17ti denní okruh ITL, SLO ,HR ,BH, A, SK - je nutné jen jedno nebo 2 střídání?
17ti denní okruh ITL, SLO ,HR ,BH, A, SK - je nutné jen jedno nebo 2 střídání?
Na BUSportál se sebrátil čtenář - řidič autobusu:
"Měl bych teď mít 17ti denní okruh. Řeším, zda je nutné jen jedno (již proběhlo) nebo 2 střídaní. Je to poznávací okruh ITL,SLO,HR,BH,A,SK tedy i mimo země EU a EHS. Dle článku II oddílu 2. zákona EHS561/2006 se nejedná o přepravu mezi EU a EHS a mel by se na mne vztahovat "starý AETR" To znamená, ze bych mohl v klidu přesunout odpočinek až na konec 12. dne? V případě ze ano, jak by se pak brala navazující tůra, pokud by okruh trval třeba jen 10 dnů a já měl tedy teoreticky ještě 2 dny k dobru? Musel bych před novou prací pouze v EU a EHS udělat volno, nebo bych mohl v klidu 2 dny pokračovat? Předpokládám, že udělat asi volno. Mohl bych ale ještě třeba udělat nějaký přejezd po prázdnu? "

BUSportál se obrátil na Sdružení ČESMAD BOHEMIA. Za vyčerpávající odpověď děkujeme Jaromíru Kahudovi.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení Nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (dále Nařízení č. 561/2006) v článku 2 stanovuje:

odst. 2. Toto Nařízení se vztahuje na silniční dopravu bez ohledu na zemi registrace vozidla uskutečněnou

a) výhradně uvnitř Společenství nebo
b) mezi Společenstvím, Švýcarskem a zeměmi, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

odst. 3. Místo tohoto Nařízení se na mezinárodní dopravu, která se zčásti uskutečňuje mimo oblasti uvedené v odstavci 2, vztahuje AETR, a to

a) na celou cestu pro vozidla registrovaná ve Společenství nebo v zemích, které jsou smluvními stranami AETR;
b) pouze na úsek cesty probíhající po území Společenství nebo zemí, které jsou smluvními stranami AETR, pro vozidla registrovaná ve třetí zemi, která není smluvní stranou AETR.

Předpokládám, že vozidlo je registrováno v EU, pak z předchozí citace vyplývá, že na uváděnou přepravu se vztahuje Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (dále AETR), kde:
 • Článek 6, Doba řízení stanovuje
  odst.1. Celková doba řízení mezi dvěma odpočinky denními nebo jedním odpočinkem denním a jedním odpočinkem týdenním, v dalším nazývaná "denní doba řízení", nesmí přesáhnout 9 hodin. Dvakrát za týden může být prodloužena na 10 hodin. Po nejvýše šesti denních dobách řízení musí mít řidič týdenní odpočinek, jak je stanoven v článku 8 odst. 3.

  Týdenní doba odpočinku smí být přesunuta na konec šestého dne, jestliže celková doba řízení po dobu šesti dnů nepřesahuje maximum odpovídající šesti denním dobám řízení. V případě mezinárodní osobní dopravy neprobíhající na pravidelných linkách slova "šesti" a "šestého" uváděná v předchozím druhém a třetím odstavci musí být nahrazena slovy "dvanácti" a "dvanáctého".

  odst.2. Celková doba řízení nesmí překročit devadesát hodin v období dvou po sobě následujících týdnů.
 • Článek 8, Doba odpočinku odst. 5. stanovuje

  V případě osobní dopravy, na kterou se vztahuje čtvrtý pododstavec odstavce 1 článku 6, se smí čerpat doba týdenního odpočinku v týdnu následujícím po tom, v němž má být odpočinek čerpán, a připojit k týdennímu odpočinku tohoto druhého týdne.
 • Pro úplnost článek 8 odst.3 a 4

  odst. 3. V každém týdnu musí být čerpána jedna z dob odpočinku uváděných v odstavcích 1 a 2 jako týdenní odpočinek v celkovém trvání čtyřicetpět hodin po sobě následujících. Tato doba odpočinku smí být zkrácena na minimum třicetišesti hodin po sobě následujících, je-li vybírána v obvyklém místě odstavení vozidla nebo v místě pobytu řidiče, nebo na minimum dvacetičtyř po sobě následujících hodin, je-li vybírána mimo tato místa. Každé zkrácení musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu.

