Změny jízdních řádů v mimořádných situacích - urychlení a zjednodušení
Zejména zkušenosti z loňských povodní vyvolaly potřebu urychlit procesy při schvalování jízdních řádů v mimořádných situacích. Ministerstvo dopravy poskytlo BUS Portálu materiál
Čtvrtek, 12. červen 2003, dabra
Zejména zkušenosti z loňských povodní vyvolaly potřebu urychlit procesy při schvalování jízdních řádů v mimořádných situacích. Ministerstvo dopravy poskytlo BUS Portálu materiál Úprava pravidel při schvalování jízdních řádů v mimořádných situacích:

Ze strany odboru veřejné a kombinované dopravy je po věcné stránce připraven Metodický pokyn pro provádění změn jízdních řádů veřejné linkové osobní dopravy v mimořádných situacích. Změny jízdních řádů v případě vyhlášení krizového stavu musí se řeší ve spolupráci s odborem krizového řízení MD a dalšími orgány. Krajské úřady jsou o přípravě metodického pokynu informovány. Pro informaci uvádíme stručně nejdůležitější postupy:

Změny jízdních řádů v případě mimořádné uzavírky pozemní komunikace provede dopravce na základě údajů v rozhodnutí silničního správního úřadu o uzavírce a objížďce (změna trasy linky/spoje, stanovení náhradních zastávek, doba platnosti) a předloží je v elektronické podobě ke schválení na dopravní úřad. Takový jízdní řád se považuje za zpracovaný ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, pokud přiměřeně splňuje platné a nenarušené podmínky provozování dopravy uvedené v licenci. Schválení se provede na dobu určitou. Po ukončení platnosti schváleného objížďkového jízdního řádu se automaticky obnovuje platnost dříve schváleného jízdního řádu zpracovaného pro pravidelný provoz na lince, pokud mezitím neuplynula jeho platnost. Pokud lze předpokládat, že uzavírka bude trvat dobu delší než 30 dnů, musí být zahájeno řízení o změně rozhodnutí o udělení licence podle § 14 zákona o silniční dopravě.
V této souvislosti se připravují i úpravy v Celostátním informačním systému (CIS], které by se neměly dopravců dotknout.
Metodický pokyn popisuje "zkrácené správní řízení" kdy dopravce doručí jízdní řád dopravnímu úřadu ke schválení osobně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce. V takovém případě, pokud dopravní úřad po posouzení jízdního řádu rozhodne o jeho schválení, může být oznámení rozhodnutí o schválení jízdního řádu provedeno ústním vyhlášením a pokud se dopravce na místě vzdá nároku na doručení písemného vyhotovení rozhodnutí a práva na odvolání, nabývá tento jízdní řád právní moci a je schválený. Využitím uvedeného postupu, plně respektujícího správní řád, lze zkrátit dobu jeho schválení na minimum. Bezprostředně po skončení správního řízení je pak rovněž možné jízdní řád postoupit do CIS JŘ jako schválený.
Uvedené postupy jsou v souladu s platnými právními předpisy.
  1. Právní předpisy týkající se jízdních řádů a licencí se v nejbližší době nemění. Požadované úpravy budou řešeny při nejbližší novelizaci.
  2. Úprava CIS JŘ pro nevidomé a slabozraké a další úpravy navrhl odbor veřejné a kombinované dopravy řešit v rámci finančních možností MD v letošním a příštím roce.
  3. Uzákonění postupování JŘ do CIS JŘ pro drážní dopravu - příslušná novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, je projednávána v Parlamentu ČR.

Odbor veřejné a kombinované dopravy MD ČR (6. června 2003)