Na VH ADSSF potvrzena spolupráce Dopraváku a ADSSF s BUSportálem; z Dopraváku přebíráme tentokrát článek Krácení rozpočtu se nedotkne dopravní obslužnosti
Reklama
Na VH ADSSF potvrzena spolupráce Dopraváku a ADSSF s BUSportálem; z Dopraváku přebíráme tentokrát článek Krácení rozpočtu se nedotkne dopravní obslužnosti
Na jednání VH ADSSF v Trenčianských Teplicích došlo ke konkretizaci spolupráce ADSSF, Dopraváku a BUSportálu:
  • BUSportál informuje v rubrice Dopravní asociace veřejnost o všech členech ADSSF i s internetovým odkazem, kontakty pro veřejnost a odkaz na rubriku Dopravák, kde jsou avízována všechna vycházející čísla.
  • BUSportál uveřejní reprezentativní informace pro veřejnost o asociaci, zatím jsou uveřejněny základní informace.
  • Pro členy ADSSF je na BUSportálu vyčleněn interní prostor chráněný přístupovým heslem
  • BUSportál je otevřen členům ADSSF pro jejich kontakt s veřejností ve Zpravodajství
  • BUSportál prezentuje noviny ADSSF Dopravák ve Zpravodajství i v samostatné rubrice Dopravák. Noviny uveřejňují od 16.čísla 2004 grafickou upoutávku na BUSportál jako mediálního partnera.
Se souhlasem redakce uveřejňujeme následující materál, vzniklý na zmiňované VH ADSSF.
Krácení rozpočtu na rok 2005 se dopravní obslužnosti nedotkne
DOPRAVÁK 16/2004: rozhovor s Jiřím Navrátilem, MD (autorka článku Jarmila Chromá - Dopravák, foto prezidenta ADSSF Jaroslava Hanáka a Jiřího Navrátila BUSportál)

V programu zářijové valné hromady ADSSF byl jedním z hlavních bodů jednání problematika dopravní obslužnosti, především z hlediska rozsahu a výše státní podpory pro příští rok a také současná situace a výhled v zajištění systému žákovského jízdného. O konkrétní informace jsme požádali ředitele odboru financí a ekonomiky Ministerstva dopravy České republiky Ing. JIŘÍHO NAVRÁTILA:

Pane řediteli, podle výsledků koaličních jednání o státním rozpočtu na rok 2005 dojde ke krácení navrhovaných výdajů u všech rezortů. Dotkne se toto opatření i státní podpory při financování dopravní obslužnosti a obnovy vozového parku autobusů v příštím roce?

Skutečností je, že na základě koaliční dohody a následně jednání vlády bylo rozhodnuto o snížení deficitu výdajů ve státním rozpočtu na rok 2005 o celkovou částku 10 miliard korun oproti původnímu návrhu. Ministerstvo dopravy dostalo za úkol zkrátit svůj rozpočet o 500 mil. Kč a přestože jsme tento dopad museli řešit, nepostihl v žádném případě výdaje na dopravní obslužnost. Státní podpora v této oblasti tak zůstává i pro rok 2005 na úrovni roku letošního.

Co se týče podpory obnovy vozového parku autobusů pro zajišfování dopravní obslužnosti a MHD, nedochází zde oproti zpracované programové dokumentaci ke krácení ani posílení dotací, tzn. že celková výše příspěvků na nákup autobusů v příměstské dopravě činí 200 mil. Kč a stejná částka je plánována i pro MHD.U financování dopravní obslužnosti, konkrétně v oblasti silniční dopravy, je výchozím bodem opět letošní rok. A to včetně posílení rozpočtu na dopravní obslužnost o částku cca 179 milionů korun, která je výsledkem jednání autodopravců s premiérem a státní správou o kompenzacích za zvýšené daňové zatížení. Tyto finanční prostředky, jde o celkové dotace na dopravní obslužnost ve výší 3 mld. 53 mil. Kč + 3 % inflačni doložka, jsou nově zapracovány do zákona o rozpočtovém určení daní, tzv. RUDu a jsou součástí rozpočtu krajů na rok 2005.

