Chytrá a čistá mobilita Prahy: Závěry konference

Již 5. ročník celostátní konference z cyklu SMART CITY – SPOLEČNOST 4.0 organizoval 25. září TOP EXPO CZ ve Velkém sále zastupitelstva hl. m. Prahy.
Již 5. ročník celostátní konference z cyklu SMART CITY – SPOLEČNOST 4.0 organizoval 25. září TOP EXPO CZ ve Velkém sále zastupitelstva hl. m. Prahy.
Tématem ročníku byla multimodalita a heslem je "kombinuj a jeď". Cílem akce bylo podpořit zásady udržitelné dopravy a přesvědčit občany o výhodách MHD a alternativních druhů dopravy a napomoci dosažení vyváženého stavu v dopravní situaci měst.
Doprovodnou výstavu vozidel na alternativní pohon shlédli návštěvníci přímo před budovou magistrátu. Atraktivní téma přilákalo více než 150 zájemců z řad zástupců komerčních firem, zástupců měst a obcí, akademiků a studentů z mnoha měst ČR a v neposlední řadu odborných novinářů.

Organizováním cyklu konferencí na téma ČISTÁ MOBILITA chce TOP EXPO  podpořit nové technologie a zvýšit tak ochranu lidského zdraví a zlepšit životní prostředí pro další generace. Emise oxidu dusíku patří k rizikovým látkám, a byť automobily neznečišťují, v porovnání s elektrárnami a teplárnami a námořní dopravou, životní prostředí takovou měrou, je to nepochybně jeden z největších problémů současnosti, který je na místě aktivně řešit. Výfukové plyny jsou vypouštěny přímo v ulicích, kde je také dýcháme, je proto nezbytné stále přicházet s novými nápady a technologiemi, aby docházelo k poklesu koncentrace oxidu dusíku v ovzduší.

Hosty a účastníky konference, konané u příležitosti Evropského týdne mobility, přivítala paní  Ing. Miloslava Veselá, CEO TOP EXPO CZ a ve své krátké úvodní prezentaci poděkovala partnerům a přípravnému výboru konference a připomněla rozsah a synergické efekty programu SMART CITY – SPOLEČNOST 4.0. Podporu programu ČISTÁ MOBILITA vyjádřila členka Hospodářského výboru a podvýboru pro dopravu Parlamentu ČR, paní Ing. Věra Kovářová. Místopředseda TA ČR, pan Ing. Pavel Komárek, CSc., představil státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, kterou TA ČR podpořila více než 1900 projektů s výší státní podpory 22,24 mld. Kč. Dotace jsou přiznávány projektům, do nichž investují i žadatelé. Blok uzavřel vtipnými a zasvěcenými postřehy pan Ing. Roman Srp, viceprezident Sdružení pro dopravní tematiku a předseda ITS Nationals.

Úvodní prezentaci k tématu přednesl v pověření náměstka ministryně MPO ČR, Ing. Eduarda Muřického, jeho zástupce, Ing. Jiří Koliba. Představil Národní akční plán čisté mobility a podporu využívání vozidel na alternativní pohon v ČR ze strany MPO ČR.

1. bloku předsedal pan Ing. Roman Srp, viceprezident Sdružení pro dopravní telematiku a předseda ITS Nationals.
Zástupce ÚJV Řež, a.s., Ing. Aleš Douček, Ph.D., v přednášce nazvané Vodíková mobilita seznámil posluchače s koncepcí využití vodíkových technologií pro akumulaci energie. Vyzdvihl potencionální přínos vodíkové ekonomiky a současné vývojové trendy vodíkové mobility vč. plánovaných plnících stanic pro vozidla poháněná vodíkem na dopravních tazích ČR.

Zástupce Dopravního podniku hl. m. Prahy, Ing. Jan Barchánek, seznámil přítomné s testováním a rozvojem elektrobusů a trolejbusů v pražské MHD. Odborné veřejnosti připomněl nutné požadavky na pražský elektrobus ve vztahu k maximalizaci produktivity a minimalizaci nákladů na infrastrukturu a prezentoval zkušenosti s provozem od roku 2010.

Tématem prezentace Ing. Radovana Burkoviče z Asociace elektromobilového průmyslu byla Elektromobilita v MHD jako ekosystém.  Posluchačům poutavě nastínil čistou tichou budoucnost formou odpovědí na otázku „Proč elektrovozidlo?“. V Praze i jiných větších městských aglomeracích jsou pro vznik infrastruktury elektrické MHD ideální předpoklady (dopravní uzly, konečné, depa, vozovny, P+R, zastávky…).  

Generální ředitel Metroprojektu Praha a.s., Ing. David Krása, představil budovanou trasu D pražského metra pohledem projektanta. Připomněl výhody a efektivitu hromadné dopravy oproti dopravě individuální a podrobně ukázal budoucí trasu a jednotlivé stanice trasy D. Ke konečnému stavu vedlo několik desítek let úvah o základním směřování trasy a jedná se o dobře koncepčně připravený projekt.

Paní Mgr. Monika Dvořáková za společnosti AŽD Praha s.r.o. přednesla zajímavý a daty podložený příspěvek nazvaný Silniční telematika. Zmínila komplexní dopravně-bezpečnostní silniční telematické systémy AŽD představující řešení pro dopravu ve městech a aktuální trendy v dopravní telematice.

Prvním řečníkem bloku byl zástupce společnosti Siemens ČR, pan Ing. Jiří Pohl. Ve skvěle vypointované přednášce nazvané Technické inovace pro udržitelnou multimodální mobilitu velkoměst věnoval velkou pozornost základním principům udržitelné bezemisní multimodální mobility. Zdůraznil také nutnost připravit vizi bezemisní udržitelné pražské mobility a koordinovanými kroky ji naplňovat.

Příměstská a městská železnice jako páteř veřejné ekologické dopravy byla tématem prezentace pana Ing. Martina Vaňka, Ph.D. ze SŽDC. Mj. představil 3 pilíře opatření pro zvýšení atraktivity železniční dopravy: opatření dopravně-tarifní, opatření na vozidlech a opatření na infrastruktuře.

Pan Vojtěch Fried z Pražské energetiky seznámil přítomné s  Výhodami a rozvojem sdílení elektromobilů v Praze a rozvojem sítě dobíjecích stanic. “Městské aglomerace hledají odpovědi na otázky, jak reagovat na komplikovanou otázku s narůstající dopravou a zhoršujícím se stavem životního prostředí ve městech. Odpovědí na tyto otázky je jednoznačně elektromobilita, ale take carsharing…”

Specialista odboru rozvoje dopravy hl. m. Prahy, pan Mgr. Lukáš Eršil, vystoupil s přednáškou nazvanou Jak odstranit překážky v rozvoji čisté mobility? Základním poselstvím bylo přesvědčení, že nemůžeme prosazovat čistou mobilitu jen ve městech a pak do nich dálnicemi přivádět desetitisíce aut. Mít čistou mobilitu bez čisté základní dopravní sítě je nemožné. Zdůraznil rovněž výhody příměstské železniční dopravy a nutnost budování VRT. Přednáška vyvolala řadu dotazů a názorových střetů.

V závěru konference poděkoval všem přednášejícím i posluchačům pan Ing. Jaromír Schling, předseda odborného týmu TOP TRANSPORT. Ocenil aktuálnost většiny přednesených témat a pro příští ročník doporučil zařazení téma elektromobilita v železniční dopravě.

Všechny přednášky jsou k dispozici na webu TOP EXPO.


Chytrá a čistá mobilita Prahy: Závěry konference
Chytrá a čistá mobilita Prahy: Závěry konference