RAG otvírá první čerpací stanici LNG v Rakousku
Společnost RAG, čtvrtý největší provozovatel zásobníků plynu v Evropě, společně s Ennshafen OÖ GmbH a IVECO Austria otevřely koncem září v rámci Fóra budoucnosti LNG v hornorakouském Ennshafenu první rakouskou čerpací stanici LNG. Foto IVECO
Další
RAG, čtvrtý největší provozovatel zásobníků plynu v Evropě, společně s Ennshafen OÖ GmbH a IVECO Austria otevřely koncem září v rámci Fóra budoucnosti LNG v Ennshafenu první rakouskou čerpací stanici LNG.
Úterý, 14. listopad 2017, rebus

•   LNG (Liquefied Natural Gas)  – zkapalněný zemní plyn jako ekologické palivo budoucnosti pro užitková vozidla
•   milník v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí
•   LNG vyrobený v Rakousku – z domácího zemního plynu
•   ideální poloha v Ennshafenu v Horním Rakousku

Společnosti RAG, Ennshafen OÖ GmbH a IVECO Austria otevřely dnes v rámci fóra budoucnosti LNG v hornorakouském Ennshafenu za přítomnosti zástupce předsedy zemské vlády Dr. Michaela Strugla a dalších vysoce postavených hostí z oblasti politiky a hospodářství první rakouskou čerpací stanici LNG (Liquefied Natural Gas) .

Po několikatýdenní výstavbě dokázala RAG dokončit první čerpací stanici LNG v Rakousku a zpřístupnit ji veřejnosti.

„RAG tímto milníkem v zavedení LNG jako ekologického paliva pro nákladní dopravu významně přispívá k dosažení cílů ochrany klimatu. Díky naší čerpací stanici přijde LNG konečně i do Rakouska,“ těší se Markus Mitteregger (CEO společnosti RAG) z konkurenceschopné, čisté a cenově přístupné alternativy ke konvenčním palivům v silniční dopravě.

„Logistický uzel Ennshafen v centrální části Horního Rakouska je ideálním místem pro první čerpací stanici LNG v Rakousku. Přístavní překládka a vysoká hustota provozu nákladních vozidel patří neoddělitelně k sobě. Ennshafen jako uzlový bod transevropského dopravního systému (TEN-T) tak poskytuje v prvním kroku infrastrukturu pro zavedení tohoto nového paliva v Rakousku a další fáze výstavby se již připravují. Dopravní řetězec na vodní cestě je tak důležitým krokem ve vývoji, aby bylo možné splnit požadavky vysoké environmentální kompatibility i v příštích desetiletích,“ zdůrazňuje Werner Auer (ředitel společnosti Ennshafen OÖ GmbH) výhody rozhodnutí o umístění v Ennshafenu.

Zástupce předsedy zemské vlády Michael Strugl: „Perspektivní energie a moderní hospodářské místo jsou neoddělitelně propojeny. Horní Rakousko tuto skutečnost zohledňuje v akčním poli ‚Energie’ ve strategickém hospodářském a výzkumném programu ‚Inovativní Horní Rakousko 2020’. Tímto programem chceme v Horním Rakousku do roku 2020 optimálně rozvinout energetickou infrastrukturu a výzkum směrem k pružným systémům a přizpůsobit se stále rostoucím požadavkům, zejména s ohledem na integraci obnovitelných zdrojů energie. Horní Rakousko tak touto první čerpací stanicí LNG v Rakousku dokázalo, že realizace programu v praxi je pro nás prioritou a znovu ukazujeme, že jsme průkopníkem v mezinárodním měřítku a formujeme kvalitu našich míst způsobilou pro budoucnost.“

Již od dubna 2017 se I Stralis NP – první nákladní vozidlo na LNG v Rakousku – úspěšně používá v RAG. Další vozidla I Stralis NP byla vybraným zákazníkům předána v září 2017. Na silnicích po celé Evropě je více než 2 000 nákladních vozidel tohoto typu.
Karl-Martin Studener (IVECO Business Director) si je jistý: „Iveco Stralis Natural Power může již dnes aktivně přispívat k ekologicky šetrné nákladní mobilitě. O tom svědčí nepřítomnost jemného prachu a o 70 % méně oxidů dusíku. Podstatně nižší spotřeba zemního plynu ve srovnání s naftou znamená méně emisí CO2 a také příspěvek pro dopravce k nákladově optimalizované logistice.“

