Juraj Cajchan definuje autobusové pojmy v evropském legislativním kontextu
© Jaro Matúšek

S jeho pomocí nově: 2010: Co je to autobus II.
(Také minibus a midibus podle STN 30 0024)
S jeho pomocí nově: 2010: Co je to autobus II.
(Také minibus a midibus podle STN 30 0024)
Juraj Cajchan definuje autobusové pojmy v evropském legislativním kontextu: 2010: Co je to autobus I.
Autobus je úžitkový automobil (vozidlo), konštrukciou a vybavením určený na hromadnú prepravu osôb. Toľko všeobecne platná, autorom príspevku čiastočne upravená definícia, ktorú uvádza norma STN 30 0024. Ako je uvedené a v prvej časti tohto príspevku, za najaktuálnejšie a zároveň za najodbornejšie znenie členenia cestných vozidiel možno považovať to, ktoré uvádza smernica 2007/46/EHS, resp. predpisy EHK OSN (36-03; 52-03; 107-02), ktoré sa používa pri schvaľovaní tohto druhu cestných dopravných prostriedkov k premávke na pozemných komunikáciách.

Základné členenie cestných vozidiel určených na prepravu osôb vyplýva z vymedzenia kategórií a typov vozidiel, ktoré uvádza smernica 2007/46/EHS v Prílohe II. Zo znenia bodu 1 tejto prílohy vyplýva, že

  • kategória M - sú motorové vozidlá najmenej so štyrmi kolesami, projektované a konštruované na prepravu osôb;
  • kategória M1 - sú vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča;
  • kategória M2 - sú vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča, s najväčšou hmotnosťou nepresahujúcou 5 ton;
  • kategória M3 - sú vozidlá projektované a konštruované na prepravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča, s najväčšou hmotnosťou presahujúcou 5 ton.

Ďalšie členenie autobusov (vozidlá kategórií M2 a M3) je uvedené súhrnným spôsobom v tab.1 a 2 (pod textom), s následným doplnením definícií vymedzujúcim typy ich karosérii, ako ich uvádza smernica 2007/46/EHS.
POZNÁMKA
1) Smernica 2007/46/EHS ani citované predpisy EHK OSN v súvislosti s vozidlami kategórii M2 a M3 s kapacitou nepresahujúcou 22 cestujúcich okrem vodiča, neuvádzajú ďalšie členenie týchto vozidiel na minibus a midibus. Uvedené pojmy nie je možné považovať za odborne terminologicky správne výrazy pre oblasť cestných vozidiel. Rovnako je to aj v prípade pojmov uvedených v poznámkach tab.1 a 2, ktoré sa síce bežne používajú, ale pre potreby schvaľovania technickej spôsobilosti k premávke na pozemných komunikáciách tieto vozidlá nedostatočným spôsobom charakterizujú.
2) Niektoré pojmy bežne používané v praxi, resp. hovorovej reči v súvislosti s autobusmi, nemusia byť každému známe a preto je vhodné uviesť ich definície. Tieto najčastejšie uvádzajú normy. Vzhľadom na skutočnosť, že normy nie sú bežne dostupné, v ďalšej časti sú uvedené definície pojmov použitých v tomto príspevku, ako ich uvádza STN 30 0024.

Úžitkový automobil – automobil určený na hromadnú prepravu osôb, nákladov alebo na ťahanie prívesov (STN 30 0024)

Minibus – autobus s jedným podlažím, s počtom 16 miest na sedenie okrem vodiča (STN 30 0024)

Midibus – autobus s jedným podlažím, s počtom max. 22 miest na sedenie okrem vodiča (STN 30 0024)

Mestský autobus – autobus určený na prepravu sediacich a stojacích osôb v meste a predmestskej zóne; svojou konštrukciou a vybavením umožňuje pohyb prepravovaných osôb pri častých zastaveniach na vystúpenie a nastúpenie (STN 30 0024)

Medzimestský autobus, autokar – autobus určený na prepravu medzi jednotlivými mestami; nemá osobitne určené miesto pre stojacich cestujúcich, môže ich však prepravovať v uličke na krátke vzdialenosti (STN 30 0024)

Diaľkový autokar – autobus svojou konštrukciou a vybavením určený na diaľkovú prepravu sediacich osôb; vyžaduje sa väčšie pohodlie pre prepravované osoby; stojaci cestujúci sa neprepravujú (STN 30 0024)

Nízkopodlažné vozidlo – vozidlo I, II alebo A triedy, v ktorom najmenej 35% plochy, ktorá je k dispozícii stojacim cestujúcim (alebo v jednej prednej sekcii v prípade kĺbových vozidiel, alebo na spodnom podlaží v prípade poschodových vozidiel) tvorí plocha bez schodov s prístupom minimálne k jedným obslužným dverám (2007/46/EHS)

Poschodové vozidlo – vozidlo, kde priestory určené pre cestujúcich sú usporiadané – min. v jednej časti – v dvoch prekrývajúcich sa úrovniach a na hornom podlaží sa nenachádzajú žiadne priestory pre stojacich cestujúcich (2007/46/EHS)

Kĺbové vozidlo – vozidlo pozostávajúce z dvoch alebo viacerých tuhých sekcií navzájom kĺbovo spojených; oddelenia pre cestujúcich každej sekcie sú navzájom prepojené tak, že cestujúci sa môžu voľne pohybovať medzi nimi; tuhé sekcie sú navzájom trvale spojené tak, že je ich možné oddeliť iba pracovným úkonom v dielni (2007/46/EHS)

Kĺbové vozidlo poschodové - vozidlo pozostávajúce z dvoch alebo viacerých tuhých sekcií navzájom kĺbovo spojených; oddelenia pre cestujúcich každej sekcie sú navzájom prepojené aspoň na jednom podlaží tak, aby sa medzi nimi mohli cestujúci voľne pohybovať; tuhé sekcie sú navzájom trvale spojené tak, že je ich možné oddeliť iba pracovným úkonom v dielni (2007/46/EHS)
"K uvedenému členeniu je potrebné dodať, že ani ono neuvádza komplexné členenie autobusov, ako vyplýva zo znenia smernice 2007/46/EHS, resp. citovaných predpisov EHK OSN, ktoré je dané špecifickým konštrukčným riešením týchto vozidiel, prípadne je závislé od ich hmotnosti. Nie sú spomenuté napr. autobusy terénne, špeciálne (na prepravu väzňov, sťahovacie, pojazdné predajne, knižnice a pod.). Ide o vozidlá, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú v malých sériách a na cestách sa dá s nimi stretnúť už len ojedinele. Ponúknuté členenie by však malo čitateľovi poskytnúť dostatok základných informácií, na základe ktorých si môže vytvoriť predstavu o súčasných autobusoch, s ktorými sa denne stretáva na cestách."

(Materiál autora Juraje Cajchana ve formátu "doc" poskytneme zájemcům na vyžádání.)

Juraj Cajchan definuje autobusové pojmy v evropském legislativním kontextu
Juraj Cajchan definuje autobusové pojmy v evropském legislativním kontextu