Inovační program výstavy COACH PROGRESS - BUS & COACH BUSINESS.
Reklama
Inovační program výstavy COACH PROGRESS - BUS & COACH BUSINESS.
Pořadatelé Coach Progress: Podzimní výstava v Praze je zaměřena na problematiku urychlené obnovy vozového parku dopravců. Vyzývá k zamyšlení nad současným stavem životního prostředí, které je ve velké míře negativně ovlivňováno provozem morálně a technicky zastaralých vozidel. Poukazuje na nutnost změny v uvažování celé společnosti v otázkách životního prostředí. Upřednostňuje hromadnou autobusovou dopravu před dopravou individuální, a tím snížení počtu vozidel zejména v hustě obydlených aglomeracích. Je důležité vhodnými argumenty přesvědčit širokou veřejnost, že zájmy osobní musí ustoupit před zájmy celé společnosti. Zásadní je uvědomit si, že nastal nejvyšší čas začít splácet dluh budoucím generacím, dluh, který vznikl dlouhodobou absencí a neochotou řešit otázky čistoty ovzduší na naší planetě. Bylo by smutné, kdyby se právě naše generace zapsala v historii jako ta, která zemi zničila a vydrancovala.

Úkolem organizátorů výstavy COACH PROGRESS je představit v co nejširším spektru autobusy s ekologicky čistým pohonem, s motory nové generace euro 4 a 5. Pozvat na výstavu výrobce autobusů s pohonem na alternativní paliva a vytvořit jim k jejich prezentaci nejlepší podmínky. Zemní plyn (CNG) a bioplyn je patrně výrazně lepším ekologickým řešením způsobu pohonu pro blízkou budoucnost. To byl také jeden z důvodů, proč organizátor vyzval k účasti na výstavě všechny evropské výrobce autobusů. Zúčastněným poskytuje zdarma téměř neomezený prostor ve výstavním zpravodaji a kongresový sál na výstavišti k šíření svých záměrů.

Trolejbus je také autobus. Téma, které je aktuální a stojí za zmínku. Přes všechny argumenty pro a proti je nutné konstatovat, že právě trolejbus je jedno ze stoprocentně ekologicky čistých řešení. Proto je třeba pozvat i úspěšné výrobce trolejbusů. Výstava je přece to nejvhodnější prostředí, kde by se mělo diskutovat o případném rozšíření trolejbusové dopravy.

Integrace dopravy je odvětví, které s rozvojem ekologické dopravy přímo souvisí. Dobrá organizace dopravy v jednotlivých územních částech republiky přispívá k výrazným úsporám pohonných hmot. Maximální možná provázanost jednotlivých spojů umožňuje získávat důvěru cestujících ve veřejnou dopravu. Nomenklatura výstavy zahrnuje také do své široké škály elektronické informační a integrované systémy.

Otázky týkající se ekologických témat je třeba chápat v daleko širším kontextu a rozumět jim tak, že nekončí za hranicemi naší země. Výstava COACH PROGRESS je v obecném rozměru považována za projekt určený zejména pro střední a východní Evropu – „brána na východ“. Organizátor výstavy oslovil v první řadě všechny instituce v zemích střední a východní Evropy, ministerstva dopravy, životního prostředí a průmyslu. Dále pak i velká sdružení významných dopravců v některých těchto zemích. Pro výrobce se zde otevírají možnosti navázat nové kontakty, a tím získat další prostor pro odbyt svých výrobků.

Tíha všech nákladů spojených s provozováním ekologicky čisté dopravy se nesmí naložit na bedra dopravců. Prostředky vynaložené na nákup nových ekologických vozidel a jejich následný provoz a údržba jsou tak vysoké, že bez účinné pomoci státu by k žádnému výraznému zlepšení v dopravě nikdy nedošlo. Nyní skutečně záleží na tom, do jaké míry si ceníme prostředí, ve kterém žijeme, a co všechno jsme ochotni obětovat. Přáním organizátora je, aby výstava nebyla samoúčelná, aby myšlenky o velkolepých ekologických projektech nebyly pouhé fráze a aby prostředky vynaložené na výstavní plochy se vrátily v podobě nových klientů. Měla by být specifická a odlišná od ostatních výstav podobného zaměření. Dobré reference o průběhu prvního ročníku napovídají tomu, že výstava si našla své místo a že je o ni zájem jak ze strany vystavovatelů, tak i návštěvníků.

"Ekologie v dopravě je natolik závažné téma, že vyčlenit mu samostatný prostor bylo nezbytně nutné."


TZ Coach Progress

GREEN EUROPE: Zelené autobusy pro Evropu