LNG vyrobený v Rakousku – z domácího zemního plynu
V Ennshafenu lze v současné době skladovat přibližně 12 tun zkapalněného zemního plynu, to odpovídá přibližně náplním nádrží 60–90 nákladních automobilů. Zemní plyn dodává vlastní tanker společnosti RAG. Zemní plyn pochází mimo jiné z domácích ložisek zemního plynu společnosti RAG a zpracovává se ve vlastním zařízení společnosti RAG na úpravu LNG, kde se denně vyrobí asi dvě tuny LNG, který lze pak použít na čerpací stanici LNG Ennshafen. To odpovídá čerpání LNG 10–15 nákladních vozidel denně.

„Potenciál do budoucna je ovšem mnohem větší, to vidíme na vývoji v Německu a celé Evropě. Proto plánujeme na jedné straně rozšířit naši vlastní výrobu LNG tak, abychom mohli poskytnout více LNG vyrobeného v Rakousku. Na druhé straně mají následovat další čerpací stanice na LNG v Tyrolsku, Horním Rakousku, Štýrsku a v prostoru Vídně,“ vysvětluje Mitteregger.

Co je LNG?
LNG (Liquefied Natural Gas) je zemní plyn, který se ochlazením na teplotu cca -160 °C zkapalňuje. Expanzní poměr z kapalné do plynné formy je u zemního plynu 1 : 600, takže ve formě LNG se může přepravovat a skladovat větší množství energie. Může se vyrábět přímo v Rakousku nebo dopravovat k zákazníkům speciálními cisternovými vozidly, cisternovými vagony a tankery. Vedle jednoduchého skladování a dopravy má LNG ještě další podstatnou výhodu –Zkapalněný zemní plyn je velmi hospodárný a efektivní. Protože jako velmi čistý zemní plyn, který tvoří téměř 100 % metanu, má průměrnou výhřevnost okolo 10,0 kWh na metr kubický plynu nebo 13,7 kWh na kilogram.

Výhody nákladních vozidel poháněných zkapalněným plynem:

•   Na každé nákladní vozidlo lze ve srovnání s normou EURO-6 Diesel ušetřit až 20 000 kg CO2 ročně.

•   Redukce jemného prachu o 95 %.

•   Redukce oxidů dusíku (NOx, NO2) o více než 70 %.

•   Nevyžaduje se AdBlue/katalyzátor.

•   LNG je pro těžkou dopravu a průmysl technicky vyspělý a trvale dostupný.

•   Palivo LNG redukuje emise hluku o cca 50 %.

•   Infrastruktura se realizuje podél koridorů LNG Blue, hlavních tras pro těžký provoz na LNG v Evropě.

Fórum budoucnosti pro LNG:

LNG – palivo budoucnosti – chrání naše klima a životní prostředí
Konference o klimatu v Paříži si stanovila za cíl zajistit pro budoucnost dodávky udržitelné a cenově dostupné energie a současně snížit emise skleníkových plynů a zlepšit energetickou účinnost. Tuto obrovskou výzvu lze zvládnout pouze masivním společným úsilím. Důraz se přitom klade na dopravu, která představuje přibližně 45 % všech emisí. Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu se předpovídá nárůst provozu – zejména těžké dopravy. Proto mnoho iniciativ EU, jako např. „LNG Blue Corridors“, předpovídá zvýšené využívání ekologického paliva se sníženými emisemi – zemního plynu, příp. LNG. Vedle použití přirozeně se vyskytujícího zemního plynu se může v budoucnosti využívat jako LNG i plyn vyrobený z obnovitelných energií (bioplyn, plyn a větrná a solární energie – „Power-to-Gas“). Palivový plyn je tedy trvale k dispozici.
„Plyn je energetickým nositelem budoucnosti, který může ukázat svoje přednosti i jako palivo pro těžkou dopravu. Plyn je v celosvětovém měřítku k dispozici ve velkém množství, je šetrný k životnímu prostředí, levný a nyní se může vyrábět v obnovitelné formě. Jako čtvrtý největší provozovatel plynových zásobníků v Evropě může RAG zajistit spolehlivé dodávky plynu a intenzivně pracujeme také na výrobě plynu z obnovitelných zdrojů energie," zdůrazňuje Mitteregger vysoký stupeň bezpečnosti dodávek, které plyn zajišťuje. Společnost RAG se angažuje intenzivně v oblasti výzkumu a vývoje výroby obnovitelného plynu ve dvou projektech podporovaných rakouským fondem pro klima a energii:
www.underground-sun-storage.at, www.underground-sun-conversion.at.

