Lakovna budoucnosti
I když obecně probíhá "okurková sezóna", tak v Karose určitě mají jiné starosti. Začíná se naplňovat vize o podniku s vysoce moderní produktivní technologií, která vedle nezbytného lidského
Úterý, 17. červenec 2001, dabra
I když obecně probíhá "okurková sezóna", tak v Karose určitě mají jiné starosti. Začíná se naplňovat vize o podniku s vysoce moderní produktivní technologií, která vedle nezbytného lidského potenciálu je určujícím elementem pro kvalitní produkci.
Proces průmyslových změn nastartovaný v roce 1999 se dočkal prvního vrcholu otevřením nové lakovny s kataforézou.
Již více než rok probíhá rekonstrukce celého závodu, investovaná částka 286,7 mil. Kč v roce 2000 umožnila uvést do trvalého provozu první stavby, které z hlediska postupu výstavby předcházely, byly zajištěny nezbytné transfery a také začátkem letošního roku byla zprovozněna lakovna zákaznických úprav, dokončovací linka pro montáž autobusů včetně zkušebních zařízení, nové energetické zdroje pro rozvody elektrické energie a plynu, předpovrchová úprava hutního materiálu a další dílny. Totálně se mění celý podnik, o čemž svědčí předpoklad cca 700 mil. Kč investičních prostředků na letošní rok. Z toho je patrné, že lakovna je významnou investicí, ale po jejím dokončení se pokračuje zejména v řešení montážní linky, svařoven a prvotního zpracování všech druhů hutních materiálů a co je nezbytné pro propojení všech dílen, je řešení logistiky. To vše znamená, že proces změn bude pokračovat ve velkém rozsahu minimálně ještě jeden rok a bude současně spojen s náběhem nových výrobků. Z toho lze jednoduše odvodit, že v Karose je o práci postaráno a nelze si dovolit zvolnění nastartovaného tempa. Od roku 1970 Karosa vyrábí autobusy panelovým způsobem, tj. po svaření jsou jednotlivé panely olakovány do konečné podoby a potom na montážní lince provedena kompletace. Tato unikátní technologie (ve světě) umožňovala pro dobu třiceti let vysoce produktivní výrobu, dobré pracovní podmínky při montáži, ale stále více se dostával do popředí handicap tuhosti karosérie, její váhy a dalších nedostatků, které panelovou stavbu doprovázely. Proto rozhodnutí o budoucí lakovně předcházelo rozhodnutí o změně koncepce výrobku. Proto došlo ke změně koncepce výroby z "panelů" na "skelety". Co to laicky znamená, je vidět na první pohled, v novém procesu již neuvidíme po svařovně zavěšené panely na dopravnících, ale sestavené "skelety", které jsou po povrchové úpravě dopravovány na montážní linku.

Základní informace o lakovně skeletů:

