IROP 2021-2027 s částkou 124 miliard korun dostal od vlády zelenou

Vláda schválila Programový dokument IROP 2021-2027. První výzvy na pořízení nízkoemisních vozidel by mohly být vyhlášeny na jaře 2022.
Vláda schválila Programový dokument IROP 2021-2027. První výzvy na pořízení nízkoemisních vozidel by mohly být vyhlášeny na jaře 2022.
Integrovaný regionální operační program (IROP) bude podporovat pět základních oblastí: kybernetickou bezpečnost, nízkoemisní a bezemisní vozidla, výstavbu obchvatů a rekonstrukci silnic II. třídy, mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy, infrastrukturu pro bezpečnou dopravu, novinkou bude revitalizaci veřejného prostranství měst a obcí a podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu.  
 
V návaznosti na priority ČR a cíle politiky EU jsou intervence IROP členěny do pěti věcně zaměřených priorit a každá z nich se váže na jeden cíl politiky EU. Oblasti dopravy se týkají přímo dvě části, podpora přechodu na nízkouhlíkovou dopravu a rozvoj dopravní infrastruktury.

Rozvoj městské mobility, zelená infrastruktura měst a obcí, ochrana obyvatelstva -  je nástrojem k dosahování cílů politiky Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa. Realizuje opatření v udržitelné multimodální městské mobilitě a budování zelené infrastruktury měst a obcí. Reflektuje potřebu přizpůsobení se změnám klimatu a zajištění ochrany obyvatelstva. Program je označen jako Priorita 2.

Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství se jedním ze specifických cílů Priority 2.

"Sektor dopravy se výraznou měrou podílí na znečistění ovzduší, které negativně ovlivňuje zdraví obyvatelstva. Nejvíce zasaženou oblastí jsou velká města a aglomerace s vysokou hustotou osídlení, vysokou dopravní náročností a hustou silniční sítí.

Kapacita dopravní infrastruktury pro městskou hromadnou dopravu a příměstskou dopravu je v mnoha případech vyčerpána, jednotlivé druhy dopravy jsou stále nedostatečně vzájemně provázány. Nedostatečně a nerovnoměrně rozvinuté jsou také integrované dopravní systémy, včetně vozového parku a tarifní provázanosti celého systému. Zaostává rozvoj a provázanost inteligentních dopravních systémů („ITS“) a kooperativních systémů ITS („C-ITS“) v silničním provozu ve městech a aglomeracích, využití potenciálu moderních informačních a řídicích technologií, včetně prostorových dat a služeb na nich založených a potenciálu rozvoje autonomní mobility, či využití alternativních energií v dopravě včetně zapojení dopravy do sítí smartgrids. Moderní dopravní prostředky jsou vedle modernizace dopravní infrastruktury významným faktorem atraktivity a konkurenceschopnosti veřejné dopravy a jednou z možností řešení kapacitních problémů veřejné dopravy zejména v hustě osídlených oblastech," uvádí mimo jiné dokument pro vládu.

Z programu získají podporu opatření a aktivity ke zlepšení současného stavu:

• Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu

 • nákup silničních bezemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní energie elektřiny nebo vodíku;
 • nákup bezemisních drážních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v městské hromadné dopravě (tramvají nebo trolejbusů);
 • nákup silničních nízkoemisních vozidel k poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo biometan.

• Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu

 • výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní (tramvaje a trolejbusy) bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících;
 • výstavba plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících a využívající alternativní palivo biometan.

• Telematika pro veřejnou dopravu

 • zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu;
 • zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě;
 • zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě;
 • zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě;
 • zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě.

• Multimodální osobní doprava

 • výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
 • výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R);
 • realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací.

• Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
 • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách;
 • doprovodná část projektu: pro zvýšení bezpečnosti nemotorové dopravy nezbytné přímo související stavební úpravy pozemní komunikace.

• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

 • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v České republice, včetně doprovodné infrastruktury;
 • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

O dotace budou mít možnost žádat kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji / obcemi / dobrovolnými svazky obcí,  provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, Ministerstvo dopravy, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a Ředitelství silnic a dálnic.

Programový dokument IROP 2021-2027 prošel před schválením vládou ČR i procesem Posuzování vlivů na životní prostředí (SEA). Kromě doporučení ze SEA a z mezirezortního připomínkového řízení byly v Programovém dokumentu IROP 2021-2027 zohledněny i připomínky vzešlé z neformálního vyjednávání s Evropskou komisí. Schválení programového dokumentu předkládaného Ministerstvem pro místní rozvoj je zásadním krokem, který posouvá IROP 2021-2027 do další fáze, tentokrát již na pole formálního vyjednávání s Evropskou komisí.

Celkově bude z evropských fondů k dispozici pro rozvoj obcí, měst a regionů 124 mld. Kč.  Vyhlášení prvních výzev předpokládá MMR na jaře 2022.
 
Programový dokument IROP schválený vládou ZDE.