Výhodná situace pro všechny: přínosy pro životní prostředí, dopravní společnosti a spotřebitele

V USA a Číně už byla zavedena nákladní vozidla na LNG, v některých evropských zemích jsou již čerpací stanice na LNG, nyní přicházejí ekologicky šetrné nákladní automobily i do Rakouska. Jestliže se LNG dosud používal především k tomu, aby bylo možné dopravovat zemní plyn ve velkých množstvích přes světová moře nezávisle na plynovodu, byl v posledních letech rozpoznán potenciál pro dopravu zboží nákladními automobily a loděmi.

„LNG je globální megatrend,“ vysvětluje Timm Kehler, ředitel Zukunft Erdgas e.V./Německo. Jak disponibilní množství LNG, tak možnosti použití rostou dech beroucím tempem a mění nejen plynárenství, ale zásadním způsobem i celé zásobování energií a mobilitu po celém světě. To staví trhy a účastníky trhu před nové výzvy, aby využili šance, které se nabízejí, a rozvinuli nové obchodní oblasti. Centrální význam má přitom úzká spolupráce plynárenství, výrobců, dopravců a také politiky. Protože pouze společně se podaří využít potenciál LNG a účinně ho umístit jako alternativu ke konvenčním palivům. První kroky při zavedení technologie jsou určitě nejtěžší, avšak udělat je – jako zde v Horním Rakousku – je velmi povzbuzující a dovoluje nám optimisticky pozorovat další vývoj.“

LNG je významným příspěvkem k bezpečnosti dodávek. Zemní plyn se dočasně skladuje v podzemních zásobnících zemního plynu, aby byl k dispozici vždy, když je zapotřebí – bez ohledu na denní a roční dobu nebo počasí.

„Mobilita je nepostradatelným základem fungujícího hospodářství. O to důležitější je, aby byla ekologická a perspektivní. Jsme přesvědčeni, že náš zemní plyn je v tomto směru důležitým příspěvkem,“ zdůrazňuje Mitteregger důležitost zemního plynu pro budoucnost mobility. „Jako RAG investujeme do výstavby infrastruktury pro palivo LNG, abychom podpořili perspektivní a ekologický vývoj. Uvedení naší první čerpací stanice LNG v Ennshafenu do provozu je tedy významným mezníkem,“ řekl na závěr Mitteregger.

Základní informace o společnosti RAG
Společnost RAG je čtvrtým největším provozovatelem zásobníků plynu v Evropě. RAG vyvinula a provozuje vlastní zásobníky v Puchkirchenu a Aigelsbrunnu a ve společných podnicích s Gazpromem a Wingasem zásobník zemního plynu Haidach (Salzburg/Horní Rakousko) a s Uniperem zásobník 7Fields (Salzburg/Horní Rakousko). S kapacitou zásobníků cca 6 miliard kubických metrů RAG významně přispívá k bezpečnosti dodávek pro Rakousko a střední Evropu. RAG se považuje za partnera obnovitelných energií a intenzivně se zabývá výzkumem výroby plynu a jeho vyžitím v oblasti mobility.