Autobusy nové řady 950, a po přechodnou dobu i řady 930, budou procházet novou lakovnou, jejíž součástí bude i kataforetická lázeň pro nanášení základní barvy. Celá technologie lakování se mění a místo lakování jednotlivých panelů se bude lakovat celý skelet. Tím dosáhne protikorozní úprava autobusů Karosa špičkovou evropskou úroveň a životnost kovových částí ošetřených novou technologií bude minimálně plně srovnatelná s vozidly nabízenými na evropském trhu. Výstavbu lakovny skeletů zajišťuje Dürr Ais Butzbach (dříve ABB Automation Butzbach, SRN). Dodávka technologie i stavební části je koncipována jako dodávka "na klíč". Rozsah technologické dodávky zahrnuje zhotovení a zajištění všech potřebných a dohodnutých technologických bloků, jejich vyprojektování, dodávku, montáž, oživení a uvedení do provozu, zaškolení personálu a realizace výkonnostních testů před předáním zařízení investorovi. V tuto dobu vrcholí souběh všech dokončovacích prací na staveništi, v květnu začaly individuální zkoušky zařízení, v červnu proběhlo první zkušební lakování skeletů. Oficiální zkušební provoz zařízení bude zahájen v červenci 2001, v průběhu srpna proběhne test trvanlivosti a následně bude zařízení předáno do trvalého provozu. Denní kapacity nové lakovny jsou plánovány na 10 skeletů ve dvou směnách, z toho kompletně olakovaných 8 skeletů, plus příslušné drobné díly. Vlastní technologie lakovny skeletů je výrazně odlišná od stávající "panelové" lakovny. Jak již z názvu vyplývá, budou se v nové lakovně lakovat již celé skelety, na rozdíl od dnešní lakovny, kde se lakují jednotlivé panely a drobné díly. Proti stávající lakovně, která je tzv. "linková" neboli pohyblivá, v nové lakovně se všechny operace odehrají na stojícím skeletu. Doprava mezi jednotlivými pracovišti je pomocí pozemních přesuven. Parametry lakovny umožní lakování vozidel o délce až 15 m a výšce skeletu až 3300 mm. Také složení lakové vrstvy aplikované na skelet se změnilo a odpovídá nejvyššímu současnému standartu a skládá se z následujících operací:
1) chemická předúprava (8 stupňů) - zinečnatý fosfát
2) kataforetická vrstva - ponorem
3) nanesení tmelů, spárových tmelů a nástřik antiabrazivní hmoty na podvozek
4) vrstva plniče - aplikace pomocí automatického lakovacího stroje
5) vrchní lak (na celém vnějším povrchu) - aplikace pomocí automatického lakovacího stroje
6) další barevné odstíny (pásy apod.) - ruční aplikace
7) v případě požadavku zákazníka lze vrchní laky nahradit metalickým základem s následným přestřikem průhledným lakem

Proces lakovny zahrnuje veškeré nezbytné úkony jako je například broušení, příprava nalakování (maskování, čištění), vypálení nanesených laků, montáž kovových i plastových dílů tak, aby mohly být olakovány současně se skeletem, a též kontrolu kvality olakování. Projekt počítá s jednou kabinou pro všechny operace předúpravy (postřikový systém s tzv. "vnitřním trnem" pro ošetření vnitřních ploch skeletu), vanu kataforézy a následnou dobrou protikorozní ochranu, vanu a postřikový systém pro oplach ultrafiltrátem po kataforéze, vypalovací pec kataforézy, chladič. Dále má čtyři pracoviště pro tmelení, tři brousící pracoviště, tři přípravná pracoviště před lakováním, čtyři montážní pracoviště, pracoviště kontroly, dvě pracoviště pro naložení a vyložení skeletu na vstupu a výstupu z lakovny a jako nejdůležitější část tři lakovací kabiny (s vodním zachycením a odloučením přestřiků) a na ně navazující sušky. Dvě z těchto kabin budou vybaveny pro ruční lakování a jedna bude osazena automatickým elektrostatickým lakovacím strojem, kterým bude nanášen plnič a první vrchní lak. Jako pomocná zařízení jsou do dodávky zahrnuty také stanice výroby demineralizované vody, výroba stlačeného vzduchu pro potřeby celé lakovny, vlastní trafostanice a záložní agregát, výroba teplé vody pro technologické účely, katalytický spalovač emisních zplodin z vypalování, zařízení pro separaci lakových kalů a neutralizační stanice odpadních vod. Pro úplnost dokonalého lakovacího procesu byla začátkem roku vybudována v Karose dvě zcela nová pracoviště. Jednak linka pro chemickou předúpravu profilů (zejména vnitřních částí) a plechů před svařováním, kde je tato operace nezbytná pro dobrou přilnavost kataforézy. Druhé pracoviště je lakovna zákaznických úprav, kde jak již název napovídá, bude možné uspokojit i velmi náročného zákazníka, co se týká barevných dekorací vozidla.

Věříme, že investované prostředky posunou Karosu o výrazný krok dále v kvalitě a blíže k zákazníkovi ke splnění jeho požadavků na autobusy pro "třetí tisíciletí".
S jistotou lze konstatovat - nová lakovna skeletů Karosy Vysoké Mýto snese srovnání se světovou technickou špičkou.