Základným motívom existencie BID je zatraktívnenie verejnej hromadnej dopravy v konkurencii s individuálnou automobilovou dopravou.
Reklama
Základným motívom existencie BID je zatraktívnenie verejnej hromadnej dopravy v konkurencii s individuálnou automobilovou dopravou.
Zavedenie integrovaného dopravného systému v podmienkach bratislavského regiónu prinesie podľa skúseností s podobne fungujúcimi systémami v mestách v okolitých krajinách nasledovné výhody:
  • cestujúcim: jednotný cestovný doklad použiteľný vo všetkých dopravných prostriedkoch súčasných dopravcov /Dopravný podnik Bratislava, Slovenská autobusová doprava Bratislava a Železničná spoločnosť Slovensko/ s atraktívnymi jednotnými tarifnými a prepravnými podmienkami,
  • dopravcom: ekonomickejšie zhodnocovanie vlastných kapacít na širšom ucelenom priestore pri presne stanovených zmluvných podmienkach so zárukou vykrývania ekonomicky preukázaných strát pri poskytovaní výkonov vo verejnom záujme,
  • objednávateľom dopravy: hospodárnejšie vynakladanie verejných finančných prostriedkov pri zabezpečovaní dopravy na území kraja a mesta.
V nadväznosti na dosiahnuté pozitívne výsledky v päťročnom overovaní integrovanej dopravy na vybraných tratiach v okolí Bratislavy chce spoločnosť pripraviť v priebehu druhého polroka 2006 pilotný projekt odstránenia súbežných liniek vo vytypovaných lokalitách /Mariánka, Chorvátsky Grob, Dunajská Lužná a pod./ . Následne po dôkladnej príprave jednotného tarifného systému po stránke technickej, organizačnej, prevádzkovej a finančnej zahájiť štart integrovaného systému dopravy na území bratislavského regiónu v druhej polovici roku 2007.

O všetkých krokoch pri príprave projektu bude BID dostatočne zavčasu informovať verejnosť prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, webovských stránok zriadovateľov, ako aj prostredníctvom pripravovanej vlastnej webovskej stránky.
Obchodná spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava /BID/, s.r.o.,so 65 %-nou majetkovou účasťou Bratislavského samosprávného kraja a 35 %-nou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy vznikla v júli 2005 v súlade so schváleným postupom v rozvoji integrovaného dopravného systému na území Bratislavy a Bratislavského kraja.
Spoločnosť má svoje sídlo v Bratislave na Röntgenovej ulici 24 neďaleko železničnej stanice Bratislava Petržalka.
Konateľom spoločnosti je od 1. decembra 2005 Peter Klučka.
BID - tel: 02 59 35 67 89 , fax: 02 59 35 67 90, bid@bid.sk
Zdroj: BID