Zásobování energií pro budoucnost
Zajištění dodávek udržitelné a cenově dostupné energie v budoucnosti při současném snížení emisí skleníkových plynů a zlepšení energetické účinnosti je jednou z největších výzev na celém světě. Tento cíl pařížské Konference o klimatu lze dosáhnout pouze masivním společným úsilím. RAG pracuje už léta na inovativních řešeních, která zohledňují změněnou energeticky-politickou a energeticky-ekonomickou situaci. Naše společnost RAG vyrábí už více než 80 let domácí zemní plyn. Už několik let se věnuje výzkumu v oblasti technologie Power-to-Gas. Tím se má podařit přeměnit přebytečnou energii větru a slunce na plyn a skladovat ho v přírodních podzemních ložiscích. Plynné nosiče energie mohou významně přispět k dosažení klimatických cílů a být nasazeny ve všech oblastech využití – k vytápění, v dopravě a průmyslu.
Další informace na adrese:
www.rag-austria.at, www.rag-erdgas-mobil.at

Základní informace o společnosti Ennshafen OÖ GmbH
Ennshafen je nejen nejmladší, ale i nejmodernější veřejný přístav Rakouska. Přístavním areálem a sousedním hospodářským parkem v Horním Rakousku a Dolním Rakousku vytváří největší souvislý průmyslový areál na horním Dunaji s plochou více než 350 ha. Díky početným investicím do infrastruktury a nejmodernější technice se přístav vyvinul v trimodální logistický hub a stabilní a důležité logistické místo pro region Enns-Perg-Amstetten, který dává práci více než 2 000 zaměstnancům.
Další informace na adrese:
www.ennshafen.at

Základní informace o společnosti IVECO Austria GmbH
IVECO je společnost CNH Industrial N.V., světového leadera v oblasti investičních prostředků. CNH Industrial N.V. je kótovaná na burze v New Yorku (New York Stock Exchange) a na milánské burze. IVECO vyvíjí, vyrábí a prodává široké spektrum lehkých, středně těžkých a těžkých užitkových vozidel, stavebních vozidel, městských a dálkových linkových autobusů a cestovních autobusů a speciálních vozidel pro požární ochranu, terén, obranu a civilní ochranu. IVECO zaměstnává po celém světě více než 27 000 zaměstnanců. Společnost má výrobní závody v 11 zemích v Evropě, Asii, Africe, Oceánii a Latinské Americe, kde vyrábí vozidla vybavená nejmodernějšími technologiemi. Celkem 5000 prodejních a servisních bodů ve více než 160 zemích zabezpečuje technickou podporu zákazníků, kdekoli je vozidlo IVECO nasazeno.
IVECO Austria GmbH je dovozcem užitných vozidel IVECO všech hmotnostních kategorií pro Rakousko.
Dohromady 4 vlastní pobočky (Vídeň 23, Wöllersdorf/Dolní Rakousko, Hörsching/Horní Rakousko a Eugendorf/Salzburg), 9 smluvních obchodníků a 42 smluvních dílen zabezpečuje plošně profesionální a rychlou podporu zákazníků v oblasti prodeje vozidel, servisu a zásobování náhradními díly. IVECO zaměstnává v Rakousku 156 pracovníků a v současnosti vzdělává dalších 33 učňů ve vlastních dílnách a v obchodních profesích.
Další informace na adrese:
www.iveco.at

Zdroj: IVECO

Již od dubna 2017 se I Stralis NP – první nákladní vozidlo na LNG v Rakousku – úspěšně používá v RAG. Další vozidla I Stralis NP byla vybraným zákazníkům předána v září 2017. Na silnicích po celé Evropě je více než 2 000 nákladních vozidel tohoto typu. Foto IVECO
Již od dubna 2017 se I Stralis NP – první nákladní vozidlo na LNG v Rakousku – úspěšně používá v RAG. Další vozidla I Stralis NP byla vybraným zákazníkům předána v září 2017. Na silnicích po celé Evropě je více než 2 000 nákladních vozidel tohoto typu.
Již od dubna 2017 se I Stralis NP – první nákladní vozidlo na LNG v Rakousku – úspěšně používá v RAG. Další vozidla I Stralis NP byla vybraným zákazníkům předána v září 2017. Na silnicích po celé Evropě je více než 2 000 nákladních vozidel tohoto typu. Foto IVECO