  odst. 4. Týdenní doba odpočinku, která začíná v jednom týdnu a pokračuje do týdne následujícího, smí být připojena k jednomu nebo ke druhému z těchto týdnů.
Z hlediska platných právních předpisů lze při v dotazu uváděné přepravě týdenní odpočinek přesunout na 12. den (pozor, při dodržení dob řízení).

K dalšímu dotazu, pokud by následující obdobná přeprava trvala jen 10 dnů, zda lze ve zbývajících dnech provézt ještě přepravy podléhající Nařízení č. 561/2006 nebo přejezd po prázdnu, je nutno říci, že to AETR ani Nařízení č. 561/2006 výslovně neřeší, výkladem souvisejících ustanovení obou předpisů lze učinit závěr, že nelze: aby bylo možno použít ustanovení článku 6 odst. 1 a 2 a článku 8 odst. 5 AETR, musí být naplněno ustanovení článku 2 odst. 3 písm. a) Nařízení č. 561/2006.

Pozor, AETR ani Nařízení č. 561/2006 neznají „přejezdy po prázdnu“, oba právní předpisy se vztahují na silniční dopravu, což je veškerá doprava prováděná po veřejných pozemních komunikacích prázdnými nebo loženými silničními nákladními vozidly nebo autobusy.

Tolik k znění platných právních předpisů. Je namístě ještě upozornit na problémy, které mohou vzniknout ve státech EU, Švýcarsku nebo EHP, kde platí jak shora uvedeno Nařízení č. 561/2006, které od 11.4.2007 již ustanovení o čerpání týdennímu odpočinku připojením k týdennímu odpočinku druhého týdne v mezinárodní nepravidelné dopravě neobsahuje. Je zde nutno prokázat, že byly splněny vpředu uvedené podmínky. Doporučuje se proto i u přeprav podléhajících AETR předkládat při kontrolách ve státech EU, Švýcarsku nebo EHP:

u vozidel vybavených analogovým tachografem záznamové listy
 • za běžný den a předchozích 28 dnů,
 • kartu řidiče, má-li ji (je li jejím držitelem),
 • ručně provedený záznam nebo výtisk pořízený v běžném dnu a v předchozích 28 dnech, jak je vyžadováno podle Nařízení 3821/85 a Nařízení 561/2006 (při ztrátě karty, poruše záznamového zařízení).
u vozidel vybavených digitálním tachografem

 • kartu řidiče, jejímž je držitelem
 • ručně provedený záznam nebo výtisk pořízený v běžném týdnu a v předchozích 28 dnech,
 • záznamové listy, které odpovídají některému z období uvedených v předchozím bodě, během nichž řídil vozidlo vybavené analogovým tachografem, případně potvrzení vystavené dopravcem že neřídil vozidlo v uvedeném období včetně důvodů, případně potvrzení o výkonu jiné práce.

V každém případě je třeba dokládat, že přeprava podléhá AETR Záznamy o provozu vozidla (tuzemský dopravce provozující dopravu vozidly určenými k přepravě osob je povinen je vést podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona 4. 111/1994 Sb., o silniční dopravě), případně jízdními listy Interbus za období nejméně 2 týdnů.

Jak je z předchozího výkladu zřejmé, pracovní režimy řidičů jsou složitou záležitostí, ve které je potřeba se dobře orientovat. ČESMAD BOHEMIA nabízí na toto téma jednak podrobné semináře pro management i pravidelné školení řidičů, které organizují regionální pracoviště a konají se na území celé ČR. Dále prodáváme i odborné příručky. Informace najdete na www.prodopravce.cz, nebo na všech regionálních pracovištích ČESMAD BOHEMIA.
12.5.2009 Pro BUSportál Jaromír Kahuda