Jaké poznatky má ministerstvo dopravy z prvních dnů a týdnů fungování systému žákovského jízdného?

Jak zaznělo mj. i zde v diskusi na valné hromadě ADSSF a v příspěvcích z jejích členských firem uveřejněných ve vašich novinách /Dopraváku /, ze strany autobusových dopravců byla příprava na spuštění tohoto systému zvládnuta dobře. Odpovědně k tomu přistoupili i další dopravci. Takže jediným problémem, který jsme zjistili, byl nedostatek žákovských průkazek, především pro věkovou kategorii 15-26 let, který se ovšem projevil jen v některých místech. Na jednání asociace jsme podali informaci, že dnešního dne České dráhy obdržely 200 tisíc kusů průkazek a dalších 150 000 je ještě doobjednáno. Takže nic nebrání jejich distribuci. To, že dostatečný počet průkazek nebyl na přelomu srpna a září k dispozici , bylo způsobeno problematickým odhadem jejich skutečné potřeby - poslední statistika o počtech dojíždějících žáků a studentů je z roku 1995 a aktuálnější čísla nemá ani ministerstvo práce a sociálních věcí, ani jednotlivé kraje.

A ke zmiňovaným žákovským průkazům ještě jedna poznámka, vzhledem ke kritickým připomínkám i z řad ADSSF bude ministerstvo dopravy řešit otázku jejich barevného rozlišení s tím, že v kategorii do 15 tet by zůstaly průkazy v současné podobě a pro kat. 15-26 let by byly v jiném barevném provedení.

Jak zaznělo v rozpravě na valné hromadě o žákovském jízdném, některé dopravní společnosti nemají ještě s kraji uzavřenu příslušnou smlouvu o financování tohoto systému. Zazněly zde také obavy z toho, že koncem roku se nebudou na tento účel dostávat peníze...

Ze strany MD ČR jsme si nejenom na dnešní asociaci, ale i minulý týden na zasedání ČESMAD Bohemia dělali průzkum, jaká je v krajích situace v uzavírání smluv. Mohu říci, že převážná část KÚ smlouvy s dopravci o hrazení ztrát z poskytování žákovských slev uzavřela. Skutečností je, že některé z nich ještě v této věci otálejí - jednou z výmluv či argumentů bylo, že ještě není "venku" příslušný právní předpis. K určitému zpoždění sice došlo, protože procedurálně namísto vyhlášky musel byl řešen nařízením vlády č. 453, nicméně to nabylo účinnosti k 21. 9. 2004, takže by problém s financováním být neměl.

Myslím, že obavy o chybějících prostředcích na financování žákovského jízdného jsou zbytečné. Tuto problematiku ministerstvo dopravy samozřejmě řešilo. Opírali jsme se přitom o usnesení vlády, které mimo toho, že vyčleňuje prostředky na zabezpečeni systému žákovského jízdného, v jednom ustanovení přímo ukládá ministru financí, že pokud se jich nebude dostávat, musí je dodatečně zabezpečit. Tzn. zajistit pro rok 2004 i 2005 dodatečné zdroje na profinancování systému.

Přesnější čísla o potřebné výši tohoto mandatorního výdaje nám ovšem poskytne až samotné vyhodnocení systému za měsíc říjen. Na základě toho sdělíme ministerstvu financí, zda se bude či nebude v některém kraji peněz na žákovské jízdné dostávat. Již dnes například máme avizováno, že ve vazbě na jejich rozdělení na kraje nebudou dostačovat a budou muset být posíleny v Praze.
   

BUSportál jako mediální partner DOPRAVÁKU
BUSportál jako mediální partner DOPRAVÁKU