Juraj Cajchan definuje autobusové pojmy v evropském legislativním kontextu
© Jaro Matúšek

S jeho pomocí nově: 2010: Co je to autobus I. po 29.04.2009.
S jeho pomocí nově: 2010: Co je to autobus I. po 29.04.2009.
Materiál Co je to autobus, je na stranách BUSportálu už téměř 5 let a aktualizaci si opravdu zaslouží. BUSportál děkuje autorovi za laskavou nabídku kvalifikované spolupráce. Materiál ponecháváme ve slovenštině. V první části je definován legislativní rámec problematiky. "V rámci druhej časti by som vypracoval na základe podkladov, ktoré uvádzam, samotnú kategorizáciu. Prípadná tretia časť by mohla informovať o ďalších prípadoch kategorizácii, " vysvětluje Juraj Cajchan.
2010: Co je to vlastně autobus I.
V praxi je možné sa stretnúť s rôznymi druhmi kategorizácie cestných vozidiel. Za základné členenie možno považovať to, na základe ktorého sa uskutočňuje schvaľovanie spôsobilosti týchto druhov dopravných prostriedkov k premávke na pozemných komunikáciách. Do 29.04.2009 bola takýmto dokumentom smernica Rady 70/156/EHS zo 06.02.1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. Uvedená smernica bola niekoľkokrát podstatne zmenená a upravená. Jedným z dokumentov, ktorý aktualizoval smernicu 70/156/EHS bola aj smernica Rady 92/53/EHS z 18.07.1992, ktorá obmedzila uplatňovanie typového schválenia ES len na vozidlá kategórie M1.

Zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu Spoločenstva si postupom času vyžiadalo aktualizáciu uvedených dokumentov, ktorá by sa vzťahovala na všetky kategórie cestných vozidiel, čo by umožnilo ich výrobcom využívať výhody vnútorného trhu prostredníctvom typového schválenia Spoločenstva. Týmto dokumentom je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/EHS z 5.09.2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (ďalej len smernica 2007/46/EHS). Táto smernica obsahuje správne ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na schválenie všetkých nových cestných vozidiel, ktoré patria do jej rozsahu pôsobnosti a zároveň v Prílohe II uvádza najnovšie znenie vymedzenia kategórií vozidiel a typov vozidiel.

Členské štáty Spoločenstva mali za úlohu do 29.04.2009 smernicu 2007/46/EHS transponovať do svojej legislatívy a prijať potrebné správne opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou.

Slovenská republika uvedenú povinnosť splnila vydaním Nariadenia vlády 140/2009 Z.z. z 18.02.2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti vyplývajúce zo znenia smernice 2007/46/EHS.

Česká republika zatiaľ smernicu 2007/46/EHS úplne do svojej legislatívy netransponovala. Novelizovaná Vyhláška 341/2002 Sb. o schvaľovaní technickej spôsobilosti a o technických podmienkach prevádzky na pozemných komunikáciách v druhej časti, §2, ods.(2), pís.b) uvádza odkaz na smernicu 2007/46/EHS, čo možno považovať za vyjadrenie, že ČR uvedenú smernicu akceptuje pri schvaľovaní cestných vozidiel.
POZNÁMKA – V súčasnosti dostupnú terminológiu týkajúcu sa kategorizácie cestných vozidiel uvádzanú v normách možno považovať za „zanedbanú, resp. zastaranú“. Svedčí o tom skutočnosť, že aj samotná smernica 2007/46/EHS sa v časti vymedzenie kategórií vozidiel a typov vozidiel odvoláva na medzinárodnú normu ISO 3833 Cestné vozidlá. Druhy. Definície základných pojmov, ktorá nadobudla platnosť ešte v roku 1977. Lepšie to nie je ani v motoristicky vyspelých krajinách, za ktoré možno považovať Nemecko, Francúzsko či ČR. V prvej z nich pre danú oblasť platí norma DIN 70010: 1990 Sústava cestných vozidiel. Pojmy pre motorové vozidlá. Cestné vozidlá a prípojné vozidlá, vo Francúzsku je to norma R 18-001: 1977 Cestné vozidlá. Druhy. Definície a v ČR norma ČSN 30 024:1981 Druhy cestných vozidiel. Definície základných pojmov. V SR sa uvedenou problematikou zaoberá norma STN 30 024: 2000 Základné názvoslovie cestných vozidiel. Druhy cestných vozidiel, ktorá vznikla aktualizáciu ČSN 30 024:1981, pri ktorej boli využité aj uvedená nemecká a francúzska norma, smernice 70/156/EHS a 92/53/EHS a predpis EHK OSN TRANS/SC1WP29/78/Rev.1/Amed.2. Consolidated Resolution on the construction of vehicles (R.E.3).
Z vyššie uvedeného vyplýva, že v súvislosti s kategorizáciou cestných vozidiel za najaktuálnejšie znenie možno považovať smernice EÚ a predpisy EHK OSN.
Juraj Cajchan vystudoval dopravní obor na Slovenské vysoké škole technické (dnes Technická univerzita) v Bratislavě. Pracoval 4 roky ve Výzkumně-vývojovém závodě ZTS v Martině a později 6 let ve Zkušebním ústavu dopravní a stavební techniky v Žilině, kde měl na starosti povinné hodnocení vozidel TATRA. Odtud odešel na Žilinskou univerzitu, kde kromě jiného v současnosti přednáší předmět "Skúšanie cestných vozidiel". Svoje působení na univerzitě plánuje ukončit v polovině roku 2010, kdy dovrší 65 let.

Juraj Cajchan definuje autobusové pojmy v evropském legislativním kontextu