrání ?
 2. Firma Hofmann GmbH měla u Vás licenci a byla jí odebrána. Informovali jste o úrovni jejích služeb ostatní KÚ a pražský magistrát ?
 3. Nikdy u Vás firma Hofmann GmbH licenci neměla. Jak se zachováte, požádá-li o ni ?
 4. Jak se dá v praxi aplikovat § 4 zákona 111/1994 Sb: (1) Kdo hodlá provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby, musí mít dobrou pověst.
 5. Co se dá s firmou vykazující takovou míru nespokojenosti ze strany cestujících vlastně dělat ?
 6. Nemá-li zákon 111/1994 Sb prostředky k nastolení nápravy, není čas na jeho změnu ?

Odpovědi posledních čtyř KÚ

Zlínský kraj

Přeji dobrý den a k Vašim dotazům sděluji :

K odrážce 1. a 2. :

- jmenované firmě nebyla našim dopravním úřadem licence vydána

K odrážce 3. :

- ve smyslu ustanovení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů , kdy dopravní úřad rozhoduje o licenci na základě žádosti dopravce

K odrážce 4. :

- viz ustanovení § 5 citovaného zákona K odrážce 5. :

- ukládat sankce při porušení citovaného zákona ( § 35 )

K odrážce 6. :

- podporujeme vznik nové legislativy, která v širších souvislostech ( např. licenční řízení, hospodárnost a efektivita vedení dopravy, koordinace a centrální registr, kontrola, kvalita a odpovědnost i sankce ) upraví podnikání v oblasti veřejné dopravy.

S pozdravem i omluvou za časovou prodlevu odpovědi

Ing. Petr Stloukal

odbor dopravy a SH KÚ Zlínského kraje
Plzeňský kraj

Vážená paní inženýrko,
vzhledem k Vaší urgenci zasílám následující stanovisko:

S dopravcem Hofmann GmbH má dopravní úřad Plzeňského kraje zahájeno správní řízení v souvislosti s nedodržováním jízdního řádu linky . Toto řízení není zatím ukončeno, proto jsme chtěli informaci zaslat až po skončení tohoto řízení. Vzhledem k urgenci zasíláme dílčí stanovisko - odpověd na Vaše dotazy.
 • Má u Vás nyní firma Hofmann GmbH licenci a pakliže ano, měli jste před jejím vydáním o ní dostatek informací a nechystáte odebrání ?
O: Dopravce nemá licenci vydanou dopravním úřadem Plzeňského kraje. Na území našeho kraje provozuje linky 141106 Praha-Plzeň-Mariánské Lázně-Cheb-Františkovy Lázně 721321 Hodonín-Břeclav-Mikulov-Pohořelice-Třebíč-Jindřichův Hradec-Praha-Plzeň-Mariánské Lázně-Františkovy Lázně-Aš

K provozu linky 141106 byla řešena stížnost cestujícího na nedodržování jízdního řádu ve správním řízení a uložena pokuta ( červen 2005 ), která byla předána k vymáhání. Rozhodnutí bylo zasláno příslušnému dopravnímu úřadu ( MgMPrahy). K provozu této linky je dále v současné době zahájeno správní řízení - nedodržování jízdního řádu ( stížnosti cestujících a vlastní zjištění ) - které není zatím ukončeno.

Vzhledem k časové tísni, ve které se nacházím neustále, a vzhledem k vyčerpávajícím odpovědím kolegů z krajů nebudu reagovat na další otázky.

Ve spolupráci s ostatními kraji se snažíme postupně zlepšovat dopravní obslužnost. Je to nelehký úkol, který nám neusnadňuje ani platná legislativa a její aplikace v praxi ( viz stížnosti cestujících, různé kauzy ve veřejné linkové dopravě a možnosti dopravních úřadů řešit nedostatky). Věříme však, že se nám postupně podaří situaci řešit ke spokojenosti cestujících.

S pozdravem a přáním minima podobných problémů
Ing. Karel Mařík
vedoucí oddělení dopravy a správních agend

Krajský úřad Plzeňského kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jihomoravský kraj

Informace ke společnosti Hofmann GmbH, organizační složka

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy od Vás, jakožto správce internetového BUSportalu, obdržel žádost o několik informací ke společnosti Hofmann GmbH, organizační složka. Na Vaše dotazy Vám dáváme následující odpověď:
 1. Má u Vás nyní firma Hofmann GmbH licenci a pakliže ano, měli jste před jejím vydáním o ní dostatek informací a nechystáte odebrání ?

  Společnost Hofmann, GmbH, organizační složka má Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem dopravy vydány licence na provoz dvou linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, a to 721320 Tišnov - Velká Bíteš – Křižanov - Velké Meziříčí – Humpolec – Praha - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Mladá Boleslav – Liberec - Frýdlant - Nové Město pod Smrkem a 721321 Hodonín – Břeclav – Mikulov – Pohořelice – Třebíč - Jindřichův Hradec – Praha – Plzeň - Mariánské Lázně - Františkovy Lázně – Aš, informace o společnosti Hofmann GmbH, organizační složka jsme měli před vydáním uvedených licencí jen částečné. Licence na provoz linek č. 721320 a 721321 se odebrat nechystáme, protože nám není známo, že by byly naplněny podmínky pro odejmutí licence uvedené v ust. § 15 písm. a) a b) zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění (dále jen zákon o silniční dopravě) (není nám známo, že by byla některým dopravním úřadem nebo Ministerstvem dopravy uložena společnosti Hofmann GmbH, organizační složka pokuta podle ust. § 35 zákona o silniční dopravě, která by byla uložena za porušení právních předpisů souvisejících s provozem linek č. 721320 a 721321).
 2. Firma Hofmann GmbH měla u Vás licenci a byla jí odebrána. Informovali jste o úrovni jejích služeb ostatní KÚ a pražský magistrát ?

  Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy dosud žádnou licenci na provoz linkové osobní dopravy společnosti Hofmann GmbH, organizační složka neodebral.
 3. Nikdy u Vás firma Hofmann GmbH licenci neměla. Jak se zachováte, požádá-li o ni ?

  Společnost Hofmann GmbH, organizační složka má u nás vydány dvě licence na provoz linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní – blíže viz otázka č. 1.
 4. Jak se dá v praxi aplikovat § 4 zákona 111/1994 Sb: (1) Kdo hodlá provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby, musí mít dobrou pověst.

  Podmínku dobré pověsti, kterou definuje ust. § 5 zákona o silniční dopravě, zkoumá dopravní úřad při vydání stanoviska ke koncesi. Pokud dopravce podmínku dobré pověsti dle ust. § 5 zákona o silniční dopravě nesplňuje, dopravní úřad vydá k udělení koncese záporné stanovisko.
 5. Co se dá s firmou vykazující takovou míru nespokojenosti ze strany cestujících vlastně dělat ?

  Je nutno, aby věcně a místně příslušné dopravní úřady, vykonaly na spojích provozovaných společností Hofmann GmbH, organizační složka na základě ust. § 34 zákona o silniční dopravě státní odborný dozor v silniční dopravě a následně jí uložily ve správním řízení pokutu podle ust. § 35 zákona o silniční dopravě. V případě, že budou k dispozici tři pravomocná rozhodnutí o uložení pokuty dle ust. § 35 odst. 1 zákona o silniční dopravě vydaná v posledních pěti letech nebo dvě pravomocná rozhodnutí o uložení pokuty dle ust. 35 odst. 2 nebo 3 zákona o silniční dopravě, dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy může podat dle ust. § 35a zákona o silniční dopravě u příslušného živnostenského úřadu návrh na zrušení živnostenského oprávnění dopravci. V případě odebrání koncese dopravci současně dle ust. § 16 písm. b) zákona o silniční dopravě zanikne také platnost licencí na provoz linek linkové osobní dopravy.
 6. Nemá-li zákon 111/1994 Sb prostředky k nastolení nápravy, není čas na jeho změnu ?

  Domníváme se, že výraznou pomocí dopravním úřadům v řešení problémů s dopravci typu Hofmann GmbH, organizační složka je novela zákona o silniční dopravě platná od 1.7. 2005. Touto novelou byla dána možnost dopravním úřadům a Ministerstvu dopravy navrhnout příslušnému živnostenskému úřadu dle ust. § 35a zákona o silniční dopravě zrušení živnostenského oprávnění dopravci, kterému byla opakovaně uložena pokuta dle ust. § 35 zákona o silniční dopravě. Doporučujeme, aby i v ust. § 15 zákona o silniční dopravě bylo konkrétně uvedeno v jakých případech lze dopravci odejmout licenci (obdobně, jak je uvedeno v ust. § 35a zákona o silniční dopravě).
S pozdravem

Doc.Ing. Jan Pavlíček, CSc.
vedoucí odboru dopravy
Ústecký kraj

Přeji příjemný den,

vzhledem ke skutečnosti, že se mi Vaše dotazy dostaly "pod ruku" až tímto e-mailem (po Vámi popisovaných peripetiích...), pokouším se odpovědět obratem (omlouvám se za stručnost), odpovědi jsou zapracovány v textu otázek. V případě jakýchkoli doplňujících otázek jsem k dispozici.

Pavel Bureš, oddělení dopravy
Odbor dopravy a silničního hospodářství,
Krajského úřadu Ústeckého kraje

 1. Má u Vás nyní firma Hofmann GmbH licenci a pakliže ano, měli jste před jejím vydáním o ní dostatek informací a nechystáte odebrání ?

  nemá
 2. Firma Hofmann GmbH měla u Vás licenci a byla jí odebrána. Informovali jste o úrovni jejích služeb ostatní KÚ a pražský magistrát ?

  nikdy neměla a tudíž ji nebyla odebrána
 3. Nikdy u Vás firma Hofmann GmbH licenci neměla. Jak se zachováte, požádá-li o ni ?

  udělíme při splnění všech zákonných podmínek
 4. Jak se dá v praxi aplikovat § 4 zákona 111/1994 Sb: (1) Kdo hodlá provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby, musí mít dobrou pověst.

  příslušný k posouzení dobré pověsti je dle mého názoru pouze živnostenský úřad v souladu s § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v praxi to děláme tak, že pošleme interní sdělení s žádostí o posouzení a živnostenský úřad obratem zašle stanovisko zda dotyčný je/není bezúhonný.
 5. Co se dá s firmou vykazující takovou míru nespokojenosti ze strany cestujících vlastně dělat ?

  na základě podnětů cestujících vykonat kontrolu státního odborného dozoru (lze i opakovaně) v dotčené věci (př. dodržování platného JŘ, doby řízení a odpočinku atd.), případné porušení zákona řešit ve správním řízení.
 6. Nemá-li zákon 111/1994 Sb prostředky k nastolení nápravy, není čas na jeho změnu ?

  Dle mě dostupných informací připravuje Ministerstvo dopravy rozsáhlou novelu zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění, tato novela se bude týkat především oblasti linkové osobní dopravy, zejména licenčního řízení!!! Tak doufejme, že potřebné změny budou opravdu zapracovány....