Žáci a studenti jezdí v novém školním roce 2017/2018 opět se slevou
V autobusech a vlacích mají nárok na slevu na regionálních i dálkových linkách (mimo MHD). Ministerstvo dopravy pro Busportál.
Sobota, 02. září 2017, rebus
Obecné podmínky pro uplatnění žákovského a studentského jízdného stanovuje Výměr Ministerstva financí č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami  (žákovské jízdné je řešeno např. na str. 39-40, stejné podmínky platí pro železniční i autobusovou dopravu, a to i v integrovaných dopravních systémech, avšak mimo MHD). Podrobnější postupy jsou uvedeny na stránkách Ministerstva dopravy.
 
Na slevu mají nárok žáci základních škol (k plnění povinné školní docházky) a studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol (v rámci soustavné přípravy na budoucí povolání), a to na denním resp. prezenčním studiu. Žákům do 15 let (tedy do dne, který předchází dni jejich 15. narozenin) je dopravce povinen poskytovat slevu nejméně ve výši 62,5 %, žákům a studentům od 15 do 26 let pak nejméně 25 %.

Sleva platí jen na trase mezi místem bydliště žáka a místem školy, případně „v trojúhelníku“ s místem koleje nebo internátu.

Pro využití této slevy žáci a studenti potřebují "žákovský průkaz".

Tiskopis žákovského průkazu je možné zakoupit u dopravců. Je potřeba jej následně čitelně vyplnit a nechat potvrdit školou. Škola též vyplňuje údaj o době platnosti průkazu – podle trvání školního (1.9. – 30.6.) nebo akademického roku. Akademický rok netrvá déle než 12 měsíců, takže platnost může být vyznačena např. od 1.10. do 31.9. (sleva však neplatí v červenci a srpnu).

S vyplněným a školou potvrzeným tiskopisem průkazu jde následně žák / student k dopravci (nejčastěji na předprodejní místo). Pracovník dopravce zkontroluje úplnost údajů, dále totožnost žáka / studenta podle jeho osobního dokladu (od 15 let je nutný občanský průkaz, ve kterém je zanesen údaj trvalém bydlišti). Bydliště je nutné dokládat z důvodu omezení zneužívání slevy v případě, kdy by si studenti do průkazu jiná „bydliště“, kam by rádi jezdili. Poté pracovník dopravce připevní fotografii držitele, přelepí roh holografickou fólií, průkaz orazítkuje a podepíše a nakonec titulní stranu přelepí průhlednou fólií.

Nechat si vystavit průkaz není možné všude - dopravce nemá automaticky povinnost toto provádět. Musí si však umět poradit – sdělit místa, kde jsou žákovské průkazy prodávány a následně ověřovány, nejlépe ve svých smluvních a přepravních podmínkách. Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány. Cena za tiskopis průkazu a jeho vystavení není centrálně regulována - dopravce ji stanovuje s ohledem na vynaložené náklady a příslušným způsobem zveřejňuje.

Průkaz (sleva) platí mezi místy v něm uvedenými, a to na trase nejkratší nebo časově nejvýhodnější. Z důvodu umožnění např. spolujízdy či jízdy na kole je možné se slevou cestovat též pouze na části trasy mezi těmito místy. Průkaz platí v případě denního dojíždění pouze ve dny školního vyučování. Pokud žák / student dojíždí nepravidelně/občasně z místa bydliště do místa internátu nebo koleje na jednotlivé jízdenky, sleva je poskytována v průběhu školního roku i o sobotách a nedělích. Pokud je součástí výuky v rámci předepsaných osnov též praktické vyučování, a toto je realizováno mimo místo školy, může si žák / student nechat vydat další žákovský průkaz. V novém průkazu škola potvrdí místo praktického vyučování a období, ve kterém bude využíván.

Jak je to se slevami v mezinárodních vlacích a autobusech?

Sleva v zásadě platí jen pro vnitrostátní přepravu, nicméně autobusoví dopravci mají obvykle v licenci udělené pro mezinárodní linku též možnost provozování vnitrostátní přepravy (u železniční dopravy toto platí automaticky, tam se mezinárodní vlak neliší od vnitrostátního). Sleva dále také počítá s tím, že někteří čeští žáci / studenti dojíždějí do školy za hranicemi a zahraniční zase do našich škol. V obou případech se pak na žákovský průkaz neuvádí na trase místo v zahraničí, ale pohraniční přechodový bod na trase nejkratší nebo časově nejvýhodnější (tj. u žáka / studenta s bydlištěm v zahraničí je pohraniční bod uveden v kolonce určené pro místo bydliště, u žáka / studenta vyjíždějícího do školy v zahraničí pak v kolonce pro místo školy). Doložit studium na zahraniční škole je trochu složitější - aby bylo ohlídáno, že se jedná o školu stejného charakteru, jaký mají školy „s nárokem na žákovské jízdné“ v ČR, je potřeba při vystavování průkazu na zahraniční SŠ a VŠ doložit Rozhodnutí Ministerstva školství, že se jedná o studium na škole postavené na roveň studia na SŠ/VŠ v ČR. U ZŠ pak potvrzení o studiu na základní škole v ČR, na které je žák zapsán v rámci povinné školní docházky. Jde hlavně o to, aby si student nedonesl k dopravci k potvrzení průkaz z razítkem např. nějakého institutu, přičemž by dopravce vůbec neměl šanci zjistit, zda se jedná o regulérní školu. Slevu je v každém případě dopravce povinen přiznávat jen na území ČR, státem jsou garantovány ceny (slevy) pouze ve vnitrostátní přepravě!


Zdroj: Ministerstvo dopravy, odbor financí a ekonomiky, Michal Němec
Vzory žákovských průkazů.